Miljö Tentor

 1. (2p) Vad är ett säkerhetsdatablad? (syfte, vem upprättar, regler kring detta)
  Leverantör/tillverkare av kemiska produkter upprättar. Innehåller anvisningar om risker, hantering etc. Måste finnas där man hanterar kemiska produkter
 2. (4p) På vissa byggen kan dammproblemen bli stora och det finns som bekant gränsvärden för totaldamm. Emellertid finns det två typer av damm som är särskilt skadliga. Vilka? Nämn en sjukdom som varje ämne kan orsaka.
  Kisel-/stendamm ger silikosos/stendammlunga

  Asbest ger asbestos/lungcancerliknande sjukdom
 3. (3p). Nämn sex (ej fler) arbetsuppgifter som den samordningsansvarige/BAS.U på ett bygge har.
  • Samordning UE
  • Uppdatera AMP
  • gemensamma skyddsanordningar
  • tidplan, dokumentation
  • avspärrning
  • gemensamma personalutrymmen
  • anslå förhandsanmälan
  • se till att (ej nödvändigt medverka) skyddsronder genomförs
  • kontrollera förarbevis
  • besiktningsprotokoll.
  • Dokumentera
 4. (2p) Vad är skillnaden mellan skyddsansvar och straffansvar?
  • Skyddsansvar = arbetsgivaransvaret att arbetsplatsen är säker och i övrigt bra ur arbetsmiljösynpunkt.
  • Straffansvar = har alla och inträder vid olycka som leder tillpolisutredning och åtal.
 5. (2p) Beskriv hälsoeffekter av helkroppsvibrationer!
  Muskel- och ledbesvär, trötthet.
 6. (1p) Beskriv regler/rutiner för hur ett företag ska rapportera ett olyckstillbud!
  Allvarliga olyckstillbud rapporteras till AV (däremot olyckor även till Förs.kassan)
 7. (7p)

  a/ I vilka sammanhang/vid vilka tillfällen måste en arbetsmiljöplan upprättas (2p)

  b/ När måste den vara upprättad (1p)

  c/ Vem ansvarar för att arbetsmiljöplanen är aktuell efter byggstart(1p)

  d/ Nämn fyra punkter som den måste innehålla (2p). 

  e/ Vem har det övergripande ansvaret för att den upprättas? (1p)
  a/ Vid förhandsanmälan och om någon av de 13 utpekade riskerna finns

  b/ Innan byggstart

  c/ BAS.U

  d/ Riskanalys, riskåtgärder, skyddsorg, åtgärder för att skydda trekje man, ordnings- och skyddsregler

  e/ Byggherren
 8. (2p) Nämn fyra arbetsuppgifter/befogenheter som skyddsombudet har?
  • Bevaka arbetsmiljön och skyddsanordningar
  • representera arbetskamrater
  • diskutera åtgärder och förändringar med arbetsgivaren
  • stoppa arbetet (men bara vid allvarlig risk) och om arb.givaren ej har rättat sig efter beslut från arbetsmiljöinspektionen
  • disponera sin arbetstid vid behov
  • speciellt ”ta hand om” nyanställda m.fl
 9. (2p) Vilka tre grundläggande faktorer är viktigast när man bygger en fasadställning? (2 st ger 1 p).
  Bottning, strävning och förankring
 10. (2p) Förhandsanmälan: Vad är det, vem gör den, i vilka sammanhang ska den göras, till vem görs den? Vad händer om man inte gör förhandsanmälan?
  Görs inför stora byggen av BH till AV. Om inte kan man få vite.
 11. (2p) Vem har utfärdat följande lagar och förordningar?

  a/Arbetsmiljölagen
  b/Miljöbalken
  c/Arbetsmiljöförordningen
  d/AFS
  • a/ riksdagen
  • b/ riksdagen
  • c/ regeringen
  • d/ AV
 12. (2p) Vad är ”Systematiskt arbetsmiljöarbete” Beskriv vad det är och hur man ska gå till väga.
  • Ska bedrivas av alla företag, krav i arbetsmiljölagen, särskild föreskrift finns dessutom.
  • Verksamheten kartläggs,
  • inventeras,
  • allvarliga risker åtgärdas,
  • övriga förs upp i handlingsplan, arbetsmiljöpolicy upprättas,
  • utbildning och uppföljning
 13. (2p) Kan en byggnadsarbetare bli åtalad för brott mot arbetsmiljöreglerna? Motivera!
  Ja, men endast vid olycka då alla har straffansvar.
 14. (2p) Vad kallas de personer som utför samhällets övervakning av byggarbetsplatser. Ge två exempel på deras befogenheter.
  • Arbetsmiljöinspektörer
  • oanmälda besök
  • har tystnadsplikt
  • har rätt att kräva information
  • kan stänga arbetsplatsen (visst arbete)
  • kan lägga vite.
 15. (1p) Vad heter den nya enheten för att mäta ljusstyrka?
  Lumen
 16. (2p) Statiskt muskelarbete eller dynamiskt muskel arbete, vilket är gynnsammast för din kropp? Motivera
  • Dynamiskt är bättre
  • musklerna arbetar i olika lägen, de förlängs och förkortas
  • ger bättre blodscirkulation
  • musklerna tröttas inte ut lika snabbt
 17. (3p) Nämn 3 (ej fler) uppgifter som BAS-P ansvarar för!
  • Upprätta AMP
  • Dokumentera (projektdokumentation)
  • Göra tidsplaner
 18. (2p) Hur ska olycksfall och olyckstillbud rapporteras?
  • Olykor rapporteras till Försökringskassan.
  • Allvarliga olyckstillbud rapporteras till AV
 19. (3p) Riskfyllda arbeten enligt Av. [Arbetmiljöverket]

  a/ (3p) Riskfyllda arbeten enligt Av. [Arbetmiljöverket]

  b/ Om man har ett riskfyllt arbete, vad måste man då göra? (1p)
  • a/ Rivningarbete
  • Risk för fall större än 2 m
  • Spräningsarbete
  • Passerade fondonstrafik (typ vägarbete)
  • Risk för att begravas under jordmassor (Schaktning)
  • Dykarbete
  • Arbeten vid högspänningsledning

  • b/ Att man är försiktig
  • Har skyddsanordningar
  • Att man har ansvar
  • Personliga skyddsutrustning
 20. (7p) Vad är ”Systematiskt arbetsmiljöarbete”?

