vnitrni ucho - labyrinthus osseus

 1. auris interna je část statoakustického ústrojí uloženého v pyramidě spánkové k. Tvoří jej:
  • labyrinthus osseus + membranaceus
  • Image Upload 1
 2. kostěnný labyrint se skládá z:
  • předsíň vnitřního ucha - vestibulum labyrinthi osseum
  • tři polokruhovité kanálky - canales semicirculares ossei
  • hlemýžď - cochlea
  • vnitřní zvukovod - meatus accusticus internus

  Image Upload 2
 3. vestibulum labyrinthi ossei je malá dutinka vejčitého tvaru. S jakými útvary sousedí její mediální a laterální stěna?
  • laterálně sousedí se středoušní dutinou
  • mediálně se vnitřním zvukovodem
 4. na které stěně vestibulum labyrinthi ossei je otvor fenestra vestibuli?
  laterální
 5. po které stěně vestibulum labyrinthi ossei se táhne crista vestibuli?
  po mediální
 6. co a kde je recessus cochlearis?
  crista vestibuli na mediální stěně předsíně se kaudálním směrem rozděluje na dvě raménka čímž vytváří tuto jamku
 7. co se vkládá do recessus cochlearis?
  vestibulární konec ductus cochlearis
 8. co a kde je macula cribrosa inferior?
  perforované políčko vzadu v těsné blízkosti recessus cochlearis - pro výstup n.ampullaris post.
 9. crista vestibuli odděluje na med.stěně dvě, resp. tři jamky - které?
  • horní RECESSUS ELIPTICUS - macula cribrosa superior
  • dolní RECESSUS SPHERICUS - macula cribrosa media
  • mezi raménky cristy RECESSUS
  • Image Upload 3COCHLEARIS  macula cribrosa inferior
 10. v recessus elipticus spočívá ... a přes její macula cribrosa superior vystupuje nerv...
  • utriculus
  • n.utriculoampullaris
 11. na recessus sphericus naléhá ... a přes její macula cribrosa medii vystupuje nerv...
  • sacculus
  • n.saccularis
  • Image Upload 4
 12. na dolním okraji recessus elipticus se nachází ústí kterého kanálku?
  aquaeductus vestibuli - obsahuje ductus endolymphaticus
 13. na horní a zadní stěně vestibula se nacházejí otvory které vedou do...
  canales semicirculares ossei
 14. na přední stěně hlemýždě je otvor, který vede do...
  scala vestibuli hlemýždě
 15. charakterizuj dolní stěny vestibulum labyrinthi ossei
  odděluje vestibulum od scala tympani a je prodloužením lamina spiralis ossea hlemýždě
 16. vyjmenuj tři polokruhovité kanálky kostěného labyrintu
  • canalis semicircularis anterior, lateralis posterior
  • jsou orientovány ve třech na sebe kolmých rovinách
 17. charakterizuj ústí polokruhovitých kanálků
  • kanálky se oběma konci otvírají do vestibula, přičemž jedno ústí je vždy rozšířené - CRUS AMPULLARE a druhé nikoliv CRUS SIMPLEX
  • laterální kanálek je samostatný, zatímco crura simplices předního a zadního kanálku se spojují v CRUS COMMUNAE a ústí do vestibula společně
 18. cochlea se svojí stavbou podobá ulitě hlemýždě. Její základ tvoří...
  • kostěnný kuželík - modiolus
  • jeho základna je orientována k meatus acusticus internus
  • Image Upload 5
 19. kam směřuje základna modiolu hlemýždě?
  jeho základna je orientována k meatus acusticus internus
 20. co a kde je area cochleae?
  • vytváří ji základna modiolu hlemýždě - orientována k meatus acusticus internus
  • Image Upload 6
 21. kolem modiolu hlemýždě je spirálovitě ve dvou a půl závitech ovinutý ...
  • kostěný kanálek - CANALIS SPIRALIS COCHLAE
  • Image Upload 7
 22. CANALIS SPIRALIS COCHLAE je neúplně přepažený kostěnou ploténkou ... na horní ... a dolní ... oddíl
  • lamina spiralis ossea
  • horní SCALA VESTIBULI + dolní SCALA TYMPANI
  • Image Upload 8
 23. v místě upevnění lamina spiralis ossea na plášť modiolu probíhá spirálovitě kanálek ...
  CANALIS SPIRALIS MODIOLI
 24. kde se nachází CANALIS SPIRALIS MODIOLI?
  probíhá spirálovitě v místě upevnění lamina spiralis ossea na plášť modiolu
 25. kde se nacházají canales longitudinales modioli?
  • navazují na canalis spiralis modioli
  • probíhají podélně modiolem a ústí na jeho bázi v podobě spirálovitě seskupených otvůrků - TRACTUS SPIRALIS FORAMINOSUS

  Image Upload 9
 26. co a kde je TRACTUS SPIRALIS FORAMINOSUS?
  • vyústění canales longitudinales modioli na bázi modiolu
  • Image Upload 10
 27. co je podkladem cupula cochleae?
  • slepý horní konec canalis spiralis cochleae
  • Image Upload 11
 28. co je lamina spiralis ossea?
  • kostěnná  neúplná přepážka v modiolu, resp. v canalis spiralis cochleae
  • Image Upload 12
 29. lamina spiralis ossea při bázi navazuje na dolní stěnu vestibula. Scala vestibuli se proto otvírá na... a dolní scala tympani zasahuje až ...
  • přední ploše vestibula
  • pod vestibulum, kde končí slepě
 30. ve "slepé" části scala tympani se nachází jaký útvar?
  • fenestra cochleae
  • Image Upload 13
 31. meatus acusticus internus je kanálek v pyramidě spánkové kosti, který začíná na ... ploše pyramidy otvorem ... a končí slepě jako ...
  • zadní ploše
  • porus acusticus internus
  • fundus meatus acustici externi
 32. fundus meatus acustici interni sousedí se kterými částmi vnitřního ucha?
  s vestibulem a hlemýžděm
 33. popiš kvadranty fundus meatus acustici interni
  • Image Upload 14
  • po fundu probíhá příčně CRISTA TRANSVERSA, kt. s méně zřetelnou svislou hranou rozděluje fundus na čtyři kvadranty
  • přední horní: vstup do can.n.facialis
  • přední dolní: area cochleae - tractus spiralis foraminus
  • zadní horní: area vestibularis superior (sousedí s macula cribrosa sup. vestibula)+vystupuje z ní n.utriculoampullaris
  • zadní dolní: area vestibularis inf, (sousedí s macula cribrosa media et inf.)+ vystupuje z ní n.saccularis a samostatným otvorem FORAMEN SINGULARE prochází n.ampullaris post.
 34. v jakém kvadrantu fundus meatus se nachází foramen singulare a který nerv jím prochází?
  • dorzokaudální
  • n.ampullaris posterior - - přes macula cribrosa inf.
 35. jaký nerv vystupuje z area vestibularis superior?
  n.utriculoampullaris
 36. jaký nerv vystupuje z area vestibularis inferior?
  n. saccularis
Author
iren
ID
336635
Card Set
vnitrni ucho - labyrinthus osseus
Description
s
Updated