ROT DEL A

 1. Fråga 1. Vad är Aff (endast ett svar är rätt, max 1 poäng) ?  D) Ett system för avtal för fastighetsförvaltning och facility management.
 2. Fråga 2. Vad kallas ”akuta reparationer” enligt Aff Definitioner (Aff Definitioner 10)
  (endast ett svar är rätt, max 1 poäng) ?  D) Felavhjälpande underhåll.
 3. Fråga 3. Vad gäller om E (entreprenören) och B (beställaren) inte har kommit överens om en särskild prislista för olika jobb (endast ett svar är rätt, max 1 poäng) ?  B) Självkostnad enligt ABFF.
 4. Fråga 4. Ingår kostnader för förbrukningsmaterial och reservdelar i en förvaltningsentreprenad (endast ett svar är rätt, max 1 poäng) ?


  B) Nej, dessa kostnader måste anges separat.
 5. Fråga 5. Vad betyder ABFF (endast ett svar är rätt, max 1 poäng) ?  B) Allmänna bestämmelser för entreprenader inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster.
 6. Fråga 6. Vad gäller om det fattas uppgifter om hur en viss arbetsuppgift ska utföras (endast ett svar är rätt, max 1 poäng) ?  B) Entreprenören ska göra jobbet så att det passar in i helheten.
 7. Fråga 7. En arbetsuppgift är beskriven med både funktion och frekvens. Vad gäller (endast ett svar är rätt, max 1 poäng) ?  B) Frekvens gäller före funktion.
 8. Fråga 8. Vad är pyramidregeln (endast ett svar är rätt, max 1 poäng) ?  D) En förenklad teknik att beskriva tekniska och administrativa arbetsuppgifter.
 9. Fråga 9. (maximalt 5 poäng)
  A) Redogör för uppbyggnaden av miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad.
  Ett certifieringssystem som baseras på svensk bygg- och myndighetsregler och på svenska byggpraxis. MB är ett kvitto på viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller energi, innemiljö och material.
 10. Fråga 9. (maximalt 5 poäng)
  B) Vilka ”indikatorer”, ”aspekter” och ”områden” innehåller systemet Miljöbyggnad?
  Image Upload 1


  • Indikatorer
  • Energianvändning
  • Värmeeffektbehov
  • Solvärmelast
  • Energislag
  • Ljudmiljö
  • Radon
  • Ventilationsstandard
  • Kväveoxid
  • Fuktsäkerhet
  • Termiskt klimat, vinter
  • Termiskt klimat, sommar
  • Dagsljus
  • Legionella
  • Dokumentation av byggvaror
  • Utfasning av farliga ämnen
  • Sanering av farliga ämnen

  • Aspekt
  • Energianvändning
  • Effektbehov

  • Energislag
  • Ljudmiljö
  • Luftkvalitet

  • Fukt
  • Termiskt klimat

  • Dagsljus
  • Legionella
  • Dokumentation av byggvaror
  • Utfasning av farliga ämnen
  • Sanering av farliga ämnen

