Mycards

 1. Hangileri Ön ilaç ?
  • ACE inh (kaptopril, lizinopril hariç), Kortizon, Prednizon,
  • Lovastatin, Simvastatin, Metildopa, Minoksidil
 2. Asetominofeni yıkan alkolle indüklenen enzim?
  CYP2E1
 3. Klopidogreli aktive eden, Omeprazol Lansoprazol ile inhibe olan enzim?
  CYP 2C19
 4. Plazma kolinesteraz eksikliğinde uzamış apne yapan ilaçlar?
  • 1-Süksinilkolin
  • 2-Mivaküryum
 5. Gilbertte yan tesiri artan ilaçlar?
  • İrinotekan,
  • Gemfibrozil
  • Atazanavir
 6. G6P Dehidrogenaz eksikliğinde hemoliz + methemoglobinemi
  yapan ilaçlar?
  • Dapson
  • Rasburicase
 7. Kompetetif Antagonizma özellikleri?
  • Emax değişmez
  • EC50 artar
 8. Non-kompetetif Antagonizma özellikleri?
  • Emax azalır
  • EC50 değişmez
 9. • Parsiyel agonist ne zaman Emax’ı oluşturur
  Yedek reseptör varsa
 10. Non-kompepetif inhibisyona rağmen Emax ne zaman oluşur ?
  Yedek reseptör varsa
 11. Diğer tüm fazlar boyunca devam eden ilaç fazı?
  Preklinik faz
 12. Sağlıklı insanlarda farmakokinetiğe bakılan ilaç fazı?
  Faz 1
 13. İlacın ilk kez insana verildiği faz?
  Faz1
 14. İlacın etkisine ilk kez bakıldığı, hastaya verildiği faz?
  Faz2
 15. İlaçların en fazla elimine olduğu faz?
  Faz 2
 16. Çok merkez, Çift kör, Plasebo kontrollü çalışmalar olan faz?
  Faz 3
 17. Sonunda ruhsat başvurusu yapılan faz?
  Faz 3
 18. İlacın yeni formu veya endikasyonu için dönülen Faz
  Faz 3
 19. Piyasaya çıktıktan sonra, farmakovijilansın yapıldığı Faz
  Faz 4
 20. • Yaşlıda, gebede, laktasyonda ilacın etkisine bakıldığı Faz
  Faz 4
 21. Sempatik ve parasempatik gangliondaki
  nörotransmitter?
  Ach
 22. Sempatik ve parasempatik gangliondaki reseptör?
  Nikotinik
 23. Parasempatik ikinci nörondan çıkan nörotransmitter?
  Ach
 24. Sempatik ikinci nörondan çıkan nörotransmitter?
  Noradrenalin
 25. Sempatik sistemin yamukları?
  • Adrenal medulla, ekrin
  • ter bezleri, iskelet kası damarları
 26. Parasempatik sistemin yamukları?
  YOK!!
 27. MAO A’nın metabolize ettikleri ?
  • Noradrenalin
  • Adrenalin
  • Seratonin
 28. MAO B’nin metabolize ettikleri?
  • Dopamin
  • Tiramin
 29. MAO A ve B inhibitörü?
  • Tranilsipromin
  • Fenelzin
 30. Yarı ömrü en kısa antikolinesteraz?
  Edrofonyum
 31. Myastenia Gravis’in Tensilon testinde kullanılan ilaç?
  Edrofonyum
 32. En uzun etkili reversible antikolinesteraz?
  Distigmin
 33. SSS’ye geçen tersiyer amin antikolinesteraz?
  Fizostigmin
 34. Kolinesteraz reaktivatörleri ?
  • Pralidoksim
  • obidoksim
 35. SSS’ye geçen kolinesteraz reaktivatörleri ?
  Diasetilmonoksim
 36. Glokomda drenajı artıran ilaçlar?
  • Kolinerjik
  • PGF2alfa
  • Sempatomimetikler
 37. Glokomda sentezi azaltan ?
  • Beta blokör
  • karbonikanhidraz inh
  • Alfa 2 agonistler
 38. • Prostat spesifik alfa blokörler ?
  • Tamsulosin
  • Silodosin
 39. Lipit yapılı nörotransmitter, retrograd transmisyon
  Anandamid
 40. Benzodiazepinlerin tolerans gelişmeyen etkisi ?
  • Anksiyolitik etki
  • Solunum depresyonu
 41. En uzun Benzodiazepin?
  Flurazepam
 42. En kısa Benzodiazepin?
  Midazolam
 43. Aktif metabolit oluşturmayan, Faz 2 ile metabolize olan,
  Yaşlıya KC hastasına verilen benzodiazepin ?
  • Lorazepam
  • Oksazepam
 44. Aktif metabolit oluşturmayan atipik BD?
  Zolpidem
 45. Absans, mani, tik, Obsesyonda verilen Benzodiazepin?
  Klonazepam
 46. Mide suyunda aktifleşen ön ilaç Benzodiazepin?
  Klorazepat
 47. Enzim inhibisyonu yapan Barbiturat ?
  Sekobarbital
 48. Barbitüratların tolerans gelişmeyen etkisi ?
  • Antiepileptik etki
  • Solunum depresyonu
 49. Aminosteroid Nöromuskuler blokörler ile şelasyon yapan ilaç?
  Sugammadeks
