1. Slime 1 - Titel 
  Problem vid projektering, installation och drift av värmepumpar
  Victoria Åhlander Pettersson & Anton Mattsson
  • Jag är Anton Mattsson och jag Victoria Åhlander Pettersson
  • Vi har under 10 veckor kartlagt problem vid projektering, installation och drift av värmepumpar.
 2. Slime 3- Inledning A

  Inledning
   Varför är detta intressant?
  Hållbart byggande
  Energianvändning
  Energieffektivisering
  Varför är detta intressant?

  Jo,  under utbildningens gång har vi upprepade gånger hört begreppet “hållbart byggande”.   

  Och det här betyder ju ett ansvarstagande av resursförbrukning, inom byggsektorn kan det här vara exempelvis material och energi,

  Det vi har intresserat oss för är energianvändningen under förvaltningsfasen eftersom att ⅓ av Sveriges energianvändning förbrukas av bostäder och lokaler.

  Många befintliga byggnader har en väldigt hög energiförbrukning och där finns mycket att spara både avseende ekonomi och miljö.

  Mycket arbete pågår för att minska den energianvändningen, och detta görs ofta med åtgärder som exempelvis införandet av VP.
 3. Slime 5 - Tillvägagångssätt
  Tillvägagångssätt
  Tre olika fall
  Intervjuer
  Statistik
  Det vi har gjort är ju att kartlägga problem.

  För att vara säkra på att problemen är tillförlitliga och förekommer med viss frekvens, har vi tittat på tre olika projekt där man installerat en ny anläggning med värmepumpar.

  Det har vi gjort genom att intervjua projektledare, tekniker och ett antal drifttekniker,

  och sökt avvikelser i energistatistik från våra objekt .

  Härefter följer beskrivning av de objekt vi tittat på.
 4. Slime 12 - Agenda A
  Agenda
  Inledning
  Bakgrund
  Tillvägagångssätt
  Objekt
  Resultat
  Avslutning
  Nu har vi kommit såhär långt i presentationen, och det som följer är resultat och avslutning.
 5. Slime 13 - Resultattabell
  Detta är vårt resultat, de problemen vi identifierat,

  och problem kommer sällan ensamma,

  vilket innebär att vissa problem som redovisas i tabellen kan ha kopplingar till varandra.
 6. Slime 14 - Exkludering av drifttekniker under projektering
  De drifttekniker som vi varit i kontakt med har den samlade uppfattningen att man inte är delaktig i projektens utformning,

  de får enbart komma till tals när de tar en ny anläggning i bruk och det resulterar i att värdefulla synpunkter de har inte tas med i projektens utformning.

  Det kan ju jämföras med att du själv då ej får komma till tals om hur din arbetsplats ska se ut för att du ska kunna göra ditt arbete
 7. Slime 15 - Brister i ursprunglig utformning
  Det resulterar i de fall vi tittar på då bland annat i att komponenter felplaceras redan i nyproduktionen,

  objekt c som är byggt 2009 hade flera brister redan från start, dels avsaknaden utan VÅV

  men också utformningen av undercentralen, där en shuntgrupp placerats mot vägg och därav försvåras ju driften och underhållet av den.

  Detta är ju synpunkter som driftteknikern omedelbart redogjorde för oss när han blev tillfrågad

  och saker som han kunnat observera om han fått chansen eftersom att han är väl insatt i sina arbetsuppgifter,

  självklart skall brukarens perspektiv tas med redan i programskedet av en nyproduktion och detta gäller samtliga brukare.

  Nämnvärt är att SF idag har en mycket bättre dialog mellan nyproduktionen och driftsidan.  Deras affärs idé är ju trots allt att långsiktigt äga hyresrätter och då utgör ju förvaltningen den del där investeringar i nyproduktion verkligen ska betala sig själv
 8. Slime 16 - Utrustning eller arbete utelämnat i entreprenad
  en konsekvens av exkluderingen skulle också kunna vara att fler saker utelämnas i projekt,

  i samtliga projekt vi tittat på saknas det enligt teknikerna värmemängdsmätare något som är väsentligt för att kunna avgöra installationens funktion och kondition och exempelvis räkna ut COP tal

  På objekt A lämnades all urkopplad utrustningen kvar i undercentralen eftersom det inte ingick i entreprenaden,  det är vanligt att man lämnar utrustning kvar för att hålla nere kostnader

  men i det här fallet så har driftteknikerna haft synpunkter i efterhand och man planerar i dagsläget att ta bort utrustningen.

  Det som blev kvarlämnat var plomberade rör som var flera meter längre än vad de behövde vara men även urkopplad appartur som cirkulationspumpar som faktiskt tar upp golvyta i de begränsade utrymmet och då rör det ju arbetsmiljön för driftpersonalen
 9. Slime 20 - Höga systemförluster
  Slime 20 - Resultattabellen A

  höga systemförluster är något som förekom i båda äldre systemen!

  i objekt a bestod dom i stora strålningsförluster pga långa sträckor och dålig isolering, ett svåråtgärdat problem eftersom att rörens omkringliggande miljö inte alltid tillät att man tilläggsisolering

  i obj b fanns förutom strålningsförluster även ett ganska omfattande luftläckage i frånluftskanalerna.

  utifrån mätdata som vi tagit del av har vi beräknat att luftläckaget uppgår i ca 27 %

  och det resulterar i en sänkning av kapaciteten på systemet med 19% pga av att kall luft läcker in i kanalerna och eftersom att det finns mindre värme att återvinna när luften når aggregatet

  det är inte lätt att komma till rätta med problemen då stora delar av kanalerna är dolda i byggnaden och det är svårt att hitta läckagen
 10. Slime 21 - Driftstörningar under granskad period
  Slime 21 - Resultattabellen A

  6) Driftstörningar förekom i två av tre fall

  i obj a rörde det sig om en tremånadersperiod där energiförbrukningen ökade med 59%,  översatt i kr innebär det 170 tkr!

  i obj b såg vi i att frånluftvärmepumpen under en fyramånadersperiod förbrukat 17% mindre el och det betyder sannolikt att den inte fungerat som den ska.

  En av anledningarna till att problemen inte uppmärksammas tidigare kan vara att det råder omfattande problem med falsklarm bland driftlarmen, riktiga larm försvinner i mängden helt enkelt i mängden.

  Men helt klart så finns det mycket pengar att spara inom det här området

  om man betraktar investeringen i VP i sig, så kan det ju mycket väl vara antalet driftstopp som avgör om investeringen är lönsam eller inte
 11. Slime 23
  Tips för att undvika problem vid projektering, installation och drift av värmepumpar
  A:

  Avslutningsvis vill vi tacka SF för samarbetet och våra handledare Arne och Micke,

  och vi vill säga att energieffektivisering är sjukt roligt och utmanande!

  Alla som tycker likadant rekommenderas att läsa vårt examensarbete!

  Tack för att ni lyssnat!
Author
anton8
ID
340612
Card Set
Description
Updated