  a/ Vad reglerar/styr detta? (2p)

  b/ Vem bedriver ett sådant (1p)

  c/ Hur genomförs detta? Vad består det av? (3p)

  d/ Hur kan man verifiera att man bedriver ett sådant? (1p)
  a/ Krav i AML

  b/ Ska bedrivas av alla företag

  c/ Verksamheten kartläggs, inventeras, allvarliga risker åtgärdas, övriga förs upp i handlingsplan, arbetsmiljöpolicy upprättas, utbildning och uppföljning


  d/ verksamheten kartlägger och en arbetsmiljöpolicy upprättas. Företaget dokumenterar allt.
 21. (3p) Vad kan du säga som arbetsledare på en byggarbetsplats för att din personal ska få bättre hälsa/mindre besvär? Ange sex (ej fler) faktorer!
  • Att arbetet följer lagar, förordningen och föreskrifter
  • Arbetsorganistation, metoder och utrustning inte innebär risk
  • Gällande regler liksom interna skydds- och hanteringsanvisningar följs
  • Medarbetare respekterar skyddsanordningar
  • Nyanställda får god introduktion
  • Uppgifter, utrustning och arbetsplats anpassas till ålder och ev handikapp
 22. 3p) Nämn 3 (ej fler) arbetsuppgifter/befogenheter som arbetsmiljöinspektören har
  1. Arbetsmiljöinspektören inspekterar arbetsplatser för att kontrollera att arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter följs

  2. Arbetsmiljöinspektörens uppgift är att upptäcka risker i arbetsmiljön, till exempel felaktiga arbetsställningar, farlig hantering av kemiska ämnen, dålig luft eller buller.

  3. En viktig uppgift för arbetsmiljöinspektören är att upplysa om och tolka nya lagar och författningar.

  4. En viktig uppgift är också att studera hur arbetet är organiserat. I sådana fall tittar man på om det förekommer mobbning och andra relationsproblem eller om de anställda utsätts för skadlig stress. DE sociala och psykiska aspekterna på arbetsmiljön har blivit allt viktigare.
 23. 3p) Nämn 3 (ej fler) arbetsuppgifter/befogenheter som arbetsmiljöinspektören har
  • Bevaka arbetsmiljön och skyddsanordningar
  • representera arbetskamrater
  • diskutera åtgärder och förändringar med arbetsgivaren
  • stoppa arbetet (men bara vid allvarlig risk) och om arb.givaren ej har rättat sig efter beslut från arbetsmiljöinspektionen
  • disponera sin arbetstid vid behov, speciellt ”ta hand om” nyanställda m.fl
 24. (2p) Nämn två härdplaster som ofta används inom byggandet och som har särskilda hanteringskrav p.g.a. hälsoriskerna?
  Akrylatplast (tryckerier, möbeltillverkning, golvläggning, tandvård, nagelskulptering, ortopedi, verkstäder, förpackningsindustri och elektronikindustri.)

  Aminoplast                                         

  Fenoplast

  Polyesterplast (I Omöttad form)

  Polyuretanplast (Finns i tex billack, isolerskum, härdande limmer och lacker.

  Plast :

  Plaster kan delar in i termoplaster och härdplast

  Härdplatser finns i många produkter, till exempel lacker och limmer.
 25. jQuery1124010905980466840193_1513175415880 (3p) Ett arbetsmiljöbrott (vid exempelvis en olycka) kan prövas rättsligt. Varför är det ofta svårt att komma fram till vem som ska dömas. Ange 6 (ej fler) tänkbara orsaker till detta.
  ?
 26. ?? (3p) Vilka speciella dokument utöver AMP [Arbetsmiljöplan] måste tas fram vid:

  a/ sprängning

  b/ montering av byggnadsställning

  c/ passerande spårbunden trafik
  ?
 27. (8p) Miljöklassning av byggnader


  a/ Vad heter det svenska system som fokuserar på innemiljö? (1p)

  b/ Vilka tre områden fokuserar ”Miljöbyggnad” på? (3p)

  c/ Vilka två huvudtyper av krav ger poäng för Svanenmärkning? (2p)

  d/ Vilket system har märkning av stadsdelar? (1p)

  e/ Vad heter det europeiska systemet för energimärkning (1p)
  a/ P-märkning

  b/ Innemiljö, Energi, Material

  c/ Användning av kemikalier, material, energiåtgång och svanenkrav material

  d/ BREEAM

  e/ Green Building
 28. (11p) Hantering av restprodukter

  a/ Varför källsorterar man på en byggarbetsplats, ange 3 (ej fler) skäl (3p)

  b/ Vad avgör i det enskilda projektet hur många fraktioner som man delar upp avfallet i? (3p)

  c/ Varför är det ur miljösynpunkt speciellt bra att återvinna aluminium? (1p)

  d/ Varför är det speciellt viktigt vid källsortering att inte exempelvis lägga kemiska produkter eller batterier i fel container? (1p)

  e/ Nämn tre material som kan och brukar återvinnas inom byggsektorn! (3p)
  • a/ Kostnader/ekonomi,
  • Kundkrav
  • Lagkrav (farligt avfall)
  • Eget miljötänk

  • b/ Graden av källsortering är beroende typ av byggprojekt, exempelvis kräver rivning oftast en ökad källsortering.
  • Graden av källsortering kan variera under projektets gång
  • Normalt byggprojekt är det normal med 4-6 fraktioner
  • I vissa projekt (Trånga utrymme, små mängder restprodukter, långa transportavstånd) kan det vara ekonomisk försvartbart att inte källsortera på plats utan man låter nån annan göra det, dvs eftersortering till renhållningsentreprenör.
  • Farligt avfall måste alltid källsorteras noga!!!

  c/ För att det går åt mindre energi att återvinna den än  att göra nytt aluminium.

  d/ Hela containern kan klassas som farligt avfall. Dyrt!

  • e/ Asfalt
  • Betog
  • Metaller
  • Isolering
  • Tegel -> Betong
  • Takpapp
  • Plast
  • Glas
  • Gips
 29. . (3p) Hur fungerar ”Byggvarubedömningen”?

