fono kitap 3-1

 1. When will they get ready?
  Ne zaman hazırlanacaklar?
 2. I got tired after walking for two hours in the fields.
  Tarlalarda iki saat dolaştıktan sonra yoruldum.
 3. We’ll set out early in the morning.
  Sabahleyin erken yola çıkacağız.
 4. The men set out to find the stolen car.
  Adamlar çalınmış arabayı bulmaya (bulmak için) yola çıktılar.
 5. The boy' left the door open and the dogs ran away.
  Çocuk kapıyı açık bıraktı ve köpek­ler kaçtılar.
 6. Who are we going to meet?
  Kimi karşılayacağız?
 7. What do you do if your house catches fire?
  Eviniz tutuşursa ne yaparsınız?
 8. We heard some news that was very interesting.
  Çok enteresan olan bazı haber (ler) işittik.
 9. She ate all the fruit tliat was on the table.
  Masanın üstündeki bütün meyvayı yedi.
 10. He comes to school on the niDe o’clock train.
  Okula (saat) dokuz treniyle gelir
 11. You can come on the eight-fifteen
  Sekiz onbeş otobüsüyle gelebilirsin, bus.
 12. Eskişehir is on the Porsuk river.
  Eskişehir Porsuk nehri üzerindedir.
 13. They get up at daybreak.
  Şafakta kalkarlar.
 14. My son went to school at the age of seven.
  Oğlum yedi yaşında okula gitti.
 15. She began to talk at the age of two.
  İki yaşında konuşmaya başladı.
 16. At what age did you learn to swim?
  Hangi yaşta yüzmeyi öğrendin?
 17. At what age did she come here?
  Buraya hangi yaşta geldi?
 18. You will speak English by next year.
  Gelecek yıla kadar İngilizce konuşa-caksınız.
 19. She is counting the pencils five by five
  Kalemleri beşer beşer sayıyor,
 20. He İs very slıort for his age.
  Yaşına göre çok kısadır.
 21. She is very young for her class,
  Sınıfına göre çok gençtir.
 22. I haven’t seen him for two years,
  Onu iki yıldır görmedim,
 23. When water gets cold, it gets hard.
  Su soğuduğu zaman sertleşir.
 24. The car hit a tree and broke up.
  Otomobil bir ağaca çarptı ve parça­landı.
 25. It is just five o’clock.
  Saat tam beş.
 26. Just then we heard a sound.
  Tam o zaman (o sırada) bir ses işittik.
 27. If you go now, you will just catch the train.
  Şimdi gidersen trene ancak çeksin.
 28. You must be just.
  adil (doğru) olmalısın.-
 29. The ship could not get away from the Icebergs.
  Gemi aysberglerden uzaklaşamadı
 30. The lights of the ship went out
  Geminin ışıkları söndü.
 31. The fire will go out if you don’t put some more wood.
  Biraz daha odun koymazsan ocak sönecek.
 32. Don’t walk with your hands in your pockets.
  ellerin cebinde yürüme
 33. She always sleeps with open windows.
  O daima pencereler açık uyur
 34. The children are running about in the garden.
  Çocuklar bahçede sağa sola koşuyor­lar. (koşuşuyorlar)
 35. Boys and girls are walking about in the park.
  Kızlar ve erkekler parkta sağa sola yürüyorlar, (dolaşıyorlar)
 36. The children are playing about in Uie street.
  Çocuklar caddede oynaşıyorlar.
 37. The iceberg is moving about on the sea.
  Aysberg deniz üzerinde dolaşıyor.
 38. I am in need of money.
  Paraya muhtacım. (Paraya ihtiyacım var.)
 39. She is in need of help.
  Yardıma ihtiyacı var.
 40. Is he İn need of any help?
  Hiç yardıma ihtiyacı var mı?
 41. She was pleased to catch the train.
  Trene yetiştiğine memnundu.
 42. She will open the door when she sees you.
  Sizi görünce kapıyı açacak,
 43. What will you be when you grow up?
  Büyüyünce ne olacaksın?
 44. He will speak English before he goes to England.
  Ingiltereye gitmeden önce (evvel) İngilizce konuşacak.
 45. He will speak English after he goes to England.
  ngiltereye gittikten sonra İngilizce konuşacak.