 50. • Depolarizan nöromuskuler blok yapan
  Süksinilkolin
 51. Etkisi en hızlı başlayan en kısa süren NMB
  Süksinilkolin
 52. ALS’de nöron hasarını önleyen ilaçlar
  • Riluzol
  • İdrosilamid
  • Edaravon
 53. Alzheimerde nöron hasarını önleyen ilaç?
  Memantin
 54. Metil alkol zehirlenmesi alkol dehidrogenaz inh ilaç?
  Fomepizol
 55. Ergotların spesifik yan etkisi
  • Eritromelalji
  • Retroperitoneal fibrozis
 56. Parkinsonda transdermal verilen non-ergot ilaç?
  Rotigotin
 57. QT uzatan, pigmenter retinopati yapan antipsikotik ilaç?
  Tioridazin
 58. Ekstrapiramdal yan tesir riski en düşük klasik antipsikotik ilaç?
  Tioridazin
 59. En çok kilo aldıran atipik antipsikotik ilaç?
  • 1-Olanzapin
  • 2-sonra klozapin
 60. EPYE yapan atipik antipsikotik ilaç?
  Risperidon
 61. En uzun yarı ömre sahip antipsikotik ilaç?
  Aripiprazol
 62. Tardif yapan, antiotistik atipik antipsikotik ilaç?
  Sulpirid
 63. • Steven Johnson Send. yapabilen antiepileptik ilaç?
  Lamotrijin
 64. GABA Transaminazı inhibe eden antiepileptik ilaç?
  Vigabatrin
 65. Voltaj bağımlı potasyum kanallarını açan antiepileptik?
  Retigabin
 66. SV2A’ya bağlanarak glutamatı ↓GABA’yı ↑ ilaçlar?
  • Levetirasetam
  • Brivarasetam
 67. Na kanallarının inaktif durumda kalma süresini uzatan antiepileptik?
  Rufinamid dirençli epilepsi, lennox-gastaut sendromunda kullanılır
 68. Metaboliti D2 reseptörleri bloke eden antidepresan ilaç?
  Amoksapin
 69. Melatonin agonisti ve 5-HT2C antagonisti ilaç?
  Agomelatin
 70. MI öyküsü olana verilmeyen anestezik?
  İzofluran
 71. Konvülsiyon öyküsü olana verilmeyen anestezik?
  Enfluran
 72. Antiemetik etkisi olan katı formda bulunan anestezik?
  Propofol
 73. Disosiyatif anestezik, analjezik, indirekt
  sempatomimetik ilaç?
  Ketamin
 74. Dental işlemlerde tercih edilen amino-amid yapılı anestezik?
  Artikain
 75. Opiatların tolerans gelişmeyen etkileri ?
  • Myozis
  • Konvülsiyon
  • Konstipasyon
  • Bradikardi ( Orta düzey tolerans)
 76. N-tipi kalsiyum kanallarını inhibe eden intratekal verilen ilaç?
  Zikonotid intratekal kullanılan non-opiyat analjezik
 77. En uzun etkili triptan?
  Fravotriptan
 78. Migren akut ve profilaksi tedavisinde verilen ilaç?
  Flunarizin
 79. En uzun etkili setron ?
  Palanosetron
 80. 5HT2C agonisti, obezite ilacı?
  Lorkaserin
 81. 5 HT1A agonisti morfinin solunum depresyonunu düzeltici etkisi olan ilaç?
  Repinotan
 82. Damarı en güçlü kasan ?
  Ürotensin
 83. Damarları en güçlü gevşeten madde?
  CGRP
 84. Eksikliğinde akalazya gelişen madde?
  VIP
 85. Konstipasyonda kullanılan prostoglandin analoğu ilaç?
  Lubiproston
 86. Yarıömrü en uzun NSAII?
  Tenoksikam
 87. Yarı ömrü en kısa NSAII?
  Aspirin
 88. 5-HT4 reseptörlerini uyararak prokinetik etki yapan ilaç?
  • Tegaserod
  • Prukaloprid
 89. Klorürden zengin sekresyonu artıran ilaç?
  Linaklotid
 90. Klorürden zengin sekresyonu azaltan ilaç?
  Crofelemer
 91. Kolesistoknin CCK-A reseptörlerini bloke eden ilaç?
  Loksiglumid
 92. Deterjan etkili, dışkı transit süresini ve su miktarını değiştirmeyen laksatif?
  Dokuzat Sodyum: Yüzey gerilimini azaltıp feçesi yumuşatır. Dışkıdaki su miktarını ve transit süresini değiştirmeyen tek laksatiftir.
 93. GLP 2 analoğu diyare ilacı?
  Teduglutid
 94. Bronşlarda aktif ilaç haline gelen steroid ilaç?
  Ciclesonid
 95. Selektif FDE 4 inhibitörü ilaç?
  Roflumilast
 96. Öksürük yapan reseptörlerde, lokal anestezik etki yapan ilaç?
  Benzonetat
 97. Soluble guanilat siklaz aktivatörü ilaç?
  Riosiguat
 98. Digoksin zehirlenmesinde kullanılan Fab antikoru?
  Digibind
 99. ANP-BNP’yi yıkan NEP inhibitörü?
  Sakubitril

