VA

 1. Vilka steg ingår i avloppsrening?
  • Mekanisk - partiklar
  • Biologisk - mikroorganismer tar upp organiskt material, en del kväve, lite fosfor. Kvävgas och fosforrik biomassa bildas
  • Kemisk rening - fosfor flockas genom tillsats av aluminium eller järnsalt, detta avskiljs genom sedimentering, flotation eller filtrering
 2. Hur är uppdelningen av jordens vatten?
  97% saltvatten, i haven, 2% är fruset i glaciärer, 1% är tillgängligt sötvatten
 3. Hushållsvattnets historia, kort?
  • Förr brunnar - blev ofta förorenade 
  • Vatten dras in i städer utifrån till samlingspunkt
  • Ledningar dras in i husen
  • Man börjar rena vattnet
  • Vattentäkter skyddas
 4. Avloppets historia, kort?
  • Latrin bars bort, övrigt avfall i öppna diken, rann mot vattendrag
  • Avloppsledningar lades ner - ledde till vattendrag, orenat
  • Avskärande ledning längs strandkant i städer som ledde till en utsläppspunkt utanför staden
  • Slamavskiljning och avloppsrening startar ca 1940
 5. Varför har man bräddavlopp?
  För att ledningarna tar upp både spillvatten och dagvatten och är inte dimensionerade för stora regnmängder. För att avloppsvattnet inte ska tryckas tillbaka in i husen vid stora vattenmängder släpps därför överflödet ut i bräddavlopp, ofta orenat direkt ut i en recipient.
 6. Vilka lagar reglerar dricksvattenhanteringen?
  • PBL
  • Lagen om Allmänna vattentjänster
  • Livsmedelslagen
 7. Vilka ansvarar för dricksvattnet, vad får det kosta?
  I tätort ansvarar kommunerna för dricksvattnet. Avgifterna får inte vara högre än vad de faktiskt kostar pga monopolet.
 8. Hur benämns de olika vattenledningarna?
  • Huvudnät
  • Distributionsnät
  • Servislednig
 9. Vad kallas punkten mellan distributionsnät och servisledning?
  Förbindelsepunkt
 10. Behöver det vara kommunen som äger vattenanläggningar?
  Nej, men de ska ha rättsligt inflytande
 11. Vilka avgifter finns för att bruka vatten?
  • Anläggningsavgift
  • Brukningsavgift
 12. Vilka utmaningar finns vad gäller avloppsrening?
  • Bättre rening - stävja övergödning, utsläpp av medicinrester
  • Åtgärda bräddavloppen
 13. Hur mycket är den specifika debiterade vattenförbrukningen?
  200 l/pers och dygn
 14. Ungefär hur mycket vatten förbrukar en person per dygn?
  Ca 150 liter
 15. Vad består ej debiterad vattenförbrukning av?
  Läckor, brandposter
 16. Hur räknas den dimensionerande vattenförbrukningen ut?
  Antal personer gånger maxdygnsfaktor gånger maxtimfaktor
 17. Ungefär hur mycket vatten går åt för verksamheter i ett bostadsområde?
  Ca 30 l/boende och dygn, utöver hushållsförbrukningen
 18. Vilka typer av vattentäkter finns för dricksvatten?
  Grundvattentäkt (naturlig eller konstgjord) eller ytvattentäkt.
 19. Vad kallas dricksvatten innan det blivit renat?
  Råvatten
 20. Vilka typer av föroreningar av naturligt vatten finns?
  • Diffusa, t ex besprutning, förorenad nederbörd
  • Punktkällor, utsläpp vid olycka, bensinmack
 21. Hur renas dricksvatten?
  • Ytvatten - sil, för att ta bort organiskt material
  • Luftning - järn och mangan oxiderar, fällningar kan rensas bort, även sedimentering
  • Eventuell avhärdning - kalcium och magnesium tas bort
  • Sandfilter
  • Desinfektion, t ex uv-filter eller klorering
 22. Vad menas med eutrofiering?
  Algblomning, beror på syrefattighet pga övergödning
 23. Hur ser stegen i avloppsrening ut?
  • Grovrening, galler/sand 
  • Mekanisk rening, sedimentering (ger primärslam som kan generera biogas)
  • Biologisk rening, mikroorganismer
  • Kemisk rening
 24. Hur går biologisk rening av avloppsvatten till?
  Mikroorganismer, bakterier som kräver organiskt material för att dela sig - bildar slam som kan tas bort, löst fosfor och kväve tas också bort, kväve genom nitrifikation
 25. Vad händer i den mekaniska reningen av avloppsvatten?
  Här avskiljs partiklar med galler, sandfång och genom försedimentering. Syreförbrukande föroreningar (BOD) tas bort med 1/3, en liten del av kväve och fosforhaltiga föroreningar tas bort
 26. Vad händer under den kemiska reningen av avloppsvatten?
  Här avlägsnas fosfor genom fällning som avlägsnas genom sedimentering, flotation eller filtrering
 27. Vad syftar slambehandling till, vilka sätt finns?
  • Vattenreduktion, kan ske genom
  • Förtjockning
  • Rötning
  • Avvattning
 28. Hur kan slam användas?
  • Förbränning - energiutvinning
  • Täckning av gruvgropar
  • Salixodling som ger värmeenergi
  • Konstruktionsjord
  • Jordbruk
 29. Får slam deponeras?
  Nej
 30. Vad är vattenförbrukningen för industri?
  Ca 0,1-0,8 l/sekund och hektar
 31. Hur stor är vattenförbrukningen vid brandsläckning?
  Ca 10-40 l/sekund och brandpost
 32. Hur dimensionerar man vattenförbrukning, vad innebär det?
  • Den kombination som ger det största värdet.
  • Hushåll, allmän förbrukning, handel och industri, släckvatten plus utläckage.
 33. Vad är flödet under ett dygn?
  antal personer gånger specifik vattenförbrukning delat med sekunder gånger ett dygn (3600 gånger 24) gånger dygnfaktor gånger timfaktor
 34. Högsta tillåtna tryck i vattenledningar?
  70 mVp, 700 kPa
 35. Vad är vitsen med vattentorn?
  • Säkra vattentillgången i händelse av brott
  • Ge jämnt tryck i systemet - annars måste pumpar arbeta mot stumt nät vilket kan ge skador på ledningarna
 36. Varför behöver dagvatten renas?
  • Från partiklar från bilars bromsar (förr bly från bensin)
  • Från koppar från tak
  • Djurs spillning
 37. Hur kan erforderlig trycknivå räknas ut?
  Marknivå+högsta tappställe+minsta tryck
 38. Hur beräknas tillgängligt tryck?
  Vattentornshöjd-friktionsförluster
 39. Vilka typer av avloppssystem finns?
  • Kombinerat system
  • Separerade system 
  • varav duplikat system (två ledningar, spill och ev drän samt dag och ev. dräm) och separat system (en ledning med spill samt ev drän, dagvatten i öppna system, ev tillsammans med drän)
 40. Hur renas grundvatten?
  • Luftning
  • Oxidation
  • Avhärdning
  • Minskning av nitrat och flouridhalt
  • Filtrering
  • Korrosionsskydd
  • Desinfektion
 41. Hur renas ytvatten?
  • Silning
  • Kemisk rening/fällning
  • Sedimentering/flotation/filtrering
  • Desinfektion
 42. Vilka typer av vattenledningsnät finns?
  • Förgreningsnät - billigare
  • Cirkulationsnät - säkrare men dyrare eftersom det kräver mer ledning
Author
msae
ID
340246
Card Set
VA
Description
VA
Updated