10 Tafonomie

 1. co je Tafonomie?
  • Tafonomie je samostatná subdisciplína vědního oboru paleontologie, zkoumající vznik fosílií a jejich způsob zachování. Snaží se o pochopení pohřbívacích procesů, které mají význam pro paleobiologické a paleoekologické interpretace.
  • Slovo tafonomie pochází ze dvou řeckých slov, a to „taphos“, což znamená „smrt“, a „nomos“, což lze přeložit jako „princip“
  • Tafonomie je vědní obor, původně obor paleontologický, který se zabývá problematikou jak a proč se ostatky organismů dostaly na místo svého nálezu
  • Tafonomie nemá nic společného se způsobem pohřbívání nebo dokonce pohřebními rity. Toto jsou spekulativní, často velmi nepřesné faktory.
  • Tafonomie je to, co se odehraje po pohřbení (analogicky uložení skeletu přirozeným způsobem, například po zabití, náhlém úmrtí nebo přesunutí těla na místo jeho nálezu)
 2. jakých jiných vědních oborů tafonomie využívá?
  • vznik v rámci paleontologických věd
  • - skelet v rámci kontextu (patří sem i vykradení hrobů - vybalení mumie atd.)
  • - i trasologické znaky (jak bylo se skeletem nakládáno) - trasologie, je důležitá "podpůrná" věda pro tafonomii
  • Nálezy skeletu a jejich interpretace
  • - první nálezy poměrně pasivní (nálezy lebek a snaha dohledat artefakty) - záhy se zjistilo, že bude potřeba širších znalostí => poznatky z primatologie (ne jen nástroje a činnost) - rozklad kostry u šimpanzů (dobře popsán - díky prostředí- prales -> daleko rychlejší rozklad)
  • - dále napomáhá tafonomii genetika (porovnání DNA velkých savců a člověka -> zda DNA odpovídá třeba neandertálcům apod., často se datují i třeba medvědi, nástroje apod.)
  • - hodnocení biomechaniky (chromý stařec v 3 000 m. n. m. => někdo ho tam donesl)
  • - výsledkem jakýsi ekologický pohled
 3. co se myslí pojmem „FORENSNÍ“ TAFONOMIE?
  • Tafonomie, a může se jednat i o relativně recentní nálezy“, se zabývá tím, jak to, že jsme našli skelety v daném stavu a daném místě.
  • Zásadním faktorem je čas, nikoliv příčina smrti, etc. Tedy například zanesla je tam povodeň a pod bahnem se rozložila.
  • „Forensní“ tafonomie se naopak zásadně zabývá příčinou smrti, tedy proč se dané tělo dostalo na toto místo a v jakém stavu. Tedy co se stalo mezi skutečným úmrtím a nálezem. Tedy vrah oběť uškrtil a odvlekl na místo a vyhodil ji pak z vrtulníku.
  • Vrtulníky ani uškrcení antropologického tafonoma nezajímají, ale důležité je to, co se děje, když „mrtvolu“ policie čirou náhodou nenajde“, dokonce ani „Kůstka“ ne.
 4. METODY STUDIA EVOLUCE PRIMÁTŮ
  Doklady o evoluci hominidů můžeme rozdělit na:
  • 1) doklady přímé, tedy fosilizované zbytky těla hominidů, zpravidla skeletu, a jejich produkty,
  • 2) doklady nepřímé, tedy takové, které získáváme výzkumem biologie, ekologie a etologie současných populací lidí i non-humánních primátů,
  • 3) doklady teoretické, které získáváme teoretickou analýzou paleontologického i neontologického materiálu.

  • poznámky:
  •  Při vysoce mineralizovaných vodách, mohou tkáně fosilizovat i v případě, kdy nejde o fosilizaci  pomalou, tak jak ji známe z paleontologie, ale „rychlou“,  v přítomnosti mineralizované vody (např. rozpuštění sopečného popele)
  • Lze zkoumat i pozůstatky „lidské činnosti“: stopy bot (staré i miliony let), otisky prstů (např. na věstonické venuši), koprolity