  Kalp yetmezliğinde sağ kalımı arttıran neprisilin inhibitörü ilaç: Sakubitril

  Sakubitril asla ACEI ile kombine olmayacak, ölümcül anjiyoödem yapar!
 100. Pür bradikardik ajan?
  İvabradin
 101. Kardiyak myozini aktivatörü ajan?
  Omekamtiv: Miyozine bağlanarak sistolü uzatan ilaç. Endikasyon: Kalp yetmezliği
 102. Digoksinin tersi etki, intrasellüler kalsiyumu azaltan ilaç?
  Ranolazin
 103. Rhokinaz inhibitörü ilaç?
  • Fasudil
  • Endikasyon; Anjina, pulmoner ht
 104. Trec en kısa/ en uzun grup?
  IB grubu/IC grubudur

  TREC: Na kanalını bloke etme süresi (1C grubu antiaritmiklerin Trec süresi uzun, 1B grubu antiaritmiklerin kısa)
 105. Torsades de pointes yapanlar antiaritmik?
  1A ve 3
 106. Torsades de Pointes tedavisi?
  Mg
 107. MTP inhibitörü?
  Lomitapid

  Lomitapid: Mikrozomal transfer protein inhibitörü. Endikasyon: Hiperkolesterolemi
 108. Kolesterolün intestinal emilimini inhibe eden ilaç?
  Ezetimib

  Ezetimib: Diyette kolesterol olmasa da kolesterol emilimini engeller. (endojen kolesterolün emilimini engeller.
 109. Dabigatrana bağlı kanamada kullanılan ilaç?
  İdarucizumab
 110. Megakaryositlerin matürasyonunu stimüle eden IL-11 antagonisti?
  Oprelvekin
 111. PNH ve HÜS te kullanılan orphen ilaç?
  Eculizumab
 112. Trombosit maturasyonunu inhibe eden ilaç?
  Anagrelid
 113. En uzun etkili insülin?
  Degludec
 114. Düşük doz parathormon analoğu?
  Teriparatid
 115. Kemiklerde RANKL inhibitörü?
  Denosumab
 116. Hem kemik oluşumunu ↑ hem yıkılımı ↓ ilaç?
  Strontium Ranelate
 117. Endometriyumda inaktif memede antiöstrojen SERM?
  Raloksifen
 118. Endometriumda agonist memede anti-östrojen SERM?
  Tamoksifen
 119. IGF 1 preparatı?
  Mekasermin
 120. IGF 1 + IGF 1 bağlayıcı preparatı ilaç?
  Mekasermin rinfabat
 121. Saf Östrojen antagonisti ?
  Fulvestrant
 122. Büyüme hormonu reseptör antagonisti?
  Pegvisomant
 123. MRSA da etkili Enterokoka etkili sefalosporin?
  • 5. kuşak 
  • Seftabiprol
  • seftarolin
 124. İmipenem ile beraber verilen DHP1 inhibitörü?
  Silastatin
 125. Panipenemle beraber verilen nefrotoksisiteyi azaltan?
  Betamipron
 126. Psödomonasa etki etmeyen karbapenem?
  Ertapenem
 127. Surfaktan tarafından inhibe edilen antibiyotik?
  Daptomisin
 128. MAO inhibitörü antibiyotik?
  Linezolid, İzoniazid
 129. Son kullanma tarihi geçtiğinde fankoni yapan antibiyotik?
  Tetrasiklin
 130. KC den atılan, Anaerop etkinliği olan kinolon?
  Moksifloksasin
 131. Steven-Johnson sendromu yapan antibiyotik?
  Sülfonamidler
 132. Dihidroperoat sentetaz enzim inhibisyonu yapan antibiyotik?
  Sulfonamid

