01 odhad pohlavi

 1. Jaký je širší kontext problematiky určení pohlaví z kostry?
  • Správnost přiřazení určitéŽho pohlaví zkoumaním kosterních pozůstatků je limitována nejen možnostmi použitéŽ metody, ale hlavněž možností určování pohlaví ze skeletu vůbec.
  • Musíme mít na paměžti, že určení pohlaví z kosterního materiálu se pohybuje pouze v rovině pravděžpodobnosti, protože neurčujeme pohlaví genetickŽé, ale pohlaví somatickéŽ, kterŽé nemusí být s genetickým vždy totožné.
  • Možnost pohlavní diagnózy je dána tím, že běžhem ontogenetickŽho vývoje kostry dochází u původnžího bisexuálního embrya k vývinu znaků, kterŽé jsou pro určitéŽ pohlaví více či méŽněž specifickéŽ. Tento vývoj pokračuje i po narození a věžtšinou teprve při dosažení dospžělosti dochází k plnéŽmu rozvoji pohlavních znaků jedince. S postupujícím věžkem se však sexuální rozdíly opěžt zmenšují. Např. ženskéŽ znaky se po menopauze vytrácejí a smžěřují k maskulinitžě.
  • Znaky, ve kterých se oběž pohlaví liší, však většinou nebývají alternativní, ale vyznačují se plynulými přechody mezi dokonale vytvořenými krajními polohami. Takže již při prvním přiblížení k problematice zjistíme, že mezi muži a ženami dochází k překrývání somatických pohlavních znaků. Pouze ten stupeň rozvoje znaku, který je mimo zónu překrývání, je nositelem maskulinity nebo feminity. V praxi by měžly být používány především takovéŽ znaky, kteréŽ vykazují překrývání co nejmenší, protože rozsah překrývání je mírou spolehlivosti hodnocenŽho znaku.
  • VelkéŽ nebezpečí při určování pohlaví představujeŽ variabilita člověžka jako takovŽého, variabilita populací v prostoru a čase, nebo rasovéŽ rozdíly. Nemůžeme proto mechanicky přenášet výsledky zkoumání cizí populace na studovaný soubor, nebo dokonce na izolovanéŽ pozůstatky bez známŽé historie, ale musíme vždy vytvářet svá vlastní hodnotící kritŽéria, dána poznáním sexuální promžěnlivosti studovanŽho souboru. Optimálně by jistžě bylo získat a používat takovŽé znaky, kteréŽ nevykazují mezipopulační rozdíly.
  • +vliv zdr. stavu (stres, výživa)
 2. jaká je nejjednodušší metoda určení pohlaví?
  aspektivní hodnocení jednotlivých morfologických znaků, nebo zjišťování prostých rozměžrů kostí
 3. Jaký je postup při výpočtu indexu sexuality? Kteří autoři tuto metodu používají?
  Image Upload 1

  • Image Upload 2
  • Image Upload 3
 4. na jakém principu je založeno metrické hodnocení odhadu pohlaví?
  • na nalezení maximální a minimální hodnoty znaku u každého pohlaví a zjištění optimální mezní hodnoty (=dělící bod) velikosti měřeného znaku pro danou populaci.
  • optimální mezní hodnota odděluje pásmo femininních hodnot překrývajících se s mužskými od pásma maskulinních hodnot překrývajících se s ženskými. čím je pásmo překrývání menší, tím je zvolený znak pro pohlavní diagnózu vhodnější

  • Image Upload 4
  • pásmo překrývání poskytuje pravděpodobnou informaci, nepřekrývající se pásma velmi pravděpodobnou informaci
 5. co je základem diskriminační analýzy při určování odhadu pohlaví? V čem se liší oproti IS?
  používá poměrů naměřených hodnot, indexů
 6. Jakých chyb se lze dopustit při odhadu pohlaví?
  • kvalita studovaného materiálu
  • správnost a pochopení definice metody
  • kvalita instrumentáře
  • lidská chyba měření
 7. K důležitým pohlavně dimorfním znakům Broca přiřazuje:
  • rozvoj glabelly
  • profil čela (Tzv. Eckerova známka)
  • rozvoj nadočnicových oblouků
  • rozvoj zevního týlního hrbolu
  • + další vedlejší znaky
 8. vyjmenuj obecné znaky z morfologických diagnostických znaků lebky
  Image Upload 5