  • Při morových ranách kosti spáleny, pak zasypany hašeným vápnem – antropologové nemáme co zkoumat; odhady úmrtnosti z dobových kronik – dost sporné
  • Epidemiologická situace probíhala jinak v místech s kanalizací – mírnější průběh
  • tělo v anatomických polohách – např.mumie
  • Nejlépe se kosti vyhledávají v anglii – skvělé zaznámy anglikánské církve – vykopeme hrob a již máme spoustu informací
  • Lidské ostatky za 14dní, už je hodně „jetá“, za měsíc skoro vymizí – rozeberou zvířata
 5. vyjmenuj  METODY ANALÝZY FOSILNÍHO MATERIÁLU
  • Morfoskopická analýza
  • 3D analýzy, počítačové metody, klasická morfoskopická analýza už se skoro nedělá; velký vliv na hodnocení má světlo
  • Morfometrická analýza
  • Dělám vše rukou, snadnější únava, spíš přehodím data, velký vliv typ osvětlení
  • Analýza a-DNA  - Na neživých lidech
  • Analýza chrupu a zubů
  • Stejná na živém i mertvém; často analýza skloviny – určení věku
  • Paleoekologická analýza
  • Fylogenetická a systematická analýza Analýza původu jednotlivých skeletů, např. na slovansku se našel viking; velkou rus založili  Varjagové = skandinávci, cca v 10.st, a byli považováni za slovany
 6. uveď příklady teoretických metod v tafonomii
  • - pohyby kontinentů, pohyby ledovců, změna hladiny oceánů, nebo změna hladiny velkých jezer, změna toku řeky, v horách ona velikost ledovce,...
  • - migrace a různé růstové změny (sekulární trendy...)
 7. charakterizuj DATOVÁNÍ NÁLEZŮ
  • Relativní datování - biostratigrafie
  • Relativní datování - paleomagnetismus
  • Absolutní datování - uhlík 14C - organické látky, nebo termoluminiscence nebo elektronová spinová rezonance – anorganické látky - absorpce nebo vyzařování elektronů v minerálech
  • Musí být v kostech kolagen, jinak nelze
  • Absolutní datování vrstev – isotopy - K-Ar, Ar-Ar - tufy
  • Absolutní datování vrstev - rozpad uranu 238U - fission-track
  • Absolutní datování vrstev - uranové řady

  Čím je to mladší, tím se to hůř datuje; důležitý kontext nálezů; problémy s datací ve středověku, kroniky se nevyjadřují přesně +-50let
 8. jaký je princip datování na zíkladě izotopu uhlíku 14C?
  • CO2 je plyn,kt. nedílnou součástí atmosféry; ve své molekule má atom uhlíku, kt.je v průběhu rozmanitých biochem.rcí zabudováván do org.sloučenin, kt.tvoří podstatu rostlinných a živ.těl
  • přírodní uhlík je tvořen třemi izotopy: 12C, 13C, 14C
  • izotop 14C je radioaktivní (poločas rozpadu = 5730let) a v porovnání s izotopem 12C je v přírodě podstatně méně zastoupen.
  • poměr izotopů uhlíku v atmosféře je dlouhodobě konstantní, z toho vyplývá, že živé organismy mají ve svém těle všechny tři izotopy ve stále stejném poměru. Pokud organismus odumře, přísun uhlíku a tím i izotopu 14C se zastaví. Radioaktivní izotop se rozpadá a poměr mezi stabilními izotopy a 14C se zvyšuje
  • bylo zjištěno, že v 1g izolovaného z živého organismu proběhne 16rozpadů/min. Jestliže organismus odumře, počet rozpadů klesá. Za 5730let bychom zjistili, že v 1g uběhne 8rozpadů/min.
  • Uhlík 14C - organické látky - přesnost maximálně do 100 000 let
 9. jmenuj  GLOBÁNÍ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ZEMI A EVOLUCI, jak je zkoumáme?
  • - změna osy, magnet. pólů atd., cykly (26 000 let...), ale i otázky přílivu a odlivu, klima (poměrně krátkodobé) - či dekády prudkých dešťů (možnost ovlivnění nálezu)
  • Biostratigrafie a paleomagnetismus
  • - mohou se využívat pouze srovnatelné lokality
  • - metody se dnes obvykle kombinují
  • - samy o sobě nejsou schopny určit čas, ale jsou schopny hodně vypovídat o ekologii
  • -> projevy v domestikačním projevu (dnes se vlastně neví, kdy se domestikoval pes - velice dlouho, nová studie 60 000 let)
 10. co jsou to tufy a jaká metoda se používá k jejich datování?
  • Tuf (z italského tufo, což má stejný význam jako latinské tofus) je druh horniny ze sopečného popelu (pyroklastika) vyvrženého během sopečné erupce a postupem času konsolidovaného do jednolité masy. Na rozdíl od tufitů, které vznikají uložením a zpevněním ve vodě, jsou tufy zpevňovány na souši.
  • K-Ar - Ar-Ar metody
  • - využití rozpadu argonu - datuje miliony až desítky milionů let
 11. co je biostratigrafie?
  • =stratigrafická metoda, která pro datování stáří hornin využívá fosílie nalezené v jednotlivých vrstvách sedimentů. Aby zkameněliny mohly být pro stratigrafii použity, musí splňovat základní podmínky:
  • celosvětové rozšíření
  • nezávislost na prostředí (hloubce, teplotě, aj.)
  • velká početnost jedinců

