Ekonomi och Organisation KTH Bygg

 1. Inom arbetsorganisation beskrivs ”ett bra arbete” av forskare, som innehållande ett antal kriterier som bör uppfyllas mer eller mindre, för att uppfattas som ”ett bra arbete”.Ett av dessa kriterier är "Arbetet måste innehålla beslutsfattande”


  Det finns ytterligare fyra kriterier ange dessa.
  • Arbete ska leda till utveckling
  • Arbete ska ge fortsatt inlärning
  • Arbete ska leda till anseende, mänsklig, förståelse och respekt.
  • Arbetet ska ge framtidsro

  Eller:

  • Rimliga krav
  • Kontinuerlig inlärning
  • Anseende/respekt
  • Framtidsförhoppningar
 2. Beskriv en funktions- respektive en divisionsorganisation. (Rita även dessa)
  Under vilka förhållanden är respektive organisationsform att föredra?
  • Funktionsorg
  • Bäst när företaget är nystartad

  • Divisionorg
  • Bäst när företaget är stort
 3. Förklara begreppet "självkostnad" och ge exempel på tillämpning.
  Order/påläggskalkylering

  dm+Mo+dl+To+Affo = självkostnad

  Fullständig kostnadsfördelning som ger oss en utgångspunkt för prissättning.
 4. Förklara begreppet "bidragskalkyl" och ge exempel på tillämpning.
  Ofullständig kostnadsfördelning där vi söker TB, täckningsbidrag.

  Särintäkt - särkostnad
 5. Förklara begreppet "Formell organisation" och ge exempel på tillämpning.
  Den dokumenterade teoretiska beskrivningen av en organisation, Jfr informell organisation
 6. Förklara begreppet "avkastningskrav" och ge exempel på tillämpning.
  Den avkastning som ägare kräver på ett bolags egna kapital
 7. Förklara begreppet "indirekta kostnader" och ge exempel på tillämpning.
  Mo, To, Affo

  Ofta fasta samkostnader som berör hela företaget (samtliga produkter) T.ex. adm.
 8. Förklara begreppet "marknadskommunikationstrappan" och ge exempel på tillämpning.
  Är sättet ett företag kommunicerar med sin marknad, sina kunder etc.
 9. Förklara begreppet "intressentmodellen" och ge exempel på tillämpning.
  Intressentmodellen är ett begrepp som syftar på vilka aktörer som har intressen i ett företag eller en organisation.
 10. Förklara begreppet "affärsidéns livscykel" och ge exempel på tillämpning.
  • Sök, utveckling, penetration för expansion.
  • Stabilisering och nedgångsfas.
 11. Utveckla/förklara "företagets intressenter".
  Ge tre exempel
  • Kunder
  • Leverantörer
  • Bank
  • Stat
  • Personal
 12. Utveckla/förklara "kalkylmässiga merkostnader".
  Ge tre exempel
  Exempel på vanliga poster är:

  • Ränta eget kapital
  • Kalkyl avskrivningar
  • Återanskaffning material
 13. Utveckla/förklara "Elastisk efterfrågan".
  Kraftig förändring vid prisförändringar dvs hög priskänslighet
 14. Utveckla/förklara "Elastisk efterfrågan".
  Begränsad/marginell förändring av efterfrågan vid prisförändringar
 15. Utveckla/förklara "Matrisorganisation, egenskaper och funktion".
  Att varje anställd ska vara ansvarig inför endast en chef. Verksamheten är istället indelad i olika dimensioner (dimensionsorganisation)
 16. Utveckla/förklara "Soliditet".
  • Andelen eget kapital i ett aktiebolag. Anger betalningsförmåga på lång sikt.
  • chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=Soliditet%3D%5Cfrac%7BEget%20kapital%7D%7Btotalkapital%7D&chs=350x80
 17. Utveckla/förklara "Dubbel bokföring".
  Alla transaktioner bokförs på två olika konton och då på debet resp. kredit sidan.

  Ex. Löneförskott till en medarbetare Debet fordran löneförskott personal Kredit Bank (utbetlaning)
 18. Utveckla/förklara innebörden av "Räntabilitet eget kapital"
  Beräknas: Resultat efter finans*(1-skatt)/egetkapital  (eventuell korr för OR)
 19. Utveckla/förklara innebörden av "Särkostnader"
  Särkostnader är de kostnader som tillkommer pga ett beslut
 20. Utveckla/förklara innebörden av "Ett företags Vision"
  Vision = önskat framtida läge
 21. Just-in-time
  JIT = Produktion i rätt tid, rätt kvantitet och rätt kvalitet
 22. Framgångsrika organisationer har en drygt handfull gemensamma sätt att beskriva orsaken till att de är framgångsrika. Ange fem olika sätt att beskriva en framgångsrik organisation.
  • Målinriktad
  • Motivation och arbetsglädje
  • Lärande organisation
  • Väl avvägd
  • Goda system och rutiner
 23. I ett företags bokslut förekommer posterna ”obeskattad reserv” i balansräkningen och posten ”bokslutsdispositioner” i resultaträkningen. Utveckla tanken kring hur de uppkommer och varför?
  Obeskattade reserver kan skapas utifrån ”periodiserings-fonder”, 20% av årets vinst och överavskrivningar på maskiner etc.

