1. Měla značný vliv na výběr její kariéry
  She had a considerable influence on her choice of career
 2. Rodičovský postoj široce předurčuje,jak dobře se dítě adaptuje ve škole
  Parental attitude largely determines how well a child adapts to school
 3. Učitel je motivuje k tvrdé práci
  The teacher motivates them to work hard
 4. Proud dopravy ve městě is usnadněn systémem jednosměrek
  The flow of traffic through the town is facilitated by the one-way system
 5. Řeč vyvolala rozzlobenou odpověď
  The speech provoked an angry response
 6. Otáčení země kolem její osy je zodpovědné za změny ročních období
  The tilting of the earth on its axis accounts for the change in the seasons
 7. Jeho odhodlání pramení z jeho touhy zlepšit svět
  His determination springs/stems from his desire to improve the world
 8. ...dává vzniknout novým náladám ve společnosti
  ...gave rise to new mood in society
 9. Mobilní telefon přispěl k informační revoluci
  The mobile phone contributed to the information revolution
 10. Dítě byly podávány léky pro stimulaci růstu
  The child was given drugs to stimulate growth
 11. Výstava vyvolala velký zájem
  The exhibition generated a lot of interest
 12. Drogy mohou vyvolat nevolnost
  The drugs may induce nausea
 13. Učitelova přítomnost brzdila bavení se mezi studenty
  The teacher´ s presence inhibited the students´ disscusion
 14. Z této situace může být odvozena spousta výhod
  A number of benifits can be derived from this situation
 15. Nehoda spustila řetězovou reakci,která ovlivnila nás všechny
  The incident set off a chain reaction which affected us all
 16. Válka měla vážné důsledky
  The war had major consquences
 17. Dopad filmu na publikum byl velmi mocný
  The impact/effect of the film on audience was very powerful
 18. Ospravedlňuje cíl použité prostředky?
  Does the end justify the means?
 19. Ta nehoda byla původem všech jejích pozdějších problémů
  The accident was the origin/source of her later problems
 20. Existuje několik precedentů proč se rozhodnout takto
  There are several precedents for taking such a decision
 21. Jaký byl důvod jeho úspěchu?
  What was the reason for his succes?
 22. Výzkumníci zjišťují,proč čokoláda způsobuje u někt.lidí bolest hlavy
  Researchers are investigating why chocolate causes/triggers/induces headaches in certain people
 23. Intenzivní farmaření se významně podílelo na snížení ptačí populace
  Intensive farming has been a significant factor/contributed in the decline of bird populations
 24. Astrologové věří, že lidské životy jsou předurčeny planetami a hvězdami
  Astrologists believe that people´ s lives are largely affected/determined by the planets and stars
 25. Trhlina v nádrži zapříčinila 40% ztrátu paliva a vypařováním zmizelo dalších 5%
  A leak in the tank accounted for 40% of the fuel loss, and evaporation took away another 5%
 26. Renovovaná školní budova má širší dveře i chodby aby usnadnila průchod vozíčkářům
  The renovated college building has wider door and corridors to facilitate the use of wheelchairs easier
 27. Británie získala ze členství v EU spoustu ekonomických výhod
  Britain has received/derived many economic benifits from membership of the European Union
 28. Zmatek pravděpodobně pramenil z nedostatku komunikace
  The confusion probably stemmed from a lack of communication
Author
iren
ID
345507
Card Set
Description
Updated