STAVBA A TYPY SVALŮ

 1. Stručně představ svalovou tkáň, její funkci.
  • Představuje nervově řízený, aktivní pohybový aparát
  • Funkcí je vytváření pohybu organismu, vnitřních orgánů a vyvíjení tlaku a napětí, vytvářejí teplo
  • Základní kontraktilní jednotkou je myofibrila obsahujicí kontraktilní proteiny
  • čili: POHYB + DRŽENÍ TĚLA + ZPEVNĚNÍ KLOUBŮ + PRODUKCE TEPLA
 2. Který typ svaloviny je inervován autonomně?
  Hladká svalovina + srdeční
 3. Jak je inervována PPS?
  Míšní+hlavové nervy
 4. Které z kosterních svalů se nepojí s kostí?
  Jazyk, jícen, mimické svaly
 5. Vyjmenuj dělení PPS podle toho, s jakými útvary se pojí:
  • Kosterní - pohyby v kloubech
  • Kožní - spojeny s kůží,vyvolávají tak její pohyb
  • Kloubní - Spojení s kloubními pozdry, brání tak jejich ustřiknutí
  • Spojení s chrupavkami - např.hrtan
  • Se sliznicemi -- jazyk
  • S čidly - očnicové svaly
  • Atd
 6. Jak se svaly podílejí na celkové váze organismu?
  • Asi 1/3
  • 56% DK
  • 28% HK
  • 16% trup
 7. Kolik je v těle svalů?
  Cca 600, většina párová
 8. Popiš rozměry buněk u jednotl.typů svalovin
  • PPS: tl: 40-80mkm+ d:cm´
  • SS: tl:15mkm + d: 100mkm
  • HS: 5-8mkm + d: od 20mkm (stěna cév) po 800 (těhotenské myometrium)
 9. Vyjmenuj kategorie svalu na zákl.tvaru:
  • 1)dlouhé - zejm.na končetinách, převládá délka
  • 2)ploché- rozprostřeny do plochu, hlavně na trupu
  • 3)krátké - překlenují jen 1kloub a vykonávají pohyby malého rozsahu (např.m.abductor pollicis brevis)
  • 4)kruhové - při kontrakci uzavírají tělní otvory, sfinktery

  Vřetenovité - jedno/vícehlavé
 10. Popiš strukturu svalu:
  Vlákna se spojují vazivem v PRIMÁRNÍ SNOPCE (snopečky), u objemnějších svalů se snopečky spojují v SEKUNDÁRNÍ SNOPCE a ty se dále spojují ve sval

  • 1) svalové vlákno - aktin+myozin
  • +ENDOMYSIUM=obal sval.vlákna s kličkami vlásečnic
  • 2) svalové snopce=sdružení více vláken
  • + PERIMYSIUM=obal skupiny vláken, probíhají jimi cévy+nervy
  • 3)sval
  • + EPIMYSIUM -řidší vrstva vaziva mezi svalem a fascií
  • + FASCIA - tuhý vazivový obal
 11. Co je to aponeuróza
  • Šlacha rozprostřena do plochy, u plochých svalů
  • "Šlachatice"
  • Síťové uspořádání vláken,které se navzájem kříží
 12. Vyjmenuj části kosterního svalu
  • ORIGO: část svalu připojená šlachou blíže k osové kostře, většinou méně pohyblivá (sval se stahuje ke svému začátku)
  • CAPUT MUSCULI: masitá část navazující na šlachu sval.začátku
  • VENTER MUSCULI:nějširší masitá část
  • CAUDA MUSCULI: zúžený přechod bříška v úponovou šlachu
  • INSERTIO: úpon, část svalu připojená šlachou dál od osové kostry, většinou více pohyblivá
 13. Jak se řekne sval řecky a co znamená musculus v latině?
  • Mýs
  • Myška (běhající pod kůží:)
 14. Proč je origo a insertio svalu relativní?
  Za určitých okolností llze zaměnit (u pomocných dých.svalů např. Znehybněním HK)
 15. Jaké dva typy kontrakce známe a jaký je mezi nimi rozdíl?
  • IZOTONICKÁ: mění se délka svalu
  • Koncentrická-sval se zkracuje (síla působící na sval je menší než síla svalu)
  • Excentrická-sval se prodlužuje (síla působící na sval je větší než síla svalu)
  • IZOMETRICKÁ: změna napětí
 16. Co je typické pro izometrickou kontrakci?
  (jaký typ činnosti, odolnost vůči únavě)
  • Sval vykonává statickou činnost (zaťaté zuby, pěsti)
  • Podléhá rychlé únavě (trvající stah ztěžuje přivod a odtok krve)
 17. Co je to svalový tonus?
  • Trvalý klidový svalový stah, trvalé klidové napětí
  • REFLEXNĚ UDRŽOVANÉ NAPĚTÍ SVALU,KTERÉ JE VÝCHOZÍM PŘEDPOKLADEM PRO PROVEDENÍ JAKÉHOKOLIV POHYBU A PRO UDRŽENÍ VZPŘÍMENÉ POLOHY
 18. Jaký vliv má teplota na svalový tonus?
  Teplo svalový tonus snižuje, chlad zvyšuje
 19. Definuj posturální svaly
  Antigravitační; svým trvale zvýšeným tonusem zabezpečují vzpřímené držení těla
 20. Vyjmenuj některé typické posturální svaly:
  Autochtonní svaly zad, hýždě, extenzory dolních končetin, žvýkací svaly
 21. Co se děje se svalovým napětím ve spánku?
  Poklesne (např.snížení napětí šíjových svalů - hlava přepadává na prsa - usínání vsedě)
 22. Co jsou to fixátory?
  Svaly,které vstupují reflexně do činnosti,vedle svalů,které daný pohyb vykonávají, a svou izometrickou reakcí znehybňují jedno z přípojových míst
 23. Co jsou to neutralizační svaly?
  • Neutralizují nežádoucí pohyb
  • Např: při čisté flexi v lokti se musí kontrahovat i vnější rotátory, aby neutralizovaly vnitřní rotaci předloktí
 24. Jak to,že se při jednostranné svalové bolesti setkáváme s bolestmi svalů na protilehlé straně těla?
  • Ptž dojde k jejich přetížení
  • Každý pohyb více či méně porušuje rovnováhu a musí být korigován svaly na opačné straně
 25. Vyjmenuj kategorie svalů vymezené podle jejich fce,zapojující se při jednom pohybu
  • 1)AGONISTÉ:začínají provádět pohyb, iniciátor:)
  • 2)SYNERGISTÉ: spoluúčastní se na jednom p ohybu
  • 3)ANTAGONISTÉ: působí protichůdně
  • 4)NEUTRALIZAČNÍ: ruší nežádoucí směr pohybu vzniklý působením ostatních svalů
  • 5)FIXAČNÍ: zpevní část těla,ze kt.pohyb vychází (udržují pohybový segment v nejvýhodnějším postavení

