4b osteometrie: DK

 1. M1 Největší délka femuru (OD)
  • Vzdálenost nejvyššího bodu hlavice od nejspodnějšího bodu condylus medialis (lateralis).
  • Femur položíme distální stranou podélně na desku tak, aby se condylus medialis (lateralis) dotýkal příčné stěny. Jezdce přiložíme na největší vyvýšeninu hlavice femuru a vykyvováním kosti do stran hledáme největší délku.
  • Image Upload 2
 2. M2 Celková délka femuru v „přirozené poloze“ (OD)
  • Vzdálenost nejvyššího bodu hlavice od roviny, která prochází spodní plochou obou kondylů. Kost položíme zadní stranou na desku tak, aby se spodek obou kondylů dotýkal příčné stěny. Jezdec posuneme k nejvyššímu bodu hlavice.
  • Image Upload 4
 3. M3 Největší délka trochanteru (OD)
  • Vzdálenost nejvyššího bodu horního okraje trochanter major od nejnižšího bodu condylus medialis.
  • Technika měření a orientace kosti je stejná jako u míry M1, jen s tím rozdílem, že jezdec se dotkne nejvyššího bodu trochanter major.
  • U úzkonosých opic a jiných primátů je následkem vysokého trochanter major tato míra větší než M1.
  • Image Upload 6
 4. M3a Délka trochanter-condylus lateralis (OD)
  • Vzdálenost horního okraje trochanter major od středu bočního okraje kloubní plochy condylus lateralis.
  • Image Upload 8
 5. M4 Délka trochanteru v „přirozené poloze“ (OD)
  • Vzdálenost nejvyššího bodu horního okraje trochanter major od roviny, která prochází spodní plochou obou kondylů.
  • Osteometrická deska - Technika měření je stejná jako u míry M2. Jezdcem se dotkneme (při této poloze kosti) nejvyššího bodu trochanter major. Rozdíl mezi mírami M2 a M4 je především ve velikosti úhlu krčku M29.
  • Image Upload 10
 6. M4a Vzdálenost trochanterů (OD nebo PM s různě dlouhými branžemi)
  • Vzdálenost nejvyššího okraje trochanter major od středu trochanter minor, projektivně k podélné ose kosti.
  • Image Upload 12
 7. M5 Délka diafýzy
  • Vzdálenost spodní ostré hrany trochanter major na laterální straně kosti od nejvyššího bodu facies patellaris promítnutá na podélnou osu kosti
  • Délkové měřidlo. Body leží v oblasti epifyzálních rýh.

  Image Upload 14
 8. M6 Sagitální průměr středu diafýzy (PM)
  • Vzdálenost přední plochy kosti od zadní plochy kosti přibližně ve středu diafýzy na největší vyvýšenině linea aspera.
  • Image Upload 16
 9. M7 Transverzální průměr středu diafýzy (PM)
  • Vzdálenost obou bočních okrajů kosti od sebe na místě, kde měříme sagitální průměr. Měříme kolmo na sagitální průměr.
  • Image Upload 18
 10. M8 Obvod středu diafýzy (PM)
  • Obvod měřený ve středu diafýzy. Pokud linea aspera silně vystupuje, což neodpovídá normálnímu vývoji, měříme přibližně o 10 mm výše.
  • Image Upload 20
 11. M13 Horní šířka (DM)
  • Vzdálenost konce prodloužené osy krčku na plochu hlavice od konce této osy, na laterálním okraji kosti. Osu krčku naznačíme (osu přední plochy krčku) vláknem nebo čarou tak, aby rozpůlila hlavici co nejpřesněji.
  • Image Upload 22
 12. M15 Vertikální průměr krčku (PM)
  • Nejmenší vzdálenost horního od spodního okraje krčku.
  • Měříme kolmo na osu přední plochy krčku v nejtenčím místě.
  • Image Upload 24
 13. M17 Obvod krčku (PM)
  • Obvod měřený v tom místě, kde měříme průměr krčku.
  • Image Upload 26
 14. M18 Vertikální průměr hlavice (PM)
  • Přímočará, vertikální vzdálenost koncových bodů roviny, která prochází hlavicí v nejširším místě, kolmo na osu krčku. Hlavici držíme před sebou tak, že vidíme fovea capitis femoris a osa krčku probíhá horizontálně.
