Nařizování a pořizování v území

 1. Změna v území =
  změna jeho využití nebo prostorového uspořádání, včetně umisťování staveb a jejich změn
 2. Zastavěný stavební pozemek =
  Pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako stavební parcela a další pozemkové parcely zpravidla pod stejným oplocením, tvořící souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami
 3. Nezastavitelný pozemek =
  • Pozemek, jenž nelze zastavit na území obce, která nemá vydaný Úp, a to: 
  • 1) pozemek veřejné zeleně a pparkku sloužící obecnému využívání
  • 2) v intravilánu lesní pozemek nebo soubor sousedních ledních pozemků o výměře větší než 0,5ha
 4. Zastavěné území=
  Území vymezené ÚP nebo postupem podle tohoto zákona, nemá-li obec takto vymezené zastavěné území, je zastavěným územím zastavěná část vymezená k 1. září 1966 a vyznačená v mapách evidence nemovitostí (=intravilán)
 5. Zastavitelná plocha = 
  Plocha vymezená k zastavění v ÚP nebo ZÚR
 6. Nezastavěné území =
  Pozemky nezahrnuté do zastavěného území nebo do zastavitelné plochy
 7. Co patří do veřejné infrastruktury? (4)
  Dopravní, technická, veřejné občanské vybavení, veřejné prostranství
 8. Dopravní infrastruktura =
  stavby pozemních komunikací, drah, vodních cest, letišť a s nimi souvisejících zařízení
 9. Technická infrastruktura = 
  Vedení a stavby a s nimi provozně související zařízení technického vybavení, například vodovody, vodojemy, kanalizace, ČOV, stavby ke snižování ohrožení území živelními nebo jinými pohromami, stavby a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanice, energetické vedení, komunikační vedení veřejné komunikační sítě, produktovody a zásobníky plynu
 10. Občanské vybavení = 
  Stavby, zařízení a pozemky sloužící například pro vzdělávání a výchovu, sociální služby,  a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva
 11. Veřejné prostranství je zřizované nebo užívané...
  ve veřejném zájmu
 12. Veřejně prospěšná stavba = 
  Stavba pro veřejnou infrastrukturu určená k rozvoji nebo ochraně území obce, kraje nebo státu, vymezená ve vydané ÚPD
 13. Veřejně prospěšné opatření = 
  Opatření nestavební povahy sloužící ke snižování ohrožení území a k rozvoji anebo k ochraně přírodního, kulturního a nebo archeologického dědictví, vymezené ve vydané ÚPD
 14. Jaké jsou cíle (4) územního plánování?
  (Předpoklady pro URÚ - tři pilíře udržitelného rozvoje)

  •  koordinace využití území
  •  ochrana hodnot území
  •  ochrana krajiny
  •  podmínky pro hospodárné využití území
 15. Jaké jsou úkoly (16) územního plánování?
  • Zjišťovat a posuzovat stav území
  • Koncepce rozvoje s ohledem na hodnoty
  • Posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na provedení změn v území, problémy a rizika, vliv na veřejnou infrastrukturu
  • Stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky pro stavby a veřejná prostranství
  • Stanovovat podmínky pro provedení změn v území a na využitelnost navazujícího území
  • Stanovovat etapizaci
  • Vytvářet podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a jiných katastrof
  • Vytvářet podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn
  • Podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury, pro kvalitní bydlení a rozvoj rekreace a cestovního ruchu
  • Vytvářet podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů
  • Vytvářet podmínky pro civilní ochranu
  • Určovat nutné asanační zásahy do území
  • Podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů včetně kompenzačních opatření
  • Regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů
  • Vyhodnocovat vlivy na URÚ
 16. Jaké jsou orgány územního plánování na úrovni obce? (6)
  • ORP
  • obecní úřad
  • stavební úřad
  • ostatní stavební úřady
  • zastupitelstvo obce
  • rada obce
 17. Jaké jsou orgány územního plánování na úrovni kraje? (3)
  • krajský úřad
  • zastupitelstvo kraje
  • rada kraje
 18. Jaké jsou orgány územního plánování na úrovni státu? (2)
  • ministerstvo obrany
  • ministerstvo pro místní rozvoj
 19. Jaké jsou nástroje územního plánování (4 hlavní) a jejich závaznost/nezávaznost?
  • ÚPP
  • PÚR
  • ÚPD
  • územní opatření/rozhodnutí/souhlas
 20. Čím OOP není?