   Fosílie, které tyto podmínky splňují, se nazývají vůdčí fosílie nebo vůdčí zkameněliny. Ne každá fosílie tedy může být pro datování využita.
 12. jaké metody založené na ABSORBCI NEBO VYZAŘOVÁNÍ ELEKTRONŮ V MINERÁLECH znáš?
  • Termoluminiscence - jednorázová metoda
  • Elektronová spinová rezonance - ESR
 13. co víš o izotopech kyslíku?
  • - důležité jsou i izotopy kyslíku (i teoreticky do recentní doby - ledovcová banka) -18O vs. 16O
  • - poměr ledovcového a vodního kyslíku (podle toho lze určit zda převládalo zalednění, či nezalednění)0
 14. co je to denudace?
  • Denudace je soubor pochodů, které vedou ke snižování (zarovnávání) zemského povrchu a zmenšování tak nadmořské výšky a výškových rozdílu v terénu. Tento soubor pochodů je složen z odnášení rozrušených hornin jako důsledek působení větru, mrazu, vody a dalšími erozními vlivy. Jinými slovy je to soubor pochodů, které obnažují podložní pevné horniny. Denudace v sobě tak obsahuje tyto tři termíny- zvětrávání, gravitační přesuny hmot (v podstatě svahové pohyby) a erozi. Termín denudace je často nesprávně zaměňován s termínem eroze.
  • naplaveniny řek (př. Madagaskar)
 15. JAK A PROČ SE SKELETY UKLÁDAJÍ
  • Skelety se ukládají podle podmínek v nichž se „vytvářejí“ – může jít o místo smrti, místo sekundárního uložení (šelmy, pohřeb) nebo místo na které se „mrtvola“ nebo její části dostávají různým způsobem
  • Skelety se ukládají, protože jsou to nejtrvanlivější tkáně v těle, které mají navíc přirozenou schopnost obohatit se minerály – fosilizovat
  • Nejlépe se zachovávají zuby a čelisti, v některých případech i velké kosti jako pánev a femur.
  • Kosti malé, čelisti a zuby se nacházejí „jinak“ než kosti velké – mohou působit různé „ekologické“ a geologické faktory – zejména pak voda
 16. ZÁKLAD JAKÉKOLIV TAFONOMICKÉ STUDIE spočívá v...
  • PŘESNÉ DATOVÁNÍ A GEOLOGICKÁ ANALÝZA 
  • Nález je naprosto nezbytné kvalitně zajistit, zabránit kontaminaci – jak anorganické, tak organické.
  • Při odkrývání jakéhokoliv skeletu je naprosto nutné zajisti kvalifikovaně okolí
  • Po zdokumentování skeletu se provede datování – absolutní i relativní, tedy v případě historických nálezů také zajištění všech možných vodítek pro datování a případné geologické změny – např. povodně a záplavy, eventuálně sekundární manipulace
 17. popiš specifika lidské tafonomie
  • S výjimkou klasického pohřbívání není lidská tafonomie nijak odlišná od tafonomie paleontologické, tedy je-li kvalitní.
  • Pohřební rýty však nemají s tafonomií nic společného, je to stejné jako způsob zabíjení lvů – tedy vznik mrtvoly. Hromadné hroby známe i u zvířat – overkilling například
  • •I lidský tafonom musí znát geologii naleziště, například kvůli povodním a sekundárním přemísťování koster

