ultimate edebiyat

 1. ilk resmi gazete
  takvim i vekayi
 2. ilk yarı resmi gazete
  ceride i havadis
 3. ilk özel gazete
  • tercümanı ahval
  • şinasi
  • agah efendi
 4. ilk yurtdışına çıkan gazete
  • muhbir
  • ali suavi
 5. ilk mizah dergisi
  • diyojen
  • teodor kasap
 6. ilk meslek dergisi
  vakayi tıbbiye
 7. ilk aylık bilim dergisi
  • mecmua i fünun
  • münif paşa
 8. ilk çocuk dergisi
  • mümeyyiz
  • sıtkı efendi
 9. ilk resimli dergi
  mirat
 10. ilk şiir çevirisi
  • tercümei manzume
  • şinasi
 11. ilk makale
  • tercüman ı ahval mukaddimesi
  • şinasi
 12. ilk noktalama işaretleri
  • şinasi
  • şair evlenmesi
 13. ilk çeviri roman
  • telemak (fenelon dan )
  • yusuf kamil paşa
 14. ilk yerli roman
  • taaşşuk ı talat ve fitnat
  • şemsettin sami
 15. ilk tarihi roman
  • cezmi
  • namık kemal
 16. ilk edebi roman
  • intibah
  • namık kemal
 17. ilk realist roman
  • araba sevdası
  • recaizade mahmut ekrem
 18. ilk köy romanı
  • karabibik
  • nabızade nazım
 19. ilk psikolojik roman denmesi ilk tezli roman
  • zehra
  • nabızade nazım
 20. ilk köy şiiri
  • köylü kızların şarkısı
  • muallim naci
 21. ilk pastoral şiir
  • sahra
  • tarhana
 22. ilk uyaksız şiir
  • validem
  • tarhana
 23. ilk yerli tiyatro
  • şair evlenmesi
  • şinasi
 24. ilk hikaye denemeleri
  • müsameretname
  • emin nihat
 25. ilk sahnelenen tiyatro eseri
  • vatan yahut silistre
  • namık kemal
 26. ilk hikaye
  • letaif i rivayat
  • ahmet mithat efendi
 27. batılı anlamda ilk teknik hikaye
  • küçük şeyler
  • samipaşazade sezai
 28. ilk ontoloji
  • harabat
  • ziya paşa
 29. ilk atasözleri kitabı ilk folklör incelemesi
  • durubu emsali osmaniye
  • şinasi
 30. ilk anı örneği
  • defteri amal
  • ziya paşa
  • (ilk anı babürname)
 31. batılı anlamda ilk eleştiri yazısı
  • lisanı osmani nin edebiyatı hakkında bazı mülahazatı şamildir
  • namık kemal
 32. batılı anlamda ilk günlük
  • seyahat jurnali
  • direktör ali bey
 33. anadolu türkçesine ait ilk sözlük
  • lehçe i osmani
  • ahmet vefik bey
 34. ilk mizahi sözlük
  • leçetül hakayık
  • direktör ali bey
 35. tanzimattan önce tiyatro
  karagöz meddah orta oyunu vb
 36. 1. dönemde tiyatro amacı
  toplumu eğitme
 37. 2. dönemde tiyatro amacı
  okunmak için bireysel konularda
 38. 1. döenm konular
  • görücü usülü evlilik
  • çok evlilik
  • vatn sevgisi
  • kahramanlık
  • aşk dramı
  • töreler
  • tarihsel konular
 39. 1. dönem özellikler
  • 1- mensur
  • 2- halkı eğitmek
  • 3- dil sade diyaloglar doğal
  • 4- sahnelemeye uygun
  • 5- konuşma dili
  • şinasi
  • namık kemal
  • ahmet mithat efendi
  • ahmet vefik paşa
 40. 2. dönem özellikler
  • 1- manzum
  • 2- okunma amaçlı
  • 3- dil sanatlı ve ağır
  • 4- sahnelemeye uygun değil
  • 5- sahne tekniği bakımından zayıf
  • recaizade mahmut ekrem
  • tarhana
 41. moliere den çeviriler
  ahmet vefik paşa
 42. etkili olan akımlar
  • önce klasizm
  • şinasi
  • ahmet vefik paşa
  • romantizm
  • namık kemal
  • ahmet mithat efendi
  • abdülhak hamit tarhan
 43. ziya paşa şiirleri
  • zafername 
  • eşarı ziya 
  • rüya
  • harabat
 44. ziya paşa anı
  defter i amal
 45. ziya paşa makale
  şiir ve inşa
 46. namık kemal oyun
  • vatan yahut silistre
  • zavallı çocuk
  • akif bey 
  • celaleddin harzemşah
  • kara bela
 47. namık kemal roman
  • itibah 
  • cezmi
 48. namık kemal eleştiri
  • tahrib i harabat 
  • takip
  • renan müdafaanamesi
  • mukaddeme i celal
 49. namık kemal tarih
  • osmanlı tarihi
  • büyük islam tarihi
 50. şinasi şiir
  müntehabatı eşar
 51. şinasi tiyatro
  şair evlenmesi
 52. şinasi atasözü derlemesi
  durubu emsali osmaniye
 53. şinasi makale
  müntahabatı tasvir i efkar
 54. ahmet mithat efendi roman öykü
  • hasan mellah 
  • hüseyin fellah
  • felatun bey ile rakım efendi
  • letaif i rivayat
 55. ahmet mithat efendi oyun
  çerkşek özdenler
 56. şemsettin sami roman
  taaşşukı talat ve fitnat
 57. şemsettin sami dil
  • kamusı türki
  • kamusı fransevi
 58. ahmet vefik paşa
  • şecere i türki 
  • moliere tercümeleri
 59. recaizae mahmut ekrem şiir
  • mağme i seher 
  • zemzeme 
  • nijad ekrem
 60. recaizade roman
  araba sevdası
 61. recaizade oyun
  • alfife anjelik 
  • çok bilen çok yanılır
 62. recaizade nesir
  • talimi edebiyat (edb kitabı 
  • takd,r, elhan (eleştiri
 63. tarhana şiir
  • sahra 
  • makber
 64. tarhana oyun
  • içli kız 
  • duhter i hindu
  • tarık yahut endülüs fethi
  • eşber
 65. sami paşazade sezai roman
  sergüzeşt
 66. sami paşazade sezai öykü
  küçük şeyler
 67. nabızade nazım
  • karabibik 
  • zehra 
  • (romanlar)
 68. muallim naci şiir
  • ateşpare
  • şerare
 69. muallim naci eleştiri
  demdeme
 70. muallim naci anı
  • medrese anıalrı 
  • ömer in çocukluğu
 71. muallim naci sözlük
  lügatı naci
 72. muallim naci araşturma
  istilahat ı edebiyye
Author
esendu
ID
337166
Card Set
ultimate edebiyat
Description
tanzimat edebiyatı her şey
Updated