AIP 1.xlsx

 1. Pokud OCL MD ČR neudělí zvláštní povolení, nebo příslušné stanoviště ATC nestanoví v jednotlivých případech jinak, musí být pouze po stanovených tratích ATS prováděny:
  lety VFR nad FL95 a veškeré lety IFR; lety VFR pod FL95 mohou být prováděny i mimo tratě ATS
 2. Mezinárodní lety VFR do FL 95 mohou vstupovat/vystupovat do/z FIR Praha:
  v libovolných bodech i mimo tratě ATS
 3. Při kombinovaném letu na letiště neschválené pro provoz IFR může stanoviště ATC povolit let za IFR až nad neřízené letiště určení a přitom může povolit klesání:
  pouze do stanovené minimální letové nadmořské výšky nebo do stanovené minimální nadmořské výšky pro radarové vektorování
 4. Vypouštění paliva ve FIR Praha je možno provádět pouze na základě letového povolení příslušného stanoviště ATC. Nejnižší letová hladina pro vypouštění (s výjimkou nezbytnosti vypouštění paliva po vzletu) je:
  FL 60
 5. Minimum vertikálního rozstupu pod letadlem vypouštějícím palivo je:
  3000 ft
 6. Minimum vertikálního rozstupu nad letadlem vypouštějícím palivo je:
  1000 ft
 7. Minimum horizontálního rozstupu za letadlem vypouštějícím palivo je:
  50 NM nebo 15 minut letu
 8. Minimum horizontálního rozstupu od letadla vypouštějícího palivo (ne však za tímto letadlem) je:
  10 NM
 9. Požadavky na velikost skupiny při standardním skupinovém letu jsou:
  vzdálenost mezi letadly nesmí překročit 150 m, přičemž velikost skupiny nesmí překročit 1 NM podélně nebo příčně a 100 ft vertikálně
 10. Při standardním skupinovém letu podle VFR za předpokladu, že jsou všechna letadla vybavena radiostanicí, je maximální počet letadel ve skupině:
  neomezuje se
 11. Nestandardní skupinové lety jsou ve vzdušném prostoru ČR povolovány pouze:
  vojenským letadlům
 12. Strategická úroveň Uspořádání vzdušného prostoru (ASM) spočívá mimo jiné ve vyhodnocování efektivnosti struktur vzdušného prostoru či stanovování pravidel pro vyžadování prostorů. Tuto činnost vykonává:
  Úřad pro civilní letectví v dohodě s Ministerstvem obrany
 13. Předtaktická úroveň Uspořádání vzdušného prostoru (ASM) spočívá ve shromažďování požadavků oprávněných uživatelů na dočasné přidělení omezených prostorů, rozhodování o jejich přidělení a jejich publikování ve zprávě AUP/UUP. Tuto činnost vykonává:
  pracoviště AMC
 14. Taktická úroveň Uspořádání vzdušného prostoru (ASM) spočívá mimo jiné v aktivaci a deaktivaci přidělených omezených prostorů v reálném čase. Tuto činnost vykonáva:
  stanoviště ATC - ACC a příslušné vojenské stanoviště
 15. Kondicionální tratě kategorie 1 (CDR1) jsou:
  stále plánovatelné během období publikovaného v AIP
 16. Kondicionální tratě kategorie 2 (CDR2) jsou:
  plánovatelné pouze v období publikovaném ve zprávě EAUP
 17. Kondicionální tratě kategorie 3 (CDR3) jsou:
  neplánovatelné a použitelné pouze na základě instrukcí ATC
 18. Traťové lety VFR se nesmí provádět:
  nad FL 195
 19. Lety VFR nad FL 195 do FL 285 (kromě traťových letů VFR):
  mohou být prováděny pouze uvnitř dočasně vyhrazeného nebo omezeného prostoru nebo v souladu s povolením a podmínkami vydanými ŘLP ČR, s.p. nebo přímo ACC Praha
 20. Traťové lety VFR nad FL 195:
  nebudou povolovány
 21. Lety VFR nad FL 285 (kromě traťových letů VFR):
  mohou být prováděny pouze uvnitř dočasně vyhrazeného nebo omezeného prostoru
 22. Pro přechod na let IFR musí velitel letadla vždy získat letové povolení. Není-li v letovém plánu uvedena změna letu VFR na let IFR, smí velitel letadla letícího za VFR žádat letové povolení pro let IFR:
  pouze z důvodu zhoršených meteorologických podmínek
 23. Pilot letu VFR musí po přistání na neřízeném letišti ohlásit čas přistání FIC Praha nebo příslušnému stanovišti ATC:
  pokud byl na let podán letový plán a nedošlo k jeho ukončení za letu
 24. Hlášení o přístání letu VFR s podaným plánem na neřízeném letišti se nepožaduje, pokud pilot neřízeného letu VFR nebo řízeného letu VFR v CTR/TMA do 1000ft AGL oznámí FIC nebo příslušnému stanovišti ATC:
