mechanizmy - pato i fizjo

 1. Wielostopniowa regulacja ekspresji genów:
  • Kontrola transkrypcji
  • RNA kontrola obróbki
  • RNA kontrola transportu
  • mRNA kontrola degradacji
  • mRNA kontrola translacji
  • kontrola aktywności białek
  • kontrola degradacji białek
 2. Szybkie i wolne odpowiedzi:
  • zmieniona funkcja białek - szybkie odpowiedzi
  • zmieniona ekspresja genów - wolne odpowiedzi
 3. Receptory błonowe (3 klasy)
  • Związane z kanałami jonowymi: wiązanie ligandu powoduje otwarcie lub zamknięcie kanału.
  • Głownie w układzie nerwowym
  • Związane z białkami G: wiązanie ligandu powoduje aktywację białek G, które będą aktywowały oddzielne enzymy lub kanały jonowe
  • 7-krotnie przebijający błonę – większość leków ziała przez ten receptor
  • Związane z enzymami: wiązanie ligandu aktywuje enzym w receptorze lub w towarzyszącej cząsteczce
  • Geny włączone w 30% ludzkich nowotworów jest aktywowany przez typ receptorów
 4. Receptory wewnątrzkomórkowe
  • Małe wewnątrzkomórkowe hydrofobowe cząsteczki, jak sterydy mogą przechodzić przez błonę (np. estrogen, witamina D, hormon tarczycy, kwas retinowy) i wiążą się do wewnątrzkomórkowych receptorów.
  • Kompleks hormon-receptor ma miejsce wiążące DNA i może aktywować transkrypcję bezpośrednio (lub jako homo- lub heterodimer)
  • To zwykle inicjuje kaskadę transkrypcyjną
 5. Białka regulatorowe
  • Zmiana w cząsteczce białka, Transkrypcja, splicing, degradacja, translacja
  • Zmiany konformacji przez związanie ligandu. Tylko związane białko może wiązać DNA
  • Fosforylacja powoduje zmiany konformacyjne białek. Tylko fosfo-białka wiążą DNA
  • Tylko dimery dwu białek mogą wiązać DNA
  • Miejsce wiązania jest dostępne tylko po usunięciu inhibitora
  • Aby wiązać DNA, białko musi ulec translokacji do jądra
 6. Kowalencyjne i niekowalencyjne oddziaływanie reszt fosforanowych. Obecność (lub brak) reszt fosforanowych w białkach może wpływać na ich zdolność do interakcji i aktywacji
  • Aktywacja domen enzymatycznych przez zmiany konformacyjne
  • Zmiany strukturalne zezwalają (lub uniemożliwiają) wiązanie przez miejsce wiążące enzymu
 7. Zmiany kowalencyjne i niekowalencyjne modyfikacje są odwracalne i to jest zasadą ich działania
  ?
 8. Drugie przekaźniki
  • W wielu drogach aktywowane są enzymy, które produkują duże ilości małych cząsteczek
  • Te drugie przekaźniki rozprzestrzeniają sygnały przez dyfuzję w kierunku docelowych białek w różnych częściach komórki
  • To może powodować wydzielanie innych drugich przekaźników
 9. Wewnątrzkomórkowy cel
  • Określenie końca drogi przekazu sygnału jest często trudne
  • Na przykład, po transkrypcji może być syntetyzowana fosfataza, która fosforyluje jeden z enzymów
  • Jednym z celów jest określenie zdarzenia, które jest „biochemicznie różne” (np. transkrypcja, metabolizm) jako wewnątrzkomórkowy cel.
