3 kefalometrie

 1. charakterizuj historické pozadí kefalometrie
  • • Základy antropologie jako vědy – antičtí řečtí myslitelé, Aristoteles, Poseidónios
  • • Primárně vytvořena pro účely hledání esteticky dokonalých, ideálních typů a později studia ras (18. stol. – Blumenbach, Camper; 19. století Retzius – index cephalicus)
  • • Významný vliv Darwinovy evoluční teorie
  • • Podle kraniometrických a kefalometrických charakteristik dělení skupin lidí na vyšším a nižším evolučním stupni
  • Gall a Spurzheim – 19. stol. – frenologie, Lombroso – teorie rozených zločinců
  • • (Elsholtz 17. stol. antropometron), Retzius, Broca – 19. stol. – antropometrie – systematizace kefalometrie, vědecký přístup; souvislost tvaru oblastí mozku a lebky se socioekonomickým statusem, psychologickými vlastnostmi
  • Quetelet, Galton, Pearson - biometrie
  • • 20. stol. – standardizace, vědecká metodologie Martin, Hrdlička
  • • Velikost mozku nemá souvislost s inteligencí – vyvrácení sexistických přístupů běžných ještě ve dvacátých letech 20. století
 2. co je to kefalometrie?
  • • Měření rozměrů na hlavě
  • • Standardizovaný antropometrický postup a instrumentář
  • • Antropometrické body definované podle Sallera
 3. jaký je význam kefalometrie?
  • Tvar a velikost lebky má vypovídací hodnotu v evoluční antropologii
  • Hominizace - změna poměru neuro a splanchnokrania
  • Robusticita a velikost lebky neandrtálců – jednalo se o adaptaci?
  • Homo sapiens – lebka gracilnější, menší objem
  • Populačně specifický znak – dlouho a krátkolebost
  • Index cephalicus
  • Zkracování lebky v ose Afrika-Evropa-Asie
  • Teorie vysvětlující tento fakt adaptačně
  • Termoregulace mozku
  • Kratší mozek – adaptace na chladnější prostř.
  • Tvorba referenčních souborů: Individuální a skupinové srovnání
  • Výzkum brachy- a dolichocefalizace
  • Rozměry a tvar obličeje – výzkum atraktivity a sexuální selekce, na lebce pro určení pohlaví
 4. jaká je aplikace kefalometrie?
  • • Praktické aplikace – ergonomie, optika
  • • Kraniofaciální rekonstrukce
  • • Klinické aplikace – ortodoncie, tvorba norem pro kraniofaciální chirurgii
  • • Neonatologie – velikost hlavičky a porodního kanálu, vyvinutost novorozence
 5. jaké jsou pokročilé metody v kefalometrii?
  • • 3D skenování
  • • Matematické analýzy na výsledných 3D modelech
  • • Hodnocení individuální variability
  • • Individuální identifikace
 6. definuj bod alare (al)
  Alare je bod ležící nejvíce laterálně na nosním křídle. Zjistí se při měření šířky nosu.
 7. definuj bod ektokanthion (ex)
  Ektokanthion je bod ve vnějším koutku oka, v místě, kde se stýká horní a dolní víčko.
 8. drfinuj bod entokanthion (en)
  Entokanthion je bod ve vnitřním koutku oka, v místě, kde se stýká horní a dolní víčko.
 9. definuj gnathion (gn)
  Gnathion je bod ležící v mediánní rovině na spodním okraji dolní čelisti nejvíce vpředu. Palpujeme jej směrem zdola.
 10. definuj bod frontotemporale (ft)
  Frontotemporale je bod ležící na linea temporalis nejvíce vpředu a nejblíže k mediánní rovině, v místě, kde se lineae temporales nejvíce přibližují k sobě.
 11. definuj gonion (go)
  Gonion je bod na úhlu dolní čelisti, který leží nejvíce dole a nejvíce laterálně.
 12. definuj nasion (n)
  • Nasion je bod ležící v mediánní rovině na kořeni nosu v místě sutura frontonasalis na horním okraji nosních kostí (ossa nasalia).
  • Tento bod neleží vždy nejníže ve vkleslině nosního kořene, zjistíme jej palpací, při zjišťování mělké brázdy švu můžeme použít nehtu.
 13. definuj stomion (sto)
  Stomion je průsečík ústní štěrbiny při přirozeně zavřených ústech s mediánní rovinou.
 14. definuj subaurale (sba)
  Subaurale je bod na spodním okraji ušního lalůčku ležící nejvíce dole při hlavě orientované ve Frankfurtské horizontále.
 15. definuj subnasale (sn)
  Subnasale je bod ležící v úhlu, který svírá obrys nosní přepážky a horního rtu.