  že ukončuje letový plán
 25. Ukončení letového plánu za letu není povoleno:
  jestliže je let odlétá přes státní hranici z FIR Praha
 26. Pilot musí po vzletu z neřízeného letiště oznámit vzlet telefonicky prostřednictvím pověřené osoby nebo radiotelefonicky nejbližšímu vhodnému stanovišti ATC nebo přímo FIC:
  jestliže byl na let předložen letový plán
 27. Traťové lety VFR v noci jsou prováděny jako neřízené lety pouze:
  pokud jsou prováděny v prostoru třídy E nebo G
 28. Noční lety VFR:
  musí, je-li to proveditelné, udržovat obousměrné rádiové spojení na příslušném kmitočtu ATS, pokud byl na let podán FPL
 29. Letadlo provádějící let VFR v noci musí mít v činnosti odpovídač SSR pracující v módu A a C nebo v módu S:
  při každém traťovém letu
 30. Letům VFR v noci se poskytují stejné letové provozní služby a provádí se podle stejných pravidel a postupů jako ve dne s výjimkou:
  Žádná odpověď není správná
 31. Let IFR musí hlásit polohy podle ustanovení předpisu L2 s výjimkou, kdy je informováno frází "VYNECHTE HLÁŠENÍ O POLOZE" ("OMIT POSITION REPORTS") nebo:
  RADAR CONTACT
 32. Třída C vzdušného prostoru zahrnuje:
  TMA Praha a vzdušný prostor nad FL95 do FL660
 33. Třída D vzdušného prostoru zahrnuje:
  CTR/TMA (MCTR/MTMA) všech letišť s výjimkou TMA Praha
 34. Třída E vzdušného prostoru zahrnuje:
  prostor mimo CTR/TMA (MCTR/MTMA) nad 1000 ft AGL do FL95
 35. Řízený vzdušný prostor je prostor klasifikovaný jako:
  C, D a E
 36. V případě, že je pilot informován frází "RADAR CONTACT":
  automaticky vynechává hlášení poloh
 37. V případě ztráty rádiového spojení musí velitel letadla nastavit odpovídač SSR na mód A kód:
  7600
 38. V případě protiprávního činu velitel letadla nastaví odpovídač SSR na mód A kód:
  7500
 39. SSR kód 1000:
  indikační kód módu S
 40. SSR kód 2000:
  nastavuje velitel letadla řízeného letu, vždy pokud nebylo stanovištěm ATC určeno jinak
 41. SSR kód 7000:
  nastavuje velitel letadla neřízeného letu VFR, vždy pokud nebylo stanovištěm ATS určeno jinak
 42. SSR kód 8888:
  Žádná odpověď není správná
 43. SSR kód 0000:
  se používá pro pozemní zkoušky odpovídačů SSR
 44. SSR kód 7777:
  se používá pro pozemní monitorovací odpovídače SSR
 45. Pokud se pilot na základě rady k vyhnutí poskytnuté protisrážkovým zařízením ACAS odchýlí od letového povolení nebo od pokynů ATC, nenese služba ATC odpovědnost za zabránění srážky:
  až do okamžiku, kdy je průběh letu opět uveden do souhlasu s letovým povolením nebo instrukcemi ATC
 46. Převodní nadmořská výška je:
  v celém FIR Praha 5000 ft AMSL vyjma tratí se stanovenou minimální letovou nadmořskou výškou vyšší než 5000 ft nebo horských oblastí s terénem v nadmořské výšce nad 4000 ft AMSL
 47. Vertikální polohy letadel se při letu v nebo nad převodní hladinou vyjadřují:
  letovými hladinami
 48. Vertikální polohy letadel se při letu v nebo pod převodní nadmořskou výškou vyjadřují:
  nadmořskou výškou
 49. Vertikální polohy letadel se při traťovém letu prováděném do 300 m (1000 ft) nad zemí vyjadřují:
  výškou nad zemí
 50. V cestovní hladině odpovídající letěné trati ("sudé"/"liché" hladiny) podle příslušné tabulky cestovních hladin musí být prováděny:
  všechny traťové lety
 51. Sučástí EUR RVSM vzdušného prostoru je vzdušný prostor ve FIR Praha:
  mezi FL 290 a FL 410 včetně
 52. V EUR RVSM vzdušném prostoru se mezi skupinovými lety státních letadel a jakýmikoliv jinými letadly uplatňuje minimum vertikálního rozstupu:
  2000 ft
 53. V EUR RVSM vzdušném prostoru se mezi RVSM schválenými letadly uplatňuje minimum vertikálního rozstupu:
  1000 ft
 54. V případě přidělení časové mezery pro vzlet střediskem CFMU musí být přidělený čas vzletu dodržen s tolerancí:
  -5/+10 minut
 55. Musí civilní provozovatel předložit letový plán na let VFR z letiště Jihlava na letiště Brno/Tuřany s cestovní hladinou FL 95?
  Ne
Author
frajer
ID
340318
Card Set
AIP 1.xlsx
Description
Aip 1
Updated