  Görs utifrån kriterier som utvärderar dels ingående ämnens egenskaper dels livscykelpåverkan från produkten. Varan kan få bedömningen :
  • Rekommenderas
  • Accepteras
  • Undviks
 30. (6p) Nationella miljökvalitetsmål

  a/ Vem har fastställt dessa? (1p)

  b/ Nämn tre av dessa! (3p)

  c/ Hur kan dessa påverka ett byggprojekt (2p)
  a/ sveriges riksdag

  • b/ Begränsad klimatpåverkan
  • Frisk lust
  • Bara naturliga försurning
  • Giftfri miljö
  • Skyddande ozonskikt
  • Säkert strålmiljö
  • Ingen övergödning
  • Levande sjöar och vatttendrag
  • Grundvatten av god kvalitet
  • Hav i balans samt levande kust och skärgård
  • Myllrande våtmarker
  • Levande skogar
  • Ett rikt odlingslandskap
  • Storlagen fjällmiljö
  • God bebyggd miljö
  • Ett rikt växt- och djurliv

  • c/ Begränsad klimatpåverkan
  • Bara naturlig försurning
  • Giftfri miljö
  • Frisk luft
  • God bebyggd miljö
 31. (1p) Vem registrerar/lägger in produkten i Basta?
  Basta systemet bygger på att leverantörernas egendeklaration där de registrerar de byggvaror som uppfyller kraven på maximala halter för miljö- och hälsofarliga egenskaper i databasen.
 32. (1p) Vad är BETA?
  BETA registret kan sägas vara en del av BASTA-systemet. Men är mindre strängare än Basta-kriterierna. Därför måste leverantören ange på vilket sätt produkten avviker från BASTA-kraven och tillhandahålla kompletterande information.
 33. (2p)Vilken aktivitet inom bygg hör i första hand ihop med vilken miljö-/hälsoeffekt. Koppla ihop med pilar!

  1 sprängning
  2 avvänjning av fossila bränslen
  3 slipning av betonggolv
  4 relining med epoxi

  1 silikosrisk
  2 övergödning
  3 hormonstörningar
  4 försurning
  • 1 sprängning -> övergödning
  • 2 avvänjning av fossila bränslen -> försurning 
  • 3 slipning av betonggolv -> silikosrisk
  • 4 relining med epoxi -> hormonstörningar
 34. (2p) Vad är ett säkerhetsdatablad?
  Är ett dokument som medföljer alla kemiska produkter som innehåller farliga ämne. Innehåller information om en produkts farliga egenskaper, vilka risker som finns samt vilka skyddsåtgärder som bör vidtas vid hantering.
 35. (4p) På vissa byggen kan dammproblemen bli stora och det finns som bekant gränsvärden för totaldamm. Emellertid finns det två typer av damm som är särskilt skadliga. Vilka?
  • Kisel/Stendamn - silikosis/ stendammslunga 
  • Asbest - asbestos
 36. (3p). Nämn sex (ej fler) arbetsuppgifter som den samordningsansvarige/BAS.U på ett bygge har
  • Följa upp AMP
  • Klargöra ansvar för skyddsanordningar
  • Dokumenterar
  • Besiktningsprotokoll
  • Tidsplanera
  • Kontrollera förarbevis (Ex. kranförarbevis)
  • Delta i skyddsronder
 37. (2p) Vilken är den vanligaste arbetsplatsolyckan respektive den vanligaste arbetssjukdomen inom bygg?
  • Arbetsplatsolyckan :
  • Fallolyckor
  • Överbelastning
  • Föremål i rörelse
  • Fallande/flygande föremål
  • Fel/Sned-/Spiktramp

  • Arbetssjukdomar :
  • Muskler, Skelett, Bindväv  49 %
  • Nervsystem o sinnesorgan 15 %
  • Andningsorgan 14 %
  • Huden 9 %
  • Övriga 13 %
 38. (2p) Beskriv hälsoeffekter av handhållna vibrerande arbetsmaskiner?
  • Orskar domningar
  • Nedsatt känsel
  • Skador på nervfibrerna
  • Vita fingrar
 39. . (1p) Hur ska företaget rapportera ett olyckstillbud?
  • Vid olycka anmäler man till försäkringskassan.
  • Vid allvarlig olycka anmäler man till arbetsmiljöverket
 40. (6p) Arbetsmiljöplan AML

  a/ I vilka sammanhang/vid vilka tillfällen måste en arbetsmiljöplan upprättas (2p)

  b/ När måste den vara upprättad (1p)

  c/ Vem ansvarar för att arbetsmiljöplanen är aktuell (1p)

  d/ Nämn fyra punkter som den måste innehålla (2p)
  a/ Vid förhandsanmälan och vid riskfyllda arbeten.

  b/ innan byggstart

  c/ BAS-U

  • d/ Åtgärder
  • Riskinventering/riskanalys
  • Ordningsregler
  • Skyddsorganisation
  • Påverkan på 3e man

  • e/ Syfte med AML
  • Den skall förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt i övrigt se till att en god arbetsmiljö uppnås
 41. (2p) Nämn fyra arbetsuppgifter/befogenheter som skyddsombudet har?
  Stoppa arbetsuppgift som kan vara riskfyllda

  • Begära besked av arbetsgivaren i olika arbetsmiljöfrågor
  • Kräva att arbetsmiljöverket ska ingripa
  • Begära åtgärder
  • Rätt att stoppa arbetet om arbetsgivaren ej har rättat sig efter ett förbud
 42. ?(3p) Vem har ansvar för att en olycka har skett? Frågan har ett allmängiltigt svar: Det beror på en mängd olika faktorer. Nämn sex av dessa.
  ? Arbetsgivaren/BH har ansvar över ifall en olycka inträffas då de har ett back-up ansvar
 43. (2p) Vilka tre grundläggande faktorer är viktigast när man bygger en fasadställning?
  • Att den har skyddsräcke (Vid fallhöjd >2m )
  • Skydd mot väder och vind
  • Passerande fondonstrafik.
 44. (2p) Förhandsanmälan: Vem gör den, i vilka sammanhang ska den göras, till vem görs den? Vad händer om man inte gör förhandsanmälan?
  Byggherren gör förhandsanmälan till AV innan arbetsplatsen etableras.

