Väg

 1. Vad är MCS?
  Motorway Control System - elektrisk skyltning, centralt styrd, för att kunna stänga av körfält och reglera hastigheten.
 2. Vilka åtgärder finns för att undvika köbildning?
  • MCS
  • Infartsparkeringar
  • Trafiksignaler, rödljus
  • Färjeleder
  • Förbättrade avfartsramper - det ska gå fortare att komma av trafikled än på
 3. Vilka vyer finns vad gäller betraktelse av vägar?
  • Horisontal
  • Vertikal
  • Sektion
 4. Hur kan horisontal vy över väg beskrivas?
  I x och y-led, x norrut, y österut. Delas upp i raksträckor och matematiskt definierade kurvor. Skala 1:2000 är vanligt
 5. Hur kan vertikal vägvy beskrivas?
  Z-led anger höjd, i skala 1:100, andra ledet längd i skala 1:2000, kallas förställd skala, visar uppförs och nedförsbackar längs en sträcka.
 6. Vad visar en sektionsvy?
  Vägens bredd, bankens lutning, dikens djup
 7. Vad menas med ett krökningsdiagram?
  Visar om det är höger eller vänsterkurva längs en sträcka och hur stor radien på kurvan är. Liten radie - skarp kurva
 8. Vad kan följden bli av lutning på väg?
  Glidning eller vältning
 9. Vad eftersträvas då kurva läggs i lutning?
  Att resultanten av centrifugalkraft och tyngdkraft går genom däcken, för att bilen ska stanna på vägen - friktionen mellan däck och väg gör att bilen stannar på vägen.
 10. Vilka parametrar måste det tas hänsyn till vid vägläggning?
  Radie - vägens krökning, lutning av vägprofil, hur hög stigning/nedförsbacke som är möjlig
 11. Vad begränsar möjligheten till vägkrön - vertikalradie?
  Sikt - skarpt krön ger kort siktsträcka och därmed bromssträcka
 12. Vad begränsar horisontalradie?
  Kördynamik - friktion, hastighet mm - för att undvika dikeskörning
 13. Hur skarp stigning klarar en lastbil?
  6%, EU-standard 5%
 14. Hur definieras stoppsikt?
  Reaktionstid samt bromssträcka
 15. Vad bör betänkas vad gäller vertikal lutning av väg?
  Sikt och att kunna starta i uppförsbacke, tung bil.
 16. Vad dimensionerar vad gäller bredd av väg?
  • Typ av fordon, dess bredd
  • Körsätt, hastighet
  • Avstånd, hur många fordon i bredd, vilket avstånd dem emellan
 17. Hur ser ett typfordon ut, bil?
  1,8 m bred, 5 m lång
 18. Vilken vändradie har en normal bil?
  6 m
 19. Hur stor är en semi-trailer?
  2,6 m bred, 16 m lång
 20. När måste begränsad höjd skyltas?
  mindre än 4,5 m
 21. Viken är högsta tillåtna fordonslängd?
  24 m
 22. Vad är viktigt vad gäller kurva och krön vid vägdimensionering?
  Att kurvan påbörjas före krönet, så att den inte kommer som en överraskning, alltför tvärt när man kommit upp på krönet
 23. Vad menas med visuell styrning?
  Att vägen sträckning i sig ska vara synlig, man ska inte enbart få ledning av t ex allé eller öppning i skog.
 24. Vad gäller angående sikt vid möte och vägens sträckning?
  Det är lättare att se hur nära och hur fort ett fordon rör sig om man inte ser det helt framifrån utan om vägen kröker sig lite och man ser fordonet delvis från sidan.
 25. Vilka fördelar finns med cirkulationsplats?
  • Man sänker hastigheten
  • Eventuella kollisioner sker med båda bilarna körande åt samma håll, blir mindre skadlig krock.
