MM.PEDIS

 1. Jak dělíme svaly nohy?
  • Dorzální skupina
  • Plantární skupina: povrchová+prostřední+hluboká vrstva+vrstva interosseálních svalů
 2. Vyjmenuj svaly dorzální skupiny
  • M.extensor hallucis brevis
  • M.ext.digitorum brevis
  • Image Upload 1
 3. Vyjmenuj svaly v povrchové vrstvě plantární skupiny
  • M.abductor hallucis
  • M.flexor digitorum brevis
  • M.abductor digiti minimi
  • Image Upload 2
 4. Vyjmenuj svaly prostř.vrstvy v plantární skupině
  • Šlachy dlouhých flexorů: m.flexor hallucis longus+m.flexor digitorum longus
  • M.quadratus plantae
  • Mm.lumbricales
  • Image Upload 3
 5. Vyjmenuj svaly hluboké vrstvy plantární skupiny
  • M.flexor hallucis brevis
  • M.adductor hallucis
  • M.flexor digiti minimi brevis
  • M.opponens digiti V.
  • Image Upload 4
 6. Vyjmenuj svaly vrstvy interosseálních svalů v plantární skupině
  • Mm.interossei dorsales (4svaly)
  • Mm.interossei plantares (3svaly)
  • Image Upload 5
 7. Jaká je inervace dorz.skupiny mm.pedis?
  N.peronaeus prof. - plex.sacralis
 8. Srovnej úpon dorzální skupiny svalů mm.pedis
  • M.ext.hallucis brevis - dorz.aponeuróza place
  • Digitorum - dorzální aponeuróza 2.-4.prstu
 9. Srovnej funkci skupiny dorzálních svalů mm.pedis
  • M.ext.hallucis brevis - extenze palce
  • Digitorum - extenze 2.-4.prstu nohy
 10. Kde začínají mm.pedis z povrchové vrstvy plantární skupiny?
  • Tuber calcanei
  • -proc.medialis: m.abductor hallucis+m.flexor digitorum brevis
  • -pro.lat.:m.abductor digiti minimi
 11. Jaká je inervace povrchové vrtsvy plantární skupiny mm.pedis?
  • PLEX.SACRALIS
  • n.plantaris medialis: m.abductor hallucis+m.flexor digitorum brevis
  • N.plantaris laterlis: m.abductor digiti minimi
 12. Úpon m.abductor hallucis
  • Med.sesamská kost metatarzofalangového kloubu a báze prox.článku palce
  • Image Upload 6
 13. Průběh m.flexor digitorum brevis
  Sval se dělí ve 4šlachy směřující ke tříčlánkovým prstům. U prox.článku se rozštěpí na dvě části mezi nimi probíhá šlacha dlouhého flexoru prstů (chiasma tendineum)
 14. Úpon m.flexor digitorum brevis
  Plantární plocha prostř.článků u tříčlánkových prstů nohy
 15. Fce m.flexor digitorum brevis
  Flexe prox.a prostř.článků prstů
 16. Úpon m.abductor digiti minimi
  Od báze V.metatarzu k bázi prox.článku malíku
 17. Zač.m.quadratus plantae
  Tuber calcanei
 18. Úpon m.quadratus plantae
  • Šlacha m.flexor digitorum longus
  • Image Upload 7
 19. Inervace m.quadratus plantae
  N.plantaris lat.
 20. Fce m.quadratus plantae
  Napomáhá při flexi prstů (usměrňuje tah m.flexor digitorum longus)
 21. Jak se nazývají 4štíhlé svaly umístěné na palcové straně (I.-IV.)v prostřední vrstvě plantární skupiny mm.pedis?
  Mm.lumbricales
 22. Zač.mm.lumbricales
  Šlachy m.flexor digitorum longus
 23. Úpon mm.lumbricales
  Med.strana báze prox.článků a dorz.aponeuróza 2.-5.prstu
 24. Inervace mm.lumbricales
  • I.+II.: n.plantaris med.
  • III.+IV.: lateralis
 25. Fce mm.lumbricales
  Flexe proximálníxh, extenze distálních článků u II.-IV:prstu; náklání prsty k palci
 26. Jaká je inervace hluboké vrstvy plantární skupiny mm.pedis?
  • N.PLANTARIS
  • MED: flexor hallucis brevis
  • LAT: adductor hallucis, flexor digiti minimi brevis, opponens digiti V
  • Image Upload 8
 27. Zač.m.flexor hallucis brevis
  Plant.strana klínových kostí a plant.vazy v jejich okolí
 28. Úpon m.flexor hallucis brevis
  Obě sesamské kosti metatarzofalangového kloubu a báze prox.článku palce
 29. Zač.m.adductor hallucis
  • Caput obliquum - plant.strana dist.řady tarzálních kostí
  • Caput transversum - plant.strana 3.-5.metatarzofalangového kloubu
  • Image Upload 9
 30. Úpon m.adductor hallucis
  Lat.sesamská kost metatarzofalangového kloubu palce
 31. Zač.m.flexor digiti minimi brevis
  Plant.strana krychlové kosti a báze V.metatarzu
 32. Úpon m.flexor digiti minimi brevis
  Báze prox.článku malíku
 33. Zač.m.opponens digiti V.
  Plant.trana krychlové kosti
 34. Úpon m.opponens digiti V.
  Tělo V.metatarzu
 35. Jaká je inervace interooseálních svalů?
  N.plantaris lateralis
 36. Jaká je fce interosseálních svalů?
  • Flexe proximálních
  • Extenze středních a distálních článků prstů
  • Abdukce - dorsales
  • Addukce - plantares (k ose nohy)
 37. Zač.mm.interossei plantares
  Báze 3.-5.metatarzu
 38. Zač.mm.interossei dorsales
  Sousední strany metatarzů (4 dvouhlavé svaly)
 39. Úpon mm.interossei plantares
  • Báze prox.článků a dorz.aponeuróza prstů na straně přivrácené k ose nohy
  • (Osa probíhá 2.prstem, svaly se upínají na med.straně 3.-5.prstu)
  • 3svaly
 40. Úpon mminterossei dorsales
  • Báze prox.článků a dorz.aponeuróza strany prstů odvrácená od osy nohy
  • (Osa probíhá 2.prstem, svaly se upínají na med.stranu 2.prstu a lat.strany 2.-4.prstu)
 41. Popiš fascia dorsalis pedis
  • Tenká fascie pokrývající dorz.skupinu svalů nohy; je napjatá mezi med.a lat.okrajem nohy
  • Do hloubky odstupuje její hluboká vrstva,kt.pokrývá mm.interossei dorsales

  • návaznost fascie dorsalis pedis na další fascie:
  • Proximálně navazuje na fascia crurisDistálně přechází na aponeurózu prstůPři okrajích nohy navazuje na plantární fascii
 42. Popiš fascia plantaris pedis
  • POVRCHOVÝ LIST - pokrývá svaly na plant.straně nohy a uprostřed je zesílena v aponeurosis plantaris
  • HLUBOKÝ LIST pokrývá mm.interossei plantares
  • Mezi oběma listy vzniká rozsáhlý prostor, který je dvěma septy rozdělen na palcový, malíkový a střední prostor
  • Image Upload 10
 43. které svaly z mm. pedis jako jediné inervuje n.fibularis prof?
  svaly dorsální vrstvy: extensor digitorum et hallucis brevis
 44. odkud začínají svaly dorsální skupiny mm.pedis?
  • v sousedství sinus tarsi
  • Image Upload 11
Author
iren
ID
336500
Card Set
MM.PEDIS
Description
few
Updated