03a AK chemické a fyzikální vlastnosti

 1. definuj AK
  • Aminokyseliny jsou základní stavební jednotky proteinů. Chemicky jsou to organické sloučeniny navzájem spojené peptidovou vazbou.
  • V aminokyselině musí být přítomna alespoň jedna primární aminoskupina –NH2 a současně alespoň jedna karboxylová skupina –COOH. Chemicky jsou to substituční deriváty karboxylových kyselin.
 2. jak vypadá peptidová vazba? nakresli, řekni co reaguje a co vznikne
  Image Upload 1

  • Image Upload 2
  • Vznik peptidové vazby je reakce, při které reagují alfa-karboxylová skupina jedné aminokyseliny s alfa-aminovou skupinou druhé za odštěpení molekuly vody.
 3. co jsou to amfolyty?
  • =amfoterní elektrolyty
  • obojaké chování AK, ve smyslu kyselina/zásada; v závislosti na pH prostředí se mohou chovat jako kyseliny nebo jako zásady, tj. mohou v reakci odevzdat i přijmout proton.
  • Nejznámějším příkladem amfolytů jsou aminokyseliny, které obsahují ve své molekule jednak zásaditou funkční skupinu (aminovou –NH2) a jednak i kyselou funkční skupinu (karboxylovou –COOH). Izoelektrický bod u aminokyselin s jednou aminoskupinou a jednou karboxylovou skupinou lze vypočítat z disociačních konstant
 4. čím se liší prolin od ostatních AK?
  • AK= alfa-aminokyseliny (neboť mají karboxylovou sk. a primární aminoskupinu vázanou na stejný atom uhlíku)
  • prolin ale obsahuje sekundární aminoskupinu, tj. = alfa-iminokyselina
  • V případě prolinu je dusík navázán dvěma jednoduchými vazbami na dva uhlíky
 5. jaké znáš vlastnosti AK?
  • *krystalické látky s poměrně vysokým bodem tání
  • *rozpouštějí se většinou pouze ve vodě
  • * amfoterní charakter
  • * alfa-AK se připravují rcí alfa-halogenkyselin s vodným roztokem amoniaku
  • * optická izomerie - L x D forma, viz thalidomid
  • Glycin jako jediná biogenní aminokyselina není opticky aktivní, neboť kvůli přítomnosti dvou vodíků na α uhlíku má rovinu symetrie
  • * k jejich detekci se používá ninhydrinová rce
 6. jaké znáš typy chromatografie u AK?
  • papírová + tenkovrstvá
  • ionexová
  • reverzní fázová
 7. proč byl thalidomid toxický?
  V bílkovinách se vyskytují pouze L-formy. Předpokládá se, že výběr L-konfigurace byl náhodný. Jakmile však k této volbě došlo, musela být dodržována protože proteosyntetický aparát (mechanismy syntézy bílkovin) vyžaduje standardní konfiguraci. Některé mikroorganismy využívá D-konfigurace aminokyselin k tvorbě vysoce toxických antibiotik.
 8. co je Conterganová aféra?
  • Thalidomid (obchodní název Contergan),je chemická látka, která má léčivé účinky. Zároveň se jedná o teratogen a karcinogen.
  • Od 50. let 20. století do začátku 60. let 20. st. byl ve 46 státech používán jako uklidňující (sedativum) a uspávací látka (hypnotikum) pro těhotné ženy.
  •  SRN je v důsledku této aféry oficiálně klasifikováno 2 625 dětí s dysmetickým syndromem (tj. bez končetin).
 9. jaká molekula je chirální?
  • u AK
  • molekula má při zrcadlovém otočení jiné prostorové rozložení, tz. že daná látka existuje ve dvou odlišných izomerech, které jsou navzájem zrcadlové obrazy - jiná biol.fce
  • x achirální molekula, např. u ethanové kyseliny
Author
iren
ID
336960
Card Set
03a AK chemické a fyzikální vlastnosti
Description
...
Updated