osteometrie: pelvis

 1. definuj M2 Největší šířka pánve (DM)
  • Přímočará vzdálenost mezi oběma nejvíce vystupujícími body na vnějších okrajích cristae iliacae.
  • Image Upload 1
 2. definuj M3 Vnější sagitální průměr pánve (PM nebo DM)
  • Přímočará vzdálenost nejvíce vyčnívajícího bodu přední plochy symfýzy od nejdorzálnějšího bodu crista sacralis mediana.
  • Image Upload 2
 3. definuj M5 Přední horní spinální šířka pánve (PM)
  • Přímočará vzdálenost mezi oběma spinae iliacae anteriores superiores. Hroty měřidla přiložíme přesně na střed nejvíce dolů (nebo dopředu, podle polohy) obráceného vrcholku trnů.
  • Image Upload 3
 4. definuj M33 Subpubický úhel (OD, úhloměr)
  • Úhel, který svírají oba rami inferiores ossis pubis. Rozměry kosti pánevní
  • Značí se dvěma kovovými jehlicemi přilepenými v hlavním směru předních okrajů vzestupných větví stydkých kostí.
  • Image Upload 4
 5. definuj  M34 Úhel sklonu lopaty kosti kyčelní (OD)
  • Úhel tvořený rovinou lopaty a horizontální rovinou.
  • Image Upload 5
 6. definuj M1 Výška pánve (DM)
  • Přímočará vzdálenost nejvyššího bodu crista iliaca od nejnižšího bodu tuber ischiadicum.
  • Image Upload 6
 7. definuj  M4 Hloubka pánevní kosti (DM)
  • Přímočará vzdálenost spina iliaca posterior superior od horního okraje symfýzy.
  • Image Upload 7
 8. definuj  M9 Výška kosti kyčelní (PM)
  • Přímočará vzdálenost středu acetabula od nejvyššího bodu crista iliaca. Tento bod je určen mírou M1.
  • Image Upload 8
 9. definuj  M9a Délka kosti kyčelní
  • Varianta M9, která se liší tím, že výchozím bodem není střed acetabula, nýbrž bod ležící ventrálněji v kyčelním kloubu (A podle Schultze 1930)
  • Bod A leží na vnitřním okraji facies lunata, v místě, kde ji přetíná myšlené prodloužení předního okraje kosti kyčelní. Nejčastěji se tam nachází nepravidelnost nebo žlábek (Bass 1971). Horní konec míry M9a je označen písmenem D.
  • Image Upload 9
 10. definuj  M10 Výška lopaty kosti kyčelní (PM)
  • Přímočará vzdálenost koncových bodů příčného průměru pánevního vchodu (viz míra M24) na linea arcuata od nejvyššího bodu crista iliaca.
  • Image Upload 10
 11. definuj M11 Hloubka fossa iliaca (KM)
  • Vzdálenost nejhlubšího bodu fossa iliaca od roviny proložené linea arcuata a hřebenem kosti kyčelní. Koordinátové měřidlo.
  • Hrot měřidla nasadíme na linea arcuata asi uprostřed, mezi art. sacroiliaca a koncový bod příčného průřezu pánevního vchodu a druhé rameno na labium internum crista iliaca. Nejhlubší bod fossa iliaca stanovíme středním ramenem koordinátového měřidla.
  • Image Upload 11
 12. definuj  M12 Šířka kosti kyčelní (DM)
  • Přímočará vzdálenost mezi spina iliaca anterior superior a spina iliaca posterior superior.
  • Image Upload 12
 13. definuj M13 Šířka lopaty kosti kyčelní (PM)
  • Přímočará vzdálenost spina iliaca anterior superior od bodu, v němž se setkává linea arcuata s předním okrajem facies auricularis.
  • Image Upload 13
 14. definuj  M14 Acetabulosymfyzální šířka (PM)
  • Přímočará vzdálenost nejzevnějšího bodu zadního okraje acetabula od
  • středu symfyzální štěrbiny.
  • Image Upload 14
 15. definuj  M14(1) Zadní šířka kosti sedací (PM)
  • Přímá vzdálenost zadního okraje acetabula od středu předního okraje incisura ischiadica major, měřená kolmo na acetabulum.
  • Image Upload 15
 16. definuj  M15 Výška kosti sedací (PM)
  • Přímočará vzdálenost středu acetabula od nejníže položeného bodu na tuber ischiadicum.
  • Image Upload 16
 17. definuj M15a Délka kosti sedací (PM)
  • Přímá vzdálenost bodu A (definovaného u míry M9) od bodu B ležícího na ose os ischii, která protíná tuber ischiadicum. Tato míra se používá při počítání ischiopubického indexu.
  • Image Upload 17
 18. definuj  M17 Délka kosti stydké (PM)
  • Přímočará vzdálenost středu acetabula od horního okraje facies symphysialis.