  N-asetilasyon ile metabolize edilen antibiyotik... Sulfonamid

  Lipooksijenaz enzimini inhibe eden ve LT sentezini baskılayan antiinflamatuar etkili sülfonamid ...Sulfasalazin

   En uzun etkili sulfonamid...Sulfadoksin

  En kısa etkili sulfonamid...Sulfisoksazol

  Yanık tedavisinde kullanılan sulfonamid...Gümüş-sulfadiazin ve marfanil

  BOS'a en fazla geçen sülfonamidler...Sulfadiazin – sulfizoksazol

  Yeni doğanda kullanıldığında uzamış sarılığa yol açan antibiyotik...Sulfonamidler

  Riketsiya tedavisinde kullanılması kontrendike olan antibiyotik...Sulfonamid

  Kern ikterus riskini en fazla arttıran antibiyotik... Sulfonamid

  Kristalüri ve böbrek taşı oluşturabilen antibiyotik... Sulfonamid

  Pnömosistis carini tedavisinde ilk tercih olarak kullanılan antibiyotik...Ko-trimoksazol

  Nokardiya tedavisinde ilk tercih olarak kullanılan antibiyotik...Ko-trimoksazol
 133. Özel kullanım yeri olan sülfonamidler?
  • Lokal:Sulfasetamid
  • Yanık: Gümüş sülfodiazin, marfenil (mafenid)
  • Ülseratif kolit: Sulfosalazin, Mesalazin, Olsalazin, Balsalazin
  • Dermatidis herpetiformis: Sulfapiridin
 134. Sülfonamid etki mekanizması?
  PABA analoğu, dihidroptoreat sentaz inhibitörü
 135. Kristal nefropati yapan ajan?
  • Sülfonamidler
  • Asiklovir
 136. Kaviter lezyonlarda en etkili tbc ilacı?
  Streptomisin
 137. Kazeöz lezyonlara en etkili tbc ilaç
  Rifampin
 138. Asit pH'da en etkili tbc ilacı?
  Pirazinamid
 139. Gebelerde en güvenilir, Görme bozukluğu yapan tbc ilacı?
  Etambutol
 140. Amfoterisin B ye doğal dirençli mikroorganizmalar?
  • C.Lusitania
  • P. Boydii
 141. C.neoformans menenjitinde verilen ajan?
  Flusitozin
 142. Böbrek ile elimine edilen azol?
  Flukonazol
 143. Flukonazole dirençli MOlar?
  C.crusei, Aspergillus
 144. Mukormikoz ve zigomikozda ilk tercih?
  Amfoterisin B
 145. Mukormikoz ve zigomikoza etkili azol?
  Posakonazol
 146. Klorokin dirençli falciparum profilaksi/tedavi ilk tercihler?
  Meflokin/Artemisinin
 147. P. Vivax ve P. ovalede verilmesi gereken?
  Primakin
 148. CMV retinitinide intravitreal verilen?
  Fomivirsen
 149. Hepatit C serin proteaz inhibitörü?
  Sonu Previr ile bitenler
 150. Hepatit C NS5B polimeraz inhibitörü?
  Sofosbuvir
 151. Hepatit C NS5A polimeraz inhibitörü?
  Ledipasvir
 152. HPV de verilen immünmodulatör?
  İmiquimod
 153. • Emezisi en fazla yapan antineoplastik?
  Sisplatin
 154. Sisplatinin nefrotoksisitesini azaltan
  Amifostin
 155. Kemik iliğini zayıf deprese eden antineoplastikler?
  • Vinkristin
  • Bleomisin
  • LAsparajinaz
  • Sisplatin