  Detta ger företagen möjlighet att sätt av medel under goda år för att sedan kunna täcka svaga år. Vid avsättning (uppbyggnad) minskar man sin skatt.
 24. I ett företags årsredovisning förekommer ibland en post ”obeskattad reserv” i företagets balansräkning och ”avsättning obeskattad reserv” i resultaträkningen.

  Det finns två sätt att bygga en obeskattad reserv ange dessa.
  • P-fond
  • Överavskrivning
 25. Vad blir effekten av att man bygger/sätter av till obeskattad reserv?
  Lägre skatt, reserv för sämre tider
 26. Leder metoderna kapitalvärde och annuitet fram till samma beslut?
  JA
 27. Kännetecknas en divisionsorganisation av, självständiga enheter som kan liknas vid företag i företaget.
  JA
 28. När vi diskuterar kring ett kommande beslut är kostnadsbegreppen rörliga och fasta kostnader aktuella?
  NEJ

  Det är sär- & samkostnader som är aktuella
 29. Är posterna Aktiekapital, Balanseratresultat, Anläggningstillgångar och Årets resultat möjliga delposter i Eget kapital?
  NEJ. Anläggningstillgångar är tillgångar
 30. Är det marknadsorienterade företaget fokuserat på ”nuvarande produkter”  med målsättningen lönsamhet genom volym?
  NEJ
 31. Är en fast kostnad alltid fast, lika stor, oberoende av volym och aktivitet?
  NEJ
 32. Vilka möjligheter har arbetsgivaren att skilja arbetstagaren från sin anställning och under vilka förutsättningar kan det ske?
  • Uppsägning på grund av arbetsbrist – saklig grund- förhandling med facket 
  •  
  • Uppsägning av personliga skäl. Saklig grund föreligger

  Avsked. Om saklig grund föreligger
 33. Redogör för de huvudsakliga skillnaderna mellan tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning och nämn två stycken former av tidsbegränsad anställning.
  • Tillsvidareanställning
  • Gäller tillsvidare
  • Uppsägningstid
  • Måste finnas saklig grund för uppsägning


  • Tidsbegränsad anställning
  • Ingen uppsägningstid
  • Företag/arbetsgivaren bestämmer A) vikariat B) säsongsarbete
 34. Vid finansiell analys beräknas ett antal nyckeltal, två av dessa är likviditet och räntabilitet.

  Förklara vad dessa nyckeltal ger svar på och hur de beräknas.
  Likviditet är betalningsförmåga på kort sikt beräknads omsättningstillgångar/korta skulder. Två varianter kassa och balanslikviditet.

  Räntabilitet är avkastning på satsat kapital beräknads Resultat/Kapital flera varianter räntabilitet eget kapital – totaltkapital och  skulder
 35. Ett företag kan anta olika ansatser ut på marknaden, säljorienterad eller marknadsorienterad ansats.

  Beskriv dessa i alla sina detaljer – kortfattat.
  • Säljorienterad
  • Utgångspunkt Produktion
  • Fokus nuvarande produkter
  • Medel Sälj o marknads tryck
  • Mål lönsamhet genom volym

  • Marknadsorienterad
  • Utgångspunkt Marknaden
  • Fokus kund behov
  • Medel Integrerad marknadsföring
  • Mål lönsamhet genom nöjda kunder.
 36. Södersjukhuset tillämpar för sin MTA det som i litteraturen beskrivs som horisontell, teambaserad organisationsstruktur.

  Beskriv modellen och utveckla tankarna krig vad modellen förväntas ge och vad som krävs.
  Strategisk ledning och stödresurser på toppen. Processägare driver kärnprocesser självständigt, ett antal sådana.

  Modellen ger bättre fokus på kunderna, d.v.s. stödjer den kundvärdeskapande processen.

  Teamen skall vara självstyrande, multikompetenta osv.
Author
Anonymous
ID
336872
Card Set
Ekonomi och Organisation KTH Bygg
Description
Flashcards för kursen Ekonomi och Organisation AF1740, KTH 2017-18
Updated