  • När arbetet beräknas pågå längre än 30 dagar och sysselsätta mer än 20 man samtidigt.
  • Arbetsvolym beräknas överstiga 500 persondagar

  Om man inte lämnar in får man en sanktionsavgift på 5000 kr
 45. (2p) Vad är ”Systematiskt arbetsmiljöarbete” Beskriv vad det är och hur man ska gå till väga
  • Ska bedrivas av alla företag, krav i arbetsmiljölagen, särskild föreskrift finns dessutom.
  • Verksamheten kartläggs, inventeras,
  • allvarliga risker åtgärdas,
  • övriga förs upp i handlingsplan,
  • arbetsmiljöpolicy upprättas,
  • utbildning och uppföljning
 46. (2p) Vad är skillnaden definitionsmässigt mellan en spikpistol och bultpistol?
  • SPIKPISTOL
  • Ca 200 olycksfall per år
  • Handhållna för spik, klammer eller dyl.
  • Drivs av luft, fjäder, el (ej detonerande laddning)
  • Arbetsgivare ska se till att arbetstagarna har färdigheter, känner till risker och skötsel
  • Arbetsgivare ska se till att spikpistolen kontrolleras underhållas regelbundet
  • Varningskylt  • BULTPISTOL
  • Störst risk- splitter och risoschetter
  • Detonerande laddning
  • Måste vara typkontrollerad och märkt
  • Låsbar förvaringsbox
  • Tryck krävs för avfyrning
  • Ögon och hörselskydd krävs
  • Varningsskylt
 47. (2p) Kan en byggnadsarbetare bli åtalad för brott mot arbetsmiljöreglerna? Motivera!
  Ja, men endast vid olycka. då alla har ett straffansvar
 48. 2p) Vad heter den myndighet som har till uppgift att övervaka arbetsmiljön på svenska arbetsplatser och vad kallas de personer som utför övervakningsarbetet.
  • Arbetsmiljöinspektörer
  • oanmälda besök
  • har tystnadsplikt
  • har rätt att kräva information
  • kan stänga arbetsplatsen (visst arbete), kan lägga vite
 49. ?? (2p) Vad är ett regionalt skyddsombud?
  ?? Om ett litet företag inte har något skyddsombud kan de vänta sig till regeringen som fixar ett skyddsombud.
 50. (2p) Vad kallas (innebär) bullervärdet 85 dB(A)
  • övre insatsnivån
  • man behöver hörselskydd och hörselundersökning måste erbjudas
 51. (3p) Hur undviks belastningsskador. Ange 6 åtgärder/arbetssätt!
  • Ergonomisk arbetställning
  • Variera arbetet
  • Använd hjälpmedel ( maskinen, lyftkranar)
  • Undvik statiskt muskelarbete
  • Undvik lyft tungt
  • Undvik att lyfta och vrida samtidigt
  • Lyft rätt
 52. 2p) Nämn två (ej fler) av Sveriges nationella miljömål!
  • Begränsad klimatpåverka,
  • giftfri miljö,
  • bara naturlig försurning,
  • frisk luft, 
  • god bebyggd miljö
 53. 1. (2p) Nämn två aktiviteter inom bygg/fastighet som påverkar övergödningen!
  • Sprängning
  • arbetsmaskiner
  • transporter
  • konstgödsel
 54. (2p) Nämn två ämnen/föroreningar som påverkar växthuseffekten!
  Koldioxid, metan, lustgas (även vattenånga), freoner
 55. ?? (2p) Vad innebär det att en produkt är Svanenmärkt?
  ??
 56. (2p) Vad innebär en LCA? Beskriv med ett par rader!
  I en livscykelanalys studerar man en produkts miljöbelastning ur en rad olika aspekter  från vaggan (malmbrytning ex vis) till det slutliga omhändertagandet av den förbrukade varan
 57. (2p) Nämn två (ej fler) klassificeringssystem för byggnader
  • LEED
  • BREEAM
  • MILJÖBYGGNAD
  • SVANEN
 58. (4p) Beskriv huvudpunkterna/gången vid införande av ett miljöledningssystem enligt ISO14001
  Övergripande: Plan, do, check, act och ständiga förbättringar. Miljöutredning, lagkrav mm, miljöaspekter, prioriterade miljöaspekter, miljöpolicy, miljömål, miljöledningsprogram, jobbet görs, utbildning, mätning, kontroll, miljörevision, ledningens genomgång, justering av systemet, ev revision av ackrediterad miljörevisor
 59. Vad är producentansvar? Nämn 2 varugrupper som omfattas av detta ansvar!
  Är en lag som säger att den som sätter en produkt på marknaden har ansvar för den förbrukade varan (att den tas omhand)

  Detta gäller för: Returpapper, förpackningar, däck, bilar, elektroniska produkter och batterier
 60. (4p)Källsortering

  a/ Varför källsorterar man på en byggarbetsplats (viktigaste drivande faktorer för källsortering)?

  b/ Vad avgör hur många fraktioner som man delar upp avfallet i
  a/ Man ska källsortera för att spara pengar, då deponiskatten är 435kr/ton. Bäst ekonomi är det att källsortera 4-6 fraktioner.

  b/ Geografiskt läge, typ av projekt, när i projektet
 61. (2p) Var kan PCB förekomma i en byggnad? Nämn 2 exempel!
  Fogar till betong/fasadelement, gamla treglasfönster, halksäkra golv, kondensatorer
 62. (2p) Varför är det speciellt viktigt vid källsortering att inte exempelvis lägga kemiska produkter eller batterier i fel container?
  Hela containern kan klassas som farligt avfall. Dyrt!
 63. ?? (2p) Var kan bly förekomma i en byggnad?
  ??
 64. (3p) Nämn 3 metoder och i vilka sammanhang de används, för att minska radonhalten i en fastighet!
  Radon, som kan förekomma i mark, vatten och i byggnadsmaterialet blåbetong.
 65. (5p) Miljökonsekvensbeskrivningen

  a/ i vilka sammanhang upprättas den? (1p)

  b/ av vem? (1p)

  c/ vem godkänner? (1p)

  d/ ange några punkter som den måste innehålla (2p)
  a/ Vid stora projekt med betydande miljökonsekvenser. Om det behövs kan stämmas av med länsstyrelsen

  b/ byggherren/verksamhetsutövaren

  c/ länsstyrelsen eller regeringen

  d/ beskrivning av miljösituationen, alternativ, nollalternativ, miljökonsekvenser, samråd mm
 66. (3p) Var kan CFC förekomma i en byggnad? Ge två exempel! Hur ska rester av CFC omhändertas/hanteras
  Kan förekomma i isolermaterial, vissa sorters cellplast, kylmedel, värmepumpanläggning.

  CFC bryter ner ozonet och är förbjudet att använda.