 10. Zaktywowany receptor
  • Ufosforylowana tyrozyna może być specyficznie rozpoznana przez domeny SH2 i SH3 innych białek włączając białka adaptorowe
  • Zaktywowany receptor może fosforylować te związane białka
 11. Od kinaz tyrozynowych sygnał odbierany jest przez białka wewnątrzkomórkowe
 12. Enzymy aktywowane na drodze fosforylacji PLC, PI3K, KTN
 13. Białka adaptorowe SHC, GrB2, IRS
 14. Białka związane z reorganizacją cytoszkieletu
 15. czynniki transkrypcyjne STAT
 16. Cbl
 17. Receptory:
  • Wewnątrzkomórkowe
  • Powierzchniowe
  •   Kanały jonowe – r. jonotropowe
  •   Związane z białek G – r. metabotropowe
  •   Związane z enzymem
  •     Receptory z cyklaza guanylynową
  •     R. z kinazą tyrozynową
  •     R. bez aktywności enzymatycznej
  •     R.z fosfatazą tyrozynową
  •     R. z kinazą serynowo-teroninową
 18. Droga kinazy MAP
  • Ras wiąże GTP i jest aktywowane przez rec. kinazy tyrozynowej
  • Ras aktywuje Raf (MAPKKK)
  • Rad fosforyluje i aktywuje MEK (MAPKK)
  • MEK fosforyluje i aktywuje kinazę MAP
 19. Ze względu na budowę i mechanizm transdukcji, można wyróżnić cztery duże nadrodziny receptorów:
  • r. związane z kanałami (jonotropowe)
  • r. związane z białkiem G (metabotropowe)
  • r. związane z kinazą (zwykle tyrozyną)
  • Receptory regulujące transkrypcję genów (jądrowe)
 20. Kontrola ekspresji genów
  • Aktywacja transkrypcji
  • Wzmacniacze
 21. Kontrola ekspresji genów
  • Motywy czynników transkrypcyjnych
  •   Place cynkowe (Zinc fingers)
  •   Helisa-pętla-helisa (helix-loop-helix)
  •   Zamek leucynowy (Leucine zipper)
  • Wspólne właściwości
  •   Strukturalnie stały zarys
  •    Sekwencje rozpoznające specyficzne DNA są prawidłowo usytuowane
 22. Kontrola transkrypcji genów
  • Represja Transkrypcji
  •   Struktura chromatyny – Acetylacja/Deacetylacja
 23. Receptory jądrowe
  • steroidowe (palimdromowy HRE)
  •   GR glukokortykoid
  •   PR progesteron
  •   AR androgen
  •   ER estrogen
  • II klasy (direct repeat HREs)
  •   VDR, PPAR
  •   TR, FXR
  •   RXR, LXR
  •   RAR, PXR
  • Ophran (Halfsite HREs)
  •   NGFI-B
  •   SF-I
  •   ERR
  •   ReVERB
 24. Hormono-zależne – hormony stroidowe
  • Receptor steroidowy
  • Chaperony
  • Koaktywatory
 25. Hormono-niezależne – peptydowe czynniki wzrostu
  • Dopamina
  • cAMP
  • PKA
  • Cykliny/CDK
 26. Najlepiej opisana endocytoza przez pęcherzyki pokryte klatryną (LDL-R, TfR, EGFR, i wiele GPCR
 27. Internalizacja GPCR przy udziale klatryny często wymaga aktywacji przez agonistę beta-arestyny
  • Beta-arestyna
  •   Udział w desentyzacji receptora
  •   Białko adaptorowe wiążące receptor do maszynerii endocytotycznej
  • Ten typ endocytozy wymaga funkcjonowania dynaminy GTP-azy dla tworzenia pęcherzyków i odcięcia ich od błony komórkowej
 28. Główne drogi recyklingu i degradacji
  • Szybka droga – Rab4 i Rab5
  • Wolna droga – Rabll
  • Degradacja
  • MVB
  • cAMP1

  • Ale niektóre białka mogą ulec recyklizacji do błony komórkowej albo do innych miejsc w komórce
  • Późne endosomy
  •   Rab7,9,24. W lizosomach brak tych małych GTPaz
