5 antropometrie: somatometrie lidskeho tela

 1. která jména se pojí se začátky antropometrie?
  • Jako obor – 17. století – Elsholtz,18. st. Blumenbach, Camper, 19. stol.
  • Retzius, Broca; rasová antropologie, frenologie. fyziognomie;
  • Lombroso – teorie o rozeném zločinci
  • • Vojenská míra 1708
  • • Růstová data Montbeillarda
  • • Quetelet, Roberts – variabilita
  • • Statistika, indexy, biometrika – Quetelet, Galton, Pearson
  • • Standardizace, číselné značení R. Martin – 20. léta 20. stol. (Saller, Knussmann)
  • Hrdlička
  • • U nás Matiegka, Suk, Malý, Prokopec
 2. zásady antropometrického vyšetření
  • • Bílý plášť
  • • Profesionální přístup
  • • Důvěra
  • • Etika vyšetřování
  • • U dětí – informovaný souhlas rodiče, přítomnost rodiče nebo učitele
 3. jaký instrumentář antropolog při měření na živém používá?
  • • Antropometr
  • • Osobní váha
  • • Pelvimetr
  • • Kefalometr
  • • Posuvné měřítko
  • • Pásová míra
  • • Kaliper
  • • Vše předem nachystáno, záznamový arch, diktafon...
 4. před vlastním měřením je vhodné jedince zhodnotit z hlediska:
  • • Somatoskopie
  • • Tělesný typ – astenický, atletický, pyknický - Kretschmer
  • • Držení těla
  • • Tvar hrudníku
  • • Obrys břicha z profilu
  • • Dolní končetiny
  • • Somatotyp – endomorfní, mezomorfní, ektomorfní
  • Image Upload 1
 5. jaký je význam antropometrie?
  • • Získávání informací o somatickém rozvoji jedince
  • • Tvorba referenčních souborů
  • • Základní nástroj pro řadu složitějších metodických postupů (somatotyp, hodnocení výživového stavu, ergonomie)
 6. zásady při měření na živém
  • • Základní postoj – anatomický
  • • Paty u sebe, špičky lehce od sebe, zády, hýžděmi a patami se dotýkat stěny
  • • Postoj vzpřímený, ale uvolněný, ne „vojenská míra“
  • • Měříme vpravo
  • • Normalizovaný standard Martin-Saller 1957
  • • Délkové, šířkové a obvodové rozměry měříme v centimetrech, s přesností na 0,1 cm
  • • tloušťky kožních řas měříme v milimetrech,
  • přesnost měření závisí na typu kaliperu, většinouna 0,1 mm
  • Image Upload 2
 7. Image Upload 3
  Image Upload 4
 8. Image Upload 5
  Image Upload 6
 9. nejvyšší bod lidského těla (v základní antropometrické poloze), hlava probanda je orientována dle frankfurtské horizontály = ...
  vertex (v)
 10. bod umístěný nejlaterálněji na nadpažku lopatky
  akromiale (a)
 11. bod v mediánní rovině umístěný na kraniálním okraji manubrium sterni;
  suprasternale (sst)
 12. bod ležící v mediánní rovině uprostřed hrudní kosti;
  mesosternale (mst)
 13. bod ve středu prsní bradavky
  thelion (th)
 14. bod umístěný na proximálním konci hlavičky radia (ve štěrbině loketního kloubu);
  radiale (r)
 15. nejdistálněji umístěný bod na processus styloideus radii
  stylion (sty)
 16. bod umístěný nejdistálněji na třetím prstu ruky (horní končetina je v základní anatomické poloze, prst je natažen);
  daktylion (da)
 17. nejlaterálněji a nejkraniálněji umístěný bod na crista iliaca kosti kyčelní;
  iliocristale (ic)
 18. bod ležící na spina iliaca anterior superior pánevní kosti, je hmatný těsně pod kůží;
  iliospinale (is)
 19. nejproximálněji uložený bod na trochanter major femoris (velký chocholík kosti stehenní)
  trochanterion (tro)
 20. bod umístěný nejlaterálněji na proximálním konci tibie (obvykle se nachází nad štěrbinou kolenního kloubu);
  tibiale (ti)
 21. vyjmenuj některé VÝŠKOVÉ ROZMĚRY
  • Tělesná výška – vertikální vzdálenost vertexu (v) od podložky (M1).
