organum visus II vrstvy

 1. sclera/bělima zaujímá asi 4/5 zevní vazivové vrstvy oční koule a hraje důl.mechanickou úlohu v ochraně jejího citlivého obsahu. Je tvořena jaký typem tkáně?
  • kolagenním vazivem
  • má bílou barvu a je prakticky bezcévná
 2. co je spatium episclerale?
  štěrbina která od sebe odděluje zevní stranu bělimy a vazivový obal oční koule (vagina bulbi)
 3. co je spatium perichoroideum?
  • prostor který od sebe odděluje střední vrstvu oční koule -cévnatku a bělimu
  • probíhají v něm tenké nerv.a tepenné větve: nervi ciliares breves et longi, aa.ciliares posteriores longae + venae vorticosae
 4. co a kde je sinus venosus sclerae - canalis schlemmi?
  • Image Upload 1
  • úzký kanálek v bělimě,probíhá rovnoběžně s okrajem pro rohovku; převádí prosakující oční mok do žilního oběhu
 5. bělimou prochází řada otvůrků (pro vlákna n.opticus, cévy, nervy). Do ventrálního velkého otvoru je vsazena...
  rohovka (na způsob hodinového sklíčka)
 6. přední úsek zevní vrstvy oční koule tvoří....
  cornea
 7. přední plocha corney je konvexní ventrálním směrem a vybíhá ve...
  • vrchol-vertex cornae
  • zadní plocha se obrací do přední komory oční
 8. co je limbus cornae?
  okraj rohovky přecházející ve vazivo bělimy, podmiňuje sulcus sclerae
 9. co a kde je sulcus sclerae?
  žlábek na přechodu mezi bělimou a rohovkou, pod limbus sclerae
 10. rohovka je průhledná, bézcevná a je významnou součástí optického prostředí oka. její optická mohutnost je..
  + 40 D
 11. vysvětli podstatu fyziologického astigmatismu
  dochází k fyziol.nepravidelnosti v lámání světelných paprsků při průchodu rohovkou, což je dáno tím, že vertikální a horizontální zakřivení rohovky není stejné
 12. který útvar tvoří asi 2/3 dorzální části střední vrstvy oční koule?
  choroidea/cévnatka
 13. cévnatka obsahuje...
  krevní cévy vyživující tyčinky a čípky sítnice + pigment
 14. jakou fci plní pigmentová vrstva cévnatky?
  pohlcuje světelné paprsky, zabraňuje jejich odrazu a přesvětlení oka
 15. kde probíhají tenké nerv.a tepenné větve- nervi ciliares breves et longi, aa.ciliares posteriores longae + venae vorticosae?
  spatium perichoroideum
 16. na vnitřní plochu cévnatky naléhá...
  retina
 17. ventrálně přechází choroidea v ...
  corpus ciliare
 18. vzda cévnatkou prostupuje...
  n.opticus
 19. corpus ciliare je pokračováním cévnatky a ventrálně přechází v ...
  duhovku
 20. z jakých částí se skládá corpus ciliare?
  corona ciliaris + orbiculus ciliaris
 21. charakterizuj corona ciliaris
  • část c.ciliare, blíže čočky
  • vyznačuje se přítomností řas zvaných processus ciliares, které produkují komorový mok
 22. orbiculus ciliaris sousedí s cévnatkou/čočkou/corpus ciliare
  cévnatkou
 23. co a kde jsou fibrae zonularis
  • Image Upload 2
  • =vlákna závěsného aparátu čočky
  • vycházejí k čočce z rýh mezi processus ciliares a od orbiculus ciliares
 24. jak se jmenují vlákna závěsného aparátu čočky?
  fibrae zonulares
 25. co a kde je m.ciliaris?