  • Ważne:
  •   Mechanizm endocytozy może wpływać na końcowy los internalizowanego receptora. Np. TGF beta
  •   Internalizacja przez kaweole-przeznaczony do degradacji
  •   Internalizacja przez pęcherzyki z klatryną-promocja sygnału
 29. Białko rusztowania – białko kluczowe dla funkcjonowania określonej ścieżki sygnałowej w komórce, stanowiące miejsce tworzenia się kompleksu z wielu składników danej ścieżki
 30. Regulacja sygnalizacji przez rekrutację błony komórkowej
  • Stymulacja receptora wyzwala mobilizację cytozolowych białek adaptorowych i enzymów do błony komórkowej, fosforylacja, przełączanie kompleksów sygnalizacyjnych, białek rusztowaniowych i elementy cytoszkieletu. Te przejściowe relokacje efektywnie kontrolują mechanizm włączenia drogi sygnalizacyjnej
  • Klasyczny przykład tej kontroli:
  • Kaskada Ras/MAPK przez rekrutacje do błony SOS à Przejściowa organizacja Ras jest niezbędna do efektywnej kontroli aktywności Ras
  • Te same kaskady mogą operować na zdumiewająco różnych drogach kiedy są zlokalizowane w różnych komórkowych kompartymentach
  • Wrażliwość input-output kaskady MAPK jest różna w zależności do miejsca rozpoczęcia sygnalizacji z błony komórkowej, ap. Golgiego i endosomów
 31. Trifenyloetyleny
  • Tamoksifen
  • Droloxifene
  • Toremifene
  • Idoksifene
 32. Steroidy
  • ICI 164,384
  • EM- 139
  • ICI 182,780
 33. Benzotifenole
  Raloxifene
 34. Benzopirany
  • EM-652
  • EM-800
 35. Molekularne działalne estrogenów
  • AP I – aktywator białka (protein)
  • CRP – koregulator białka
  • ER – receptor estrogenu
  • ERE – estroge response element
  • Poly II – polimeraza II
  • TATA – adenina-tymina – bogate sekwencje ważne w transkrypcji
 36. Estrogeny środowiskowe
  • Przemysłowe:
  •   Pestycydy, związki przemysłowe
  • Syntetyczny
  •   Doustne związki antykoncepcyjne
  • Roślinne
  •   Izoflawony
  •   Lignany
  •   Kumestany
 37. Badanie czynników zaburzających procesy endokrynne
  • In VIVO
  •   Badanie dziko żyjących zwierząt
  •   Wzrost macicy
  •   Wpływ na rozwój seksualny stosując in utero lub neonatalną ekspozycję na wybrane czynniki
 38. EDCs (endocrine disrupting chemicals)
  • Fitoestrogeny
  •   Flawonoidy
  •     Genisteina
  •     Apigenina
  •     BiochninaA
  •     Kumestrol
  • Lignany
  •     Enterolakton
  • Mykoestrogenyy
  •     Zearalenon
  • Ksenoestrogeny
  •   Pestycydy
  •     DDT
  •     Metoksychlor
  •   Przemysłowe związki – Alkifenole
  •     Oksyfenole (sufraktanty, kosmetyki)
  • Estryftalowe (plastik, PCV)
  • Bisfenol A i derivatives
  •    Plastik, denaturaty, xeroxing
 39. Zakres działania czynników zaburzających procesy endokrynne
  EDCs
  • Agonista estrogenowy
  • Antagonista estrogenów
  • Zahamowanie dróg przekazywania sygnału
  • Inhibitor enzymów
  • Anty-oksydant
  • Anty-androgen
  • Inne układy endokrynne
 40. Ah Receptor
  • Człowieka AhR jest 96kDa
  • Wiąże bezpośrednio dioksyny
  • Rodzina receptorów-czynników transkrypcyjnych
 41. Insulina: mechanizm działalnia
  • Receptory błonowe
