MM.MANUS

 1. Jak dělíme svaly ruky?
  • Na palmární straně:
  • Palcová skupina podmiňuje palcový val - thenar
  • Malíková skupina podmiňuje malíkový val - hypothenar
  • Prostřední skupina (mm.lumbricales+mm.interosseis palmares a dorsales)
 2. Na dorzální straně:
  Se vlastní svaly ruky nenacházejí, probíhají zde jen šlachy dlouhých flexorů ruky a prstů
 3. Vyjmenuj svaly thenaru
  • M.abductor pollicis brevis
  • M.opponens pollicis
  • M.flexor pollicis brevis
  • M.adductor pollicis
  • Image Upload 1
 4. Jaká je inervace svalů thenaru?
  • M.abductor pol.brevis+opponens pollicis+ caput spfc m.flexor pol.brevis - N.MEDIANUS
  • Caput prof. M.flexor pol.brevis+m.adductor pollicis - N.ULNARIS
 5. inervace m.abductor policis brevis
  n.medianus
 6. začátek m.abductor pollicis brevis
  eminentia carpi radialis
 7. Které svaly thenaru začínají na eminentia carpi radialis?
  • M.abd.pol.brevis
  • M.opponens poll.
  • M.flexor poll.brevis
 8. Úpon m.abd.poll.brevis
  • Radiální sezamská kost palce a báze prox.článku palce
  • Image Upload 2
 9. Fce m.abd.poll.brevis
  Abdukce palce
 10. Úpon m.opponens poll.
  Rad.okraj I.metakarpu
 11. Fce m.opponens poll.
  Opozice palce
 12. Který ze svalu thenaru se dělí na caput spfc+prof., mezi kterými procházíšlacha m.flexor poll.longus?
  M.flexor poll.brevis
 13. Úpon m.flexor poll.brevis
  Lat.sesamská kost palce, báze prox.článku palce
 14. Fce m.flexor poll.brevis
  Flexe prox.článku palce, uvádí palec do opozice
 15. Zač. M.adductor pollicis
  • Caput obliquum - od dorz.stěny canalis carpi
  • Caput transversum - od palmární plochy III.metakarpu
 16. Úpon m.adductor poll.
  Med.sesamská kost palce
 17. Fce m.adductor poll.
  Addukce palce
 18. Vyjmenuj svaly prostřední skupiny svalů ruky
  • Mm.interossei dorsales + palmares
  • Mm.lumbricales
 19. Které čtyři svaly vyplňují štěrbiny mezi metakarpy?
  Mm.interossei dorsales
 20. Zač.mm.interossei dorsales
  Sousední strany metakarpů tříčlánkových prstů
 21. Úpon mm.interossei dorsales
  • Prox.články prstů a dorz.aponeuróza na straně prstů odvrácených od osy ruky, procházející středem 3.prstu
  • Svaly se upínají po obou stranách 3.,na lat.straně2.,a na med.straně 4.prstu
  • Image Upload 3
 22. Jaká je inervace mm.interossei dorsales
  N.ulnaris
 23. Fce mm.interossei dorsales
  • Flexe prox.článku
  • Extenze ostatních článků prstů
  • Abdukce prstů od osy ruky
 24. Zač.mm.interossei palmares
  • 3drobnější svaly(I.-III.)
  • Těla metakarpů na straně přivrácené k ose ruky
 25. Úpon mm.interossei palmares
  • Prox.články prstů a dorz.aponeuróza na straně prstů přivrácených k ose ruky
  • Na med.straně 2.a na lat.straně 4:a5.prstu
 26. Inervace mm.interossei palmares
  N.ulnaris
 27. Fce mm.interosseis palmares
  • Flexe prox.článku
  • Extenze ostatních článků prstů
  • Addukce prstů k ose ruky
 28. Zač.mm.lumbricales
  • Štíjlé svaly (I.-IV.-počítáno z palcové strany)
  • Na šlachách m.flexor digitorum profundus
  • Image Upload 4
 29. Úpon mm.lumbricales
  Lat.strana báze prox.článku a dorz.aponeuróza 2.-5.prstu
 30. Inervace mm.lumbrucales
  • I.-II.: n.medianus
  • III.-IV.: n.ulnaris
 31. Fce mm.lumbricales
  • Flexe prox.článku
  • Extenze ostatních článků prstů
  • Naklonění prstů k palci
 32. Vyjmenuj svaly hypothenaru
  • M.palmaris brevis
  • M.abductor digiti minimi
  • M.flexor digiti minimi brevis
  • M.opponens digiti minimi
 33. Jaká je inervace svalů hypothenaru?
  N.ulnaris
 34. Který ze svalů hypothenaru je kožní sval?
  M.palmaris brevis
 35. Zač.m.plamaris brevis
  Med.okraj palmární aponeurózy
 36. Úpon m.palmaris brevis
  Kůže hypothenaru
 37. Fce m.palmaris brevis
  Tvoří kožní rýhy
 38. Zač.m.abductor dig.min.
  Os pisiforme
 39. Úpon m.abductor dig.min.
  Báze prox.článku malíku
 40. Fce m.abductor dig.min.
  Abdukce malíku
 41. Zač.m.flexor dig.min.brevis
  Hamulus osiss hamati
 42. Úpon m.flexor dig.min.brevis
  Báze prox.článku prstu
 43. Fce m.flexor dig.min.brevis
  Flexe prox.článku malíku
 44. Zač. M.opponens dig.min
  Hamulus ossis hamati
 45. Úpon m.opponens dig.min
  Med.okraj V.metakarpu
 46. Fce m.opponens digiti minimi
  Opozice malíku
 47. Která fasacie ruky je tenká a kryje šlachy extenzorů na hřbetu ruky?
  Dorzální fascie
 48. Od které fascie ruky sbíhají do hloubky septa, oddělující sval.skupiny thenaru,prostřední akup.a svalstvo hypothenaru?
  Palmární fascie
 49. Popiš strukturu palmární fascie
  • Má zesílenou prostřední část - aponeurosis palmaris, od té sbohají do hlobky septa, oddělující jednotl.skupiny svalů ruky
  • Okrajové části jsou tenké a pokrývají svaly thenaru a hypothenaru
 50. Jaké rozlišujeme fascie ruky?
  Palmární, dorzální + v hloubce jsou svými fasciemi pokryty interosseální svaly
 51. Jaké rozlišujeme šlachové pochvy svalů?
  • FIBRÓZNÍ-přichycují šlachy k článkům prstů
  • SYNOVIÁLNÍ-usnadňují pohyb sval.šlach
Author
iren
ID
336325
Card Set
MM.MANUS
Description
HK
Updated