PLEXUS SACRALIS

 1. kterými větvemi je tvořen plexus sacralis?
  • =mohutná nerv.pleteň, kt.je tvořena zejm.větvemi všech nervů od L4 po Co.
  • vystupují z ní četné nervy, které inervují převážnou část DK
 2. kde přesně je uložen plexus sacralis?
  v malé pánvi na facies pelvina křížové k. a na m.piriformis
 3. vyjmenuj větve plexus sacralis
  • rr.musculares
  • n.gluteus sup + inf
  • n.cutaneus femoris post.
  • n.ischiadicus
  • n.pudendus
  • n coccygeus

  Image Upload 1
 4. vyjmenuj větve n.ischiadicus
  • rr.musculares
  • rr.articulares
  • n.fibularis communis
  • n.tibialis

  Image Upload 2


  Image Upload 3
 5. vyjmenuj konečné větve n.fibularis communis
  n.fibularis prof + spfc
 6. vyjmenuj větve n.fibularis communis
  • rr.articulares
  • n.cutaneus surae lateralis
  • n.fibularis spfc + prof

  Image Upload 4
 7. Rr. musculares plexus sacralis inervují které svaly?
  • kyčelní v blízkosti pleteně:
  • m.piriformis
  • m.obturatorius int.
  • m.quadratus femoris
  • mm.gemelli
 8. popiš průběh a inervaci n.gluteus sup.
  • prostupuje skrze for.suprapiriforme společně s vasa glutea superiora do hýžďové krajiny
  • inervuje: m.gluteus medius, minimus + m.tensor fasciae latae
 9. popiš průběh a inervaci n.gluteus inf.
  prochází skrze for.infrapiriforme a do m.glutaeus maximus, který inervuje
 10. o jakém nervu je řeč? ... probíhá skrze for.infrapiriforme a pod m.glutaeus maximus na zadní stranu stehna, kde inervuje kůži.
  n.cutaneus femoris post.

  Image Upload 5
 11. odkud odstupují a co inervují nn.clunium inferiores?
  větve n.cutaneus femoris post., směřující do dolní části hýžďové krajiny

  Image Upload 6
 12. popiš průběh n.ischiadicus až po jeho dělení na konečné větve
  • =nejsilnější nerv lidského těla
  • vystupuje cestou for.infrapiriforme na zadní stranu stehna a dostává se do fossa poplitea.
  • v různé výši (nejčastěji na rozhraní mezi prostř. a dist.třetinou stehna) se dělí na své konečné větve: n.fibularis communis + n.tibialis
 13. které nervy procházejí skrze for.suprapiriforme?
  n.gluteus sup
 14. které nervy procházejí skrze for. infrapiriforme?
  • n.gluteus inf.
  • n.cutaneus femoris post.
  • n.ischiadicus
  • n.pudendus