  • NAPŘ: při upažení:
  • 1)m.deltoideus
  • 2)m.supraspinatus
  • 3)m.latissimus dorsi
  • 4)m.teres minor
  • 5)m.trapezius
 26. Vyjmenuj další kategorie (ne podle tvaru, či funkce) dělení svalů:
  • 1)POSTURÁLNÍ
  • 2)FÁZICKÉ
  • 3)HLAVNÍ-obv.jeden ze skupiny agonistů n.synergistů
  • 4)POMOCNÉ
  • 5)JEDNOKLOUBÉ-působí pohyb jen v jednom kloubu
  • 6)VÍCEKLOUBÉ-působí zejm.v nejvzdálenějším koubu (nejbližším úponu), zatímco v kloubech blíže začátku mají spíše funkce pomocné a stabilizační
 27. Které svaly se vyznačují vyšším podílem pomalých červených svalových vláken, jsou schopné pracovat po dlouhou dobu a vzhledem k dlouhodobě trvajícímu napětí mají tendenci se zkracovat?
  Posturální
 28. Pro které svaly je typická převaha rychlých bílých svalových vláken, dokážou vyvinout velkou rychlost a sílu,ale pouze po krátkou dobu a mají tendenci k ochabnutí při nedostatečném zatížení?
  Fázické svaly
 29. Vyjmenuj pomocná svalová zařízení
  • 1)svalové fascie
  • 2)tíhové váčky
  • 3)šlachové pochvy
  • 4)kladky
 30. Co je to svalové fascie:
  Většinou tenké vazivové membrány, kt.obalují jednotl.svaly n.jejich skupiny a přecházejí až na šlachy
 31. Jaké znáš typy svalové fascie:
  • 1)OSTEOFASCIÁLNÍ SEPTUM
  • Spolu s kostmi vytvářejí přepážky - vytvoření kompartmentů pro jednotl.sval.skupiny
  • Často jimi procházejí cévy a nervy
  • Svým tahem může vytvářet záhyby/vklesliny na kůži

  • 2)RETINACULUM-vazivové poutko
  • Ztluštělé vazivové pruhy fixujíxí fascii ke šlaše nebo kosti
  • Vytvářejí průchody pro šlychy svalů
 32. Díky čemu je možné šíření patologických pochodů ve svalech i na veké vzdálenosti?
  • Svalové fascie vytvářejí jakási pouzdra akrz která se patologické pochody mohou šířit
  • Např.podél fascie m.psoas major z bederní krajiny až na stehno
 33. Jaká je fce šlachové pochvy
  Obalují šlachy svalů a přidržují je ke kostnímu podkladu
 34. Jaká je struktura vaginae tendineum?
  • Mají stejné složení j.kloubní pouzdro, rozlišujeme u nich proto:
  • Zevní vrstvu - vagina fibrosa (tvořenou tuhým vazivem)
  • Vnitřní vrstvu - vagina synovialis (produkující synovii)
 35. Jaká je fce kladky coby pomocného sval.zařízení?
  Vazivové obloučky přidržující šlachu ke skeletu - mění tak směr působení svalu (např.trochlea m.obliqui bulbi superioris na med.straně očnice)
 36. Co jsou to bursae synoviales?
  • Váčky ve vazivu v okolí šlach, zmenšující působení sval.šlachy (tření) na kloubní pouzdro nebo na kost
  • Obsahují malé množství synoviální tekutiny
 37. Co je to punctum fixum a mobile?
  Fixum: při pohybu ta z úponových částí svalu, jež je zpevněna (vlivem zpevňovací aktivity jiných svalů), aby druhá, úponová čast svalu (p.m.) mohla provádět v kloubu pohyb
Author
iren
ID
336038
Card Set
STAVBA A TYPY SVALŮ
Description
úvod
Updated