14a TRANSLACE

 1. význam translace
  • umožňuje syntézu polypeptidů
  • = proteosyntéza = překlad nukleotidové sekvence mRNA do sekvence AK proteinu
  • sekundární proces syntézy bílkovin (část procesu genové exprese). Jde o sestavení primární struktury bílkoviny podle záznamu v transkripci vytvořené mediátorovou RNA (mRNA). Během translace je informace zapsaná v mRNA podle přesných pravidel genetického kódu dekódována a je podle ní sestaven řetězec aminokyselin.
  • Translaci můžeme rozdělit do tří fází: iniciace, elongace a terminace.
 2. kde translace probíhá?
  probíhá na ribosomech a jednotlivé aminokyseliny jsou zařazovány podle pravidel genetického kódu
 3. jaké látky jsou zapotřebí k translaci?
  • mRNA (nese inf,jak má produkt vypadat)
  • tRNA z cytoplazmy (nese AK)
  • ribozomy (rRNA, zde translace probíhá)
  • enzymy podmiňující jednotlivé reakce (eIF, GTP, ATP, aminokyseliny atd.)
  • Image Upload 1
 4. co je mRNA?
  • = jednovláknová nukleová kyselina (RNA), která vzniká během transkripce DNA a slouží jako předpis pro výrobu bílkoviny na základě genetické informace přepsané podle genetického kódu.
  • Zkratka „mRNA“ pochází z angličtiny, ve které se tato molekula označuje jako messenger RNA. Také je známa pod názvy informační nebo mediátorová RNA.
  • Image Upload 2

  mRNA vzniká v buněčném jádře při procesu zvaném transkripce. Tento proces je umožněn působením enzymu RNA polymerázy. Jedno z vláken DNA je použito jako templát pro syntézu vlákna RNA. Nukleotidy se přikládají podle párování s originálem.

 5. co je tRNA?
  • transferová RNA je druh RNA v buňce, která se podílí na proteosyntéze tím, že připojuje specifickou AK do rostoucího polypeptidového řetězce při translaci. Tím dochází k překladu sekvence nukleotidů v nukleových kyselinách do sekvence AK v proteinech.
  • Každá aminokyselina má minimálně jednu tRNA. tRNA je složena zhruba z 80 nukleotidů; při posttranskripčních úpravách dochází k modifikaci kolem 17 % bází tRNA
  • Image Upload 3
  • tRNA má primární strukturu (danou sekvencí nukleotidů), sekundární strukturu (danou interakcemi mezi jednotlivými částmi molekuly tRNA) a terciární strukturu (což je trojrozměrné uspořádání molekuly tRNA).
 6. iniciace translace
  Během iniciační fáze translace dochází ke kontaktu AUG startkodonu na mRNA s iniciační tRNA nesoucí methionin (tRNAMet)

  • iniciační místo je kodon AUG (u prokaryot je to Shine-Dalgarnova sekvence), malá podjednotka ribozomu jej najde, když migruje od 5‘ konce
  • iniciace - faktory
  • ○ iniciační tRNA + GTP (zdroj energie) + eIF2
  • ○ komplex je navázán na malou podjednotku ribosomu
  • ○ dochází ke kontaktu AUG startkodonu na mRNA s iniciační tRNA nesoucí methionin
 7. co je rRNA?
  Ribozomální RNA je esenciální složkou ribozomů. Bylo zjištěno, že právě rRNA je zodpovědná za funkčnost ribozomu, tedy schopnost přepisovat mRNA do proteinů. Z tohoto hlediska je ribozomální RNA vlastně enzym a říká se jí proto ribozym. Tato funkce byla zpočátku překvapivá, protože se myslelo, že enzymatické aktivity jsou schopné jen proteiny. Ribozomální RNA však tvoří prostorové struktury, podobné aktivním místům proteinů fungujících jako enzymy. Je díky tomu schopná například správně navázat tRNA a také zajišťuje vznik peptidových vazeb mezi aminokyselinami vznikajícího řetězce (druhou z jmenovaných ovládá u prokaryot především 23S rRNA).
 8. elongace translace
  • Ribozom je v této fázi kompletní a připravený vytvářet polypeptid postupným přidáváním jedné AK za druhou. Přidání každé AK probíhá ve čtyřech krocích, při nichž je vždy příslušná AK přiřazena podle pravidel genetického kódu - ke každé trojici (tripletu) nukleových bazí je přiřazena jedna z dvaceti proteinogenních AK.
  • Tyto kroky probíhají v dutinách uvnitř ribozomu, a to hlavně na tzv. A-místě a P-místě ribozomu. Opět se účastní i další faktory, zvané tentokrát elongační (EF). AK jsou do ribozomu doručovány v aktivované formě, připojené na příslušnou tRNA

  • · aminoacyl-tRNA (s AK) se naváže na vazebné místo A ribozomu
  • · tRNA na P místě připojí svůj řetězec C koncem na právě přinesenou AK (v místě A) – řetězec se prodlouží o jednu AK a drží na místě A
  • · translokace – tRNA se posunou, volná tRNA je z místa P odsunuta do místa E a v dalším cyklu vypuzena, A místo je uvolněno

  Image Upload 4
 9. terminace translace
  • při objevení terminačního kodonu rozeznávaného uvolňovacími faktory v místě A – ty indukují přenos peptidylové skupiny na molekulu vody a vznik volného peptidu
  • Pak následují ještě posttranslační modifikace

  Pokud se posouváním ribozomu do A-místa dostane kodon UAA, UAG nebo UGA, je polypeptid hotový a proteosyntéza končí. Jedná se totiž o terminační kodony, které nesignalizují žádnou aminokyselinu
 10. co je to iniciační kodon?
  • methionin - začíná translaci
  • kodon AUG 
  • u bakterií se na AUG váže zvláštní iniciační tRNA, kt.přenáší N-formylmethionin
Author
iren
ID
336985
Card Set
14a TRANSLACE
Description
Význam. Mechanismus – inicializace, elongace a terminace
Updated