  • • Výška horního okraje sterna – suprasternale (sst) od podložky (M4).
  • • Výška nadpažku – akromiale (a) od podložky (M8).
  • • Výška štěrbiny loketního kloubu – radiale (r) od podložky (M9).
  • • Výška processus styloideus radii – stylion (sty) od podložky (M10).
  • • Výška hrotu středního prstu – daktylion (da) od podložky (M11). Ruka je při měření natažená, prsty semknuty.
  • • Výška kyčelního hřebene – iliocristale (ic) od podložky (M12).
  • • Výška předního kyčelního trnu – iliospinale (is) od podložky (M13).
  • • Výška štěrbiny kolenního kloubu – tibiale (ti) od podložky (M15).
  • • Výška vsedě (M23).
 22. vyjmenuj některé  Šířkové míry
  • • Šířka biakromiální (šířka ramen) – (M35).
  • • Šířka bideltoidní 
  • • Transverzální průměr hrudníku  (M36).
  • • Sagitální (předozadní) průměr hrudníku –  (M37).
  • • Vzdálenost bikristální (M40).
  • • Vzdálenost bispinální (šířka bispinální) –(M41).
  • • Šířka bitrochanterická – (M42).
 23. Šířka biakromiální
  (šířka ramen) – přímá vzdálenost mezi pravým a levým nadpažkem lopatky – akromiale (a) (M35).
 24. Šířka bideltoidní
  největší vodorovná vzdálenost pravého a levého deltového svalu v místě největšího rozvoje (bez stlačení měkkých tkání).
 25. Transverzální průměr hrudníku
  ve výši středu sterna (mesosternale – msst). Ramena měřidla přitlačíme lehce na žebra. Hrudník je v normální poloze (ani nádech, ani výdech) (M36).
 26. Sagitální (předozadní) průměr hrudníku
  přímá vzdálenost středu sterna (mesosternale) od trnového výběžku obratle ležícího v téže vodorovné poloze (M37).
 27. Vzdálenost bikristální (šířka bikristální)
  přímá vzdálenost mezi pravým a levým bodem iliocristale (ic) (M40).
 28. Vzdálenost bispinální (šířka bispinální)
  vzdálenost mezi pravým a levým bodem iliospinale (is) (M41).
 29. Šířka bitrochanterická
  přímá vzdálenost mezi pravým a levým bodem trochanterion (tro) (M42).
 30. jak měříme šířku humeru?
  • Šířka dolní epifýzy humeru (šířka epikondylů humeru) – přímá vzdálenost bodů nejvíce od sebe vzdálených na epicondylus med. a lat. humeru. Předloktí a paže svírá při měření pravý úhel (M52 3).
  • Šířka dolní epifýzy femuru (šířka epikondylů femuru) – přímá vzdálenost mezi mediálním a laterálním epikondylem femuru, dolní končetina v koleni ohnutá do pravého úhlu (M68).
 31. vyjmenuj některé obvodové míry
  • • Obvod hlavy – (M45).
  • • Obvod hrudníku přes thelionv normální poloze – (M61) 
  • • Obvod břicha – (M62 1).
  • • Obvod gluteální –  (M64 1).
  • • Obvod paže relaxované (obvod paže v extenzi) –  (M65).
  • • Obvod paže kontrahované (obvod paže ve flexi) –(M65 1).
  • • Obvod předloktí – (M66).
  • • Obvod zápěstí
  • • Obvod stehna střední  
  • • Obvod lýtka maximální (M69).
  • • Obvod pasu
 32. Obvod hlavy
  míra probíhá přes glabellu a opistocranion. (M45).
 33. Obvod hrudníku přes thelion v normální poloze
  • míra probíhá vzadu těsně pod dolními úhly lopatek, vpředu těsně nad prsními bradavkami (M61)
  • (u mužů, u žen tento rozměr zjišťujeme v rovině bodu mesosternale).
