01 studium kostry cloveka

 1. význam studia skeletu
  • - paleontologie (paleoantropologie): rekonstrukce fylogeneze člověka
  • - fyzická antropologie: variabilita recentních i minulých populací
  • - archeologie: historická antropologie, interpretace života předků
  • - forenzní antropologie: identifikace jedince

  • Ve své velikosti, vnitřní struktuře a morfologii (tvaru a struktuře) nesou příznaky vlastností měkkých tkání (úpony šlach, velikost svalů, průběh cév a nervů i ostatních orgánů) a vypovídají tedy o těch vlastnostech organismu, které souvisí s funkcemi skeletu, tj. odvíjí se od vlastností skeletu nebo se ve skeletu odráží.
  •                   ↓
  • Rekonstrukce biologických vlastní na základě skeletu/kostí tkáně
 2. vyjmenuj základní fce skeletu
  • Kostra tvoří pevnou část těla, udává tělu tvar a zajišťuje jeho oporu (připojení měkkých tkání, udržení tvaru a vnitřní struktury těla) a ochranu některých životně důležitých orgánů (lebka, hrudní koš, pánev).
  • Zajišťuje pohyb (systém pak, pasivní složka pohybového aparátu).
  • Podílí se na metabolismu (minerály ukládané v kostech – biomechanika). Kostra se stává také dočasným či trvalým úložištěm (skladkou) některých odpadních, tělu cizích látek.
  • Životně důležitou funkcí je krvetvorba, kterou zajišťuje kostní dřeň. Je podstatou expanzivního růstu (zvětšování těla v ontogenezi je dané především růstem skeletu).
  • V poslední době se uvádí ještě endokrinní funkce kosti.
  • Viditelně dominující funkce kostry (opora a ochrana) vyvolávají dojem kostí jako pasivní, strnulé struktury. Ve skutečnosti je kost za života velmi dynamická struktura, která musí čelit současně mnoha různým nárokům a slouží několika různým funkcím.
 3. jedna  z funkcí kostry je tvar a opora těla - rozveď to:)
  • Kostra tvoří podklad pro připojení měkkých tkání, udržení tvaru a vnitřní struktury těla. Udává velikost, tvar a rozmístění jednotl. částí těla a vzájemné vztahy jednotlivých částí těla mezi sebou. Plní biomechanickou funkci (architektonika spongiózní kosti, tloušťka kosti kompaktní).
  • Tvoří "rastr", na základě něho se můžeme orientovat v měkkých tkáních.
 4. jedna  z funkcí kostry je ochrana těla - rozveď to:)
  Kostra tvoří biomechanickou ochranu důležitých orgánů. Např. lebka chrání mozek a smyslové orgány (očnice - oční koule, kost skalní - ústrojí sluchové a ústrojí rovnováhy, dutina nosní - ústrojí čichové..), hrudní koš chrání plíce, srdce, pánev chrání reprodukční orgány. Ochrannou funkci má i pro kostní dřeň.
 5. jedna  z funkcí kostry je pohyb těla - rozveď to:)
  • Kosti jsou prostřednictvím spojů (především kloubů) spojeny do vzájemně pohyblivých řetězců. Tvoří tak spolu s vazy systém pák – pasivní složku pohybového aparátu (aktivní složkou jsou svaly). Pohyb jednotlivých částí skeletu vůči sobě prostřednictvím svalů umožňuje lokomoci.
  • Kromě pohybu těla vůči prostředí (chůze, šplháni atd.) je podstatný pohyb částí skeletu vůči sobě pro funkce trávicí (žvýkání, polykání) a dýchací (dýchací pohyby hrudního koše).
 6. jedna  z funkcí kostry je metabolismus - rozveď to:)
  • Kostra se významně podílí na metabolismu tím, že představuje dynamický sklad minerálů uložených v minerální složce kostní matrix. V průběhu uložení plní tyto minerály biomechanickou funkci (tvrdost kosti). V případě potřeby jsou z kosti vyplavovány a přesouvány na místo potřeby.
  • Pro životní děje je tak uvolňován zejména Ca a P, v menší míře pak Mg, Na, K a další.
  • Řízení metabolismu se účastní centrální regulační faktory i lokální faktory. Metabolismus kostí je ovlivňován také zatížením kosti a energetickým metabolismem těla.
 7. jedna  z funkcí kostry je Expanzivní růst - rozveď to:)
  • Kostra se během ontogeneze velmi komplikovaným způsobem vyvíjí. Osifikace kostí za vývoje probíhá na podkladě chrupavky (chondrogenní, enchondrální) nebo vaziva (desmogenní, endesmální). Současně s vývojem kosti dochází i k jejich růstu. Zvětšování těla v ontogenezi je
  • primárně dáno růstem kostí; ostatní tkáně těla se v tomto procesu chovají pasivně.
  • Uplatňuje se zde mechanismus, v němž v případě enchondrálně osifikujících kostí hrají hlavní roli chrupavčité růstové zóny - pozůstatek původního chrupavčitého modelu kosti. Kosti bez růstových chrupavek rostou z chrupavek kloubních.
  • Růst kostí klenby lebeční (endesmální osifikace) je veden růstem mozku. S růstem je neoddělitelně spjata remodelace kostí, která zajišťuje přizpůsobení tvaru a struktury kosti změněným (biomech.) nárokům po zvětšeni velikosti. Během postnatálního růstu se tedy kost neustále přestavuje a přizpůsobuje se měnícím se biomechanickým nárokům se zvětšováním velikosti těla a změnami v lokomoci. Remodelace nastává také po změně mechanického zatížení kosti, a to nejen v průběhu růstu, ale i po jeho ukončení v průběhu celého života.
 8. jedna  z funkcí kostry je fce endokrinního orgánu - rozveď to:)
  • Někteří autoři se domnívají, že kost není pouze endokrinně regulována, ale že sama představuje endokrinní orgán. Osteoblasty produkují osteokalcin (nejdůležitější protein produkovaný osteoblasty kromě kolagenu), který podporuje mineralizaci nově vytvářené kosti (zprostředkovává vazbu organické a anorganické složky matrix) a představuje proto klinicky jeden z biochemických markerů novotvorby kosti.
  • Na základě experimentálních studií na zvířatech bylo však dále zjištěno, že osteokalcin působí také endokrinně a ovlivňuje celý energetický metabolismus těla. Stimuluje totiž růst β buněk Langerhansových ostrůvků slinivky břišní, které produkují inzulin. Kromě toho tukovou tkáň stimuluje k produkci adiponektinu1, který zvyšuje citlivost k inzulinu. Přispívá tak ke snižování hladiny glukózy v krvi a jejímu přesunu do svalů (zdroj energie), jater a tukové tkáně (zásobní látky).
 9. charakterizuj Čtyři roviny vysvětlení biologického jevu
  • 4 roviny vysvětlení biologického jevu- 4 legitimní a nezávislé odpovědi na Timbergenovu otázku „Proč“ dochází k nějakému chování?
  • Proximativní:
  • 1. Mechanistické vysvětlení - morfologie
  • 2. Ontogenetické vysvětlení
  • 3. Fylogenetické/historické vysvětlení - evoluce
  • Ultimativní:
  • 4. Funkční vysvětlení - fyziologie
 10. charakterizuj systémově-evoluční přístup
  • Trojrozměrný systémově-evoluční model přístupu ke kostře
  • Struktura: vlastnosti prvků + vztahy mezi nimi
  • Funkce: vnitřní funkce + vnější
  • Evoluce: fylogeneze, historie