  • Image Upload 28
 15. M19 Transverzální průměr hlavice (PM)
  • Přímočará vzdálenost dvou nejvíce do stran vybíhajících bodů roviny popsané u míry M18. Měříme kolmo k vertikálnímu průměru hlavice.
  • Image Upload 30
 16. M20 Obvod hlavice (PM)
  • Obvod měřený v těch místech, kde měříme průměry.
  • Image Upload 32
 17. M21 Šířka epikondylů (OD)
  • Projektivní vzdálenost obou nejvystouplejších bodů epikondylů od sebe, kolmo k ose diafýzy. Femur položíme zadní plochou na desku tak, že osa diafýzy probíhá rovnoběžně s podélnou stěnou a jeden z epikondylů na ni naléhá. Jezdec posuneme k druhému epikondylu.
  • Image Upload 34
 18. M28 nebo M28a Torzní úhel (paralelograf)
  • Jedná se o úhel, který svírá horní osa krčku se zadní tangentou kondylů.
  • Image Upload 36
 19. M29 Úhel diafýzy a krčku
  • (OD podle Rieda; provázek)
  • Úhel, který svírá osa diafýzy s přední osou krčku. Osu diafýzy naznačíme pomocí vlákna, které napneme od horního konce linea intertrochanterica v mediánní rovině přes horní plochu kosti ke kondylům (a přilepíme ho).
  • Image Upload 38
 20. M30 Kondylodiafyzální úhel (OD)
  • Úhel, který svírá osa diafýzy s tangentou kondylů.
  • Image Upload 40
 21. jaké znáš  Indexy kosti stehenní?
  • Délkotloušťkové indexy
  • I1a Obvod středu diafýzy (M8) / délka femuru v přirozené poloze (M2).
  • I1b Obvod středu diafýzy (M8) / délka diafýzy (M5).
  • I1c Obvod krčku (M17) / délka diafýzy (M5).
  • I2 Index robusticity
  • Sagitální + transverzální průměr středu diafýzy (M6)+ (M7) / délka femuru v přirozené poloze (M2).
  • I3 Index příčného průřezu středu diafýzy
  • Sagitální průměr středu diafýzy (M6) / transverzální průměr středu diafýzy (M7).
 22. jak se vypočítají Délkotloušťkové indexy?
  • I1a Obvod středu diafýzy (M8) / délka femuru v přirozené poloze (M2).
  • I1b Obvod středu diafýzy (M8) / délka diafýzy (M5).
  • I1c Obvod krčku (M17) / délka diafýzy (M5).
 23. jak se vypočítá I2 Index robusticity?
  • I2 Index robusticity
  • Sagitální + transverzální průměr středu diafýzy (M6)+ (M7) / délka femuru v přirozené poloze (M2).
 24. jak se vypočítá I3 Index příčného průřezu středu diafýzy?
  • I3 Index příčného průřezu středu diafýzy
  • Sagitální průměr středu diafýzy (M6) / transverzální průměr středu diafýzy (M7).
 25. M1 Největší výška čéšky (PM)
  • Přímočará vzdálenost nejvyššího bodu basis patellae od špičky apex patellae.
  • Image Upload 42
 26. M2 Největší šířka čéšky (PM)
  • Přímočará vzdálenost okrajů kosti v nejširším místě, měřená kolmo na výšku.
  • Image Upload 44
 27. M4 Výška facies articularis patellae (PM)
  • Přímočará vzdálenost nejvyššího bodu horního okraje kloubní plochy od nejnižšího bodu spodního okraje, projektivně ke hraně facies articularis.
  • Široká ramena měřidla položíme na horní a spodní okraj kloubní plochy tak, aby pravítko probíhalo rovnoběžně s hranou.
  • Image Upload 46
 28. M5 Šířka vnitřní kloubní plochy čéšky
  (PM)
  • Přímočará vzdálenost nejvíce mediálně vybíhajícího bodu facies articularis patellae od vertikální hrany dělící obě kloubní plochy od sebe, měřená kolmo k ní.
  • Image Upload 48
Author
iren
ID
336744
Card Set
4b osteometrie: DK
Description
kosti
Updated