1. Bilateral renal agenezide klinik nasıldır?
  • Oligohidramniyoz
  • Potter yüzü
  • Pulmoner hipoplazi
 2. Renal hipoplazi nedenleri nedir?
  • Fetal alkol sendromu
  • IU kokain maruziyeti
 3. Multikistik böbrek patogenezi ve tedavisi nedir?
  • Üreter tomurcuğunun metanefrik blasteme hatalı birleşimi vardır
  • Kesin tanı konmuşsa tedaviye gerek yoktur ama şüphe varsa nefrektomi yapılır
 4. Renal ektopiyle renal pitoz ayrımı nasıldır?
  • Ektopide üreter kısa ve düz
  • Pitozda tortiyoz
 5. At nalı böbreğin en sık semptomu nedir?
  Lumbar ağrı
 6. Üreterin en sık konj anomalisi nedir?
  Üreteropelvik darlık
 7. Çocuklarda hidronefrozun en sık nedeni nedir?
  Konj üreteropelvik darlık
 8. Üriner sistemin en sık konj anomalisi nedir? Komplikasyonları nelerdir?
  • Üreter duplikasyonu
  • Kısa olanda VUR
  • Uzun olanda üreterosel
 9. Patent urakuslu erkek YD'da ne araştırılmalıdır?
  Post üretral valv
 10. Prune-Belly'nin 3 komponenti nedir?
  • Karın kasları yokluğu/yetmezliği
  • Üriner anomali
  • Bilateral kriptorşidizm
 11. Erkek çocukta en sık infravezikal obs nedeni nedir?
  Post üretral valv
 12. Pyelonefrit tedavisinden 72 saat sonra ateş düşmezse ne düşünülür?
  • Komplike İYE
  • Renal/perirenal apse
 13. Renal skar böbreğin en sık neresinde olur?
  Üst ve alt pol
 14. Renal apsenin en sık nedeni nedir?
  Asendan yolla gelen enterokoklar
 15. Böbreğin hangi enfeksiyonları nefrektomi endikasyonudur?
  • Amfizematöz pyelonefrit
  • Ksantogranülomatoz pyelonefrit
 16. Akut bakteriyel prostatitte globun tedavisi nedir?
  Sistofiks (sonda takılmaz)
 17. Prostatın hangi hastalığında rektal tuşe kontrendikedir?
  Akut bakteriyel prostatit
 18. Erkeklerde tekrarlayan üriner enfeksiyonların en sık nedeni nedir?
  Kronik bakteriyel prostatit
 19. Akut orşit ve epididimitin en sık etkenleri nelerdir?
  • Orşit: Kabakulak
  • Epididimit:
  • -Cinsel çağ: Gonokok, klamidya
  • -İleri yaş: gr- bakteriler
 20. Phren bulgusu (testisin kaldırılınca ağrının artması) hangi hastalığı düşündürür?
  Torsiyon
 21. Steril pyürinin en sık nedenleri nedir?
  • Tbc
  • Klamidya
 22. Tespih tanesi şeklinde vas deferens ve IVP'de golf deliği üreter hangi hastalıkta görülür?
  Üriner tbc
 23. Skrotal deri rüptürü ile fistülizasyon hangi hastalıkta görülür?
  Üriner tbc
 24. Böbrek taşlarından en serti hangisidir?
  Sistin taşları
 25. Böbrek taşlarından en radyoopak olan hangisidir?
  CaPO4
 26. Böbrek taşlarından en sık görülen hangisidir?
  Ca oksalat
 27. Stag horn (geyik boynuzu) şekilli taşların yapısı nedir?
  Struvit (Mg amonyum fosfat)