   CFC ska omhändertas genom auktoriserade kylteknikföretag som suger ut systemet och skickar den till destruktion.. [Kylanläggning]  Byggmaterial med CFC eller HCFC ska hanteras som farligt avfall och lämnas till anläggningar med tillstånd att ta hand om och oskadliggöra denna typ av avfall.
 67. (2p) Vad menas med begreppet hållbar utveckling?
  Hållbar utveckling innebär att säkerställa mänskligt välbefinnande och skapa en fungerande samhällelig, kulturell och ekonomisk utveckling - i balans med jordens ekologiska system.

  • Fyra systemvillkor för hållbar utveckling
  • Människa
  • Kultur
  • Ekonomi
  • Miljö
 68. (1p) Vad heter den samlade miljölagstiftningen?
  Miljöbalken
 69. (1p) Varför är det ur miljösynpunkt speciellt bra att återvinna aluminium?
  Det krävs mindre energi att återvinna än att göra nytt
 70. (2p) Vilka är de vanligaste orsakerna (vanligaste föroreningarna) till att man kan tvingas rena länshållningsvattnet i ett byggprojekt?
  Olja och slam/partiklar
 71. (4p) Nämn 4 (ej fler) uppgifter inom arbetsmiljöområdet som byggherren måste utföra/se till att bli utförda.
  • Utse BAS.U och BAS.P
  • Se till att AMP upprättas
  • Back-Up ansvar, dvs. obligatorisk samordningsansvar av projekteringen ur arbetsmiljösynpunkt
  • Göra Förhandsanmälan
 72. Vad är en förhandsanmälan?
  • Förhandsanmälan ska lämnas från byggherren till AV 
  • Görs vid stora byggen
  • det vill säga ska pågå i mer än 30 dagar och där över 20 man är sysselsatta samtidigt.
  • Förhandsanmälan måste vara uppsatt och uppdateras, om inte måste en sanktionsavgift på 5000 kr
 73. (3p) Nämn 6 (ej fler) uppgifter som BAS.U har!
  • Samordning av UE
  • Uppdatera AMP och besiktningsprotokoll
  • Gemensamma skyddsanordningar och tidsplan
  • Avspärrning
  • kontroll av förarbevis
  • Dokumentation
  • se till att skyddsronder genomförs
  • Anslå förhandsanmälan Gemensamma personalutrymmen
 74. (2p) Arbetsmiljöplan. Vad måste en arbetsmiljöplan innehålla? Nämn 4 (ej fler) punkter!
  • Påverkan på tredjeman
  • Åtgärder för riskfyllda arbeten
  • Skyddsorganisation
  • Allmänna ordnings-och skyddsregler
 75. Buller
  a/ Buller kan orsaka hörselnedsättning. Nämn tre andra (ej fler) konsekvenser som buller kan medföra (1,5p) 

  b/ Vilken är den övre insatsnivån? (1,5p).

  c/ Vad måste arbetsgivaren göra om den övre insatsnivån överskrids? Nämn 2 (ej fler) åtgärder (2p)
  • a/ Hörselnedsättning
  • Olycksrisker
  • Stress
  • Förhindra kommunikation

  b/ 85dB

  • c/ Genomföra åtgärder
  • Upprätta handlingsplan
  • Se till att hörselskydd används
  • Erbjuda hörselundersökning
 76. (2p) Skyddsombud
  a/ vad är ett regionalt skyddsombud? (1p)

  b/ kan ett skyddsombud drabbas av straffansvar? Motivera svaret! (1p)
  a/ På arbetsplatser där skyddskommitté inte har tillsatts gäller det att kontakta fackliga organisationen som utser ett skyddsombud. Om det inte finns någon lokal skyddsombud så tar regionala skyddsombudet över.

  b/ Ja, eftersom alla har straffansvar och det inträder vid olyckor som leder till polisutredning och åtal.
 77. (6p) Miljölagtiftning, regler mm

  a/ Vad heter den samlade miljölagstiftningen? (1p)

  b/ Nämn en hänsynsregel i lagstiftningen (1p)

  c/ Vilken myndighet fastställer riktvärden för tillåtet buller utomhus från byggarbetsplatser? (1p)

  d/ I vilka sammanhang ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas? (1p)

  e/ Vem ansvarar för att miljökonsekvensbeskrivningen upprättas? (1p)

  f/ Nämn ett produktslag som omfattas av producentansvar (1p)
  a/ Miljöbalken 

  • b/ Kunskapskravet (Den som driver en verksamet eller ska vidta åtgärder ska ha tillräckligt med kunskap om hur människans hälsa kan påverkas och skyddas)
  • Lokaliseringsprincipen (välja en sådan plats att verksamheten kan bedrivas med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljö)

  c/ Naturvårdsverket 

  • d/ En verksamhetsutövare som vill ha tillstånd att anlägga, driva eller ändra en verksamhet enligt vissa bestämmelser i Miljöbalken ska bedöma miljökonsekvenserna och sammanställa en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Upprättas vid stora byggprojekt som har hög miljöbelastning. Ska innehålla: Beskrivning av miljösituationen, miljökonsekvenserna, alternativ, nollalternaiv och samråd. 
  •  
  • e/ byggherren upprättar och länsstyrelsen godkänner 
  •  
  • f/ Elektroniska apparater, batterier, metaller, däck
 78. (6p) Miljöledning, ISO 14001
  a/ Vad är ledordet för ISO 14001 (1p)

  b/ Vilka är de fyra övergripande delarna av systemet (som även återkommer i systemen för kvalitet och arbetsmiljö) (1p)

  c/ Vem utfärdar certifikatet (1p)

  d/ Vilka företag kan certifieras (1p)

  e/ Nämn två (ej fler) fördelar med att införa ett miljöledningssystem (1p för två rätt)

  f/ Vad heter byggsektorns certifieringssystem som bl.a. innehåller miljöaspekter? (1p)
  a/ Ständiga förbättringar 

  • b/ Plan
  • Do
  • CheckAct

  c/ Certifieringen utförs av externa och godkända miljörevisorer.

  • d/ Förbundit sig att uppfylla miljömål
  • Följer lagar, föreskrifter, anvisningar
  • Förbundit sig att ständigt förbättra miljöprestanda

  • e/ Effektivare användning av material, energi och avfallshantering à ger lägre kostnader
  • Personalen blir delaktig i miljöarbetet à ger kunskap och motivation


  f/ BF9K
 79. (3p) BASTA
  a/ Vad innehåller BASTA? (1p)

  b/ Vem lägger upp informationen i BASTA? (1p)

  c/ Vad är Beta-registret? (1p)
  a/ BASTA är ett miljöbedömningssystem för bygg-och anläggningsprodukter, med syfte att fasa ut ämnen som har skadliga kemiska egenskaper. I BASTA: s produktbas finns material med kemiska egenskaper som klarar BASTA-kraven.

  b/ Leverantören

  c/ Beta-registret är en del av BASTA-systemet och innehåller de produkter som ej klarar alla BASTA-kraven.
 80. (3p) Vad utmärker ett passivhus? Ge 6 exempel på egenskaper/utformning
  Ett passivhus saknar traditionella uppvärmningssystem.