  • - otázka rozdrcení skeletu - v modernějších dobách ve dvou případech:
  • A) rituál - hodně velký balvan (nepřehlédnutelné) - kvůli prokletí apod. (na břicho, drcen...) [inkvizice - v podstatě to není ritus, ale spíše tafonomie...]
  • B) dekalcifikace kostry (hrob v prostoru) - je to křehká kost a jakmile na to spadne hlína - rozdrcení
  • Balvan se někam mohl dostat ale i sekundárně - velká voda, povodeň - ale (!) je nepravděpodobné aby se zastavil zrovna (třeba) na tom hrudníku. Pokud to je ale třeba zešikma, záleží na nálezové situaci, tak lze uvažovat o vodě...
  • Možné ovlivnění polohy skeletu
  • - potřeba analyzovat podle naleziště
  • - dobré znát pohřební ritus (doložený! pohřební ritus)
 18. co víš o tafonomii Homo naledi?
  • Dinaledi Chambre: chybná tafonomická analýza: původně že homo naledi je starý kolem 2mil let, žil spolu s archaickým homo sapiens
  • Berge a jeho skupina se na základě nepřímých dokladů domnívali, že se jedná o spodní pleistocén
  • Podrobný výzkum ukázal stáří 300 tisíc let
  • Analýza kamenopádů a ESR (spinová rezonance) zubů prokázala chybu v předchozím datování.

  Homo naledi je jeden ze zástupců rodu Homo, možná jeden z nejstarších (zhruba před 2,5 až 2,8 miliony let) x Možná ale jen 236 až 335 tisíc let starý.:))) Pozůstatky 15 jedinců obou pohlaví a různého věku byly objeveny v r. 2013 v komoře Sterkfonteinských jeskyní v Jihoafrické republice. Umožnily tak dobré prozkoumání anatomie kostry. Homo naledi na výšku měřil asi 150 cm, pánev a ramena měly primitivní stavbu, dolní končetiny měl relativně dlouhé s dlouhými chodidly. Hmotnost se odhaduje na 45 kg. Vyznačoval se pokročilým tvarem lebky s mozkovou komorou o objemu cca 450 až 550 cm³ (podobném, jako mají gorily) a relativně drobnými zuby. Hromadný nález, jedná-li se o pohřební komoru, může naznačovat kulturní pokročilost přinejmenším v pohřebních rituálech. Ruce umožňovaly pohyb po stromech i používání nástrojů.
 19. vyjmenuj  Faktory ovlivňující „polohu“ kostry v protohistorických a historických hrobech
  • Způsob uložení a charakter okolí (voda, písek, les, hory atd.),
  • délka intaktního uložení,
  • klimatické podmínky,
  • seismická činnost,
  • povodně,
  • svahové pohyby,
  • charakter podloží,
  • bioturbace (práce živých tvorů: hlodavci, kořeny rostlin, vykradači hrobůJ),
  • zvětrávání díky částečnému odkrytí hrobu.
  • Primární a sekundární manipulace s kosterními pozůstatky (rušení a obnovování hřbitovů a hrobek, vylupování, hanobení hrobů, specifika židovských hrobů a hřbitovů, atd), jiné typy manipulací např. „zoomanipulace“ (psi, lišky, vlci).
 20. popiš situaci trojhrobu v dolních věstonicích
  • Trojhrob tafonomie nebo kultura jQuery112408738500109998033_1516003943983?
  • Prostřední jedinec patologický: má morfologicky znaky náležející obému pohlaví
  • Každá kostra v jiné tafonomické poloze (viz rekonstrukce s herci z divadla na provázku – prostě je skutáleli do hrobu – převládající teorie; ruka v pánvi – homosexuálovéJ)
  • Nalevo 175cm, uprostřed vychrtlina; napravo mladík cca 180cm, 16/7let, leží na břiše – tafonomická záhada
  • Image Upload 1
Author
iren
ID
337303
Card Set
10 Tafonomie
Description
vancata
Updated