byggstyrning 2

 1. Definera täckningsbidrag TB
  Täckningsbidrag använd vid FAST PRIS och är ersättning för företagets kostnader för centraladministration samt ge en vinst och risk. Används vid anbudskalkylering. Det bestäms som en procentsats på summa arbetsplatskostnaden.
 2. Vilka är de direkta och indirekta produktionskostnaderna?
  • Dirketa: Arbete+Mtrl+UE
  • Indirekta: Arbetsledning+Maskinkostnader+Driftkostnader
 3. På slutsida står kalkylerad summa och anbudspris, varför?
  Kalkylerad summa är det framräknade priset, medans anbudspriset är justerat mht marknadsläget.
 4. Vilka är arbetsplatsens gemensamma kostnader?
  Arbeten med tillfälliga vägar, etablering avveckling, tillfälliga installationer, maskinarbeten, förrådsarbeten, skydd, transporter, renhållning, rengöring, städning, Vinter och sommar-arbeten samt drift av kontor.
 5. Vad menas med kapacitet? Vad är kapacitet?
  Det syftar till utförd mängd/kvanitet som i medeltal tar för en resurs att utföra på en timme. Kapacitet= Producerad mängd/volym arbete/timme, alternativt per skift. Anges i m3/h, m2/h, m/h, kg/h etc.
 6. Definera: Utförandeentreprenad, a'pris, åtgångstal
  • UE= E har utförandeansvar och B funktionsansvar. Det finns tre typper av UE
  • *Generalentreprenad*Delad entreprenad*Samordnad generalentreprenad.
  • A-pris= en ersättningsform vid fast pris och anges som pris/enhet. Inräknat TB och arbetsplatsens totalkostnader.
  • Åtgångstal= Åtgångstal = verklig mängd/teoretisk mängd. Ex åtgångstal 1,14 = 14% spill.
 7. Vad är ÄTA
  ÄTA = Ändring och tilläggsarbeten. Det tillkommer/avgår arbeten vilket påverkar kostnader och intäkter. Ex ritningsrevideringar eller andra rådande markförhållanden än projekterat. PÅVERKAR ENTREPRENADSUMMAN, PÅVERKAR KOSTNADER OCH INTÄKTER.
 8. Vad är omfördelningar i en budget?
  Omfördelning är justering av pengar. Kostnader flyttas från en kostnadspost till en annan, man väljer att göra andra lösningar under byggskedet, byta material etc. Ex billigare sten än marmor till fönsterbrädor. Påverkar enbart kostnaderna och inte intäkterna, dvs ENTREPRENADSUMMAN PÅVERKAS EJ.
 9. Vad är en produktionskalkyl?
  En detaljerad och samlad redovisning av planerade aktiviteter med dess resursåtgång och beräknade produktionskostnader baserat på valda metoder.
 10. Produktionskalkyl definition
  • 1. Är en samlad redovisning av produktionskostnader.
  • 2. Är underlag för produktionsbudgeten.
  • 3. Är underlag för planering, styrning och uppföljning av produktionen.
  • 4. Är underlag för inköps och leveransplanering.
  • 5. Möjliggör detaljanalyser av avvikelser.
 11. Hur beräknas slutlägesprognosen?
  Man jämför aktuell budget med fastlagda kostnader. Man räknar ut ifall projektet är dyrare eller billigare i nuläget och kan på så vis beräkna hur mycket arbete som återstår och kostnaderna för detta arbete.
 12. Det finns fyra sambandspilar för aktiviteter. Redovisa dessa
  • AS= Avslut till start. När A är klart kan B börja.
  • AA= Avslut till avslut. När A är klart kan B bli klart.
  • SA= Start till avslut. När A startar så kan B bli slutfört.
  • SS= Start till start. När A startar så kan B starta.
 13. Vad avses med en produktionsbudget?
  En budget över olika delar i produktionen och deras kostnadsställen. Följs upp och stäms av mot under byggskedet.
 14. Vad betyder SVA och vad innebär det?
  Successiv vinstavräkning. En metod används av byggföretag för att redovisa sitt resultat. Resultat visas i takt med produktionen framskrider. Bygger på rapporterade projektprognoser.
 15. Vad är incitament i byggprocessen?
  Entreprenör har hittat en alternativ billigare lösning, besparingen delas mellan B och E.
 16. Vad menas med tröskelvärde?
  det värde som avgör om upphandlingen ska göras enligt så kallad EU-upphandling
 17. Vad är reservation?
  reservationsumma i fast pris som tar sikte på kostnadsändringar som berodde på onormala prisförändringar avseende material och som ingick i projektet.
 18. Vad menas med fastlagda kostnader?
  Bokfört + följesedlar - lager
 19. E25/B75?
  Procentsats mellan E och B för incitament.
 20. 4 skeden i byggprocessesn, vilka?
  Förstudie, projektering, produktion och förvaltning.
 21. 3 planer för framtida byggnationer.
  Översiktsplan, Detaljplan, områdesbestämmelser.
Author
allanwestroos
ID
344475
Card Set
byggstyrning 2
Description
kompletterande
Updated