 156. Metotreksat toksik etkisini azaltan?
  Lökovorin
 157. Metotreksatın plazmada yıkımını artıran
  Glukarpidaz
 158. Gözyaşı ile atılıp konjunktivit yapan?
  Sitarabin
 159. AIDS’te Kaposi sarkomunda verilen
  Pakritaksel
 160. Ciddi diyare yapan, atropinle verilen antineoplastik?
  İrinotekan
 161. Histon deasetilazı inhibe eden Antineoplastik?
  • Vorinostat
  • Romidepsin
 162. HER-2 ve EGF’nin tirozin kinazını direkt bloke eden ilaç?
  • Lapatinib
  • Neratinib
  • Meme CA
 163. CTLA-4 antikoru Malign Melanomda kullanılan?
  İpilimumab
 164. KLL tedavisinde CD52 antikoru?
  Alemtuzumab
 165. İnozin monofosfat dehidrogenazı inhibitörü ?
  Mikofenolat mofetil
 166. T lenfositlerde kalsinörin fosfataz inhibitörü
  • Siklosporin
  • Takrolimus
 167. Rapamisin (mTOR) moleküllerini ve memeli protein kinazı
  inhibitörü?
  • Sirolimus
  • Everolimus
 168. Koroner stentlide stenozu önleyen?
  Sirolimus
 169. IL-6 reseptör antikoru?
  • Tocilizumab
  • Romatoid artrit, Dev hücreli arterit
 170. B lenfositlerde bulunan CD20 antikoru?
  • Rituksimab ( Kullanımdan önce ve sonra Hepatit B testleri yapılmalıdır)
  • Ofatumumab
  • Tositumomab
 171. Glisin transporter 1 inhibitörü antipsikotik
  ilaçlar?
  • Bitopertin
  • Sarkoserin
 172. Multiple myelom, Lenfoma, AIDS te kullanılan
  stem cell mobilizatörü?
  Pleriksafor
 173. Kardiyak görüntülemelerde kullanılan koroner
  vazodilatatör alfa 2-A agonisti?
  Regadenoson
 174. HbA1c yi azaltan Tip 2 DM de kullanılan ergot?
  Bromokriptin
 175. Oseltamivire direnç varsa?
  Laninamivir, Peramivir
 176. Hiperlipidemi tedavisinde kullanılan PCSK9
  monoklonal antikorları?
  Alirocumab, Evolucumab
 177. Yeni bir antitusif ilaç opiyat türevi?
  Noskapin
 178. En kısa etkili insülin?
  İnhaler insülin afrezza
 179. Histamin H3 reseptör invers agonist narkolepsi
  tedavisinde kullanılan ilaç?
  Pitolisant
 180. Tıbbi abortus için kullanılan anti-progesteron?
  Lilopriston
 181. HIV de kullanılan bazı ilaçların metabolizmasını inhibe
  ederek itici (booster) etki yapan ilaç?
  Cobicistat
 182. α4β7 integrin antikoru ülseratif kolit, crohn da
  kullanılan Monoklonal?
  Vedolizumab
 183. Psöriyaziste kullanılan IL-12, IL-13 reseptör
  inhibitörü?
  Ustekinumab
 184. Yeni anti-VEGF?
  Pegatinib, Ranibizumab
 185. 5HT-2 invers agonisti parkinsonda kullanılan
  antipsikotik?
  Pimavanserin
 186. • Yeni GLP-1 agonisti antidiyabetik?
  Liksisenatid
 187. Osteoprozda kullanolan parathormon analoğu?
  Abaloparatid
 188. Aprepitant’ın yenileri?
  • Rolapitant
  • Netupitant

