1. Jaké jsou zákl.stavební i funkční rozdíly v uspořádání kostí nohy oproti kostem ruky?
  • V základu má stejné uspořádání jako ruka, ale vzhledem ke své funkci při vzpřímeném postoji a chůzi jsou zde nápadné stavební i funkční rozdíly, mazi něž patří:
  • Zkrácené prsty
  • Zesílené zanártní kosti
  • Zmenšení pohyblivosti mezi jednotl.prvky nohy
  • Noha začíná krok j.pružná,flexibilní struktura a dokončuje jej j.rigidní páka
 2. Co zajišťuje (obecně) pružnost nohy?
  • Tvar jednotl.kostí, jejich vzájemné propojení vazy a fixace nožní klenby pomocí svalů bérce a nohy
  • Mezi kostmi nohy je vytvořeno několik desítek kloubních spojů, jejich pružící efekt, zároveň s drobnými posuny kostí je pro správnou fci nohy nezbytný
 3. Vyjmenuj articulationes pedis:
  • 1) HLEZENNÍ KLOUB:
  • ART.TALOCRURALIS
  • art.subtlaris
  • art.talocalcaneonavicularis
  • art.calcaneocuboidea
  • 2) ART. TARSI TRANSVERSA:
  • chopartův kloub 
  • 3) CUNEO-klouby
  • art. cuneonavicularis
  • art. cuneocuboidea
  • artt. intercuneiformes
  • 4) ARTT. TARSOMETATARSALES
  • lisfrankův kloub
  • 5) ARTT.METATARSOPHALANGEALES
  • 6)A.INTERPHALANGEALES PEDIS
  • 7)NOŽNÍ KLENBA
 4. Popiš kloubní plošky horního hlezenního kloubu (art.talocruralis)
  • Hlavice: TROCHLEA TALI
  • Jamka:
  • a)FACIES ART.INF.TIBIAE
  • b)FACIES ART.MALLEOLI TIBIAE
  • c)FACIES ART.MALLEOLI FIBULAE
 5. Popiš kloubní pouzdro art.talocruralis
  Připojuje se podél okrajů styčných plošek
 6. Vyjmenuj pomocná zařízení art.talocruralis
  • 1) LIG.COLLATERALE MEDIALE /DELTOIDEUM
  • 2) LIG.TALOFIBULARE ANTERIUS
  • 3) LIG.T. POST.
  • 4) LIG.CALCANEOFIBULARE
 7. Popiš průběh lig.collaterale mediale/deltoideum
  • Odstupuje ve 4pruzích od med.kotníku k sousedním kostem:
  • Pars tibiotalaris post.+ant.
  • Pars tibionavicularis
  • Pars tibiocalcanea
 8. Jaký typ kloubu je art.talocruralis
  • Kladkový
  • Je možná plantární a dorzální flexe
 9. Proč se při stoji na špičkách (plantární flexi) objevují v art.talocruralis viklavé pohyby?
  Ptž trochlea tali je prox.uzší
 10. Který vaz je primárním stabilizátorem art.talocruralis?
  • Lig.talofibulare anterius
  • Bývá nejčastěji poraněno
 11. Vyjmenuj jednotlivé části dolního hlezenního kloubu/ art.intetarsales
  • 1) ART.SUBTALARIS: zadní část
  • 2) ART.TALOCALCANEONAVICULARIS: přední med.část
  • 3) ART.CALCANEOCUBOIDEA: přední lat.část
 12. Vyjmenuj kloubní plošky art.subtalaris
  FACIES ARTICULARIS CALCANEA POST.+ FACIES ARTICULARIS TALARIS POST.
 13. Popiš kloubní pouzdro a pomocná zařízení art.subtalaris
  • Pouzdro: krátké,tenké, připojuje se podél okrajů styčných plošek
  • Pomocná zařízení:
  • LIG.TALOCALCANEUM LATERALE+MEDIALE
  • LIG.TALOCALCANEUM INTEROSSEUM v sinus tarsi
 14. Jaký typ kloubu je art.subtalaris?
  • Tvoři fční jednotku společně s art.talocalcaneonavicularis a calcaneocuboidea
  • Osa pohybu prochází sinus tarsi, výsledným pohybem je vnitřní (pronace) a vnější (supinace) rotace
 15. Vyjmenuj kloubní plošky art.talocalcaneonavicularis
  • A) na talu: FACIES ART.CALCANEA ANTERIOR + MEDIA
  • b) na patní kosti: FACIES ART.TALARIS ANT.+ MEDIA
  • C) CAPUT TALI + styčná kloubnní ploška na os naviculare
 16. Popiš kloubní pouzdro a pomocná zařízení art.talocalcaneonavicularis
  • Pouzdro: velmi tenké, připojuje se podél okrajů styčných plošek
  • Zařízení:
  • LIG.CALCANEOUNAVICULARE PLANTARE + DORSALE
  • + řada drobnějších vazů dorzálních, plantárních i interosseálních
 17. Kde se nacházejí LIGG. CALCANEONAVICULARE PLANTARE + DORSALE?
  • NA PLANTÁRNÍ A DORSÁLNÍ STRANĚ ART.TALOCALCAANEONAVICULARIS
  • plantare: se táhne od sustentaculum tali k os naviculare
  • Dorsale: součástí lig.bifurcatum
 18. Jaký typ kloubu je art.talocalcaneonavicularis?
  • Tvoří funkční jednotku společně s art.subtalaris a calcaneocuboidea
  • Osa pohybu prochází sinus tarsi, výsledným pohybem je vnitřní a vnější rotace
 19. Vyjmenuj kloubní plošky art.calcaneocuboidea
  FACIES ART.CUBOIDEA patní k.+ prox.kloubní plocha na os cuboideum
 20. Popiš kloubní pouzdro a pomocná zařízení art.calcaneocuboidea
  • Pouzdro: tenké, připojuje se podél okrajů styčných plošek
  • Zařízení:
  • LIG.CALCANEOCUBOIDEUM DORSALE (součást lig.bifurcatum)
  • LIG.PLANTARE LONGUM
  • +další drobnější vazy
 21. Které vazy jsou součástí lig.bifurcatum?
  • Lig.calcaneonaviculare dorsale
  • Lig.calcaneocuboideum dorsale
 22. Popiš průběh lig.plantare longum
  Od tuber calcanei k bázím 2.-5.metatarzu
 23. Jaký typ kloubu je art.calcaneocuboidea?
  • Tvoří funkční jednotku s art.talacalcaneonaviculare+subtalaris
  • Sedlový, pohyby nepatrné
  • Osa pohybu prochází v sinus tarsi, výsledným pohybem pronace/supinace
 24. Co je to chopartův kloub
  • Art.tarsi transversa
  • Klinické označení kloubní štěrbiny mezi talem a os naviculare na med.straně a mezi patní a krychlovou kostí na lat.straně
 25. Jak se provádí otevření kloubní štěrbiny chopartova kloubu?
  Přetětím lig. Bifurcatio (lig.calcaneonaviculare+calcaneocuboideum)
 26. Vyjmenuj klouby,ve kterých figurují ossis cuneiformes
  • 1) art.cuneonavicularis
  • 2)art.cuneocuboidea
  • 3)artt.intercuneiformes
 27. Z jakých kloubů se skládá lisfrankův kloub?
  • 1) spojení mezi os cuneiforme mediale a bází I.metakarpu
  • 2) spojení mezi os cuneiforme intermedium, os cuneiforme laterale a II.+III. Metatarzem (dlouhý 2.metatarz zapadá hluboko mezi obě klínové kosti)
  • 3) spojení mezi os cuboideum a IV.+V.metatarzem
 28. Popiš kloubní pouzdro a pomocná zařízení lisfrankova kloubu
  • Pouzdro:tenké,podél okrajů styčných plošek
  • Zařízení:
  • Ligg.tarsometatarsalia dorsalia,plantaria et interossea
 29. Jak jinak označujeme lisfrankův kloub?
  Articulationes tarsometatarsales
 30. Popiš typ kloubu a pohyby v lisfrankově kloubu
  • Pohyby jen v malém rozsahu a při zatížení nožní klenby
  • Provádějí se zde exartikulace prstů nohy
  • S těmito klouby souvisejí i spoje mezi bázemi jednotl.metatarzů (art.intermetatarsales) se zesilujícími vazy: ligg.metatarsalia dorsalia,plantaria + interossea
 31. Popiš kloubní plošky u artt.metatarsophalangeales
  Hlavičky metatarzů+báze prox.článků prstů
 32. Popiš kloubní pouzdro a pohyby v artt.metatarsophalangeales
  • Krátké tuhé, připojuje se podél okrajů styčných plošek
  • Pohyby:flexe,extenze, slabá abdukce,addukce
 33. Popiš pomocná zařízení art.metatarsophalangeales
  • 1) FIBROCARTILAGINES PLANTARES - doplňují kloubní plochy na plantární straně
  • 2) 2 OSSA SESAMOIDEA - vyskytují se pravidelně u placového kloubu
  • 3) kolaterální vazy: zesilují kloubní pouzdro po stranách
  • 4) LIG.METATARSALES TRANSVERSUM PROFUNFUM - napříč mezi hlavičkami metatarzů
 34. Popiš kloubní plošky art.interphalangeales pedis
  Hlavičky a báze sousedních článků prstů
 35. Popiš kloubní pouzdro a pomocná zařízení art.interphalangeales pedis
  • Pouzdro tenké, na dorz.straně srůstá se šlachami extenzorů prstů
  • Zařízení:
  • Po stranách pouzdro zesíleno kolaterálními vazy
  • Fibrocartilagines plantares - rozšíření kloubní plošek na plant.straně
 36. Jaký typ kloubu je art.interphalangeales pedis?
  Kladkový až válcový s možností flexe a extenze článků prstů
Author
iren
ID
345560
Card Set
Description
Updated