stredni ucho

 1. střední ucho je uloženo v pyramidě spánkové kosti. Tvoří jej:
  • cavum tympani
  • ossicula auditus + jejich spoje
  • tuba auditiva
  • cellulae mastoidae
 2. jaký má cavum tympani/středoušní dutina tvar?
  • štěrbina tvaru přesýpacích hodin se šesti stěnami
  • Image Upload 1
 3. vyjmenuj stěny cavum tympani:
  • přední: paries caroticus
  • zadní: paries mastoideus
  • strop: tegmen tympani
  • dolní: paries jugularis
  • lat: paries membranaceus
  • med: paries labyrinthicus
 4. popiš přední stěnu středoušní dutiny:
  • =přivrácená ke canalis caroticus
  • otevírají se zde CANALICULI CAROTICOTYMPANICI
  • nad nimi se na přední stěně nachází vyústění CANALIS MUSCULOTUBARIUS
  • Image Upload 2
 5. na jaké části je dělen canalis musculotubarius?
  • horní oddíl: SEMICANALIS MUSCULI TENSORIS TYMPANI
  • dolní: S. TUBAE AUDITIVAE
 6. jaké útvary se nacházejí na zadní stěně středoušní dutiny?
  • =paries mastoideus
  • obsahuje otvor ANTRUM MASTOIDEUM, který vede do dutinek v processus mastoideus
  • o něco kaudálněji se nachází EMINENTIA PYRAMIDALIS - pro zač.m.stapedius
  • a v blízkosti bubínku se na této ploše otvírá CANALICULUS CHORDAE TYMPANI
 7. CHARAKTERIZUJ TEGMEN TYMPANI
  sousedí se střední jámou lební a nachází se na něm ústí CANALICULIS NERVI PETROSI MINORIS
 8. popiš dolní stěnu středoušní dutiny:
  • =paries jugularis
  • odděluje středoušní dutinu od fossa jugularis a je na ní výustění CANALICULUS TYMPANICUS
 9. popiš laterální stěnu středoušní dutiny:
  • =paries membranaceus
  • tuto stěnu tvoří zejm.bubínek
  • + RECESSUS EPITYMPANICUS nad ním
  • + R. HYPOTYMPANICUS pod ním
 10. popiš mediální stěnu středoušní dutiny:
  • =paries labyrinthicus
  • sousedí s vnitřním uchem
  • uprostřed se nachází PROMONTORIUM podmíněné prvním závitem hlemýždě
  • po této vyvýšenině probíhá SULCUS PROMONTORII (pro n.tympanicus)
  • za promontoriem se nacházejí dva otvory: horní FENESTRA VESTIBULI + dolní FENESTRA COCHLAE
  • a na med.ploše nad fenestra vestibuli dvě hrany: dolní PROMINENTIA CANALIS N.FACIALIS + horní PROMINENTIA CANALIS SEMICIRCULARIS LATERALIS
 11. jaký útvar se vkládá do fenestra vestibuli?
  báze třmínku
 12. kde se nachází membrana tympani secundaria?
  uzavírá otvor - fenestra cochlea
 13. kde je processus cochleariformis?
  výběžek, který běží z paries caroticus od canalis musculotubarius ke fenestra vestibuli paries labyrinthicus
 14. PROMINENTIA CANALIS N.FACIALIS je podmíněna průběhem...
  2.úsekem can.n.facialis
 15. celá středoušní dutina je vystlána sliznicí a obsahuje ossicula auditus, které jsou spojeny pomocí kloubů a vazů. Ve středoušní dutině jsou rovněž dva drobné příčně pruhované svaly ..., které tahem za středoušní kůstky ovlivňují napětí bubínku.
  m.tensor tympani + stapedius
 16. ossicula auditus jsou nejmenší kosti v těle. Patří k nim:
  • kladívko - malleus
  • kovadlinka - incus
  • třmínek - stapes
  • Image Upload 3
 17. jaké útvary popisujeme na kladívku?