  Endikasyon: Kemoterapiye bağlı bulantı kusma

  aprepitant, insanda P maddesi nörokinin 1 (NK1) reseptörlerinin seçici, yüksek afiniteli antagonistidir. Aprepitant’ın kemoterapiye bağlı bulantı ve kusmanın mevcut tedavilerinde hedef olan serotonin (5-HT3), dopamin ve kortikosteroid reseptörlerine afinitesi yoktur veya çok azdır.
 189. Mü, Kappa agonisti; Delta antagonisti, diare baskın İBS ilacı?
  Eluksadolin
 190. Dirençli KLL’de kullanılan PI3 kinaz inhibitörü?
  İdelalisib
 191. KLL’de kullanılan BCL-2 inhibitörü, apopitoz yaptıran?
  Venetoklaks
 192. Over CA da kullanılan Poli ADP Riboz Polimeraz
  inhibitörü?
  • Olaparib
  • Rucaparib
 193. Onikomikozda kullanılan lösil t-RNA sentetaz
  inhibitörü?
  Tavaborol
 194. Astımda kullanılan MAP kinaz inhibitörü?
  Losmapimod
 195. Postprandiyal distress sendromunda kullanılan
  presinaptik M2 reseptör inhibitörü?
  Asotiamid
 196. Oktreotidin yenisi?
  • Pasireotid
  • Cushingde cerrahi yapılamıyorsa /Akromegali
 197. Flutamidin yenisi?
  • Enzalutamid
  • Metastatik Prostat Ca'da kullanılan prostat hücreleri düzeyinde etkili antiandrojen
 198. HIV ilişkili lipodistrofi tedavisinde kullanılan GnRH
  analoğu?
  Tesamorelin
 199. Rivaroksaban/ Apiksaban antidotu?
  • Ciraparantag
  • Andeksanat alfa
 200. Kabızlıkta kullanılan yeni opiad reseptör antagonistleri?
  • Naldemedin
  • Naloksegol
 201. Enkefalin yıkılımını önleyerek diyare tedavisinde kullanılan ilaç?
  Rasekadotril
 202. Tardif diskinezide kullanılan veziküler amin transporter
  inhibitörleri?
  • Valbenazin
  • Tetrabenazin
 203. Hangi ilaç Teikoplanin derivesidir, MRSA veya vankomisine orta düzeyde dirençli S.Aureus
  enfeksiyonunda kullanılır. Yarı ömrü 6-11 gündür?
  Dalbavansin

  Dalbavansin'in yenisi --> Oritavansin
 204. BCC tedavisinde kullanılan Hedgehog sinyal yolağı
  inhibitörü?
  • Vismodegib
  • Sonidegib
 205. Yeni PGF2alfa analoğu?
  Tafluprost

  • PGF2alfa analogları (DİNOPROST/KARBOPROST) Tıbbi abortus oluşturmak, doğumu stimule
  • etmek, postpartum hemorajiyi önlemek için kullanılır.

  Glokomdaki etki mekanizması, aköz drenajını arttırmaktır. (Kolinerjik ve sempatomimetikler gibi)  Kirpiklerde uzama ve iriste kahverengi renk değilşikliği yapan glokom ilacı: Latanoprost (PGF2a)
 206. RCC ve Tiroid CA da kullanılan multikinaz inhibitörleri?
  • Cabozantinib
  • Vandetanib
 207. RCC ve Tiroid CA da kullanılan tirozin kinaz inhibitörleri?
  • Aksitinib
  • Lenvatinib
 208. Multiple myelomda kullanılan anti-CD38?
  Daratumumab
 209. Multiple myelomda kullanılan anti-CD319?
  Elotuzumab
 210. Dirençli ALL tedavisi anti CD3 ve CD19?
  Blinatumomab
 211. Anti faktör 8 inhibitörü Hemofili A ilacı?
  Emicizumab
 212. M. Sklerozda kullanılan anti CD20?
  Ocrelizumab
 213. Küçük hücre dışı AC kanserinde kullanılan anti EGF?
  Necitumumab
 214. Nöroblastom da kullanılan anti glikolipid monoklonal ab?
  Dinutuksimab
 215. Hodgkin lenfomada kullanılan anti PD-1?
  • Pembrolizumab
  • Nivolumab
 216. Prokinetik kolesistokiin analoğu?
  Sinsalid
 217. • Motilin reseptör agonisti gastroparezi ilacı?
  Kamisinal
 218. Ghrelin reseptör agonisti Diabetik Gastroparezi ilacı?
  Relamorelin
 219. Malign melanomda kullanılan MAP Kinaz
  inhibitörleri?
  • Cobimetinib
  • Trametinib
 220. HCV de kullanılan NS5A inhibitörleri?
  • Velpatasvir
  • Paritaprevir
  • Ombitasvir
  • Elbasvir
 221. HCV de kullanılan NS3/4A inhibitörü?
  Grazoprevir
 222. TBC de kullanılan mikolik asit sentez
  inhibitörleri ?
  • Delaminid
  • Pretomanid
Author
dusau1
ID
342498
Card Set
Mycards
Description
mythology
Updated