 34. Obvod břicha
  měříme ve výši pupku v horizontální rovině (M62 1).
 35. Obvod gluteální
  měříme v horizontální rovině nejmohutněji vyvinutého gluteálního svalstva (M64 1).
 36. Obvod paže relaxované
  (obvod paže v extenzi) – měříme v poloviční vzdálenosti mezi bodem akromiale a hrotem lokte olecranon na paži volně visící podél těla (M65).
 37. Obvod paže kontrahované
  (obvod paže ve flexi) – největší obvod paže při maximální kontrakci flexorů a extenzorů (M65 1)
 38. Obvod předloktí
  měříme v nejsilnějším místě (M66).
 39. Obvod zápěstí
  měříme v místě processus styloideus ulnae.
 40. Obvod stehna střední
  obvod měřený v poloviční vzdálenosti mezi trochanterem a zevním epikondylem femuru.
 41. Obvod lýtka maximální
  měříme v místě největšího vytvoření lýtkového svalu (M69).
 42. Obvod pasu
  měříme horizontálně v nejužším místě mezi posledním žebrem a hřebenem kyčelní kosti.
 43. kde vsude merime kozni rasy?
  Image Upload 7
 44. charakterizuj kožní řasu na tváři
  řasa probíhá vodorovně ve spojnici tragus-nozdry, měříme přímo nad spánkem tak, aby nebyl zavzat tukový polštář tváře.
 45. charakterizuj kožní řasu Na podbradku
  (pod bradou nad jazylkou) - řasa probíhá svisle, měříme přímo nad jazylkou, hlava mírně zvednutá, krk nesmí být napjat.
 46. charakterizuj kožní řasu Na hrudníku I
  • (v přední axilární čáře)
  • - řasa probíhá šikmo, měříme nad velkým prsním svalem v místě předního podpažního záhybu.
 47. charakterizuj kožní řasu suprailiakální
  řasa probíhá podél hřebene kosti kyčelní, měříme v průsečíku výšky hřebene a přední axilární čáry.
 48. charakterizuj kožní řasu na břiše
  řasa probíhá vodorovně, zvedáme ji v místě jedné čtvrtiny vzdálenosti pupek – horní přední kyčelní trn, tj. blíže pupku.
 49. charakterizuj kožní řasu nad pattelou
  řasa probíhá svisle, měříme nad čéškou. Dolní končetina je pokrčena v koleně, zcela uvolněná.
 50. charakterizuj kožní řasu nad tricepsem
  • (nad m. triceps brachii)
  • - řasa probíhá svisle, měříme nad trojhlavým svalem pažním (polovina vzdálenosti mezi acromion a olecranon na zadní ploše). Paže visí volně podél těla.
 51. charakterizuj kožní řasu subskapulární
  řasa probíhá mírně šikmo podél průběhu žeber, měříme přímo pod dolním úhlem lopatky.
 52. charakterizuj kožní řasu na lýtku
  pod fossa poplitea) - řasa probíhá svisle, měříme asi 5 cm pod podkolenní jamkou. Dolní končetina je zcela uvolněná, ve stejné pozici jako při měření nad patellou.
 53. charakterizuj kožní řasu nad bicepsem
  (nad m. biceps brachii) - řasa probíhá svisle podél osy paže, měříme nad dvouhlavým svalem pažním. Horní končetina je zcela uvolněná, ruka otočená dlaní nahoru.
 54. charakterizuj kožní řasu Na volární straně předloktí
  (v místě maximálního obvodu) - měříme na volární straně v místě největší šířky.
 55. charakterizuj kožní řasu Na stehně nad čtyřhlavým svalem
  měříme na stehně nad čtyřhlavým svalem v poloviční vzdálenosti od rozkroku ke kolenu, dolní končetina je uvolněná.
Author
iren
ID
336791
Card Set
5 antropometrie: somatometrie lidskeho tela
Description
zivy, cuta
Updated