ROT

 1. Förklara LOA
  Förkortning för lokalarea, arean för utrymmen inrättade för annat ändamål än boende såsom lokaler med mera.
 2. Vad är Atemp?
  Summa invändig area uppvärmd till mer än 10 °C
 3. Vad är BOA?
  Boarea. Den ytan som i ett hus är användningsbar för boende.
 4. Vad är ÖVA?
  Bruksarea för utrymmen avsedda för byggnadens drift.
 5. Ge exempel på undantagna byggnader avseende krav på att upprätta energideklaration
  Byggnader som förklarats som byggnadsminnen. Enligt lag om kulturminnen m.m behöver energideklaration ej göras ifall dessa åtgärder kan komma att skada byggnadens kulturvärde.
 6. Vad ska en energideklaration för en byggnad innehålla?
  • 1. Uppgift om byggnadens energiprestanda
  • 2. Om obligatorisk funktionkonstroll av ventilationssystemet OVK i byggnaden har utförts. 
  • 3. Om radonmätning gjorts
  • 4. Om byggnadens energiprestanda kan förbättras med beaktande av god inomhusmiljö och rekommendationer om åtgärder för att förbättra detta.
  • 5. Referensvärden som gör det möjligt att bedöma byggnadens energiprestanda.
 7. Vem är skyldig att energideklarera byggnader?
  Den som för egen räkning uppför eller låter uppföra en byggnad ska se till att det finns en energideklaration för byggnaden.
 8. När är senaste tidpunkt för att avlämna en energideklaration vid nyproduktion?
  Senast två år efter att byggnaden tagits i bruk.
 9. Vad är en AFF?
  Ett system för avtal för fastighetsförvaltning och facility management
 10. Vad kallas akuta reparationer enligt aff definitioner?
  Felavhjälpande underhåll
 11. Vad gäller om E och B inte har kommit överens om en särskild prislista för olika jobb?
  Självkostnad enligt ABFF
 12. Ingår kostnader för förbrukningsmaterial och reservdelar i en förvaltningsentreprenad?
  Nej dessa kostnader måste anges separat
 13. Vad betyder ABFF?
  Almänna bestämmelser för entreprenader inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster.
 14. Vad gäller om det fattas uppgifter om hur en viss arbetsuppgift ska utföras?
  Entreprenören ska göra jobbet så det passar in i helheten.
 15. En arbetsuppgift är beskriven med både funktion och frekvens. Vad gäller?
  Frekvens gäller före funktion.
 16. Redogör för uppbyggnaden av miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad.
  Ett certifieringssystem som är baserat på svensk bygg och myndighetsregler och på svenska byggpraxis. MB är ett kvitto på viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller energi innemiljö och material.
 17. Vilka indikatorer aspekter och områden innehåller Miljöbyggnad
  Energianvändning, värmeeffektbehov, solvärmelast, andel av energislag, ljudklass, radonhalt, ventilationsstandard, kväveoxid, fuktsäkerhet, termisk klimat vinter & sommar, dagsljus, legionella, dokumentation av byggvaror, utfasning av farliga ämnen. Områden: Energi, innemiljö, Material
 18. Ombildning från bostadshyresrätter till brf.
  -Hur många år fram omfattar beräkningarna i ekonomisk plan för brf?
  -Vem registrerar den ekonomiska planen för Brf som styrelsen upprättat?
  -Hur många hyresgäster måste bestämma sig för att köpa sin bostad för att ombildning ska kunna ske?
  • - 11 år
  • - Bolagsverket
  • - 2/3, 67%
 19. Ombildning från bostadshyresrätter till brf.
  -Vad är syftet med lagstiftningen kring upprättande av ekonomisk plan i Brf?
  - Vad händer med e bostadshyresgäster som inte deltar i ombildning till brf?
  • - Att förhindra uppkomsten av ekonomiskt ohållbara flerbostadshus
  • - De kvarstår som hyresgäster och har 1 år på sig att delta i ombildningen. Efter 6 mån kan styrelsen utöka medlemsinstats med ränta till dess att den blir betald. Efter 1 år är det upp till styrelsen att avögra pris på bostadsrätten.
