L kurz

 1. Čo tvorí pohybový aparát človeka?
  Svalová + kostrová sústava
 2. Aká je funkcia svalovej a kostrovej sústavy?
  zabezpečovanie pohybu a udržiavanie vzpriamenej polohy tela
 3. Vymenuj Základné svalové skupiny (7)
  • Svaly hlavy - žuvacia a mimické svaly
  • Svaly krku
  • Svaly hrudníka
  • Svaly brucha
  • Svaly chrbta
  • Svaly hornej končatiny
  • Svaly dolnej končatiny
 4. Koľko je približne všetkých svalov?
  Všetkých svalov je asi 600.
 5. Aký % podiel tvoria kostrové svaly u muža a ženy?
  Kostrové svaly tvoria u mužov asi 36% a u žien 32% hmotnosti tela.
 6. Opíšte základnú štruktúru a stavbu kostrového svalu – z čoho sa skladá
  • Základnou jednotkou kostrového svalstva sú kontraktilné vlákna:
  • - aktínové vlákna(majú bielu farbu)
  • - myozínové vlákna(majú červenú farbu)
 7. Štruktúra kostrového svalu (hierarchia)
  Image Upload 1

  Aktín + myozín --> Myofibrily --> Svalové vlákna --> Svalové snopce
 8. Vymenuj typy svalstva u človeka a v krátkosti ich charakterizuj
  • priečne pruhované (kostrové) svaly – pohyb, vzpriamený postoj
  • hladké svaly – tvoria orgány, nie sú ovládané vôľou
  • srdcový sval (myokard)
 9. Vysvetli kontrakciu a relaxáciu svalu
  Kontrakcia – sťah, relaxácia – uvoľnenie 

  Keď dostanú kostrové svaly signál z mozgu, skrátia sa a ťahajú kosti, ku ktorým sú pripevnené = tým vzniká pohyb.
 10. Opíš kostru človeka + základné funkcie
  Kosti + chrupky + kĺby + väzivo

  Opora tela, ochrana orgánov
 11. Čo tvorí osovú kostru?
  • lebka
  • chrbtica
  • rebrá
  • hrudná kosť
 12. Kostra hornej končatiny
  Pletenec + Kostra voľnej hornej končatiny
 13. Čo tvorí pletenec hornej končatiny?
  lopatka + kľúčna kosť
 14. Kostra hornej voľnej končatiny
  • ramenná kosť
  • lakťová kosť( od lakťa po malíček) 
  • vretenná kosť( od lakťa po palec)

  • zápästné kosti( 8 kosti, uložené v 2 radoch po 4)
  • záprstné kosti( 5) 
  • články prstov(4x3+2=14)
 15. Kostra dolnej končatiny
  Pletenec + Kostra voľnej dolnej končatiny
 16. Pletenec dolnej končatiny
  panvová kosť
 17. Panvová kosť
  Panvová kosť= bedrová + sedacia + lonová kosť= pevne spojené
 18. Kostra voľnej dolnej končatiny
  • Stehenná kosť
  • Píšťala
  • Ihlica

  • Priehlavkové kosti(7)- najväčia pätová
  • Predpriehlavkové kosti(5) 
  • Články prstov(14)
 19. Funkcie chrbtice
  vzpriamené držanie tela, chráni miechu
 20. Zakrivenia chrbtice
  2 x esovito prehnutá

  • Zakrivenia:
  • dopredu= Lordóza - krčná a drieková oblasť
  • dozadu= Kyfóza- hrudná a krížová oblasť
 21. Koľko stavcov tvorí chrbticu?
  33-34
 22. Rozdelenie stavcov
  • Krčné(7)
  •      Nosič= Atlas- nemá telo, kývavé pohyby hlavy
  •      Čapovec= Axis- otáčavé pohyby hlavy do strán

  • Hrudné (12)
  • Driekové (5)- najmohutnejšie
  • Krížové (5)- zrastajú do krížovej kosti ( 25r.)
  • Kostrčové (4-5)- zrastajú do kostrče
 23. Bedrový kĺb
  jeden z najväčších kĺbov ľudského tela.

  • Skladá sa z dvoch častí:
  • Femur – hlavica stehennej kosti na krčku
  • Acetabulum – jamka panvovej kosti
 24. Kolenný kĺb
  patrí medzi najkomplikovanejšie kĺby.