  právním předpisem (obecně závaznou vyhláškou) ani rozhodnutím
 21. Co OOP stanovuje?
  konkrétní podmínky, povinnosti apod. (jako rozhodnutí)
 22. Pro koho jsou OOP určena?
  Pro neurčitý okruh adresátů
 23. Kdy se OOP vydávají?
  Jen v případech kdy tak stanoví zvláštní zákon (např. stavební)
 24. Z jakých částí se OOP skládá?
  z výroku a odůvodnění
 25. Co se vydává pomocí OOP podle SZ? (4)
  • ÚPD
  • vymezení zastavěného území
  • územní opatření o stavební uzávěře
  • územní opatření o asanaci
 26. Co obsahuje ÚPD vydávané formou OOP? (2) (stejné pro výrok i odůvodnění)
  Každé obsahuje grafickou a textovou část
 27. Co obsahuje výroková část ÚPD vydávaná OOP? A v jakém rozsahu se vydává?
  Zásady, pokyny, podmínky... a to v rozsahu v jakém může rozhodovat zastupitelstvo
 28. Co tvoří grafickou část ÚP? Měřítka (3)
  • Výkres základního členění ÚP (1:5000)
  • Hlavní výkres (1:5000)
  • Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (1:5000) v rozsahu území ve kterém se vyskytují
 29. Co obsahuje grafická část odůvodnění ÚP? Měřítka (3)
  • Koordinační výkres (1:5000)
  • Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (1:5000) v rozsahu území v jakém se zábory vyskytují
  • Výkres širších vztahů (1:50 000)
 30. Lze proti vydanému ÚP formou OOP podat opravný prostředek?
  NE
 31. Jaký je vztah SZ a SŘ?
  Stavební zákon je ve vztahu k SŘ zákonem speciálním.

  • Úprava obsažená ve SZ má přednost pře úpravou obsaženou v SŘ
  • pokud některé úkony neobsahuje SZ, platí ustanovení SŘ
 32. Čím vymezujeme zastavěné území?
  ÚP, nebo je to intravilán (1.9.1966)
 33. Čím aktualizujeme vymezení zastavěného území?
  Změnou ÚP
 34. Jak je vedena hranice zastavěného území?
  Po hranici parcel, vyjímečně ji tvoří spojnice bodů
 35. Co se považuje za zastavěné území při přechodném ustanovení a čím je vymezeno?
  Za zastavěné území se považuje současně zastavěné a je vymezeno ÚP a RP
 36. Co se vyjímá z intravilánu při vymezování zastavěných ploch? (4)
  • vinice
  • chmelnice
  • zahradnictví
  • pozemky přiléhající k intravilánu navrácené do orné půdy nebo do lesních pozemků
 37. Co se přidává k intravilánu při vymezování zastavěných ploch?
  • zastavěné stavební pozemky
  • stavební proluky
  • pozemní komunikace, ze kterých jsou vjezdy na pozemky v ZÚ
  • ostatní veřejná prostranství
  • pozemky obklopené pozemkyv zastvěném území
 38. Může být zastavěné území vymezeno samostatným postupem?
  ANO
 39. Co je v návrhu vymezení zastavitelného území?
  Vymezení je shodné jako při vymezení ÚP, navíc se uvnitř zastavěného území vyznačí nezastavitelné plochy.
