1. Co je to střední poloha kloubu?
  • Poloha, při které je nejmenší napětí kloubního pouzdra
  • V této poloze je nejvýhodnější klouby zafixovat
 2. Podle jakých měřítek klouby rozdělujeme?
  • 1) podle počtu stýkajících se kostí
  • 2) podle tvaru styčných plošek
  • 3) podle pohybů v koubech
 3. Jaké typy kloubů rozlišujeme v závislosti na počtu stýkajících se kostí?
  • Jednoduché - ART.SIMPLEX stýkají se pouze 2kosti (např.rameno,kyčel)
  • Složené- ART.COMPOSITA - v kontaktu je více kostí, vložení discus/meniscus articularis (např.loket,koleno,zápěstí)
 4. Jaké typy kloubů rozlišuje v závislosti na tvaru kloubních plošek?
  • 1) articulatio spheroidea KULOVÝ KLOUB
  • 2) art.ellipsoidea ELIPSOIDNÍ/VEJČITÝ
  • 3) art.cylindroidea VÁLCOVÝ
  • 4) art.sellaris SEDLOVÝ
  • 5) art.trochlearis KLADKOVÝ
  • 6) art.plana PLOCHÝ
  • 7) amphiarthrosis
 5. Popiš kulový kloub
  • Hlavice i jamka jsou části povrchu koule
  • Umožňuje pohyby ve 3navzájem kolmých osách
  • Rozlišujeme 2typy:
  • ARTHRODIA-jamka kloubu mělká, neomezuje pohyby (plocha jamky je menší než plocha hlavice), např.art.humeri
  • ENARTHROSIS - hlavice zapadá hluboko do kloubní jamky a pohyby v kloubu jsou tak limitovány, např.kyčel
 6. V jakých typech se vyskytuje válcový kloub?
  Šarnýrový (ginglymus)+kolový (trochoidea)
 7. Definuj válcový koub
  Styčné plochy jsou části povrchu válce, pohyb je možný jen v jedné ose
 8. Co je to ginglymus?
  • Šarnýrový kloub (veřejový), typ válcového kloubu; osa pohybu je kolmá k podélné ose kosti (flexe a extenze)
  • Např.koleno, art.subtlaris
 9. Popiš kolový kloub
  • Art.trochoidea, typ válcového kloubu
  • Tvar nízkého válce, osa otáčení je shodná n.souběžná s podélnou osou kosti (pronace,supinace)
  • Např.art.radioulnaris proximalis
 10. Popiš sedlový kloub
  • Styčné plochy jsou ve tvaru koňského sedla a v něm sedícího jezdce (sedlovitě konkávní a konvexní), pohyb je možný ve dvou osách
  • Např.art.carpometacarpalis pollicis
 11. Popiš kladkový kloub
  • Základním tvarem ja válcový kloub, kdy na jedné z kloubních ploch (většinou jamce) je vodící rýha, tkž hlavice má tvar kladky (s vodící lištou, jež zapadá do rýhy)
  • Nedochází v něm k pohybům do stran
  • Např. Artt.interphalangeae, art.humeroulnaris
 12. Popiš plochý kloub
  • Styčné plochy téměř rovné a při pohybu po sobě kloužou
  • Většinou mívá silné kloubní vazy, které omezují pohyb
  • Např: intervertebrální klouby,art.acromioclavicularis, art.femoropatellaris
 13. Co je to amfiartróza?
  Kloub s min.pohyblivostí, s nepravidelnými styčnými ploškami, bývá často obklopen silnými vazy (např.sakroiliakální skloubení)
 14. Jaké klouby rozlišujeme v závislosti na počtu pohybových os?
  Jedno,dvou,trojosé klouby
 15. Definuj jednoosé klouby
  • Umožňují dvojici pohybů kolem jedné osy
  • Flexe/extenze;; pronace/supinace
 16. Jaké typy kloubů (dle tvaru styčných ploch) řadíme mezi jednoosé?
  Válcový (kolový+šarnýrový) a kladkový kloub
 17. Definuj dvouosé klouby
  • Umožňují pohyby podle dvou na sebe kolmých os
  • Pohyby jsou možné ve smyslu flexe,extenze a dukce (pohyby do stran)
 18. Uveď příklady dvojosého kloubu
  Sedlový+elipsoidní
 19. Definuj trojosé klouby
  • Umožňují pohyby podle tří na sebe kolmých os
  • Pohyby: flexe/extenze, vnitřní/zevní rotace (pronace,supinace), ab/addukce
 20. Uveď příklad trojosého kloubu
  Rameno
 21. Jaké typy kloubů rozlišujeme v závislosti na jejich možnostech pohybu?
  • 1) klouby s rotačními pohyby (jedno,dvou,trojosé)
  • 2) klouby s posuvným pohybem
  • 3) klouby s minimálním pohybem
 22. Uveď tvarový typ kloubu s minimálním pohybem
  Art.plana (intervertebrální)
 23. Uveď příklad tvaru kloubu s minimálním pohybem
  Amfiartróza (např.karpometakarpální klouby tříčlánkových prstů)
 24. Jaké hlavní pohyby kloubu rozlišujeme v sagitálí rovině?
  • FLEXE (ventrální fl.) - ohnutí dopředu
  • EXTENZE (dorzální flexe) - natažení/ohnutí dozadu
 25. Jaké hlavní pohyby kloubu rozlišuje ve frontální rovině?
  • ABDUKCE - odtažení do strany
  • ADDUKCE - přitažení ke středu (přes střed)
 26. Jak označujeme pohyb v kloubu,který probíhá kolem osy jdoucí souběžně s osou otáčející se kosti?
  Rotace (vnitřní, vnější)
 27. Co je to cirkumdukce
  • Kroužení
  • Kombinace pohybů flexe,abdukce,extenze a addukce
 28. Co je to torze
  Kroucení, rotační pohyb dvou struktur proti sobě (páteř)
 29. Co je to supinace
  Odvrácní, otočení předloktí a ruky dlaní nahoru (radius paralelně s ulnou)
 30. Co je to pronace
  Přivrácení - otočení předloktí a ruky dlaní dolů (radius kříží ulnu)
 31. Co je inverze
  Vtočení, kombinace flexe,addukce a supinace
 32. Co je everze
  Vytočení, kombinace extenze,abdukce a pronace
 33. Co je protrakce
  Předsunutí (lopatky,mandibuly)
 34. Co je retrakce
  Zasunutí (lopatky,mandibuly)
 35. Co je elevace
  Zdvihnutí (lopatky,mandibuly)
 36. Co je deprese
  Stáhnutí (lopatky,mandibuly)
 37. Co je lateroflexe
  Úklon do strany (páteř)
Author
iren
ID
345572
Card Set
Description
Updated