  • hladká svalovina v c.ciliare
  • obsahuje meridionální+cirkulárně uspořádaná vlákna, kt.působí jako svěrač
 26. co se stane při kontrakci m.ciliaris?
  uvolní se fibrae zonulares a čočka se vlastníelasticitou vyklenuje a mění svou optickou mohutnost (akomodace oka do blízka)
 27. čím je inervován m.ciliaris?
  parasymp.vlákny z ggl.ciliare
 28. duhovka je kruhovitý terčík s průměrem 10-12mm vložený před čočku jako clona. Uprostřed se nachází otvor proměnlivého průměru - ...
  panenka/zornice/pupilla
 29. charakterizuj plochy duhovky
  facies anterior: obrací se směrem k rohovce do přední oční komory a je individuálně různě zbarvena přítomností pigmentu (při albinismu bez)

  facies posterior: orientována do zadní oční komory a přechází na ni pigmentová vrstva sítnice, která se v nepatrném rozsahu přetáčí přes pupilární okraj duhovky na její přední stěnu, kde tvoří uzoučký červený lem kolem pupily
 30. facies ant.+post. duhovky se stýkají v ...
  margo ciliaris et pupillaris
 31. podkladem duhovky je vazivové stroma iridis, v němž je hladká svalovina uspořádána ve dvou odlišných směrech. tvoří mm. ...
  sphincter + dilatator pupillae
 32. popiš uspořádání vláken m.sphincter pupillae, fci a inervaci
  • Image Upload 3
  • vlákna seskupena cirkulárně kolem zornice a při kontrakci ji zužuje - miosis
  • tento děj ovládán parasymp.složkou z ggl.ciliare
 33. popiš uspořádání vláken m.dilatator pupillae, fci a inervaci
  • vlákna orientována paprsčitě - rozšiřuje zornici - mydriasis
  • řízeno symp.složkou ANS (pleteň z a.opthalmica)
 34. duhovku lze přirovnat k tzv.irisové clonce fotoaparátu, kt.má schopnost souměrného zmenšování n.zvětšování otvoru ve svém středu, čímž reguluje množství světelných paprsků dopadajících do oka za růz.okolností: např. adaptace na světlo a tmu - jakými mechanismy se tak děje?
  miosis -rce na světlo x mydriasis - na tmu
 35. retina tvoří vnitřní vrstvu stěny oční koule, ventrálně sahá ažk zornicovému okraji duhovky. dělí se na dvě části:
  • dorzální pars optica retinae
  • ventrální pars caeca retinae
 36. co a kde je ora serrata?
  • Image Upload 4
  • =klikatá linie, kttvoří rozhraní mezi slepou a optickou částí retiny
 37. pars optica retinae má složitou mikroskopickou stavbu. Obsahuje vlastní smyslové buňky - fotoreceptory a neurony, kt.sbírají informace z fotoreceptorů a odvádějí je prostř.n.opticus z oka do mozku. Fotoreceptory se v sítnici vyskytují ve dvojí podobě: ... Charakterizuj je
  • tyčinky(bacilli): asi 130miliónů, ČB
  • čípky(coni): 7miliónů, barvy, uloženy v macula lutea a jejím okolím
 38. vrstvy sítnice jsou uspořádány tak, že světelný paprsek musí projít celou sítnicí, nežli se dostane k světločivým výběžkům tyčinek a čípků. Pigmentová vrstva která tyto výběžky obklopuje, zajišťuje "bodový účinek" jednotl.paprsků. Při vyšetření očního pozadí je na optické části sítnice viditelný oranžový terčík (s průměrem asi 3mm) nazývaný ...
  • Image Upload 5
  • žlutá skvrna(macula lutea)
  • žluté zbarvení je jen u mrtvého
 39. charakterizuj centrum nejostřejšího vidění
  fovea centralis (=nakupení čípků) ve kterou je prohloubena macula lutea
 40. charakterizuj macula caeca
  • "slepá svrna";
  • bělavé políčko - discus n.optici o průměru asi 1,5mm; mediálně od žluté skvrny
  • chybí zde světločivné elementy, ptž z disku vystupují paprsčitě jemné sévy a vlákna n.opticus
 41. charakterizuj pars caeca retinae
  • sahá od ora serrata dopředu a pokrývá dutinovou plochu řasnatého tělesa (pars ciliaris retinae) a duhovky (pars iridica retinae).
  • neobsahuje světločivné elementy
Author
iren
ID
336331
Card Set
organum visus II vrstvy
Description
oko
Updated