 20. Hur många kWh/m2 köpt energi får ett nybyggt elvärmt flerbostadshus i Stockholm använda?
  55 kWh/m2
 21. Hur många kwh/m2 köpt energi får ett nybyggt flerbostadshus som inte är elvärmt använda?
  90 kWh/m2
 22. Hur tillämpas energikraven vid ombyggnad?
  Nybyggnadskrav ska tillämpas men anpassningar får göras. Ex om geologiska eller andra förutsättningar inte möjliggör installation av värmepump eller andra uppvärmningsformer såsom fjärrvärme eller biobränsle eller om inte möjligt pga kulturhistoriska begränsningar.
 23. Redogör skillnaden mellan ändring och ombyggnad.
  • Ändring är en eller flera åtgärder som ändrar byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriskt värde.
  • Ombyggnad är när hela eller betydande del av byggnaden påtagligt förnyas. Ombyggnad kräver en bygglovpliktig åtgärd.
 24. Vad är REACH?
  EU: s kemikalielagstiftning. Förordningen ställer krav på att ämnen ska registreras och deras kemiska egenskaper bedömas. Förordningen ställer krav på tillverkare, importörer och användare om måste registrera ämnena eller beredningen. Detta innebär krav på data om egenskaper och bedömning av risker. Särskilt farliga ämnen kräver tillstånd
 25. Hur är BASTA-systemet uppbyggt?
  BASTA fokuserar på särskilt farliga ämnen i byggvaror och lägger bevisbördan på leverantören. Byggvaran bedöms utifrån ett kriteriedokument baserat på REACH. För att byggvaran ska få registreras i bastas databas måste den klara kriterierna. Systemet ställer krav på såväl kemikalier och som byggvaror.
 26. Vad är en byggvarudeklaration (BVD)?
  En standard för redovisning och sammanställning av byggvarors miljöegenskaper. En BVD beskriver varans livscykel och påverkan på inre och yttre miljö. Syftet är att BVD ska göra det möjligt att jämföra byggvaror med varandra och att utgöra underlag för miljökrav vid upphandling
 27. Vad är en miljövarudeklaration (EPD)?
  Ett informationssystem för att objektivt, kvantitativt, beskriva miljöegenskaper hos varor och tjänster i ett livscykelperspektiv. EPD tas fram enligt standardiserade metoder vilket gör att det går att jämföra produkters miljöpåverkan med varandra. All EPD granskas och verifieras av en oberoende tredje part innan de blir godkända och publicerade i systemet. Systemet ger också möjligheten att ge information om produkters klimatpåverkan i form av klimatdeklarationer.
 28. Vilka är de tre viktigaste miljöbedömningssystemen när det gäller byggvaror
  BASTA, Byggvarubedömningen och SundaHus
 29. Vad är ett ”kandidatämne”?
  Ett EU-land eller Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) kan på Europeiska kommissionens begäran föreslå att ett ämne identifieras som ett ämne som inger mycket stora betänkligheter (SVHC-ämne). Om ämnet identifieras som ett SVHC-ämne läggs det till i kandidatförteckningen över ämnen som kan vara aktuella att lägga till i listan över ämnen som kräver tillståndsprövning för att få användas.
 30. Vad betyder det att ett ämne är persistent?
  Det är svårnedbrytbart
 31. Beskriv kort vad en LCC kalkyl är, vad den kan användas till och vad den normalt innehåller för beräkningar
  Beräkning av investerings kostnad och avkastning (avkastningskrav = r) under dess livslängd (n= antal år i ekonomisk livslängd) enligt nuvärdemetoden. Beräkningsmodell som är användbar vid många olika typer av investeringsbeslut, t ex större ROT projekt i flerbostadshus. Intäkter i form av inbetalningar (genom t ex hyreshöjningar) eller genom inbesparade driftskostnader, kostnader i form av löpande driftskostnader under användningstiden samt investeringskostnader.
 32. Beskriv lagen KML
  KML (kulturminneslagen)= Är den centrala lagen för kulturmiljövården i Sverige. Det är en nationell angelägenhet att skydda kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett arbete ska se till att skador på kulturmiljön undviks eller begränsas. Bestämmelserna i denna lag syftar till att försäkra att nuvarande och kommande generationer har tillgång till en mångfald av kulturmiljöer. Vilket innebär att vi i byggbranschen måste visa hänsyn och vidta försiktighetsåtgärder för att inte skada kulturmiljön.
