10a SLOŽENÍ DNA, STRUKTURA, FCE

 1. co je to exprese genové informace?
  • =způsob, jakým se gen projevuje; komplexní proces, kt. je gen.inf. v DNA přeměněna v konkrétní bun.struktury
  • CENTRÁLNÍ DOGMA V MOL.BIOLOGII:
  • DNA ⇆ RNA → protein
  • 1.st.= transkripce: vznik transkriptů + posttranskripční úprava
  • 2.st.= translace + posttranslační modifikace (překlad z jazyka NK do jazyku bílkovin)
 2. jaké složky obsahuje DNA?
  • cukernou složku: monosacharid 2-deoxy-D- ribóza (pentóza), zkráceně deoxyribóza
  • dusíkatou bázi: heterocyklické sloučeniny odvozené od purinu (A,G) n.pyrimidinu (C, T)
  • fosfát: vázány na C-atomy na pozici 3´n 5´ kovalentní fosfodiesterovou vazbou (PO4 -3)
  • páteř z pentózových cukrů, fosfátové zbytky jsou vně, báze uvnitř, mezi dvojicemi komplementárních bází jsou vodíkové můstky (mezi A a T dva, mezi C a G tři)
 3. jaký je rozdíl mezi nukleosidem a nukleotidem?
  • ...Sid= báze + cukr
  • ...Tid= báze + cukr + fosfátový zbytek = zákl.jednotka polynukleotidového řetězce
 4. každý gen je v DNA zapsán jako...
  charakteristická sekvence nukleotidů
 5. co je to polynukleotid?
  Image Upload 1
 6. jaká je fce nukleotidů?
  • • přenašeče energie (ATP, GTP)
  • • fosforylační činidla (ATP – kinasy)
  • • aktivátory meziproduktů biosyntéz – UDP-glukosa, CTP-cholin
  • • součásti kofaktorů - NAD(P), FAD, PAPS,
  • • využití v terapii - antivirotika(AIDS, herpes)– AZT
  • • stavební složky nukleových kyselin
 7. jaká je fce DNA?
  • nositelka genetické informace všech organismů s výjimkou některých nebuněčných, u nichž hraje tuto úlohu RNA (např. RNA viry). 
  • ve své struktuře kóduje a buňkám zadává jejich program a tím předurčuje vývoj a vlastnosti celého organismu
  •  Informační funkci mají právě báze, jimiž může být adenin (A), guanin (G), cytosin (C) nebo thymin (T).

  Image Upload 2
 8. jaké znáš formy DNA?
  • · B‐DNA – 92% vody, Na+, pravotočivá, 10 párů na závit (3,4 nm), průměr 2 nm
  • · A‐DNA – méně než 75% vody, pravotočivá, rovina bází 20°, širší (11 bází na závit) a plošší
  • · Z‐DNA – levotočivá, 12 párů bází na závit
 9. popiš molekulu DNA, jaké její struktury znáš?
  • molekula DNA je tvořena dvěma polynukleotidovými řetězci, které jsou navzájem propojeny vodíkovými můstky mezi dusíkatými bázemi
  • řetězce jsou antiparalelní: 5´-3´+ 3´-5´ = útvar se stáčí do dvoušroubovice

  • Struktura DNA:
  • · primární – sekvence bází A, T, G, C
  • · sekundární – 1953 Watson a Crick: dva deoxyribonukleotidové řetězce svinuté do pravotočivých šroubovic (= dvoušroubovice)
 10. popiš komplementaritu párování bází
  • A-T
  • G-C
  • Image Upload 3
 11. definuj Chargaffovo pravidlo
  • v každé dvoušroubovici DNA je obsah molekul purinových bází (adenin, guanin) roven obsahu pyrimidinových (cytosin, thymin)
  • (A-T=C-G)
Author
iren
ID
336981
Card Set
10a SLOŽENÍ DNA, STRUKTURA, FCE
Description
...
Updated