 16. definuj superaulare (sa)
  Superaurale je bod na horním okraji ušního boltce ležící nejvíce nahoře při hlavě orientované ve Frankfurtské horizontále.
 17. definuj tragion (t)
  Tragion je bod na horním okraji tragu, v malém zářezu v místě připojení chrupavky.
 18. jak měříme Největší délku hlavy?
  • (g-op), Kefalometr,
  • Přímá vzdálenost bodu glabella od bodu opisthokranion.
 19. jak měříme obvod hlavy?
  • Pásová míra,
  • Obvod měřený přes body glabella a opisthokranion.
 20. jak měřímě Transverzální hlavový oblouk?
  • (t-v-t), Pásová míra,
  • Oblouková míra procházející oběma body tragion a bodem vertex. Nestlačovat chrupavku boltce.
 21. jak měřímě Subnasální oblouk
  • (t-sn-t), Pásová míra,
  • Oblouková míra spojující oba body tragion a bod subnasale.
 22. jak měřímě Oblouk dolní čelisti
  (go-gn-go), Pásová míra, Oblouková míra spojující oba body gonion a bod gnathion.
 23. jak měřímě Největší šířku hlavy?
  • (eu-eu), Kefalometr
  • • Přímá vzdálenost mezi pravým a levým
  • bodem euryon.
 24. jak měřímě Nejmenší šířku čela?
  • (ft-ft), Kefalometr
  • • Přímá vzdálenost mezi pravým a levým bodem frontotemporale.
 25. jak měřímě Šířku obličeje -  bizygomatická?
  • (zy-zy), Kefalometr
  • • Přímá vzdálenost mezi pravým a
  • levým bodem zygion.
 26. jak měříme Šířku úhlu dolní čelisti (šířka dolního obličeje)?
  • (go-go), Kefalometr
  • • Přímá vzdálenost mezi pravým a levým bodem gonion.
 27. jak měříme Šířku baze lební?
  • (t-t), Kefalometr
  • • Přímá vzdálenost mezi pravým a levým bodem tragion
 28. jak měříme Vzdálenost vnějších očních koutků?
  • (ex-ex), posuvné měřítko
  • • Přímá vzdálenost mezi pravým a levým bodem ektokanthion
 29. jak měříme Vzdálenost vnitřních očních koutků?
  • (en-en), posuvné měřítko
  • • Přímá vzdálenost mezi pravým a levým
  • bodem entokanthion
 30. jak měříme Šířku nosu?
  • (al-al), posuvné měřítko
  • • Přímá vzdálenost mezi oběma body alare
 31. jak měříme Morfologickou výšku obličeje?
  • (n-gn), posuvné měřítko
  • • Přímá vzdálenost mezi body nasion a gnathion
 32. jak měříme Výšku nosu?
  • (n-sn), posuvné měřítko
  • • Přímá vzdálenost mezi body nasion a subnasale
 33. jak měříme Fyziognomickou výšku horního obličeje
  • (n-sto), posuvné měřítko
  • • Přímá vzdálenost bodů nasion a stomion
 34. jak měříme Výšku dolního obličeje?
  • (sn-gn), posuvné měřítko
  • • Přímá vzdálenost bodů subnasale a gnathion
 35. jak měříme Výšku dolní čelisti?
  • (sto-gn), posuvné měřítko
  • • Přímá vzdálenost bodů stomion a gnathion
 36. jak měříme Hloubku dolní čelisti?
  • (gn-go),posuvné měřítko
  • • Přímá vzdálenost bodu gnathion od bodu gonion
 37. jak měříme Hloubku horní třetiny obličeje?
  • (t-n), posuvné měřítko
  • • Přímá vzdálenost bodu nasion od bodu tragion
 38. jak měříme Hloubku střední třetiny obličeje?
  • (t-sn), posuvné měřítko
  • • Přímá vzdálenost bodu subnasale od bodu tragion
 39. jak měříme Hloubku dolní třetiny obličeje?
  • (t-gn), posuvné měřítko
  • • Přímá vzdálenost bodu gnathion od bodu tragion
 40. jak měříme Fyziognomickou délku ucha?
  • (sa-sba), posuvné měřítko
  • • Přímá vzdálenost bodů superaurale a subaurale, maximální délka dlouhé osy ušního boltce
 41. charakterizuj index cephalicus
  • Index největší šířky hlavy a největší délky hlavy
  • Image Upload 1
 42. charakterizuj index facialis
  Index morfologické výšky obličeje a šířky obličeje bizygomatické
 43. co je index nasalis?
  Index šířky nosu a výšky nosu
Author
iren
ID
336792
Card Set
3 kefalometrie
Description
kosti, cuta
Updated