  Image Upload 6
 9. vyjmenuj znaky z morfologických diagnostických znaků lebky vztahující se ke kostem klenby
  • Image Upload 7
  • Image Upload 8
 10. vyjmenuj znaky z morfologických diagnostických znaků lebky vztahující se ke kostem splanchnokrania
  Image Upload 9
 11. vyjmenuj znaky z morfologických diagnostických znaků lebky vztahující se k čelistem
  Image Upload 10
 12. co se děje s inc.ischiadica major dle walkera?
  incisura ischiadica major se s rostoucím věkem stává maskulinnější/širší (Walker 2005)
 13. vyjmenuj výhody a nevýhody při vizuálním hodnocení morfoskopických znaků
  • hodnotí se přítomnost, nepřítomnost nebo stupeň rozvoje znaků (podle škály)
  • cenné jsou zejména znaky, které jsou stabilně dimorfní napříč populacemi a časem
  • čím lepší je popis projevu znaku v původní studii, tím lépe – zmenšuje se nejistota
  • je lepší použít co nejvíce znaků
  • méně objektivní – pozor na zkušenosti!
  • dovolují komplexní posouzení tvaru s větším zaměřením na tvarovou složku

  • Image Upload 11
 14. vyjmenuj výhody a nevýhody při odhadu pohlaví pomocí metrických metod
  • velikostní a tvarové rozdíly – měří se
  • tradiční metody, založené na lineárních nebo obloukových mírách často pracují s robusticitou (šířka) a velikostí (délka) – větší ohrožení mezipopulační variabilitou
  • redukce nesené informace
  • ne tak závislé na zkušenostech při striktním dodržení protokolů
 15. pro odhad pohlaví použijem pelvic či kranium - v čem spočívají ne/výhody v případě hodnocení těchto kostí?jak jsou na tom kosti postkraniálu?
  • PÁNEVNÍ KOST
  • Zdroje variability-působení pohlavních hormonů+ velikostní složka
  • velké pohlavní rozdíly a menší mezipopulační rozdíly
  • křehká, často tafonomicky pozměněná

  • LEBKA
  • Zdroje variability-působení pohlavních hormonů+ velikostní složka
  • prodloužená maturace – alometrie
  • Velké pohlavní i mezipopulační rozdíly – často posuzováno pohlaví a původ společně
  • Odolnější vůči tafonomickým vlivům
  • Splanchnokranium je vhodnější než Neurocranium

  • POSTKRANIÁLNÍ SKELET
  • Zdroje variability-významná velikostní složka
  • velké mezipopulační rozdíly
  • publikována vysoká spolehlivost, srovnatelná s lebkou nebo pánví, ale často selhávají při použití mimo referenční populaci je se s tím ale možno vyrovnat, pokud o populaci máme další informace
  • šířkové rozměry jsou významnější než délkové
 16. jaké metody při odhadu pohlaví máme k dispozici?
  • PELVIS
  • program HIP (jungerová, Králík) 2015
  • program DSP2 (brůžek) 2007
  • IS:morfoskopicky Ascádi+Nemeskéri 1970
  • LEBKA
  • COLIPR (urbanová, králík) 2008
  • seriace mandibul Loth + Hennenberg 1996
  • IS morfoskopickay Walrath 2004
 17. co je to geometrická morfometrie?
  • od konce 80. let 20. století, od konce 90. let v  antropologii
  • kvantifikace tvarových rozdílů
  • 2D souřadnice bodů, 2D křivky, 3D souřadnice bodů, 3D povrchy
  • více pro celkové hodnocení tvarové variability populace, ale čím dál více v prakticky zaměřených  forenzních programech
 18. jaký faktor má překvapivě vliv na apertura piriformis?
  podnebí/zem.š.
 19. stupeň pohlavního dimorfizmu pánevní kosti je dán interakcí stupně dimorfismu dvou hlavních oblastí pánve - kterých?
  oblastí sakroiliakální a ischiopubickou
 20. vyjmenuj sexuálně dimorfní znaky pánve
  Image Upload 12

  • Image Upload 13
  • Image Upload 14

  Image Upload 15
 21. na jakém principu pracuje program DSP2?
  • pelvis
  • musíme zadat min.4 předdefinované rozměry
  • Pokud není hodnota PP vyšší než 0,95 ani pro
  • jednu skupinu, je hodnoceno jako N/A
 22. na jakém principu pracuje program HIP?
  • Image Upload 16
  • Image Upload 17
  • Image Upload 18
  • Image Upload 19
  • Image Upload 20
 23. které znaky na pánvi hodnotíme metodou - Acsádi & Nemeskéri ?
  Image Upload 21
 24. na jakém principu pracuje program COLIPR?
  Image Upload 22
Author
iren
ID
345552
Card Set
01 odhad pohlavi
Description
...
Updated