  • cca kyjovitý tvar
  • horní zaoblený konec CAPUT MALLEI má kloubní plošku pro spojení s kovadlinkou
  • pod hlavičkou je zúžená část - COLLUM MALEI, kt.přechází v protáhlou rukojeť - MANUBRIUM MALLEI
  • na přechodu krčku a rukojeti odstupují dva processus anterior + lateralus
  • Image Upload 4
 18. popiš incus
  • podobu třenového zubu se dvěma kořeny
  • šikmá část se nazývá CORPUS INCUDIS a má styčnou plošku pro hlavičku kladívka
  • z těla vystupuje kaudálním směrem CRUS LONGUM INCUDIS, kt.je zakončeno výběžkem PROCESSUS LENTICULARIS se styčnou plošku pro třmínek
  • dorzálně odstupuje kratší a silnější CRUS BREVE INCUDIS
  • Image Upload 5
 19. POPIŠ STAPES
  • nejmenší, podobá se jezdeckému třmeni
  • skládá se z CAPUT STAPEDIS, z něj odstupují dvě raménka
  • přední CRUS ANTERIUS je tovnější
  • zadní CRUS POSTERIUS je prohnutější
  • obě raménka přecházejí v ploténku - BASIS STAPEDIS
  • Image Upload 6
 20. kam se upíná m.stapedius?
  na crus posterius třmínku
 21. vyjmenuj spoje a svaly sluch.kůstek
  • ligamenta ossiculorum auditus (spojují sluchové kůstky se stěnami cavum tympani)
  • articulationes ossiculorum auditus - art. incudomallearis + incudostapedia
  • musculi ossiculorum auditus - m.tensor tympani + stapedius
 22. charakterizuj art. incudomallearis
  • spojení mezi kloubní plochou na hlavičce kladívka a plochou na těle kovadlinky
  • =sedlový kloub s omezenou pohyblivostí
  • Image Upload 7
 23. charakterizuj art.incudostapedia
  • spojení mezi proc.lenticularis incudis a caput stapedis
  • =kulový kloub s omezenou pohyblivostí
 24. charakterizuj m.tensor tympani
  • od semicanalis m.tensoris tympani (=horní oddíl c.musculotubarius), jeho šlacha obtáčí proc.cochleariformis a upíná se na manubrium mallei.
  • táhne kladívko mediálně a tím napíná bubínek
  • inervace z n.mandibularis
  • Image Upload 8
 25. charakterizuj m. stapedius
  • od eminentia pyramidalis na zadní stěně středoušní dutiny a jeho šlacha se upíná na crus posterius třmínku
  • vytahuje třmínek z fenestra vestibuli, tento pohyb je přenášen sluchovými kůstkami na bubínek a uvolňuje ho
  • inervace n.stapedius - n.VII
 26. charakterizuj tunica mucosa cavi tympani
  vystýlá celou středoušní dutinu a přechází plynule i na její kůstky, jejich spoje, svaly i chorda tympani. Vznikají tak slizniční řasy a více či méně ohraničené záhyby
 27. jak se latinsky nazývá sliznice středoušní dutiny?
  tunica mucosa cavi tympani
 28. jaká je fce eustachovy trubice?
  • spojuje středoušní dutinu s nosohltanem
  • slouží k vyrovnání tlaku vzduchu ve středoušní dutině s tlakem vzduchu v zevním prostředí
 29. popiš otvory tuba auditiva
  • OSTIUM TYMPANICUM: ve středoušní dutině
  • OSTIUM PHARYNGEUM: v nosohltanu
  • ...TUBAE AUDITIVAE
 30. na jaké části dělíme tuba auditiva?
  PARS CARTILAGINEA + OSSEA
 31. charakterizuj pars ossea tubae auditivae
  • laterální třetina tuba auditiva, kostěnná
  • tvoří ji dolní oddíl v c.musculotubarius
 32. charakterizuj pars cartilaginea tubae auditivae
  • =mediální 2/3 tuba auditiva
  • chrupavka má tvar žlábku otevřeného laterálně a kaudálně, tyto stěny doplňuje vazivo
 33. co a kde je isthmus tubae auditivae
  zúžení na přechodu kostěnné a chrupavčité části eustachovky
 34. sluchová trubice je vystlána sliznicí, obsahuje lymfatickou tkáň, která je součástí WLO a nazývá se...
  tonsilla tubaria
 35. charakterizuj cellulae mastoideae
  • dutinky v pars mastoidea, jsou vystlány sliznicí středoušní dutiny a souvisí s ní otvorem ANTRUM MASTOIDEUM
  • Image Upload 9
 36. popiš inervaci vnitroušních svalů
  • tensor tympani - mandibularis V
  • stapes - stapedius VII
Author
iren
ID
336556
Card Set
stredni ucho
Description
ucho
Updated