  • Områden
  • Energi
  • Innemiljö
  • Material
 11. Fråga 9. (maximalt 5 poäng)
  C) Hur sammanvägs bedömningarna till ett samlat betyg – guld, silver eller brons? för systemet Miljöbyggnad*
  • Från indikator till aspekt - Lägsta indikatorbetyget ger aspektbetyget
  • Från aspekt till område - Lägsta aspektbetyg ger områdesbetyget såvida inte minst hälften av betygen överstiger detta isf blir områdesbetyget närmsta betyg över det lägsta aspektbetyget
  • Från område till byggnad - Lägsta områdesbetyg ger byggnadsbetyget
 12. Fråga 10. Ombildning från bostadshyresrätter till bostadsrättsförening (max 5 poäng)
  a) Hur många år fram i tiden omfattar beräkningar i den ekonomiska planen för Brf ?
  11 år
 13. Fråga 10. b) Vem registrerar den ekonomiska planen för Brf som Brf styrelsen låtit upprätta ?
  Bolagsverket
 14. Fråga 10. c) Hur många bostadshyresgäster måste bestämma sig skriftligt för att köpa sin bostad för att ombildningen ska kunna genomföras ?
  2/3 kvalificerad majoritet
 15. Fråga 10. d) Vad är syftet med lagstiftningen kring upprättande av en Ekonomisk plan i Brf ?
  Att förhindra uppkomsten av ekonomiskt ohållbara flerbostadshus.
 16. Fråga 10. e) Vad händer med de bostadshyresgäster som inte deltar i ombilningen till Brf ?
  De kvarstår som hyresgäster med Brf som hyresvärd och har 1 år på sig att delta i ombildningen. Efter ½ år kan Brf styrelse besluta om att utöka priset med ränta.
 17. Fråga 11. (maximalt 4 poäng)
  A) Hur många kWh/kvm, köpt energi, får ett nybyggt elvärmt flerbostadshus i Stockholm använda?
  55 kWh/kvm
 18. Fråga 11. B) Hur många kWh/kvm, köpt energi, får ett nybyggt flerbostadshus som inte är elvärmt använda?
  90 kWh/kvm
 19. Fråga 11. C) Hur tillämpas energikraven vid ombyggnad?
  Grundregeln är att nybyggnadskraven ska tillämpas vid ombyggnad men anpassningar får göras:


  • Om geologiska eller andra förutsättningar inte möjliggör installation av värmepump och inga andra uppvärmningsformer såsom fjärrvärme eller biobränsle är möjliga, eller
  • Om kravet på specifik energianvändning inte är möjligt att uppfylla av kulturhistoriskt motiverade begränsningar.
 20. Fråga 11.D) Redogör för skillnaden mellan begreppen ändring och ombyggnad?
  • Ändring: En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde.
  • Ombyggnad: Ändring av byggnad där hela eller en betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas. Ombyggnad är alltså ett specialfall av ändring. Ombyggnad kräver att en bygglovpliktig åtgärd ingår.
 21. Fråga 12. (maximalt 7 poäng)
  Redogör för olika modeller för att bedöma miljöpåverkan av byggvaror:
  A) Vad är REACH?
  EU: s kemikalielagstiftning (REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)

  • Förordningen ställer krav på att ämnen ska registreras och deras kemiska egenskaper bedömas.
  • Förordningen ställer krav på tillverkare, importörer och användare om måste registrera ämnena eller beredningen. Detta innebär krav på data om egenskaper och bedömning av risker.
  • Särskilt farliga ämnen kräver tillstånd
 22. Fråga 12. B) Hur är BASTA-systemet uppbyggt?
  BASTA fokuserar på särskilt farliga ämnen (SVHC,  substance of very high concern) i byggvaror

  • Bevisbördan ligger på leverantören (no data no market).
  • Byggvaran bedöms utifrån ett kriteriedokument baserat på EU: s kemikalielagstiftning, REACH: För att byggvaran ska få registreras i BASTAS: s databas måste den klara kriterierna.
  • BASTA är en lägsta ribba och medger inga undantag.
  • Systemet ställer krav på såväl kemikalier och som byggvaror.
 23. Fråga 12. C) Vad är en byggvarudeklaration (BVD)?
  En ”standard” för redovisning och sammanställning av byggvarors miljöegenskaper.

  • En BVD beskriver varans livscykel och påverkan på inre och yttre miljö.
  • Syftet är att BVD ska göra det möjligt att jämföra byggvaror med varandra och att utgöra underlag för miljökrav vid upphandling.

  BVD är ett branschgemensamt format för hur information om byggvarors miljöpåverkan ska kommuniceras.
 24. Fråga 12. D) Vad är en miljövarudeklaration (EPD)?
  EPD (Environmental Product Declaration, miljövarudeklaration) Ett informationssystem för att objektivt, kvantitativt, beskriva miljöegenskaper hos varor och tjänster i ett livscykelperspektiv.

