ANS III: parasympatikus

 1. parasympatikus obecně dělíme na ...
  hlavový a sakrální
 2. hlavový parasympatikus dělíme podle příslušnosti k hlavovým nervů na....
  • část mesencephalická: součástí n.III
  • bulbární: n VII, IX, X
 3. n.oculomotorius obsahuje parasympatická preggl vlákna, která začínají v...
  ncl.parasympathicus n.oculomotorii = rdingerovo-westphalovo j.
 4. parasympatická vlákna probíhají kmene n.III a vstupují do jeho...
  ramus inferior
 5. z ramus inferior n.III. se odděluje krátká větev - radix oculomotoria s.parasympathica, která vstupuje do ...
  ggl.ciliare
 6. z ramus inferior n.III. se odděluje krátká větev = ..., která vstupuje do ggl.ciliare
  radix oculomotoria s.parasympathica
 7. postgangliová vlákna vystupující z ggl.ciliare se stávají součástí smíšených ..., které vstupují do oční koule
  nn.ciliares breves
 8. které svaly v oku inervují paras.vlákna?
  m.ciliaris + m.sphincter pupillae (miosis + akomodace čočky)
 9. které žlázy inervují parasympatická vlákna n.facialis?
  glandula lacrimalis, žlázky sliznice patra, dutiny nosní + gland.submandibularis a sublingualis
 10. parasympatická vlákna n.VII. začínají v...
  ncl.salivatorius sup = ncl.parasympathicus n.facialis (v pontu)
 11. jakou cestou probíhají parasympatická vlákna VII.nervu?
  • n.petrosus major
  • chorda tympani
 12. ke které uzlině směřuje n.petrosus major?
  ggl.pterygopalatinum
 13. popiš průběh n.petrosus major až po jeho vstup do ggl.pterygopalatinum
  • odděluje se z nVII. v geniculu, běží po přední ploše pyramiy, opouští lebku přes synchondrosis sphenopetrosa a dostává se do fossa infratemporalis
  • dále vstupuje do fossa pterygopalatina skrz canalis pterygoideus (většinou ve spojení se symp.n.petrosus profundus jako n.canalis pterygoidei)
 14. eferentní vlákna z ggl.pterygopalatinum inervují žlázy:
  • dutiny nosní - rr.nasales posteriores
  • patra - n.palatinus major et minor
  • slznou: nn.pterygopalatini - maxillaris - zygomaticus - lacrimalis
 15. s kterým nervem se pojí chorda tympani?
  n.lingualis
 16. popiš průběh chorda tympani po její spojení s n.lingualis
  odděluje se ze III.úseku n.VII., prostupuje bubínkovou dutinu skrze canaliculus chordae tympani a přes fissura petrotympanica se dostává do fossa infratemporalis, kde se spojuje s n.lingualis
 17. parasympatická pregangliová vlákna z chorda tympani  (rr. ganglionares) se přepojují v ggl.submandibulare a vystupují odtud jako smíšené rr.glandulares pro...
  gland.submandibularis + sublingualis
 18. n IX. inervuje parasympaticky...
  příušní žlázu
 19. preggl parasympatická vlákna n.IX. začínají v...
  ncl.parasympathicus n.glossopharyngei (=ncl.salivatorius inf.) v med.oblongata
 20. jakou cestou jdou parasymp.vlákna do příušní žlázy?
  n.IX - n.tympanicus - plexus tympanicus - n.petrosus minor - skrze synchondrosis sphenopetrosa do ggl.oticum - r.communicans cum n.auriculotemporali - n.auriculotemporalis - rr.parotidei
 21. n X. obsahuje preggl parasympatická vlákna ve většině svých krčních, hrudních a břišních větvích. Preggl parasympatická vlákna vystupují z... a větvemi n.vagus přistupují ke gangliím smíšených autonomních pletení v hrudní a břišní dutině
  ncl.parasympathicus n.vagi
 22. postggl parasympatická vlákna n.X. inervují které orgány?
  • rr.cardiaci
  • rr.bronchiales
  • rr.oesophagei
  • rr.gastrici
  • rr.coeliaci
  • rr.renales (slezinu, nadledviny, ledviny)
  • +pohl.žlázy
 23. sakrální parasympatikus probíhá cestou...
  2.-5-sakrálního nervu
 24. preggl vlákna začínají v difusním jádru spinální míchy, které představuje kaudální prodloužení kterého jádra?
  ncl.intermediolateralis v segmentech S2-5
 25. pregangliová vlákna sakrálního parasympatiku se oddělují jako:
  nn.splachnici pelvici
 26. co tvoří plexus hypogastricus inf?
  nn.splachnici pelvici - smíšená autonomní pleteň, v jejich uzlinách se přepojují na vlákna postggl
 27. které orgány inervuje sakrální parasympatikus?
  • orgány pánve
  • konečník, měchýř, vnitřní pohl.orgány s výj.pohl.žláz, topořivá tělesa a prostř.spojek mezi plexus hypogastricus inf.+sup. i konečný úsek tlustého střeva - od flexura coli sinistra
 28. nervus vagus obsahuje téměř 90% (preggl/postggl?) vláken parasympatického systému těla
  preggl
Author
iren
ID
336144
Card Set
ANS III: parasympatikus
Description
ns
Updated