 46. He will speak English as soon as he goes to England.
  Ingiltereye gider gitmez İngilizce konuşacak.
 47. He will speak English until he goes to England.
  Ingiltereye gidinceye kadar İngilizce konuşacak.
 48. 1 was looking at the map when you came in.
  Sen içeri girdiğin zaman ben haritaya bakıyordum.
 49. When are you going to look for a house?
  Ne zaman ev arayacaksın?
 50. My mother is looking for her bag.
  Annem çantasını arıyor.
 51. They are looking for you.
  Seni arıyorlar.
 52. The old woman couldn’t get on the bus.
  Yaşlı kadın otobüse binemedi.
 53. You can get off at the next stop.
  Bundan sonraki durakta inebilirsiniz
 54. Did you catch the last train yesterday night?
  Dün gece son trene yetiştiniz mi?
 55. If you don’t hurry up, you can’t catch the boat.
  Acele etmezsen vapura yetişemezsin.
 56. She got back from Ankara two days ago.
  Ankara'dan iki gün önce döndü.
 57. When did you get back from school?
  Okuldan ne vakit döndünüz?
 58. He made a lot of money last year.
  geçen yıl çok para yaptı, (kazandı)
 59. I couldn’t make money from farming.
  çiftçilikten para kazanamadım,
 60. Who is in charge of this school?
  Bu okuldan kim sorumludur?
 61. My father is iıı charge of a library.
  Babanı bir kütüphaneden sorumludur.
 62. Are you in charge of this bus
  Bu otobüsün sorumlusu siz misiniz
 63. Let’s have a talk about your house.
  Evin hakkında konuşalım.
 64. You must have a talk with your son
  Oğlunla konuşmalısın.
 65. You are always complaining.
  Hep şikâyet edip duruyorsun.
 66. You arc not going anywhere this afternoon.
  Bu öğleden sonra bir yere gitmi­yorsun.
 67. I a.ui not buying you anything.
  Sana bir şey almıyorum, (ceza olarak
 68. I object to this plan.
  Bu plâna itiraz ediyorum.
 69. She objects to smoking in the bedrooms.
  Yatak' odalarında sigara içilmesine itiraz ediyor.
 70. His mother doesn’t appreciate his work.
  Annesi onun çalışmasını (işini) takdir etmiyor.
 71. Who do you appreciate most in your class?
  Sınıfında en çok kimi takdir ediyor­sun?
 72. Can you imagine iny swimming in whiter?
  Benim kışın yüzüşümü gözünün önüne getirebiliyor musun?
 73. do you feel the table shaking?
  Masanın sallandığını hissediyor musun?
 74. May I liave a dance with you?
  Sizinle (bir) dans edebilir miyim
 75. It will be best if you go now.
  şimdi gitmen en iyisi
 76. It will be best if he takes all his books with him
  en iyisi kitaplarını yanına alsın
 77. wasn’t I right when I told her that she wasn’t beautiful?
  nun güzel olmadığını söylediğim zaman haklı değil miydim?
 78. Why are you always right?
  niçin daima sen haklısın ?
 79. Can you make this matter clear to me?
  Bu meseleyi bana açıklayabilir mi­siniz?
 80. Have I made it clear?
  Onu) açıkladım mı? (İyice aydın­landı mı?)
 81. "You must make it clear to everybody hat they
  • cannot smoke here."
  • Herkese iyice anlatmalısın ki burada sigara içemezler
 82. How shall I make this clear to you?
  Bunu sana nasıl anlatayım?
 83. I couldn’t go.
  Gidemedim. (Bir defaya mahsus.)
 84. "You couldn’t play in 5the-garden with your
  • friends because you were ill."
  • "Arkadaşlarınızla bahçede oynayanıa- dımz çünkü hastaydınız.
  • (Bir defaya mahsus.)"
 85. Could they break the door?
  Kapıyı kırabilirler miydi? (Güçleri yeter miydi?)
 86. He was able to break the cage.
  Kafesi kırabildi.
 87. I’ll be able to speak English.
  ingilizce konuşabileceğim.
 88. Will you be able to go there alone?
  Oraya yalnız gidebilecek misiniz?
 89. ? Was he able to finish the work?
  işi bitirebildi mi?
 90. You coukl run to that hill.
  Şu tepeye koşabilirdiniz.