  • EPD:erna tas fram enligt standardiserade metoder vilket gör att det går att jämföra produkters miljöpåverkan med varandra.
  • Alla EPD: er granskas och verifieras av en oberoende tredje part innan de blir godkända och publicerade i systemet.
  • Systemet ger också möjligheten att ge information om produkters klimatpåverkan i form av klimatdeklarationer.

  En EPD® (Environmental Product Declaration; miljövarudeklaration) är ett oberoende verifierat och registrerat dokument som ger transparent och jämförbar information om produkters miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv.

  Att det finns en EPD® för en produkt betyder inte att den deklarerade produkten är miljömässigt fördelaktigt jämfört med alternativen - det är bara en transparent deklaration av produktens miljöprestanda.
 25. Fråga 12. E) Vilka är de tre viktigaste miljöbedömningssystemen när det gäller byggvaror
  • BASTA
  • Byggvarubedömningen
  • SundaHus
 26. Fråga 12. (maximalt 7 poäng)
  Redogör för olika modeller för att bedöma miljöpåverkan av byggvaror:
  F) Vad är ett ”kandidatämne”?
  Ett EU-land eller Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) kan på Europeiska kommissionens begäran föreslå att ett ämne identifieras som ett SVHC-ämne.

  Om ämnet identifieras som ett SVHC-ämne läggs det till i kandidatförteckningen, över ämnen som kan vara aktuella att lägga till i listan över ämnen som kräver tillståndsprövning för att få användas.
 27. Fråga 12. G) Vad betyder det att ett ämne är persistent?
  Att ämnet är svårnedbrytbart.

  • persistent            -         beständig
  • pərˈsistənt
 28. Fråga 13. Beskriv kort vad en LCC kalkyl är, vad den kan användas till och vad den normalt innehåller för beräkningar (maximalt 3 poäng)
  LCC (Livscykelkostnad) Beräkning av investerings kostnad och avkastning under dess livslängd enligt nuvärdemetoden.

  • Beräkningsmodell som är användbar vid många olika typer av investeringsbeslut, t ex större ROT projekt i flerbostadshus.
  • Intäkter i form av inbetalningar (genom t ex hyreshöjningar) eller genom inbesparade driftskostnader,
  • kostnader i form av löpande driftskostnader under användningstiden samt investeringskostnader.
 29. Fråga 14. Byggingenjör behöver ha kännedom om lagar såsom KML, PBL, MB och diverse lokala förordningar samt gällande planer. Beskriv kort innehållet i var och en med kommentar hur dessa styr vårt arbete (maximalt 5 poäng).

  KML
  KML (Kulturminneslagen) Är den centrala lagen för kulturmiljövården i Sverige.

  • Det är en nationell angelägenhet att skydda kulturmiljön.
  • Den som planerar eller utför ett arbete ska se till att skador på kulturmiljön undviks eller begränsas.
  • Bestämmelserna i denna lag syftar till att försäkra att nuvarande och kommande generationer har tillgång till en mångfald av kulturmiljöer.
  • Vi i byggbranschen måste visa hänsyn och vidta försiktighetsåtgärder för att inte skada kulturmiljön.
 30. Fråga 14. Byggingenjör behöver ha kännedom om lagar såsom KML, PBL, MB och diverse lokala förordningar samt gällande planer. Beskriv kort innehållet i var och en med kommentar hur dessa styr vårt arbete (maximalt 5 poäng).

  PBL
  PBL (Plan och bygglagen) Reglerar planläggning av mark vatten och om byggande.

  • Den innehåller bestämmelser för alla kommuner att
  • upprätta en översiktsplan för hela kommunen som sedan ligger till underlag för
  • upprättande av detaljplaner,
  • områdesbestämmelser samt bygglov, rivningslov och marklov vilka är nödvändiga för fastighetsbildning.
 31. Fråga 14. Byggingenjör behöver ha kännedom om lagar såsom KML, PBL, MB och diverse lokala förordningar samt gällande planer. Beskriv kort innehållet i var och en med kommentar hur dessa styr vårt arbete (maximalt 5 poäng).

