ROT DEL B

 1. Uppgift 1 (max 2 poäng)
  Förklara vart och ett av begreppen BOA, LOA, ÖVA samt ATEMP
  • BOA - Bostadsarea, Hyresgrundande bruksarea i lägenheter helt eller delvis ovan mark inrättad för boende.
  • LOA - Lokalarea, Hyresgrundande bruksarea i lokal eller för byggnadens drift eller allmänna kommunikationer.
  • ÖVA - Övrig area, Area för utrymmen avsedda för byggnadens drift och allmänna kommunikationer såsom pannrum, fläktrum, hissmaskinrum, elcentraler, entré, trapphus, korridorer, etc.
  • ATEMP - Den golvarea i temperaturreglerade utrymmen som är avsedd att värmas till mer än 10°C och som är begränsad av klimatskärmens insida.
 2. Uppgift 2 (max 2 poäng)
  Ge exempel på undantagna byggnader avseende krav på att upprätta energideklaration.
  Vid energideklaration av byggnader som har förklarats som byggnadsminnen eller är sådan särskilt värdefull byggnad

  • får enbart sådana rekommendationer om åtgärder lämnas, som inte riskerar att skada byggnadens kulturvärden.
  • Riskerar samtliga kostnadseffektiva rekommendationer att skada byggnadens kulturvärden, behöver inte byggnaden energideklareras.
 3. Uppgift 3 (max 3 poäng)
  Beskriv vad energideklaration av byggnad ska innehålla för information.
  I en energideklaration skall det anges

  • Byggnadens energiprestanda
  • Om OVK har utförts i byggnaden
  • Om radonmätning har utförts i byggnaden
  • Om byggnadens energiprestanda kan förbättras och om så är fallet
  • Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder för att förbättra byggnadens energiprestanda.
  • Referensvärden, som gör det möjligt för konsumenter att bedöma byggnadens energiprestanda.
 4. Uppgift 4 (max 2 poäng)
  Vem är skyldig att energideklarera byggnader ?
  Vid nyproduktion, när är senast tidpunkt för att avlämna en energideklaration?
  Byggherren skall se till att det finns en energideklaration för byggnaden.

  Nya byggnader skall deklareras senast två år efter det att byggnaden tagits i bruk, dock inte senare än två år efter att ett slutbevis utfärdats.
 5. Uppgift 5 (max 2 poäng)
  Vilka är intervallerna och vilka byggnader avser de olika intervallen vad gäller återkommande ovk besiktningar ?
  • 3 år
  • Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknandeoavsett typ av ventilationssystem samt BFS 2011:16 OVK 1flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- och FTX-ventilation.

  • 6 år
  • 2. Flerbostadshus, kontorsbyggnader ochliknande med F-, FX- och S-ventilation.
 6. Uppgift 6 (max 3 poäng)
  Beskriv vilka byggnader som är undantagna från funktionskontroll.
  Kravet på funktionskontroll gäller inte en- och tvåbostadshus med S eller F-ventilation.

  • Ej heller ekonomibyggnader för
  • jordbruk
  • skogsbruk eller likvärdigt
  • industribyggnader 
  • totalförsvaret

  Med en- och tvåbostadshus avses bostadshus som innehåller en eller två bostadslägenheter och som är friliggande eller sammanbyggda till rad eller kedjehus på samma eller skilda fastigheter.
 7. Uppgift 7 (max 4 poäng)
  Ange fyra olika exempel på vad som ska kontrolleras vid återkommande ovk besiktningar.
  • Vid första OVK ska det kontrolleras att
  • (K.O.S.P)

  • Krav - Funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemetstämmer överens med gällande föreskrifter
  • Orenhet - Ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden
  • Service - Instruktioner och skötselanvisningar finns lättillgängliga
  • Projekterat - Ventilationssystemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett.
 8. Uppgift 8 (max 3 poäng)
  Ange sex olika exempel/förslag på Energieffektiviseringar som kan rapporteras efter en genomförd ovk besiktning.
  Optimering av luftflöden, tryck och styr och reglerutrustning åtgärdsförslag kan vara:


  • Reducering av luftflödet med beaktande av inomhusmiljö och klimatsäsong samt gällande bestämmelser
  • Sänka tryckuppsättningen i ventilationssystemet och olika åtgärder för att minska tryckfallet i ventilationssystemet. Motor eller remdriftsbyte, varvtalsreglering med statisk frekvensomformare m.m.,
  • Optimera styr och reglerutrustning för fläktinstallationer
  • Behovsstyra luftflöden
  • Injustera luftflöden utifrån genomförd kontroll och mätning samt eventuellt ändrad verksamhet eller nyttjandegrad.
Author
anton8
ID
337083
Card Set
ROT DEL B
Description
Tentamen Utveckling husbyggnader, renovering, om- och tillbyggnader Kurskod AF1727 TEN 1 DEL B
Updated