 40. Co je nezastavitelným pozemkem do doby vydání ÚP?
  • pozemek veřejné zeleně a parku
  • lesní pozemek (nebo v součtu sousedící lesní pozemky) nad 0,5ha
 41. Lze na nezastavitelných pozemcích umístit technickou infrastrukturu? (popř. za jakých podmínek?)
  Ano, ale jen výjimečně a to způsobem, který neznemožní jejich dosavadní užívání
 42. Kdy zanikají nezastavitelné pozemky?
  vydáním ÚP (ÚP stanoví podmínky pro každou plochu)
 43. Jak probíhá místní šetření při vymezení zastavěného území? +lhůty
  • Pořizovatel do 60 dnů od obdržení podkladů svolá místní šetření
  • Oznámí min. 15 dnů předem obci + 4 DO: ochrany přírody a krajiny, ochrany ZPF, ochrany lesa a státní památkové péče
  • Stanoviska do 30 dnů ode dne místního šetření, jinak se k nim nepřihlíží
  • Úprava návrhu
 44. Do kolika dnů musí při vymezení zastavěného území pořizovatel svolat místní šetření?
  do 60-ti dnů od obdržení podkladů
 45. Komu musí pořizovatel při vymezení zastavěného území oznámit místní šetření a kolik dnů předem? (5)
  oznámí minimálně 15 dnů předem obci +4DO:

  • ochraně přírody a krajiny
  • ochraně ZPF
  • ochraně lesa
  • státní památkové péči
 46. Do kdy se můžou při vymezení zastavěného území při svolání místního šetření podávat stanoviska?
  do 30-ti dnů, ode dne místního šetření, jinak se k nim nepřihlíží
 47. Jak probíhá řízení o vydání při vymezení zastavěného území?
  • Pořizovatel návrh oznámí veřejnou vyhláškou (na 2 úředních deskách)
  • Návrh vystaví u obce a na www (nekoná se jednání)
  • Vlastníci pozemků patřících do ZÚ a vlastníci pozemků sousedních - do 30 dnů ode dne zveřejnění : námitky
  • Kdokoliv do 30 dnů: připomínky
  • Připomínky a námitky písemně
 48. Kde musí pořizovatel oznámit návrh při vymezení zastavěného území - řízení o vydání? A u koho ho vystaví?
  • Pořizovatel návrh oznámí veřejnou vyhláškou (na 2 úředních deskách)
  • Návrh vystaví u obce a na www (nekoná se jednání)
 49. Kdo může mít připomínky k řízení o vydání při vymezení zastavěného území?
  Kdokoliv do 30 dnů -písemně
 50. Kdo může mít námitky k řízení o vydání při vymezení zastavěného území?
  Vlastníci pozemků patřících do ZÚ a vlastníci pozemků sousedních - do 30 dnů ode dne zveřejnění
 51. Jak probíhá případné nové šetření při vymezení zastavěného území? A kdy se svolává?
  • Dojde-li na základě řízení ke změně návrhu - nové místní šetření
  • 15 dnů předem obcí a DO
  • O projednání pořizovatel sepíše zápis
  • Nejpozději do zápisu mohou DO uplatnit svá stanoviska, jinak se k nim nepřihlíží
  • Upravení návrhu podle výsledku projednání ( možnost řešení rozporů s DO
 52. Co následuje, dojde-li a základě řízení o vymezení zastavěného území ke změně návrhu?
  Pořizovatel svolá nové místní šetření
 53. Kdo vydává vymezení zastavěného území? A jakou formou?
  • Vydá rada obce v přenesené působnosti formou OOP
  • V obcích kde se ráda nevolí vydá zastupitelstvo obce
 54. Co se stane, když rada obce (zastupitelstvo) nesouhlasí s vydáním vymezení zastavěného území?
  Schválí pokyny pro přepracování a vrátí pořizovateli k úpravě a novému projednání
 55. Kdy nabývá vydání vymezeného zastavěného území území účinnosti?
  • Doručením vymezení zastavěného území na úředních deskách pořizovatele a obce veřejnou vyhláškou
  • Patnáctým dnem po dni zveřejnění na úřední desce obce nabývá vymezení zastavěného území účinnosti
 56. Co obsahuje vyhláška o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů?
  • Obecné požadavky na vymezování ploch
  • Požadavky na vymezování pozemků a umisťování staveb na nich
 57. Podle čeho se vymezují plochy?
  • Podle stávajícího nebo požadovaného způsobu využití ⇾ "plochy s rozdílným způsobem využití"
  • Podle významu: např. plochy zastavitelné , územních rezerv, plochy přestavby...
