MIMICKÉ SVALY

 1. Představ stručně funkci mim.svalů
  • Uloženy v podkoží obličeje, kde ovládají většinu otvorů (mohou je uzavírat, otevírat, měnit jejich tvar)
  • Jejich kontrakcí umožněny rozmanité výrazy obličeje x kontrola emocí MK
  • Významnou součástí komplexu sdělovací motoriky u člověka, zabezpečují expresivní složku řeči a uplatňují se při zpěvu
 2. Které z mim.svalů jsou obaleny fascií?
  Pouze m.buccinator (fascia buccopharyngea)
 3. Jaká je inervace mim.svalů?
  N.facialis
 4. Do jakých kategorií dělíme mim.svaly?
  • Svaly lební klenby
  • Svaly oční štěrbiny
  • Svaly zevního nosu
  • Svaly ústní štěrbiny
 5. Vyjmenuj svaly lební klenby:
  M.epicranius: occipitofrontalis+tempoparietalis
 6. Začátek m.occipitofrontalis
  • Venter occipitalis: linea nuchae sup.týlní k.
  • Venter frontalis: kůže čela v okolí glabely a obočí
 7. Úpon m.epicranius
  Aponeurotické centrum - GALEA APONEUROTICA
 8. Fce m.temporoparietalis
  Rudimentární sval, výj.může pohybovat ušním boltcem
 9. Zač.m.temporoparietalis
  Kůže v okolí ušního boltce
 10. Fce m.occipitofrontalis
  Zvedá vnitřní okraj obočí a skládá kůži čela ve vrásky; někt.jedinci mohou pohybovat kůži hlavy
 11. Vyjmenuj svaly oční štěrbiny
  • M.orbicularis oculi
  • M.corrugator supercilii
  • M.procerus
 12. Zač+úpon m.orbicularis oculi
  Začíná cirkulárně ve vchodu očnice a ve víčkách, dosahuje až na dorzální stranu saccus lacrimalis
 13. Fce m.orbicularis oculi
  • Zužuje a uzavírá oční štěrbinu
  • Při.lat.očním koutku vytváří radiálně orientované kožní vrásky
  • Med.snopce rozšiřují slzný váček - nasávání slz do vývodných slzních cest
 14. Zač.m.corrugator supercilii
  Nad nosním kořenem - sutura nasofrontalis
 15. Úpon m.corrugator supercilii
  Prostupuje m.orbicularis oculi a nad středem obočí se spojuje s kůží čela
 16. Fce m.corrugator supercilii
  Vytváří nad kořenem nosu svislé rýhy (zamračený obličej, výraz bolesti)
 17. Zač. M.nasalis
  Jugum alveolare horního špičáku a lat.řezáku
 18. Úpon m.nasalis
  Nosní křídlo, membránozní část nosního septa, nosní hřbet
 19. Fce m.nasalis
  Zužuje nosní dírky, táhne chrupavčitou část nosu dolů
 20. Vzjmenuj svaly ústní štěrbiny
  • 1.M.orbicularis oris
  • 2.M.levator labii superioris
  • 3.M.levator labii superioris alequae nasi
  • 4-5.M.zygomaticus major+minor
  • 6..M.risorius
  • 7.m.buccinator
  • 8.m.levator anguli oris
  • 9.m.depressor anguli oris
  • 10.M.depressor labii inferioris
  • 11.M.mentalis
 21. Zač.m.orbicularis oris
  Začíná od snopců okolních svalů, uložen v obou rtech a obkružuje ústní štěrbinu
 22. Úpon m.orbicularis oris
  Modiolus
 23. Co je to modiulus?
  Uzlový bod zevně od ústního koutku, kříží se zde úponové části mim.svalů
 24. Fce m.orbicularis oris
  Tlačí rty k zubům, uzavírá ústní štěrbinu, ohrnuje rty (protruze) a vtahuje rty dovnitř (výraz pevného rozhodnutí)
 25. Zač.m.levator labii superioris
  Nad foramen infraorbitale maxily
 26. Úpom m.levator labii superioris
  Kůže podél sulcus nasolabialis
 27. Fce m.levator labii superioris
  • Zvedá horní ret
  • Prohýbá střední část sulcus nasolabialis do oblouku, obličeji dává výraz zármutku
 28. Kde je sulcus nasolabialis
  Šikmá kožní rýha mezi nosním křídlem a ústním koutkem
 29. Zač.m.levator labii sup.alaeque nasi
  Proc.frontalis maxillae
 30. Úpon m.levator labii sup.alaeque nasi
  Kůže nosního křídla a kůže podél sul.nasolabialis
 31. Fce m.levator labii superioris alaeque nasi
  • Táhne horní ret + nosní křídlo nahoru - rozšiřuje nosní dírku
  • Protahuje nasolabiální rýhu nahoru (výraz hořkého pláče)
 32. Zač.m.zygomaticus major
  Proc.temporalis ossis zygomatici
 33. Úpon m.zygomaticus major
  Kůže ústního koutku, částečně vyzařuje i do m.orbicularis oris
 34. Fce m.zygomaticus major
  Táhne ústní koutek nahoru a lat., prohýbá nasolabiální rýhu (veselý výraz)
 35. Zač.m.zygomaticus minor
  Corpus ossis zygomatici
 36. Úpon m.zygomaticus minor
  Kůže v sulcus nasolabialis, část.vyzařuje i do modiolu a m.orbicularis oris
 37. Fce m.zygomaticus minor
  Zvedá horní ret+dolní konec nasolabiální rýhy - výraz soucitu
 38. Zač.m.risorius
  Fascia masseterica
 39. Úpon m.risorius
  Kůže ústního koutku
 40. Fce m.risorius
  • Táhne ústní koutek dorzolaterálně a rozšiřuje štěrbinu ústní
  • Při smíchu působí u někt.jedinců "důlky"
 41. Zač.m.buccinator
  • Alveolární výběžek maxily v oblasti stoliček
  • Od začátku části svaloviny hltanu - raphe pterygomandibularis
  • Od alveolárního výběžku dolní čelisti v rozsahu posledních stoliček
 42. Úpon m.buccinator
  Přechází do m.orbicularis oris
 43. Fce m.buccinator
  • Podklad tváří
  • Svým tonickým napětím přitlačuje tváře k zubům
  • Při žvýkání vtlačuje potravu mezi stoličky
  • Při kontrakci vyfukuje vzduch z ústní dut. (Trubačský sval)
 44. Zač.m.levator anguli oris
  Fossa canina maxillae
 45. Úpon m.levator anguli oris
  Modiolus
 46. Fce m.levator anguli oris
  Vytahuje ústní koutek nahoru
 47. Zač.m.depressor anguli oris
  Dolní okraj mandibuly pod foramen mentale
 48. Úpon m.depressor anguli oris
  Kůže ústního koutku+modiolus
 49. Fce m.depressor anguli oris
  Táhne ustní koutek dolů - výraz opovržení
 50. Zač.m.depressor labii inferioris
  Zevní strana mandibuly pod m.depressor anguli oris
 51. Úpon m.depressor labii inferioris
  Kůže dolního rtu a brady
 52. Fce m.depressor labii inferioris
  Dolní ret táhne dolů a laterálně - výraz nechuti a ironie
 53. Zač.m.mentalis
  Juga alveolaria dolních řezáků
 54. Úpon m.mentalis
  Kůže brady
 55. Fce m.mentalis
  Dolní ret táhne dopředu a nahoru (výraz pýchy), někdy vytváří důlek na bradě
Author
iren
ID
336032
Card Set
MIMICKÉ SVALY
Description
obličej
Updated