  •   Podjednostka a zawiera miejsce wiążące insulinę
  •   Podjednostka b ma aktywność kinazy tyrozynowej
 42. Sygnalizacja przez receptor induliny
  • Insulina wiążąc się do podjednostki alfa reguluje aktywność podjednostki beta
  • Autofosforylacja podjednostki beta
  • Wzrost kinazy tyrozynowej
  • Fosforylacja innych substratów
  • Aktywacja fosfoinositide 3-kinazy
  • Fosforylacja MAP kinazy
 43. Budowa insuliny
  • 2 łańcuchy polipeptydowe połączone mostkiem dwusiarczkowym
  • Wiązanie dwusiarczkowe w łańcuchu A
  • Insulina tworzy heksamery dla większej stabilności
 44. Doustne leki w cukrzycy typu 2
  • Wydzielanie cukrzycy zwiększone
  •    Sulfonylomocznik
  •    Repaglinid
  •    Nateglinid
  • Wrażliwość na insulinę
  •    Biguanidyna
  •    Metformina
  • Inhibitor CHO absorbcji
  •    Acarbose
  •    Miglitol
 45. Insulina stymuluje transporter glukozy (GLUT-4) w tkance tłuszczowej lub mięśniach
 46. Myszy z Konckoutem GLUT4
  • Lekkie zaburzenia homeostazy glukozy
  • Opóźnienie wzrostu
  • Zmniejszenie ilości tkanki tłuszczowej
  • Obniżona długość życia
 47. Rak: regulacja cyklu komórkowego
  • Związanie czynników wzrostu aktywuje drogi Ras i MAPK prowadząc do produkcji cykliny D
  • Cyklina D dgrywa kluczową rolę w regulacji cyklu komórkowego i działa jako starter cyklu, a później kontroluje progresje
  • Geny kodujące regulatorowe czynniki to proto-onkogeny (geny które jeżeli zostałyby aktywowane przez mutacje, to wówczas mogą uczestniczyć w rozwoju nowotworu)
  • Produkty genów supresyjnych (pRb, p53 i inhibitor cykinozależnej kinazy (CKIs)) działalją jak hamulec cyklu komórkowego i mają udział w rozwoju nowotworu, kiedy są inaktywowane przez mutacje
 48. Angiogeneza: hypoksja
  • Komórki nowotworowe zlokalizowane100 μm (limit dyfuzji dla tlenu) od naczynia krwionośnego ulegają hipoksji
  • Wyselekcjonowane klony w nowotworach hypokcją zmieniają fenotyp w proangiogeniczny
  • Czynnik indukowany hypoksją (HIFs) zwiększa transkrypcję genów angiogenezy
 49. Angiogeneza: VEGF
  • VEGFC/D sygnalizuje przez VEGFR2 – promuje angiogenezę przez stymulację naczyń
  • VEGFC/D może również indukować VEGFR3 – zwiększając metastazę
 50. Metastaza: Chemiokiny & sygnalizacja
  • Chemokiny i ich receptory determinują metastatyczne ukierunkowanie komórek nowotworowych
  • Końcowe rozmieszczenie metastazy obrazuje poziom chemiokin w różnych organach
  • Neutralizacja interakcji chemokina/jej receptor zaburza metastazę komórek rakowych
 51. Nowotwory hormono-zależne
  • Prostata
  • Jajnik
  • Pierś
  • Endometrium
  • Tarczyca
  • Jądra jelito grupe
 52. Regulacja genetyczna
  • Onkogeny/Proto-Onkogeny
  •   Normalne eksony które uległy mutacji promując onkogenezę
  •    Wt = proto-onkogen (bez efektu wywołania nowotworu)
  •    Mutant = onkoge
  • Tumor Suppressor Genes
  •    Geny które reguluj proliferację komórki i chronią komórkę przed dzieleniem się ‘poza kontrolą
  •      Wt = ‘chronią’ komórke przed staniem się nowotworową
  •     Mutant = niezdolna do uniknięcia procesu nowotworowego