  • Image Upload 18
 19. definuj  M17a Pubická délka (PM)
  • Přímočará vzdálenost bodu A v acetabulu (definice viz míra M9) od horního okraje facies symfysialis C.
  • Tato míra je důležitá pro určování pohlaví (ischiopubický index).
  • Image Upload 19
 20. definuj M18 Výška symfýzy (PM)
  • Přímočará vzdálenost horního od dolního okraje facies symphysialis.
  • Image Upload 20
 21. definuj M20 Délka (výška) foramen obturatum (PM)
  • Přímočará vzdálenost nejvyššího bodu horního okraje od nejnižšího bodu dolního okraje foramen obturatum.
  • Image Upload 21
 22. definuj M21 Šířka foramen obturatum (PM)
  • Největší šířka bočních okrajů foramen obturatum měřená přibližně kolmo na délku foramen obturatum.
  • Image Upload 22
 23. definuj  M22 Největší průměr acetabula
  • Největší přímočará vzdálenost obou okrajů acetabula od sebe. Posuvné měřidlo.
  • Obvykle je vertikální průměr o 1–2 mm větší než transverzální.
  • Image Upload 23
 24. definuj  M31 Největší šířka incisura ischiadica major (PM)
  • Přímočará vzdálenost spina ischiadica od spina iliaca posterior inferior.
  • Image Upload 24
 25. definuj M32 Hloubka incisura ischiadica major (KM)
  • Přímočará vzdálenost nejhlubšího bodu incisura ischiadica od přímky, která spojuje spina iliaca posterior inferior se spina ischiadica.
  • Image Upload 25
 26. definuj PU-M Pubický rozměr (PM; úprava M14 - Bräuer 1988)
  • Přímočará vzdálenost od středu horního okraje facies symphysialis k nejbližšímu okraji acetabula, tj. k nejblíže ležícímu místu facies lunata na předním okraji acetabula.
  • Image Upload 26
 27. definuj  SPU
  • Šířka kosti stydké mezi nejlaterálnějším bodem acetabula a mediální stranou kosti stydké. Míra je kolmá na osu horní ramene stydké kosti. Branže jsou tedy rovnoběžné s plochou foramen obturatum.
  • Image Upload 27
 28. definuj  IIMT (M15 (1) Výška incisura ischiadica major)
  • Vzdálenost mezi předním okrajem incisura ischiadica major a spina iliaca posterior inferior, měřená kolmo k přenímu okraji incisury.
  • Image Upload 28
 29. definuj ISMM Post-acetabulární délka kosti sedací
  • Vzdálenost mezi nejvíce vepředu a dole umístěným bodem kosti tuberositas ossis ischii a nejvzdálenějším bodem okraje acetabula.
  • Image Upload 29
 30. definuj SS
  • Nejmenší vzdálenost mezi spina iliaca anterior inferior a nejhlubším bodem incisura ischiadica major
  • Image Upload 30
 31. definuj SA
  • Vzdálenost mezi spina iliaca anterior inferior a aurikulárním bodem, tj. místem, kde linea arcuata kříží facies auricularis
  • Image Upload 31
 32. definuj  SIS Zadní šířka kosti sedací
  • Vzdálenost mezi spina iliaca anterior inferior a aurikulárním bodem, tj. místem, kde linea arcuata kříží facies auricularis
  • Image Upload 32
 33. jaké pánevní indexy znáš?
  • I1 Šířkovýškový index pánve
  • I2 Výškošířkový index pánve
  • I4 Délkošířkový index foramen obturatum
  • I6 Index kosti kyčelní
  • I7 Pubickopánevní index
  • I8 Index fossa iliaca
  • I9 Index incisura ischiadica
  • Ischiopubický index modifikovaný
 34. I1 Šířkovýškový index pánve
  • Výška pánve (M1)/ největší šířka pánve (M2).
  • Tento index lze počítat i naopak, což je lepší při srovnávání člověka s ostatními primáty
 35. I2 Výškošířkový index pánve
  Největší šířka pánve (M2) / výška pánve (M1).
 36. I4 Délkošířkový index foramen obturatum
  Šířka foramen obturatum (M21) / délka foramen obturatum (M20).
 37. I6 Index kosti kyčelní
  Šířka kosti kyčelní (M12) / výška lopaty kosti kyčelní (M10).
 38. I7 Pubickopánevní index
  Délka kosti stydké (M17) / hloubka pánevní kosti (M4).
 39. I9 Index incisura ischiadica
  Hloubka incisura ischiadica major (M32) / největší šířka incisura ischiadica major (M31).
 40. I8 Index fossa iliaca
  Hloubka fossa iliaca (M11) / šířka kosti kyčelní (M12).
 41. Ischiopubický index modifikovaný (Novotný 1981)
  PU-M Pubický rozměr / IS-M Ischiadický rozměr
Author
iren
ID
336742
Card Set
osteometrie: pelvis
Description
kosti
Updated