Art. manus

 1. Vyjmenuj všechny klouby ruky:
  • 1) ART. RADIOCARPALIS
  • 2) MEDIOCARPALIS
  • 3) OSSIS PIRIFORMIS
  • 4) CARPOMETACARPALIS POLLICIS
  • 5) ARTT. CARPOMETACARPLAES II.-V.
  • 6) METACARPOPHALANGEALES
  • 7) INTERPHALANGEALES MANUS
 2. Vyjmenuj kloubní plošky art.radiocarpalis
  Jamka: FACIES ARTICULARIS CARPEA RADII + hlavice: OS SCAPHOIDEUM, LUNATUM, TRIQUERTUM
 3. Popiš kloubní pouzdro art.radiocarpalis
  Společné s art. Mediocarpalis+radioulnaris distalis
 4. Popiš pomocná zařízení art.radiocarpalis
  • DISCUS ARTICULARIS (vrcholem se spojuje s proc.styloideus ulnae, bází s okrajem inc.ulnaris radii)
  • Zpevňující vazy jsou společné s art.mediocarpalis
 5. Jaký typ kloubu je art.radiocarpalis?
  Elipsoidní, pohyby flexe a extenze, radiální a ulnární dukce, cirkumdukce
 6. Jak to,že ulna je od karpálních kostí oddělena?
  Díky discus ssrticularis - vrcholem se spojuje s proc.styloideus ulnae, bází s okrajem inc.ulnaris radii
 7. Popiš kloubní plošky v art.mediocarpalis
  • Spojení mezi prox.a distální řadou kostí
  • Na radiální straně: jamka=OS TRAPEZIUM, TRAPEZOIDEUM + hlavice=OS SCAPHOIDEUM
  • na ulnární straně: jamka=OS SCAPHOIDEUM,LUNATUM,TRIQUERTUM + hlavice= OS CAPITATUM, HAMATUM
 8. Jak vypadá kloubní štěrbina v art.mediocarpalis?
  Má podobu příčně položeného písmena S
 9. Popiš kloubní pouzdro art.madiocarpalis
  Společné s art.radiocarpalis a art.radioulnaris distalis
 10. Vyjmenuj pomocná zařízení art.mediocarpalis
  • 1) LIG.RADIOCARPEUM DORSALE+PALMARE
  • 2) LIG.ULNOCARPEUM PALMARE
  • 3) LIG.CARPI RADIATUM
  • 4) LIGG. INTERCARPALIA DORSALIA, PALMARIA ET INTEROSSEA
 11. Popiš průběh lig.radiocarpeum dorsale et palmare
  Rozbíhají se paprskovitě od proc.styloideus radia na palmární a dorzální stranu karpálních kostí
 12. Popiš průběh lig.ulnocarpeum palmare
  Táhne se od proc.styloideus ulny na palmární stranu os lunatum+triquertum
 13. Popiš průběh lig.carpi radiatum
  Rozbíhá se od palmární strany os capitatum na sousední kosti
 14. Jaká je fce ligg.intercarpalia dorzalia,palmaria a interossea?
  Spojují zápěstní kosti navzájem
 15. Jaké jsou pohyby v art.mediocarpalis?
  • Nepatrné - spojeny s pohyby v art.radiocarpalis:
  • Palmární a dorzální flexe ruky
  • Radiální a ulnární dukce
  • Krouživé pohyby (cirkumdukce)
 16. Vyjmenuj kloubní plošky art.ossis piriformis
  Ploché styčné plošky na OS TRIQUERTUM + PISIFORME
 17. Popiš kloubní pouzdro art.ossis piriformis
  Tenké,upíná se podél styčných plošek
 18. Vyjmenuj pomocná zařízení (vč.jejich průběhu) art.ossis piriformis
  • Lig pisohamatum: probíhá k hamulus ossis hamati
  • Lig pisometacarpale: jde k bázi IV. +V. Metakarpu
 19. Jaký typ kloubu je art.ossis piriformis?
  Amfiartróza s min.pohyby
 20. Popiš kloubní plošky art.carpometacarpalis pollicis
  OS TRAPEZIUM + báze I. METACARPU
 21. Popiš kloubní pouzdro art.carpometacarpalis pollicis
  Poměrně silné,ale volné, připojuje se podél styčných plošek
 22. Jaký typ kloubu je art.carpometacarpalis pollicis
  • Sedlový:
  • Ab/addukce
  • Flexe/extenze
  • Opozice/repozice
  • Nejpohyblivější prst ruky
 23. Vyjmenuj pomocná zařízení art.carpometacarpale pollicis
  Žádné jsme se neučili:)
 24. Popiš kloubní plošky artt.carpometacarpales II.-V.
  • Dist.řada karp.kostí+ báze II.-V.metakarp.kosti
  • Krom toho se kloubně stýkají i přivrácené strany sousedních metakarpů
 25. Popiš kloubní poudzro art.carpometacarpales II.-V.
  Připojuje se podél styčných plošek
 26. Vyjmenuj pomocná kloubní zařízení artt.carpometacarpales II.-V.
  • Ligg.carpometacarpalia palmaria,dorsalia a interossea
  • A mezi bázemi metakarpů: ligg.metacarpalia palmaria,dorsalia,interossea
 27. Jaký typ kloubu jsou artt.carpometacarpale II.-V?
  Amfiartróza: min.pohyblivost kostí
 28. Popiš kloubní plošky v artt.metacarpophalangeales
  Hlavičky metakarp.kostí + báze prox.článků prstů
 29. Popiš kloubní pouzdro artt.metacarpophalangeales
  Připojuje se podél styčných plošek
 30. Vyjmenuj pomocná zařízení v artt.metacarpophalangeales
  • Laminae fibrocartilagineae palmares
  • Ligg.collateralia
  • Sesamoidní kosti (med.+lat.)
  • Lig.metacarpale transversum
 31. Jaký typ kloubu je artt.metacarpophalangeales?
  Přechodný typp mezi válcovým a kulovým kloubem s možností flexe,extenze, ab/addukce
 32. Co jsou to laminae fibrocartilaginae palmares?
  Vazivové destičky zvětšující kloubní plošky v artt.metacarpophalangeales
 33. Jak se jmenují vazy po stranách kloubů v artt.metacarpophalangeales?
  Ligg.collateralis
 34. Který kloub ruky a kde přesně obsahuje sesamoidní kosti?
  • Art.metacarpophalangeale palce
  • V lamina fibrocartilaginea
  • Mediální a laterální
  • Upínají se na ně svaly ruky
 35. Kde se nachází lig.metacarpale transversum?
  • Artt.metacarpophalangeales
  • Příčný vaz spojující palmární stranu hlavic II.AŽ v.METAKARPU
 36. Popiš kloubní plošky v artt.interphalanges manus
  Hlavice: trochlea phalangis proximálnějšího článku + jamka: báze distálnějšího článku
 37. Popiš kloubní pouzdro v artt.interphalangeales
  Připojuje se podél kloubních plošek
 38. Vyjmenuj pomocná zařízení v artt.interphalangeales manus
  • Kloubní jamka je doplněna o lamina fibrocartilaginea palmaris
  • Kloubní pouzdro zesilují postranní vazy - ligg.collateralia
 39. Jaký typ kloubu je art.interphalangeales manus?
  Kladkový: flexe/extenze, u dist.článků i hyperextenze
Author
iren
ID
345565
Card Set
Art. manus
Description
Updated