  • Mycket lufttäta hus
  • Väggarna är tjocka och täta
  • Värms upp med kroppsvärme, sol, lampor, hushållsapparater etc.
  • Välisolerade väggar, tak, golv, fönster och dörrar
  • Begränsade fönsterareor mot söder och väster
  • Fläktstyrd ventilation
 81. (2p) Vad är en byggvarudeklaration? Beskriv kortfattat!
  Ett dokument med information om en byggvara. Den ger anvisning och hur varan ska hanteras i byggskedet, brukskedet och då den blir avfall. Även om hur de klassificeras och om de är farliga eller ej.
 82. 4 p)Märkningssystem

  a/ vad heter det officiella nordiska miljömärkningssystemet? (1p)

  b/  vad heter det internationella systemet för träprodukter/skogsbruk (ekologiskt, socialt ansvarstagande) (1p)

  c/ Vad är en EPD? (1p)

  d/ Vad omfattar ”Green Building” (1p)
  a/ Svanen

  b/ FSC, Forest Stewardship Council

  c/ Står för: Enviromental Product Declaration och det är en certifierad miljövarudeklaration (avancerad deklarationsform)

  d/ Green Building riktar sig till fastighetsägare och förvaltare som vill effektivisera energianvändningen i sina lokaler och bostäder. Kravet är att byggnaden använder 25 % mindre energi än tidigare eller jämfört med nybyggnadskraven i BBR.
 83. ?? (2p)Vilken aktivitet inom bygg hör i första hand ihop med vilken miljö-/hälsoeffekt. Koppla ihop med pilar!

  Kväveoxid 
  nonylfenol
  metan
  ozon

  försurning
  skador på arvsmassor
  luftföroreningar i städer
  växthuseffekten
  ??
 84. (4p) Nämn 4 (ej fler) uppgifter inom arbetsmiljöområdet som byggherren måste utföra/se till att bli utförda.
  se till att arbetsmiljön beaktas i planerings- och projekteringsfasen för både byggskedet och för den färdiga byggnaden/anläggningen (bruksskedet) 

  utse byggarbetsmiljösamordnare, Bas-P och Bas-U

  se till att det finns en arbetsmiljöplan innan byggnadsarbetet startar

  se till att en förhandsanmälan skickas till Arbetsmiljöverket för större arbeten
 85. (3p) Vilka två huvudtyper av vibrationsskador finns (1p) och hur yttrar sig resp. typ (d.v.s. vilka skador kan man få?) (2p)
  • Neurologiska skador
  • Vaskulära skador
  • Muskel-skellettskador
 86. (3p) Riskfyllda arbeten enligt Av

  a/ Nämn fyra (ej fler)”riskfyllda” arbeten (2p)

  b/ Om man har ett riskfyllt arbete, vad måste man då göra? (1p)
  a/ målningsarbete, svetsning, laddning av blybatterier, lampbyten, arbete på hög höjd, el arbete.

  b/ ta åt sig åtgärder, utbilda arbetstagaren, se till så arbetstagaren har rätt utrustning
 87. (6p) Arbetsmiljöplan

  a/ Vem har det övergripande ansvaret för att den upprättas? (1p)

  b/ Vart ska den skickas? (1p)

  c/ Vid vilka tillfällen ska den upprättas? (2p)

  d/ Vad måste en arbetsmiljöplan innehålla? Nämn 4 (ej fler) punkter! (2p)    a/ byggherren

  • b/  Bas-U
  • c/ innan byggstart

  • d/ De regler som skall tillämpas på byggarbetsplatsen
  • Beskrivning av hur arbetsmiljöarbetet skall organiseras.
  • En beskrivning av de åtgärder som skall vidtas för "arbeten med särskild risk" (se När ska en arbetsmiljöplan tas fram) och andra förekommande risker.
  • Ev. annan verksamhet på arbetsstället.
 88. (3p) Nämn 6 (ej fler) uppgifter som BAS.U har!
  • samordna arbetet med att förebygga risker för ohälsa och olycksfall på arbetsstället.
  • att arbetet tidsplaneras på det sätt som behövs för att förebygga risker för ohälsa och olycksfall till följd av att olika verksamheter pågår på arbetsstället samtidigt.
  • se till att allmänna skyddsregler för arbetet utfärdas
  • organisera en skyddsverksamhet tillsammans med de entreprenörer som är verksamma på arbetsplatsen
  • säkerställa att entreprenörer på arbetsplatsen följer de arbetsmiljöregler som tillämpas på arbetsstället -vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att endast behöriga personer ges tillträde till arbetsstället
 89. (5p) Buller
  a/ Buller kan orsaka hörselnedsättning. Nämn tre andra (ej fler) konsekvenser som buller kan medföra (1,5p)

  b/ Vilken är den övre insatsnivån? (1,5p).

  c/ Vad måste arbetsgivaren göra om den övre insatsnivån överskrids? Nämn 2 (ej fler) åtgärder (2p)
  a/ Sömnstörningar, skador på hjärta & kärl, sämre prestationsförmåga

  • b/ Daglig bullerexponeringsnivå LEX,8h 85 dB
  • Maximal A-vägd ljudtrycksnivå LpAFmax 115 dB
  • Impulstoppvärde LpCpeak 135 dB

  • c/ Genomföra åtgärder/skriftlig handlingsplan
  • Skylta, avgränsa och begränsa tillträde
  • Se till att hörselskydd används
  • Erbjuda hörselundersökning
 90. (2p) Skyddsombud
  a/ vad är ett regionalt skyddsombud? (1p)

  b/ kan ett skyddsombud drabbas av straffansvar? Motivera svaret! (1p)
  a/ Skyddsombudet är de anställdas fackliga representant i arbetsmiljöfrågor.