  Image Upload 1
 11. vyjmenuj zdroje biol.variability
  • Biologická variabilita ve velikosti a struktuře kostí má hierarchický charakter. Výrazně se mezi sebou liší zástupci odlišných vyšších taxonů, ale rozdíly v mnoha ohledech ve skeletu najdeme i mezi druhy jednoho rodu (i když menší) a existuje značná velikostní i tvarová variabilita skeletu i na úrovni vnitrodruhové- mezi jedinci různých populací i příslušníky téže populace.
  • Uvnitř druhu rozlišujeme variabilitu mezipopulační a vnitropopulační.
  • Uvnitř populace pak rozlišujeme variabilitu mezipohlavní, věkovou, velikostní, regionální, sociální a další.
  • Ve struktuře kostní tkáně existuje dále variabilita mezi různými kostmi téhož člověka i mezi různými místy jedné kosti.

  • Zdroje variability
  • Hierarchický charakter
  • - mezi vyššími taxony
  • - mezidruhová x vnitrodruhová
  • - mezipopulační x vnitropopulační
  • - pohlavní
  • - věková
  • - velikostní
  • - regionální
  • - sociální
  • - .....

  Image Upload 2
 12. jaké jsou obecně shodné rysy/vlastnosti lidského skeletu s ostatními obratlovci?
  • Lidský skelet má shodné obecné rysy s ostatními obratlovci, savci a primáty.
  • Vlastnosti základního stavebního plánu lidského těla (vč. skeletu) je:
  • bilaterální symetrie (dvoustranná
  • souměrnost)
  • polarita (chorda dorsalis, hlavový - ocasní konec)
  • metamerie (stavba z většího počtu obdobných, sousledně uspořádaných segmentů), která se u člověka v dospělosti projevuje v uspořádání páteře, svalstva trupu a nervové soustavy.
  • Specificky lidské znaky skeletu vyplývají z evoluce homininů a člověka.

  Bauplán (základní stavební plán), bilaterální symetrie, polarita, metamerie.
 13. počty kostí: sluchové kůstky, axiální skelet, končetiny, celkem
  • Axiální skelet:
  • Páteř 26 
  • Lebka 22
  • Hyoideum 1
  • Sluchové kůstky 6
  • Žebra a sternum 25
  • Končetiny: Horní 64 + Dolní 62
  • CELKEM: 206 kostí
  • Jak kdy... (ontogeneze, variety, antropologie ...)
Author
iren
ID
337279
Card Set
01 studium kostry cloveka
Description
kralik
Updated