 91. Do you want any cakes?
  Birkaç parça pasta istiyor musun?
 92. Do you want some cakes
  birkaç parça pasta mı istiyorsunuz?
 93. Have you any money?
  Biraz (hiç) paran var mı?
 94. Have you some money?
  Biraz paran im var?
 95. The workman went to sleep.
  İşçi uykuya daldı.
 96. He went to sleep while he was listening to me.
  Beni dinlerken uykuya daldı.
 97. What else do you want?
  Başka ne istiyorsun?
 98. This is somebody else’s pencil.
  Bu başka birinin kalemi.
 99. You can’t take someone else’s money.
  Başka birisinin parasmı alamazsın.
 100. What else did they give you?
  Size başka nc verdiler?
 101. we hardly see you.
  Sizi hemen lıemen lıiç görmüyoruz.
 102. she hardly writes to her father
  Babasına hemen hemen hiç yazmaz.
 103. they hardly ever help poor people.
  • "Onlar fakir halka hemen hemen hiç
  • yarılım etmezler."
 104. She comes inlo the room quietly every evening.
  Her akşam odaya sessizce girer.
 105. The children run about in the park shouting all day long.
  Çocuklar parkta bütün giin bağıra-rak koşuşurlar.
 106. Where did you spend the day?
  Giinü nerede geçirdin?
 107. She will spend a night at the Hilton.
  hiltonda bir gece geçirecek
 108. Everything is in order at the hospital.
  Hastanede her şey yolundadır,
 109. Everything is in bad order here.
  Burada herşey bozuk düzendedir.
 110. Why are you keeping this book to yourself?
  Bu kitabı niçin kendine saklıyorsun
 111. Keep the story to yourself.
  Hikâyeyi kendine sakla.
 112. He must keep that news to himself.
  O haberi kendine saklamah.
 113. Can you do anything about my car?
  Arabama bir şey yapabilir misiniz?
 114. I can’t do anything about his watch.
  Onun saatine hiç bir şey yapamam
 115. Nothing can be done about this radio.
  Bu radyo için hiç bir şey yapılamaz.
 116. Something went wrong with my watch.
  Saatim bozuldu.
 117. Did anything go wrong at the party?
  Ziyafette bir aksilik oldu mu?
 118. What can go wrong in this village?
  Bu köyde ııe aksilik olabilir?
 119. Does it matter if I go now?
  Şimdi gidersem bir ziyanı var mı?
 120. What does it matter if he conies home late?
  Eve geç gelirse ne ziyanı var? (Ne fark eder?)
 121. It is a good thing that you brought all your books.
  İyikibütün kitaplarını getirmişsin
 122. It is a good thing that my father isn't here
  iyi ki babam burada değil.
 123. I like this book better.
  Bu kitabı daha çok severim, (
 124. Do you like your son better
  Oğlunu daha çok mu seversin?
 125. He likes me better.
  O beni daha çok sever.
 126. After a day’s wait the ship arrived.
  bir günlük bir beklemeden sonra gemi vasıl oldu.
 127. After a two days’ wait I wrote him a letter
  tki günlük (bir) beklemeden sonra ona bir mektup yazdım
 128. I have a two weeks’ holiday next month
  Gelecek ay iki haftalık bir tatilim var
 129. When do you have a month’s holiday?
  ne zmaan bir aylık tatilin var?
 130. We are very tired. Let’s have a five minutes break.
  ok yorulduk. Beş dakikalık (bir) teneffüs yapalım.
 131. You can get to the station after a ten minutes’ walk.
  On dakikalık (bir) yürüyüşten sonra istasyona varabilirsiniz.
 132. The policeman caught the thief after a three hours’ run.
  Üç saatlik (bir) koşuştan sonra polis hırsızı yakaladı.
 133. Blue doesn’t go with green.
  Mavi yeşille gitmez (birbirine uymaz­
 134. Uoes this tie go with this shirt?
  Bu kravat bu gömlekle gider mi?
 135. What does brown go with?
  Kahverengi ne ile gider?
 136. Which blouse goes with my skirt?
  Etekliğimle hangi bluz gider?
 137. He is not a good man at ali.
  0 hiç (katiyen) iyi bir adam değildir.
 138. Can’t you put on something else?
  Başka bir şey giyemez misin?