  b/ Ja, om skyddsombudet personligen har orsakat skada.
 91. (2p) Vad är skillnaden på statiskt och dynamiskt arbete för en muskel och vilket är att föredra?
  Dynamiskt är bäst. man arbetar i olika lägen vilket gör så att muskeln rör på sig och man blir inte trött lika snabbt

  statiskt arbete så jobbar man i ett läge och därför blir man trött snabbt
 92. 9. (2p) Vad är artros och hur uppkommer det?
  Förslitning i leden pga överbelastning
 93. (9p) Miljölagtiftning, regler mm
  a/ Vad heter den samlade miljölagstiftningen? (1p)

  b/ Nämn en hänsynsregel i lagstiftningen (1p)

  c/ Ge tre exempel på ”miljöskatter”? (3p)

  d/ Vilken myndighet fastställer riktvärden för tillåtet buller utomhus från byggarbetsplatser? (1p)

  e/ I vilka sammanhang ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas? (1p)

  f/ ?? Vem ansvarar för att miljökonsekvensbeskrivningen upprättas? (1p) 

  g/ Nämn ett produktslag som omfattas av producentansvar (1p)
  a/Miljöbalken

  b/ företagare ska bevisa att de förpliktelser, regler, följs vid tillsyn och prövning enligt miljöbalken

  c/ energi,svavel & koldioxid skatt på bränslen

  d/ Naturvårdsverket

  e/ miljökonsekvensbeskrivning för alla verksamheter som påverkar miljön

  f/ ??

  g/ Elektronik
 94. ?? (8p) Miljöledning, ISO 14001

  a/ Vad är ledordet för ISO 14001 (1p)

  b/ Vilka är de fyra övergripande delarna av systemet (som även återkommer i systemen för kvalitet och arbetsmiljö) (1p)

  g/ Vad heter byggsektorns certifieringssystem som bl.a. innehåller miljöaspekter? (1p)

   

  c/ Nämn fyra kravpunkter som måste redovisas i ledningssystemet (2p)

  d/ Vem utfärdar certifikatet (1p)

  e/ Vilka företag kan certifieras (1p)f/ Nämn två (ej fler) fördelar med att införa ett miljöledningssystem (1p för två rätt)
  a/ Nytänkande, engagemang och kostnadsmedvetenhet

  f/ ökad processeffektivitet ·  effektivare användning av resurser och material
 95. (8p)Märkningssystem

  a/ vad heter det officiella nordiska? (1p)

  b/ det gemensamma europeiska? (1p)

  c/ det internationella systemet för träprodukter/skogsbruk (ekologiskt, socialt ansvarstagande)

  d/ Vad avser P-märkning av fastigheter? (2p)

  e/ Vad är en EPD? (1p)

  f/ Vad omfattar ”Green Building” (1p)  g/ Vad heter det svenska miljöklassnings-/märkningssystemet för byggnader? (1p)
  a/ Svanen

  b/ Green Building

  c/ Forest Stewardship Council

  d/ P-märket är SP-koncernens eget kvalitetsmärke och innebär att produkten minst uppfyller lag- eller myndighetskrav

  e/ EPD är ett informationssystem för att faktamässigt beskriva miljöegenskaper hos produkter och tjänster i ett livscykelperspektiv

  f/ energi

  g/ miljöbyggnad
 96. (3p) BASTA
  a/ Vad innehåller BASTA? (1p)

  ?? b/ Vem lägger upp informationen i BASTA? (1p)

  c/ Vad är Beta-registret? (1p)
  a/ oberoende miljöbedömningssystem för bygg- och anläggningsprodukter.

  b/

  c/ en förteckning över godkända/acceptabla kemiska produkter
 97. (2p)Vilken aktivitet inom bygg hör i första hand ihop med vilken miljö-/hälsoeffekt. Koppla ihop med pilar!

  Sprängning
  Avvändning av cement      
  Omhändertagande av kylanläggningar 
  Relining med epoxi   

  Hormonstörningar
  Övergödning   
  Skador på ozonskikt    
  Växthuseffekten
  • Sprängning - Hormonstörningar
  • Avvändning av cement - Växthuseffekten   
  • Omhändertagande av kylanläggningar  - Skador på ozonskikt 
  • Relining med epoxi - Övergödning
 98. (3p) Nämn 3 (ej fler) uppgifter som BAS-P ansvarar för!
  • Upprätta en arbetsmiljöplan
  • planera och projektera utifrån arbetsmiljö och säker­het
  • Ska samordna och sammanställa de underlag som tas fram av de olika projektörerna
 99. (3p) Nämn 3 (ej fler) uppgifter som BAS-P ansvarar för!
  • Upprätta en arbetsmiljöplan
  • planera och projektera utifrån arbetsmiljö och säker­het
  • Ska samordna och sammanställa de underlag som tas fram av de olika projektörerna
 100. (2p) Vart måste olycksfall resp. olyckstillbud rapporteras?
  arbetsmiljöverket & försäkringskassan
 101. (3p) Riskfyllda arbeten enligt Av.
  a/ Nämn fyra (ej fler)”riskfyllda” arbeten enligt Av (2p)

  ?? b/ Om man har ett riskfyllt arbete, vad måste man då göra? (1p)
  a/ målningsarbete, svetsning, laddning av blybatterier, lampbyten, arbete på hög höjd, el arbete

  b/ ??
 102. (5p) Vad är ”Systematiskt arbetsmiljöarbete”?
  a/ Vem ska bedriva ett sådant (1p)

  b/ Hur genomförs detta? Vad består det av? (3p)

  c/ Hur kan man verifiera att man bedriver ett sådant? (1p)
  a/ arbetsgivare

  b/ Ett systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att i det dagliga arbetet uppmärksamma och ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas hälsa och säkerhet

  c/ genom certifierande acrediteringsorgan 103. (3p) Buller
  a/ Buller kan orsaka hörselnedsättning. Nämn tre (ej fler) andra konsekvenser som buller kan medföra. (1,5p)

  b/ Vilken är den undre insatsnivån för buller (1,5p)
  a/ Sömnstörningar, skador på hjärta & kärl, sämre prestations & prestationsförmåga

