01 modelove organismy + nebun.elementy

 1. proč se v biologii využívají modelové organismy (vyjma etických důvodů)
  • experimentální/technické výhody
  • předpokládá se, že získané poznatky budou platit i u jiných organismů, přinejmenším u těch, které jsou modelovým organismům příbuzné
  • neplatí to vždy, pro lidskou medicínu nebo zemědělství je třeba zkoumat přímo cílové organismy
 2. vyjmenuj různé modelové organismy v mol.biologii:
  kvasinky, myš, člověk, hlístice, zebřička, mouchy, Arabidopsis
 3. charakterizuj výhody práce s kvasinkami
  • jednobuněčná eukaryota, podobné výhody jako bakterie
  • genom byl sekvenován jako první (z eukaryot) – v r. 1996
  • patří mezi houby – obdobná příbuznost živočichům i rostlinám
  • střídání diploidní a haploidní fáze, lze pracovat s haploidními kulturami, což usnadňuje genetickou analýzu
  • genom obsahuje cca 6000 genů
  • jen málo genů (cca 5 %) obsahuje introny
  • rostou v chemicky definovaném médiu, tvoří kolonie na agarových plotnách
  • generační doba cca 90 minut
  • možnost snadného uchování v zamraženém stavu
  • specifikum: množení pučením
  • model vhodný pro studium funkce genů a buněčného cyklu
 4. charakterizuj výhody práce s hlísticemi
  • genom má 7x vyšší obsah DNA než kvasinky
  • vyšší obsah intronů a nekódujících sekvencí
  • velikost 1 mm, tělo složeno z 959 buněk
  • popsán vývoj každé z nich z původní zygoty
  • model pro studium vývoje, apoptózy, stárnutí
  • na tomto modelu poprvé popsána RNA interference
 5. co je + latinský název hlístice; kdo ji začal používat jako model?
  • Caenorhabditis elegans (háďátko obecné)
  • nepatogenní půdní hlístice
  • Sydney Brenner (*1927)
 6. výhody modelu Drosophila melanogaster
  • životní cyklus 2 týdny
  • 14000 genů
  • výzkum buněčné diferenciace, vývoje organismu, buněčných signalizací a chování
 7. kdo začal používat drosophily jako model?
  T.H.Morgan (1866-1945)
 8. charakterizuj výhody práce s zebřičkami
  • Zebřička pruhovaná/Danio pruhované: malá sladkovodní rybka (2,5 cm)
  • oplozená vajíčka se vyvíjejí mimo tělo matky – lze sledovat mikroskopií
  • vývoj z vajíčka do dospělého organismu trvá 3 měsíce
  • díky průhlednosti lze sledovat vývoj vnitřních orgánů
  • snadná mikroinjekce cizorodé DNA do vajíčka
  • molekulární genetika vývoje
  • 25 chromozomů, 75% homologie s lidským genomem
 9. charakterizuj výhody práce s myší
  • zástupný model za člověka, kde experimentovat nelze
  • žije 1-3 roky, pohlavní zralosti dosahuje po 4 týdnech
  • obsahuje 20 chromozomových párů
  • méně než 1% myších genů nemá lidského homologa
  • používá se pro studium funkce genů
 10. co je to HeLa?
  • z etických důvodů nelze experimentovat s lidmi; je však možné kultivovat lidské buňky v kultuře
  • nesmrtelné buněčné linie (např. buňky HeLa) jsou tvořeny buňkami nádorovými
  • HeLa buňky jsou buňky odvozené z nádoru děložního čípku Henrietty Lacksové v roce 1951
  • buněčné linie jsou vhodným modelem pro mol. biol.Studie
 11. charakterizuj výhody práce s Arabidopsis
  • mol. biologie rostlin je historicky poněkud opožděná za jinými organismy
  • mají často mnoho genů (rýže: 40 000 – 50 000 genů)
  • výzva současnosti: genetické vylepšení kulturních plodin

