basic

 1. How much is this?
  这个要多少钱?

  zhe4 ge4 yao4 duo1 shao3 qian2
 2. Where is the
  fitting room?
  哪里是试穿间?

  na2 li3 shi4 shi4 chuan1 jian1
 3. Is there any
  discount?
 4. neng2 bu4 neng2 pian2 yi4 yi4 xie1
 5. Do you accept
  credit cards?
  能用信用卡吗?

  neng2 yong4 xing4 yong4 ka3 ma1
 6. What is my total?
  一共多少钱?

  Yi2 gong4 duo1 shao3 qian2?
 7. I'm very good, and you?
 8. 我很好,你呢?
  wo3 hen2 hao3, ni3 ne?
 9. Nice to meet you!
  很高兴认识你!

  hen3 gao1 xin4 ren4 shi2 ni3!
 10. good morning/afternoon/evening
  • zao3 shang4 hao3!
  • xiawu hao
  • wanshang hao
 11. see you tomorrow
  mintianjian
 12. Hi. My name is John Smith. It is
  an honor to meet you.
 13. ni2 hao3. wo3 de
  ming2 zi4 jiao4 John Smith. heng3 rong2 xin4 reng4 shi2 ni3.
 14. It is a pleasure to meet you
  • reng4 shi2 ni3 ye2 heng3 gao1
  • xing4.
 15. John, please let me introduce to
  you my friend Li Si.
  • John,
  • 请让我向你介绍我的朋友李四

  • John, qing3
  • rang4 wo3 xiang4 ni3 jie4 shao4 wo3 de peng2 you3 li3 si4.
 16. Nice to meet you. My name is
  John Smith.
  • 很高兴认识你.
  • 我的名字叫John Smith

  • heng3 gao1 xing4
  • reng4 shi2 ni3. wo3 de ming2 zi4 jiao4 John Smith
 17. I have a reservation for 4 people.
  • 有 四 个 人 的 预 定.

  Wo2 you3 si4 ge4 ren2 de yu4 ding4
 18. How long is the wait for a table of 3?
  • 三 个 人 的 桌 子
  • 还 要 等 多 久?

  San1 ge4 ren2 de zhuo1 zi hai2 yao4 deng3 duo1 jiu3
 19. Please give me a glass of ice water.
  • 8. 请
  • 给 我 一 杯 冰 水.

  Qing3 gei2 wo3 yi1 bei1 bing1 shui3
 20. Two bottles of beers, please
  • 给 两 瓶 啤 酒.

  Qing3 gei3 liang3 pin2 pi2 jiu3
 21. I would like a Pe’king Roast Duck.
  我 要 一 个 北 京 烤 鸭.

  Wuo3 yao4 yi1 ge4 bei3 jing1 kao3 ya1
Author
Anonymous
ID
33782
Card Set
basic
Description
basic
Updated