P-F - egz

 1. Który z receptorów nie jest receptorem jonotropowym?
  Muskarynowy receptor acetylocholiny
 2. Receptory błonowe związane z kanałami jonowymi po związaniu liganda powodują
  Prawidłowe odpowiedzi a i b ( a–otwarcie i b-zamknięcie kanału
 3. W układzie nerwowym znajdują się receptory
  Błonowe związane z kanałami jonowymi
 4. Białko adaptorowe SHC uczestniczy w przekazywaniu sygnału wiążąc domenę Sh2
  Fosfotyrozyną receptora
 5. Białko Ras – błonowe, małe białko G jest aktywne w formie
  Ras-GTP
 6. Nikotynowy receptor acetylocholiny (AChR) należy do receptorów:
  Jonotropowych
 7. Receptor o aktywności kinazy tyrozynowej wiąże jako ligand
  insulinę
 8. Receptory metabotropowe to receptory
  Związane z białkiem G
 9. Generalna zasada wewnątrzkomórkowego szlaku przekazywania sygnału to:
  ?
 10. Który hormon działa poprzez wiązanie z receptorem aktywności kinazy janusowej
  Prolaktyna
 11. Receptory związane z białkiem G przebijają błonę komórkową
  7 razy
 12. po aktywacji ligandem kompleks białek rozpada się na podjednostki. Która z nich aktywuje enzym:
  ?
 13. Jaki enzym zostaje aktywowany przez białko G w pierwszej kolejności
  Prawidłowa odpowiedz a i b (cyklaza adenylowa i fosfolipaza C)
 14. Rolą fosfataz w komórce jest
  usuwanie efektu fosforylacji
 15. Czynnik STAT działa tylko:
  W jądrze po fosforylacji i dimeryzacj
 16. Receptory hormonów steroidowych pełnią w komórce role
  Czynników transkrypcyjnych
 17. Kontrola transkrypcji genów na poziomie chromatyny polega na:
  Acetylacji/deacetylacji histonów
 18. Aletylacja histonów nie jest:
  procesem aktywującym transkrypcję
 19. Zahamowanie transkrypcji może nastąpić:
  deacetylacji histonów
 20. Endocytoza receptorów błonowych odbywa się poprzez pęcherzyki pokryte:
  klatryną
 21. który z czynników przyłącza się pierwszy do sekwencji TATA:
  TBP
 22. Która domena receptorów hormonów steroidowych odpowiada za wiązanie ligandu:
  LBD w AF-2
 23. Czysty antagonista powoduje zahamowanie reakcji poprzez:
  zmiany konformacyjne w cząsteczce receptora
 24. Hormony steroidowe działają:
  prawidłowe odpowiedzi a i b
 25. receptor hormonów steroidowych jest aktywowany przez:
  wszystkie odpowiedzi prawidłowe
 26. zaznacz nieprawidłowe stwierdzenie dotyczące poza genomowego działania steroidów
  ?
 27. DHT wiąze:
  receptor androgenowy
 28. korepresorami są:
  SMRT, N-CoR
 29. najczęściej wśród receptorów hormonowych steroidowych mutacjom ulega receptor:
  estrogenowy alfa
 30. Które stwierdzenie prawidłowo opisuje białko koaktywatora
  rozluźnia zwiniętą chromatynę
 31. SERM-y są:
  antagonistami lub agonistami estrogenów w zależności od rodzaju tkanki która jest miejscem ich działania
 32. Obie formy receptora estrogenowego (ER alfa, ER beta) u człowieka występują w
  jajniku, jądrze, prostacie, macicy
 33. Który z wymienionych związków jest SERMem
  tamoksifen
 34. Fitoestrogeny wiążą się do
  ER a i ER beta
 35. Do której grupy kinaz białkowych należy cAMP-zalezna kinaza białkowa A (PKA)
  serynowo-treoninowe
 36. do procesu internalizacji i odcięcia pęcherzyków konieczny jest udział
  dynamina
 37. które białko jest nadmiernie aktywowane w stanach nowotworowych
  Ras
 38. Mechanizm endocytozy może wpływac na końcowy los internalizowanego receptora np. TGF beta, internalizacja receptora przez kaweole – przenzaczony jest do
  degradacji
 39. Receptor insuliny reguluje metabolizm głownie przez szlak sygnalizacyjny obejmujący:
  fosfatydyloinozytol0-3,4,5-troj…
 40. Geny odpowiedzialne za dziedziczenie predyspozycji do raka piersi i jajników
  BRCA1
 41. Który z transporterów glukozy ulega wbudowaniu w błonę komórkową pod wspływem działania insuliny
  GLUT4 i 2
 42. Receptor insuliny jest receptorem
  o aktywności kinazy tyrozynowej
 43. wydzielanie insuliny z komórek beta wymaga wysokiego stężenia w komórce jonów:
  Ca+2
 44. Który z organów wymaga obecności receptorów insuliny do pobierania glukozy
  mózg
 45. W komórkach beta trzustki insulina magazynowana jest w granulach w postaci
  heksadimerów
 46. Ligandem dla AhR są
  toksyczne substancje egzogenne
 47. Receptor AhR jest receptorem
  błonowym związanym z kinazą tyrozynową
 48. Receptor AhR tworzy dimer z
  ARNT
 49. Najwyższe stężenie związków zaburzających procesy endokrynne (EDC) zostało stwierdzone
  morskich ssakach
 50. Leki blokujące kanały
  mogą fizycznie blokować kanał
 51. który z koaktywatorów NR został pierwszy sklonowany i scharakteryzowany
  SRC1/NCOA1
 52. strukturalnie konserwatywne są
  NR
Author
Manwe
ID
345432
Card Set
P-F - egz
Description
eeeeeee
Updated