 53. Leczenie
  • Operacja
  • Naświetlanie
  • Chemioterapia
  •   Etopside
  •   Ifosfamide
  •   Taxol
  •   Vincristine
  • Terapia hormonalna
  • Terapia biologiczna
  •    Interferon a był jednym z pierwszych immunoterapełtyków stosowanych w leczeniu nowotworów
  • Komórki macierzyste

 54. Obecne i nowe metody leczenia
  • Terapia fotodynamiczna (PDT)
  • Terapia biologiczna
  •    Przeciwciała monoklonalne – immunoterapia
  •    Szczepionki p/rakowe – immunoterapia
  •    Blokery wzrostu nowotworu
  •    Anty angiogeneza
  •    Leki terapii genowej
  • Terapia komplementarna
 55. Nowe cele w leczeniu nowotworów
  • Inhibitory dróg przekazywania sygnału
  • Indukcja apoptozy/proliferacji
  • Inhibicja dróg przekazywania
  •     Jak NF-KB
  • Inhibitory telomerazy
  • Czynniki działające bezpośrednio lub pośrednio na DNA  Inhibitory angiogenezy
 56. Transdukcja sygnału
  • Inhibitor kinazy tyrozynowej
  • Wielokinazowy inhibitor działający na liczne seryno/teronionowe i tyrozynowe kinazy receptorowe
 57. Hamowanie szlaków przetrwania
  • Podatność komórek na apoptozę zależy od równowagi między sygnałami pro-apoptotycznymi i anty-apoptotycznymio (przetrwania)
  • Akt pathway, NF-kB pathway
 58. Telomeraza jako cel nowej terapii przeciw nowotworowej
  • Bezpośrednia terapia genowa telomerazy
  • Samobójcza terapia genowa
  •    Transfer terapeutycznych genów produkujących odpowiednie enzymy
  •    Nieaktywny nietoskyczny prolek - aktywny cytotoksyczny lek
  • Terapia Onkolitycznym wirusem
 59. Celowanie w rodzinę HER: wielokrotne możliwości interwencji
  • Dimeryzacja jest konieczna do aktywacji
  • Omnitarg i Herceptyna mają wyraźne epitopy specyficzne dla HER2
 60. Omnitarg blokuje HER2 homodimeryzację i heterodimeryzację
  • Odmiennie niż Herceptyna, Omnitarg nie wymaga wysokiej ekspresji HER2 do aktywacji
  • Blokuje wzrost wielu guzów, w tym płuc, piersi, prostaty i jelita grubego
 61. Tarceva: blokuje sygnalizację przez hamowanie fosforylacji kinazy tyrozynowej
 62. Kanały jonowe
  • Bloker à hamowanie przenikania jonów
  • Modulator à podwyższenie lub zmniejszenie prawdopodobieństwa otwarcia
 63. Białka nośnikowe
  • Inhibitor à transport zablokowany
  • Fałszywy substrat à gromadzenie nienaturalnego składnika
 64. Miejsce docelowe działania leków - Receptory
  • Agonista
  •    Bezpośrednio à otwarcie/zamknięcie kanału jonowego
  •    Mechanizmy transdukcji
  •      à Aktywacja/inhibicja enzymu
  •      à modulacja działania kanału jonowego
  •      à transkrypcja DNA
  •  Antagonista à brak efektu. Zablokowanie wewnętrznego przekazywania sygnału
 65. Miejsce docelowe działania leków – Enzymy
  • Inhibitor à zahamowanie prawidłowej rekcji
  • Fałszywy substrat à produkcja nieprawidłowego metabolitu
  • Pro-lek à produkcja aktywnego leku
 66. Miejsca docelowe działania leków (punkty uchwytu)
  • Receptory
  • Enzymy
  • Kanały jonowe
  • Białka przenośnikowe
  • Inne białka – np. tubilina
Author
Manwe
ID
345008
Card Set
mechanizmy - pato i fizjo
Description
pato i fizjo
Updated