 139. 1 took your glass by mistake.
  Bardağınızı yanlışlıkla aldım.
 140. He took the wrong bus by mistake.
  Bilmeden yanlış otobüse bindi.
 141. I’ll go to Izmir on business.
  tzmire vazifeli olarak gideceğim.
 142. Did they come here as tourists or on business?
  Buraya turist olarak mı yoksa vazifeyle mi geldiler?
 143. You must bring your own books.
  Kendi kitaplarınızı getirmelisiniz.
 144. It is your own mistake.
  O sizin kendi hatanız.
 145. Old days are far away now.
  Eski günler şimdi uzaktadır.
 146. Have you seen them lately?
  Son zamanlarda (yakınlarda) onları gördün mü?
 147. I haven’t read short stories lately.
  Yakınlarda kısa hikâyeler okumadım.
 148. I have trouble with my car.
  Arabamla başım derttedir.
 149. She is going to eat her cake
  Pastasını yemek üzere, (yiyecek
 150. I am going to read my book.
  Kitabımı okumak üzereyim, (
 151. Tlıe little boy is going to fall from the tree.
  Küçük çocuk ağaçtan düşecek.
 152. This machine doesn’t run.
  Bu makina çalışmaz, (çalışmıyor)
 153. His car didn’t run because it was very cold.
  Çok soğuk olduğu için otomobili çalışmadı.
 154. "She had promised to visit them, but she changed
  • her mind and went to the cinema."
  • "Onları ziyaret etmeyi vadetmişti, fakat fikrini değiştirdi
  • ve sinemaya- gitti."
 155. What made you change your mind?
  Sana fikrini ne değiştirtti?
 156. "How can you change your mind; you
  • promised to give me some money."
  • "Nasıl fikrini değiştirebilirsin; bana bir mikdar para
  • vermeyi vadettin."
 157. I changed my mind
  Fikrimi değiştirdim.
 158. The bus ran into a tree.
  Otobüs ağaca bindirdi. (Çarptı)
 159. I ran into ray friend this morning.
  Bu sabah arkadaşıma aniden rastladım(burun buruna geldim)
 160. He took a lot of trouble to help me.
  bana yardım etmek için çok zahmete katlandın
 161. He took a lot of trouble to help me.
  O nu memnun etmek için hiç (bir) zahmete girme.
 162. You must do your best to learn English.
  ngilizce öğrenmek için elinizden geleni yapmalısınız.
 163. I shall do my best to help you.
  Size yardım etmek için elimden geleni yapacağım.
 164. My father may come this evening.
  Babam bu akşam gelebilir, (belki de)
 165. Do you think he will come this evening?
  Bu ikindi gelir mi dersiniz?
 166. Do you think it will rain?
  Yağmur yağar mı dersiniz?
 167. You shall have a new car.
  Yeni bir otomobilin olacak, (söz...)
 168. The aeroplane went up.
  Uçak havalandı.
 169. I never went up in an aeroplane.
  Uçakta hiç uçmadım.
 170. The small bird went up when It saw the cat.
  Kediyi görünce küçük lşuş havalandı.
 171. Why do you feel unhappy?
  Niçin kederlisin?
 172. The man felt unhappy when he saw his mother-in-law.
  Kaynanasını görünce adam kendini (üzüntülü) hissetti.
 173. I feel strong after a day's rest.
  Bir günlük istirahatten sonra ( ken­dimi) kuvvetli hissediyorum;
 174. Shall I put the light out?
  Işığı söndüreyim mi?
 175. The train ran off its way.
  Tren yolundan çıktı.
 176. She caught a bad illness.
  Fena bir hastalığa tutuldu.
 177. You’ll catch an illness if you touch this animal.
  Bu hayvana dokunursan hastalık kapacaksın.
 178. You will faU ill.
  Hastalanacaksınız.
 179. He fell ill after working ten days in the fields.
  Tarlalarda on gün çalıştıktan sonra hasta düştü.
 180. The car ran over tlıe smaU boy
  Otomobil küçük çocuğu çiğnedi
 181. The horse ran over me but I wasn’t hurt badly
  At beni çiğnedi (geçti) fakat fena yaralanmadım
Author
oknd
ID
343178
Card Set
fono kitap 3-1
Description
fono kitap
Updated