  b/ genomsnittliga bullret under en arbetsdag är 80 dB eller mer, eller om impulstoppvärdet är 135 dB eller högre
 104. 6. (3p) Nämn 3 (ej fler) arbetsuppgifter/befogenheter som arbetsmiljöinspektören har
  • Kontrollera att arbetsmiljölagen och myndighetens föreskrifter följs.
  • Undersöker arbetsmiljön som helhet utifrån fysiska, psykiska och social risker.
  • Kan besluta om föreläggande elr förbud, dvs tvinga arbetsgivaren att leva upp till arbetsmiljölagstiftningen.
 105. 7. (2p) Vad tillhör skyddsombudets arbetsuppgifter/befogenheter? Nämn 4 punkter (ej fler)
  • representar för personal
  • arbetar för bättre arbetsmiljö
  • rätt att ta ledigt för den tid som behövs för att sköta uppdraget och ändå få din vanliga lön
  • kan besluta att ett arbete ska avbrytas om det är allvarlig fara för arbetstagarens liv
 106. (3p) Det finns en stor skillnad i vad som bedöms i Basta resp. Byggvarubedömningen/Sunda Hus. Vilken?
  Samtliga gör bedömingar av byggvaror ur miljö- och hälsoperspektiv. Dock så  har BASTA egenskapskriterier bygger på den Europeiska kemikalielagstiftningen REACH. Här är det Paroc själva som svarar för bedömningen.
 107. ?? (3p) Vilka speciella dokument utöver AMP måste tas fram vid:

  a/ sprängning.

  b/ montering av byggnadsställning

  c/ passerande spårbunden trafik
  ??
 108. (10p) Miljöklassning av byggnader

  a/ Vad heter det svenska system som fokuserar på innemiljö? (1p)

  b/ Vilka tre områden fokuserar ”Miljöbyggnad” på? (3p)

  c/ Vilka två huvudtyper av krav ger poäng för Svanenmärkning? (2p)

  d/ Vilket system har märkning av stadsdelar? (1p)

  e/ Vad heter det europeiska systemet för energimärkning (1p)

  f/ Vilket/vilka system dominerar bland bostadsbolag resp. kommersiella fastighetsägare? (2p)
  a/ miljöbyggnad

  b/ Energi, material, innemiljö

  c/ krav på Energi samt Hälsa

  d/ BREEAM

  e/ Greenhouse

  f/ BREEAM & LEED
 109. (11p) Hantering av restprodukter

  a/ Varför källsorterar man på en byggarbetsplats, ange 3 (ej fler) skäl (3p)
  • a/ Miljösynpunkt
  • Reducera kostnad för avfallshan
  • tering
  • material kan återanvändas till annat tex tegel; krossmaterial till markläggning

  b/ Vad det är för slags avfall samt hur många olika och mängd material som blir avfall

  c/ Mkt energi för att tillverka ny ren aluminium, därmed spara energi på att återanvända ämnet.

  d/ För att dem är direkt hälsovådliga

  e/ Tegel, trä, metaller
 110. (5 p) Nationella miljökvalitetsmål

  a/ Nämn tre av dessa! (3p)

  ?? b/ Hur kan dessa påverka ett byggprojekt (2p)
  a/ säker strålmiljö, giftfri miljö & begränsad klimatpåverkan

  b/ ??
 111. (5p) Lagstiftning

  a/ Vad heter den samlade miljölagstiftningen? (1p)

  b/ Vilken myndighet fastställer riktvärden för tillåtet buller utomhus från byggarbetsplatser? (1p)

  c/ Ge två exempel på miljöskatter (2p) 

  ?? d/ Vem ansvarar för att en miljökonsekvensbeskrivning upprättas? (1p)
  a/ Miljöbalken

  b/ Naturvårdsverket

  c/ energi & koldioxid skatt på bränslen

  d/ ??
 112. (2p)Vilken aktivitet inom bygg hör i första hand ihop med vilken miljö-/hälsoeffekt. Koppla ihop med pilar!

  Sprängning
  Blåbetong     
  Slipning av betonggolv
  Relining med epoxi

  Silikosrisk
  Övergödning
  Hormonstörningar
  Lungcancer
  • Sprängning - Hormonstörningar
  • Blåbetong - Lungcancer
  • Slipning av betonggolv - Silikosrisk
  • Relining med epoxi - Övergödning
 113. (2p) Beskriv faktor10-begreppet!
  Vi måste utnyttja våra resurser (ej bara energi!!) tio gånger mer effektivt för att nå en hållbar utveckling och inte ännu mer öka miljöbelastningen på jorden.
 114. (2p) Vad innebär en LCA? Beskriv med ett par rader!
  I en livscykelanalys studerar man en produkts miljöbelastning ur en rad olika aspekter  från vaggan (malmbrytning ex vis) till det slutliga omhändertagandet av den förbrukade varan
 115. (2p) Vad är den avgörande skillnaden mellan klassningssystemen Breeam och Green Building?
  GB tar bara upp energiförbrukningen, Breeam har betydligt fler aspekter
 116. (3p) Nämn 3 (ej fler) organiska miljögifter som förekommer/har förekommit inom bygg och fastighet
  PCB, nonylfenoletoxilater (nonylfenol), bromeradeflamskyddsmedel, ftalater, bisphenolA m fl
 117. Var kan PCB förekomma i en byggnad? Nämn 2 exempel!
  Fogar till betong/fasadelement, gamla treglasfönster, halksäkra golv, kondensatorer
 118. (3p) Beskriv BASTA! (syfte, innehåll, godkännande, krav etc)
  Ett register över kemiska produkter som är OK att använda inom byggsektorn, framtaget av Byggsektorns Kretsloppsråd. Registrering görs av tillverkar/importör och för att registrera kräva att produkten klarar en rad krav avseende innehåll av hälso- och miljöstörande ämnen.
 119. (2p) Vilka är de vanligaste orsakerna (vanligaste föroreningarna) till att man kan tvingas rena länshållningsvattnet i ett byggprojekt?
  Olja och slam/partikla
 120. (2p) Var kan bly förekomma i en byggnad?
  Avloppsrör, fogmassor, kablar
 121. (5p) Miljökonsekvensbeskrivningen

  a/ i vilka sammanhang upprättas den? (1p)

  b/ av vem? (1p)

  c/ vem godkänner? (1p)

  d/ ange några punkter som den måste innehålla (2p)
  a/ Vid större projekt med stor miljöpåverkan.

  b/ Byggherren

  c/ Länsstyrelsen

  d/ Beskrivning av miljösituation, alternativ, nollalternativ, miljökonsekvenser, samråd.
 122. (2p) Vad menas med begreppet hållbar utveckling?
  Tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Faktor 10 är ett mått på hur man kan utnyttja resurser mer effektivt
Author
Anonymous
ID
336754
Card Set
Miljö Tentor
Description
Miljö och Arbetsmiljö inom byggbranchen.
Updated