 33. Beskriv lagen PBL
  PBL (plan och bygglagen)= Reglerar planläggning av mark vatten och om byggande. Den innehåller bestämmelser för alla kommuner att upprätta en översiktsplan för hela kommunen som sedan ligger till underlag för upprättande av detaljplaner, områdesbestämmelser samt bygglov, rivningslov och marklov vilka är nödvändiga för fastighetsbildning. Vi i byggbranschen måste ta hänsyn till bestämmelserna i PBL när vi bygger.
 34. Beskriv MB
  MB (Miljöbalken)= Är en sammanslagning av flera lagar. Bestämmelserna syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en god och hälsosam miljö. Vilket innebär för oss att vi ska bygga ur ett långsiktigt hållbart perspektiv med hänsyn till miljön.
 35. Förklara lokala förordningar och hur det kan påverka ROT
  Lokala förordningar=Vi har kommunalt självstyre i Sverige och man ska inte bli förvånad om lokala förordningar finns som man måste ta hänsyn till inom byggbranschen.
 36. Beskriv om planerna som berör ROT
  • - Översiktplan som är en samling av regler som anger grunddragen för användning av mark och vattenområden
  • - Detaljplan anger hur ett begränsat område i en kommun ska bebyggas och hur mark och vattenområden får användas-
  • - Områdesbestämmelser för begränsade områden utanför samlad bebyggelse kan kommunen istället för att styra bebyggelsen med en detaljplan anta områdesbestämmelser
 37. Vad ska vi titta efter och dokumentera vid husbesiktningar? ange minst 4 kritiska punkter eller tänkbara skador som behöver undersökas
  • •Fuktskador och vattenläckor
  • •Deformering genom sättningar i undergrunden
  • •Deformering av dörrar och fönster
  • •Dåligt brandskydd, ventilation och ljudisolering
  • •Kontrollera om värmeisolering och husets täthet är tillräcklig
 38. Ange minst 5 exempel med vilka typer av projekt som kan betraktas som ombyggnad och vilka konsekvenser respektive typ av projekt leder till (positiva/Negativa) för fastighetsägare och brukare
  1. Bygga om en trappa till en ramp. +Ökar tillgängligheten för personer i rullstol-Tar mer plats då den blir längre

  2.Bygga om en vanlig dörr till en snurrdörr exempelvis in till ett köpcenter.+Är att man slipper öppna dörren om man går med exempelvis matkassar i båda händerna -Det negativa är att dessa ökar energiförbrukningen.
 39. Ange minst 5 exempel med vilka typer av projekt som kan betraktas som ombyggnad och vilka konsekvenser respektive typ av projekt leder till (positiva/Negativa) för fastighetsägare och brukare
  • 3.Bygga om ett badrum t.ex. byta ut alla ytskikt och montera nya installationer.+Man får ett mer funktionellt badrum.-Kostar pengar och kan öka energiförbrukningen tex om man ska ha eluppvärmd handdukshängare.
  • 4.Man bygger om en väg exempelvis tar bort refug mellan körbanorna och monterar vajerräcken. +ökar säkerheten för trafikanter. -försämrar tillgängligheten under ombyggnationen.
 40. nge minst 5 exempel med vilka typer av projekt som kan betraktas som ombyggnad och vilka konsekvenser respektive typ av projekt leder till (positiva/Negativa) för fastighetsägare och brukare
  • 5.Man bygger om ett förråd i bottenvåningen på ett hyreshus till en liten butik. +ökade hyresintäkter som hyresvärd. -minskar förrådsutrymmet i hyreshuset.
  • 6.Man gör om kontorslokaler till bostäder. +Positiva är att man bidrar till minskad bostadsbrist. -Kostar mycket pengar och tar lång tid att göra en sådan ombyggnad.
 41. Vad är pyramidregeln
  En förenklad teknik att beskriva tekniska och administrativa arbetsuppgifter
Author
allanwestroos
ID
344415
Card Set
ROT
Description
rot
Updated