  Skladá sa zo štyroch častí:

  • FEMUR – stehenná kosť
  • Acetabulum – kosť predkolenia
  • Fibula – kosť predkolenia
  • Patela – jabĺčko
 25. Ramenný kĺb
  Ramenný kĺb je tvorený hlavou humerusu a kĺbovou dutinou lopatky. Ramenný kĺb je kĺb s najväčším rozsahom pohybu v ľudskom tele. Umožňuje obrovský rozsah hybnosti a zároveň je schopný veľkej sily. Práve preto je náchylný na rôzne zranenia.
 26. Pohyblivá časť chrbtice - koľko stavcov a ktoré
  • 7 krčných stavcov 
  • 12 hrudníkových stavcov
  • 5 driekových stavcov
 27. Nepohyblivá časť chrbtice - koľko stavcov a ktoré
  5 krížových stavcov  zrastených do krížovej kosti 

  4 až 5 kostrčových stavcov  zrastených do kostrče
 28. Flexia a extenzia
  • Flexia - ohýbanie - biceps
  • Extenzia - vystieranie - triceps
 29. Abdukcia a Addukcia
  • Abdukcia - odťahovanie - upaženie
  • Addukcia - priťahovanie - pripaženie rúk k telu
 30. Pronácia a supinácia
  • Pronácia - ide o rotáciu ruky tak, že dlane smerujú dozadu
  • Supinácia - rotácia ruky tak, že dlaň smeruje dopredu.
 31. Elevácia a depresia
  • Elevácia - pohyb nahor. Často v súvislosti s opisom pohybu ramena.
  • Depresia - pohyb nadol, opak elevácie.
 32. Agonista a antagonista
  • Biceps a triceps
  • kvadricepsy a hamstringy
 33. Dýchacie svaly
  • Medzirebrové svaly:
  • Vonkajšie ( nádych)- aktívna -
  • Vnútorné ( výdych)

  Bránica- plochý sval, oddeľuje hrudník od brucha, hlavné dýchacie svaly, pri nádychu klesá nadol(aktívna), pri výdychu sa dostáva na miesto( pasívna)
 34. Typy svalových vláken (2)
  • Červené( pomalé) svalové vlákno - Typ I.                                                             - 
  • Biele( rýchle) svalové vlákno - Typ II.
 35. Červené svalové vlákno - Typ I:
  Červené( pomalé) svalové vlákno- pomalá kontrakcia, vytrvalejšie, prispôsobené na vytrvalú prácu
 36. Biele svalové vlákno - Typ II.
  Biele( rýchle) svalové vlákno- rýchla kontrakcia, rýchly výkon, ale aj unaviteľnejšie 

  (Gepard - veľmi rýchlo behá, no dlho nevydrží)
 37. Svaly pletenca hornej končatiny (8)
  • deltový sval
  • nadtŕňový a podtŕňový sval
  • veľký a malý oblý sval
  • podlopatkový sval
  • dvojhlavý sval ramena
  • trojhlavý sval ramena
 38. Svaly ramena (4)
  • ramenný sval
  • vretenno-ramenný sval
  • zobákovo-ramenný sval
  • lakťový sval
 39. Svaly dolnej končatiny
  1.základná a bočná svalová skupina – sedacie svaly,( veľký stredný a malý) napínač širokej fascie, hruškovitý sval a ostatné malé extrarotátory bedrového kĺbu

  2. predná svalová skupina – bedrový sval a driekový sval veľký a malý
 40. Svaly brucha (5)
  • priamy sval brucha
  • vonkajší šikmý sval brucha
  • vnútorný šikmý sval brucha
  • priečny sval brucha
  • štvorcový driekový sval
 41. Svaly chrbta
  • povrchová vrstva – lichobežníkový sval, najširší sval chrbta
  • stredná vrstva – pílovitý sval zadný horný, pílovitý sval zadný dolný, kosoštvorcový sval veľký a malý
  • hlboké stabilizátory trupu
 42. Svaly hrudníka
  • veľký prsný sval
  • malý prsný sval
  • predný pílovitý sval

  • + vlastné svaly hrudníka - medzirebrové vonkajšie a vnútorné
  • + bránica
Author
Leeloh
ID
344013
Card Set
L kurz
Description
Kurz
Updated