 26. Exempel på trafikplatser?
  • Klöverkorsning
  • Ruterkorsning
 27. Vilka typer av sidoområden finns vid väg?
  Dike, bank eller bankslänt
 28. Vilka skyddsåtgärder finns runt väg?
  • Räcken
  • Kantmarkeringar
  • Kantstolpar
  • Sidohindersskärmar
  • Bullerskydd
  • Viltstängsel
 29. Vad gäller för placering av busshållplatser?
  Placeras efter korsning för att undvika olyckor, dock före cirkulationsplats
 30. Vilka lager består en väg av, vad är nyttan?
  • Slitlager - estetiskt samt friktion 
  • Bärlager - sprider lasterna
  • Förstärkningslager
 31. Exempel på innehåll i vägunderlag?
  • Asfalt
  • Bättre grus
  • Grovt grus
  • Lera
 32. Vilka parametrar mäts vad gäller ballast i väg?
  • Siktkurva - ensgraderat eller månggraderat
  • Krossytegrad - runda ytor eller vassa kanter
  • Flisighetstal - mer krossat är dyrare
  • Kulkvarnsvärde - materialegenskap, hur mycket det tål
  • Sprödhetstal - hur lätt inre nedbrytning sker i materialet
  • Slipvärde - hur länge stenen står emot slitning, gäller främst slitlager
 33. Olika aspekter av flisighetstal?
  Flat sten ger bättre friktion, går dock sönder lättare
 34. Nackdel med ensgraderat material?
  Det är mer luft emellan stenarna vilket ger sämre lastspridning och det blir mer instabilt
 35. Vad används oftast som bindemedel?
  Bitumen
 36. Vilka sorters beläggning används vanligen?
  • Asfalt - bituminös beläggning
  • Betong
  • Grus
  • Betongplattor
  • Stenbeläggningar
  • Järnväg
 37. Fördelar med asfalt?
  • Flexibel
  • Återvinnbar
 38. Nackdel med asfalt?
  • Slits snabbt
  • Bitumen - oljeprodukt
 39. Fördel betong?
  • Tål mycket nötning
  • Ljus, kräver mindre belysning än asfalt
 40. Nackdel betongväg
  • Sprickor
  • Irreversibel - kan endast återanvändas som ballast
 41. Vad används som bindemedel i gruväg?
  Salt
 42. Varför används geotextil i vägbyggnad?
  För att förhindra att lera blandas i förstärkninglagret och därmed vattenbeblandas
 43. Vad är skillnaden mellan drift och underhåll?
  • Drift - t ex snöplogning, påverkar inte vägens skick
  • Underhåll - t ex ny asfalt
 44. Vad behöver underhållas vad gäller asfaltsväg?
  • Spårbildning behöver åtgärdas med ca 4-5 års mellanrum
  • Avvattning av diken
  • Belysning ses över
  • Trummor
 45. Vad händer om väg inte underhålls?
  Man kommer till ett accelererande nedbrytningsförlopp sedan går vägen till brott
 46. Vilka steg av underhåll finns?
  • Förebyggande underhåll
  • Förbättringsåtgärd
  • Akut underhåll
 47. Vilka skador finns? Vilka är dess egenskaper?
  • Spår - ojämnhet (mm)
  • Sprickor - Textur (mega dm, macro cm, micro mm)
  • Blödning - Friktion (bindemedlet lägger sig på ytan och skapar yta med låg friktion, extra farligt i kombination med fukt)
  • Söndergrävning - Bärighet
  • Deformationsspår
  • Åldring
  • Krackelering
 48. Hur beräknas lastkriterier?
  Antal standardaxlar, max 10 ton
 49. Hur sliter personbilar?
  Dubbdäcken sliter på ytan
 50. Vilken textur är bra?
  Macro och microtextur
 51. Vilka typer av sprickor finns?
  • Lågtemperatursprickor (tvärsöver)
  • Tjälsprickor
  • Kantsprickor
 52. Vad är däckens mönsterdjup till för?
  Friktionen då det är blött - vattnet kan gå i spåren, för att bilen ska behålla kontakt med vägbanan
 53. Vad är faran med "potthål"
  De sprider sig, vatten blir stående, ökat porvattentryck, det går sönder ännu mer.
 54. Vad är effekten av åldring?
  Bindemedlet reagerar med syre och oxiderar - blir torrt och sprött och går därmed sönder - krackelerar, bitar kan hoppa bort och potthål uppstå, ogräs kan växa i sprickorna
 55. Vad beror ljusreflektion av väg på?
  • Vägens microtextur, reflekterar sol eller elljus
  • För retroreflektion - de egna strålkastarna krävs macrotextur - t ex kamflex vid vägkant
 56. Vad är referenshastighet?
  Den hastighet för vilken en väg dimensioneras med hänsyn till stoppsikt, bredd, typ av korsning mm. Sammanfaller ofta med tillåten hastighet.
 57. Vilka typer av tvärfall finns?
  Bombering och skevning
Author
msae
ID
340279
Card Set
Väg
Description
Väg
Updated