  • Arabidopsis thaliana (huseníček rolní):
  • čeleď Brassicaceae (Brukvovité)
  • strukturní jednoduchost, malý genom (5 párů chromozomů, cca 25 000 genů, sekvence známa)
  • dozrání rostliny k produkci semen trvá 6-10 týdnů, několik generací do roka
  • vypracovány účinné transformační metody pro přípravu transgenních rostlin
 12. stručně charakterizuj virus
  • nemá buněčnou strukturu
  • obsahuje vlastní geny obalené proteinovým pláštěm, ale nedovede je sám vyjádřit
  • postrádá aparát pro zajištění vlastní E
  • buněčný parazit, replikaci a expresi virových genů zajistí infikovaná buňka
  • genetická informace viru je uložena v DNA nebo RNA
  • je schopen vyvolat onemocnění
  • uplatňuje se v genovém inženýrství – vektor pro přenos klonované DNA
 13. charakterizuj bakteriofág
  • Bakteriální virus 
  • infikuje bakteriální buňku, která je přinucena vyrábět nové bakteriofágy, posléze praskne a uvolní novou generaci bakteriofágů
  • každý z nových virionů může infikovat další bakterii
  • během několika hodin může fágová epidemie zlikvidovat kulturu bakterií o počtu několikanásobně převyšujícím lidskou populaci
 14. charakterizuj virová onemocnění člověka
  • _ infikuje lidské buňky
  • _ původce běžných onemocnění (spalničky, příušnice, plané neštovice, běžné nachlazení a chřipka) i závažných chorob (dětská obrna, Ebola, AIDS)
  • _ infekce málo nebezpečným virem může zajistit rezistenci proti příbuznému, ale mnohem nebezpečnějšímu viru
  • _ virovou infekci nelze léčit; nutná prevence – imunizací
  • _ může přenášet geny z jednoho hostitelského organismu na jiný (význam pro evoluci a genové inženýrství)
  • _ antibiotika nemají smysl při boji s virovou infekcí, mohou jen pomoci s paralelní bakteriální infekcí
 15. charakterizuj + vyjmenuj Podbuněčné genetické elementy
  • _ nesou genetickou informaci, ale nedisponují aparátem pro životní funkce
  • _ hojně rozšířené v biosféře
  • _ význam různý: mohou vyvolávat vážná onemocnění nebo jejich existence je téměř nezaznamenatelná
  • _ viry jsou z nich nejvyspělejší
  • _ viroidy a plazmidy
  • _ priony
  • _ transpozony
 16. co jsou viroidy a plazmidy
  autonomní molekuly nukleových kyselin, které nemají proteinový obal

  • Viroidy
  • jsou molekuly RNA, které infikují rostliny a přinutí je k produkci nových viroidů uvolňovaných do prostředí

  • plazmidy
  • _ molekuly DNA, které se stabilně udržují uvnitř hostitelské buňky
  • _ mohou přecházet z jedné buňky do druhé pouze pokud mezi nimi dojde k fyzickému kontaktu
  • _ hostitelskou buňku nelikvidují
  • _ hojně využívané v genovém inženýrství
 17. co to jsou transpozony
  • transponovatelné elementy
  • _ molekuly DNA, které se nereplikují jako samostatné jednotky
  • _ pro svou replikaci vyžadují začlenění do jiných molekul DNA, které schopnost samostatné replikace mají
  • _ mají schopnost přeskakovat z jedné hostitelské DNA na jinou
 18. co to jsou priony
  • _ infekční molekuly proteinů
  • _ neobsahují žádnou nukleovou kyselinu
  • _ infikují buňky nervového systému zvířat a způsobují vážné nemoci (např. nemoc šílených krav)
  • _ představují chybně složenou verzi normálního proteinu nervových buněk
  • _ když proniknou do buňky, způsobí chybné skládání odpovídajícího normálního proteinu v mozku, což buňku usmrtí
Author
iren
ID
345551
Card Set
01 modelove organismy + nebun.elementy
Description
...
Updated