 28. Böbrek taşlarından semiopak olanlar hangileridir?
  • Sistin
  • Struvit
 29. Böbrek taşlarından nonopak olanlar hangileridir?
  • Ürat
  • Matriks
  • Ksantin
 30. Böbrek taşlarından hangilerine ESWL yapılmaz?
  • >20 mm
  • Sistin, multipl, nonopak
 31. Böbrek taşlarından hangilerinde idrar asitleştirilir veya alkalileştirilir?
  • Asitleştirme: Mg taşları (struvit)
  • Alkalileştirme: Ürat, sistin
 32. Nonopak ve sistin taşlarında hangi yöntem tercih edilir?
  URS
 33. Anjiyografide tekerlek manzarası böbreğin hangi tümöründe vardır?
  Onkositom
 34. Stauffer sendromu nedir?
  • RCC'de met olmadan KC fonksiyon bozukluğu olmasıdır.
  • Kötü prognozu gösterir
 35. RCC tanısı ve tedavisi nedir?
  • BT altın standarttır, biyopsi yapılmaz
  • Nefrektomi + immunoterapi yapılır
  • KT ve RT etkisizdir
 36. RCC'de evre 3 kriteri nedir?
  Renal ven veya LN tutulumu
 37. Renal kistlerde izlem ve cerrahi sınırı nedir?
  • İzlem: ince septum, ince kalsifikasyon (Bosniak 2)
  • Cerrahi: kalın septum, kalın kalsifikasyon (Bosniak 3)
 38. Mesane kanserinde yüzeyel ve derin tm kriteri nedir?
  • Kas invazyonu derin tümörü gösterir
  • Tedavi radikal sistektomidir
 39. Mesane kanserinde intrakaviter tedaviler nelerdir?
  • İmmunoterapi: BCG (ilk tercih)
  • KT: Mitomisin, epirubisin
 40. BPH'ta mesanedeki değişiklikler nelerdir?
  • Kompanse evre: Trabekülasyon (kas hipertrofisi), sellül, divertikül
  • Dekolanse evre: Kas dokusunun yerini bağ dokusu alır, VUR gelişir
 41. TUR komplikasyonları nedir?
  • Retrograd ejakülasyon (en sık)
  • TUR sendromu (en mortal)
 42. Prostat ca en sık metastazı nereyedir?
  Obturator LN
 43. Prostat ca'ya en spesifik markır nedir?
  PAP (kapsülü geçince yükselir)
 44. Prostat ca erken ve ileri evre ayrımı neye göre yapılır?
  Kapsülü aşmasına göre
 45. Prostat ca tedavisi nedir?
  • Erken evre (T1-T2): Radikal prostatektomi, RT
  • İleri evre (T3-T4): Hormonal tedavi, orşiektomi
 46. Testisin miks germ hücreli tümörlerinde en sık kombinasyon nedir?
  Teratom + EC
 47. En sık skrotal kitle nedir?
  Varikosel
 48. Varikoselin en sık yerleşimi neresidir?
  • Soldadır
  • Yaşlıda sağdaysa retroperitoneal tm açısından araştırılmalıdır
 49. Cerrahi ile düzelen erkek infertilitesinin en önemli nedeni nedir?
  Varikosel
 50. Hidroselde tedavi nedir?
  • Skleroterapi (konjenitaldd kontr, batın içine kaçar)
  • Konj 1 yaşına kadar spontan rezorbe olur
 51. Spermarik kord torsiyonunun en sık nedeni nedir?
  Travma
 52. Böbrek travmalarında kaçıncı evreye cerrahi endikasyonu vardır?
  Evre 4 (ekstravazasyon ve toplayıcı sistem rüptürü)
 53. Post üretra rüptürü nedeni nedir?
  Künt travma ve pelvis kırığı
 54. VUR'un en sık nedeni nedir?
  Trigonal zayıflık
 55. VUR tedavisi nedir?
  • Grade 1-2-3 (renal parankim hasarı başlamamış) medikal: antibiyotik profilaksisi
  • Grade 4-5 (renal parankim kaybı) cerrahi: üreteroneosistostomi
Author
Bybldkzy
ID
342115
Card Set
Description
Updated