  MB
  MB (Miljöbalken) Är en sammanslagning av flera lagar.

  • Bestämmelserna syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en god och hälsosam miljö.
  • Vilket innebär för oss att vi ska bygga ur ett långsiktigt hållbart perspektiv med hänsyn till miljön.
  • Vi i byggbranschen måste ta hänsyn till bestämmelserna i PBL när vi bygger.
 32. Fråga 14. Byggingenjör behöver ha kännedom om lagar såsom KML, PBL, MB och diverse lokala förordningar samt gällande planer. Beskriv kort innehållet i var och en med kommentar hur dessa styr vårt arbete (maximalt 5 poäng).

  Lokala förordningar
  Lokala förordningar - Vi har kommunalt självstyre i Sverige och man ska inte bli förvånad om lokala förordningar finns som man måste ta hänsyn till inom byggbranschen.
 33. Fråga 14. Byggingenjör behöver ha kännedom om lagar såsom KML, PBL, MB och diverse lokala förordningar samt gällande planer. Beskriv kort innehållet i var och en med kommentar hur dessa styr vårt arbete (maximalt 5 poäng).

  Gällande planer
  Gällande planer:

  • Översiktplan som anger grunddragen för användning av mark och vattenområden
  • Detaljplan anger hur ett begränsat område i en kommun ska bebyggas och hur mark och vattenområden får användas
  • Områdesbestämmelser för områden utanför samlad bebyggelse kan kommunen anta områdesbestämmelser istället för DP.
 34. Fråga 14. Bevarande av byggnad, vi fick i uppdrag att undersöka hus som ägaren vill bygga om.

  Vad ska vi titta efter och dokumentera vid husbesiktningar?
  ange minst 4 kritiska punkter eller tänkbara skador som behöver undersökas (maximalt 4 poäng).
  • Fuktskador och vattenläckor
  • Sättningar i undergrunden
  • Deformering av dörrar och fönster
  • Dåligt brandskydd
  • Ventilation
  • Ljudisolering
  • Kontrollera värmeisolering och husets täthet
 35. Fråga 15. Vad är en ombyggnad ?

  Ange minst 5 exempel med vilka typer av projekt som kan betraktas som ombyggnad och vilka konsekvenser respektive typ av projekt leder till (positiva/Negativa) för fastighetsägare och brukare (maximalt 5 poäng).
  • 1. Bygga om en trappa till en ramp.
  • +Ökar tillgängligheten för personer i rullstol
  • -Tar mer plats då den blir längre


  • 2. Bygga om en vanlig dörr till en snurrdörr exempelvis in till ett köpcenter.
  • +Är att man slipper öppna dörren om man går med exempelvis matkassar i båda händerna
  • -Det negativa är att dessa ökar energiförbrukningen.


  • 3. Bygga om ett badrum t.ex. byta ut alla ytskikt och montera nya installationer.
  • +Man får ett mer funktionellt badrum.
  • -Kostar pengar och kan öka energiförbrukningen tex om man ska ha eluppvärmd handdukshängare.


  • 4. Man bygger om en väg exempelvis tar bort refug mellan körbanorna och monterar vajerräcken.
  • +ökar säkerheten för trafikanter.
  • -försämrar tillgängligheten under ombyggnationen.


  • 5. Man bygger om ett förråd i bottenvåningen på ett hyreshus till en liten butik.
  • +ökade hyresintäkter som hyresvärd.
  • -minskar förrådsutrymmet i hyreshuset.


  • 6. Man gör om kontorslokaler till bostäder.
  • +Positiva är att man bidrar till minskad bostadsbrist.
  • -Kostar mycket pengar och tar lång tid att göra en sådan ombyggnad.
Author
anton8
ID
337042
Card Set
ROT DEL A
Description
Tentamen Utveckling husbyggnader, renovering, om- och tillbyggnader Kurskod AF1727 TEN 1 DEL A
Updated