 58. Jak dělíme plochy s rozdílným způsobem využití?
  • Bydlení
  • Rekreace
  • Občanského vybavení
  • Veřejné prostranství
  • Smíšené obytné 
  • Dopravní infrastruktury
  • Technické infrastruktury
  • Výroby a skladování 
  • Smíšené výrobní
  • Vodní a vodohospodářské
  • Zemědělské 
  • Lesní
  • Přírodní
  • Smíšené nezastavěného území
  • Specifické
 59. Lze dále členit (bez zdůvodňování) plochy s rozdílným využitím území?
  Ano, např. na plochy bydlení v rodinných domech a plochy bydlení v bytových domech
 60. Jakým způsobem lze vymezit plochy jiným způsobem využití než je ve vyhlášce?
  Jen ve zvlášť odůvodněných případech, za předpokladu, že je odůvodněno v odůvodnění OOP
 61. K čemu používáme předkupní právo?
  K pozemku určenému ÚP nebo RP
 62. Pro co (konkrétně) používáme předkupní právo k pozemku určenému ÚP nebo RP?
  • Pro veřejně prospěšné stavby nebo pro veřejná prostranství, pokud nepostačí zřízení věcného břemene
  • Vše jen je-li to zřizované ve veřejném zájmu
 63. Co obsahuje předkupní právo k pozemku určenému ÚP nebo RP?
  • Uvedení čísel pozemků, katastrálního území a v čí prospěch - obce, kraje nebo státu (u státu s bližší specifikací), od 1.1.2014 i vlastníků
  • V grafické části výkres
 64. Komu se podle předkupního práva po vydání ÚP nebo RP zasílá textová část po vyznačení účinnosti?
  Vlastníkům a opràvněné osobě
 65. Co dělá podle předkupního práva oprávněná osoba po obdržení textové části?
  Podá příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad předkupního práva na list vlastnictví
 66. Jak funguje předkupní právo?
  • Po vydání ÚP nebo RP se textová část (po vyznačení účinnosti) zasílá vlastníkům a opràvněné osobě
  • Oprávněná osoba podává přísluspřís katastrálnímu úřadu návrh na vklad předkupního práva na list vlastnictví
 67. Jaké jsou principy u výkupu u předkupního práva?
  • Vlastník nabídne, smlouvu připraví oprávněný, do 6 měsíců výkup za cenu obvyklou, nepřijetím nabídky že strany oprávněného předkupní právo zanikne
  • Při nenabídnutí ze strany  vlastníka a prodeji jinému jsou veškeré úkony neplatné od samého počátku
  • Vykupuje - li se část pozemku, nejprve oddělení na náklad oprávněné osoby
  • Spory o cenu řeší soud
 68. Kdo řeší spory o cenu u předkupního práva?
  Soud
 69. V čem spočívá URÚ
  • Ve vyváženém vztahu tří pilířů urú
  • URÚ uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích
 70. Co je úkolem územního plánování?
  Posouzení vlivů PÚR, ZÚR, nebo ÚP na vyvážený vztah územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území
 71. Kde najdu vyhodnocení vlivů na URÚ v zákoně?
  Pro ZÚR a ÚP je uveden v příloze č.5 k vyhlášce
 72. Jak probíhá vyhodnocování vlivů na URÚ?
Author
Arveklea
ID
344495
Card Set
Nařizování a pořizování v území
Description
nařizování a pořizování card set
Updated