  Image Upload 7
 15. rr.musculares n.ischiadicus inervují kterou oblast/svaly?
  odstupují za průběhu na zadní straně stehna a inervují zadní skupinu stehenních svalů
 16. co inervují rr.articulares n.ischiadicus?
  inervují senzitivně kloubní pouzdro kyč.kloubu
 17. popiš průběh n.fibularis communis po jeho rozdělení se na konečné větve
  • probíhá ke caput fibulae, kde je uložený pod kůží a hmatný
  • distálně odtud vniká do m.fibularis longus a dělí se na konečné větve: n.fibularis prof. + spfc.
 18. v jakém svalu se dělí n.fibularis communis na konečné větve?
  m.fibularis longus
 19. rr.articulares n.fibularis communis inervují který útvar?
  • zadní stranu kloubního pouzdra kolene
  • art.tibiofibularis
 20. jaké nervy se oddělují z n.cutaneus surae lateralis nervu fibularis communis?
  r.communicans peroneus - ten se spojuje s n.cutaneus surae medialis a podílí se na vzniku n.suralis
 21. n.cutaneus surae lateralis:
  je větví kterého nervu?
  inervuje...
  • n.fibularis communis
  • inervuje kůži na lat.straně lýtka
 22. jaké větve vydává n.fibularis spfc?
  • rr.musculares
  • n.cutaneus dorsalis medialis
  • n.cutaneus dorsalis intermedius
 23. rr.musculares n.fibularis spfc inervují...
  oba mm.peronei
 24. n.fibularis spfc je uložen mezi kterými svaly?
  oběma mm.peronei
 25. n.fibularis spfc v dolní třetině bérce prostupuje do podkožního vaziva a dělí se na...
  n.cutaneus dorsalis medialis + intermedius
 26. co inervují n.cutaneus dorsalis medialis + intermedius?
  kůži na hřbetu nohy a prstů (vynechávají přivrácené strany 1.a2.prstu a lat.okraj nohy)
 27. popiš průběh a inervaci n.fibularis prof
  • prochází na přední stranu bérce a sestupuje na hřbet nohy; svými rr.musculares inervuje přední skupinu svalů bércových a krátké svaly hřbetu nohy
  • na dorsum pedis inervuje přilehlé okraje 1.a2.prstu
 28. popiš průběh n.tibialis
  • sestupuje středem fossa poplitea jako přímé pokračování kmene n.ischiadicus.
  • vstupuje pod arcus tendineus m.solei mezi m.soleus a hluboké svaly bércové, kde probíhá spolu s vasa tibialia posteriora směrem za med.kotník a přetáčí se na planta pedis.
  • ještě před vstupem do planta pedis se dělí na n.plantaris medialis + lateralis

  Image Upload 8
 29. vyjmenuj konečné větve n.tibialis
  ještě před vstupem do planta pedis se dělí na n.plantaris medialis + lateralis
 30. jaké nervy vydává n.tibialis?
  • n.cutaneus surae medialis
  • rr.musculares
  • rr.calcanei mediales
  • n.plantaris medialis + lateralis

  Image Upload 9
 31. n.cutaneus surae medialis je větví kterého nervu?
  n.tibialis
 32. co inervuje a kde leží n.suralis?
  • nerv vzniká spojením r.communicans peroneus (n.cutaneus surae lat. - n.fibularis communis) s n.cutaneus surae medialis
  • inervuje kůži lýtky, lat.strany paty a lat.okraj nohy

  Image Upload 10
 33. který nerv provází v podkoží lýtka v.saphena parva?
  n.cutaneus surae medialis
 34. rr.musculares n.tibialis inervují které svaly?
  svaly zadní skupiny bérce
 35. kůži na med.straně paty inervuje která větev n.tibialis?
  rr.calcanei mediales
 36. který nerv inervuje senzitivně kůži (1.,2.,3. a med polovinu 4.prstu) a motoricky m.flexor digitorum brevis, svaly palce (s výj.m.adductor hallucis) a 1.a2. lumbrikální sval?
  n.plantaris medialis
 37. který nerv inervuje kůži 5. a lat.strany 4.prstu a svaly: m.quadratus plantae, všechny svaly malíku, všechny mm.interossei, 3.+4.m.lumbricalis a m.adductor hallucis?
  • n.plantaris lateralis
  • Image Upload 11
 38. popiš průběh n.pudendus
  • odstupuje z kaud.oddílu plexus sacralis
  • z pánve vystupuje přes for.infrapiriforme
  • spolščně s vasa pudenda interna se stáčí kolem spina ischiadica do for.ischiadicum minus a vniká zezadu do fossa ischiorectalis, probíhá po její laterální stěně ve fascia obturatoria interna (canalis pudendus). směrem dopředu dosahuje až k symphysis pubica
  • Image Upload 12
 39. vyjmenuj větve n.pudendus
  • rr.musculares
  • nn.rectales inferiores
  • nn.perineales: rr.scrotales posteriores/ rr.labiales post. + motorické větve
  • n.dorsalis penis/clitoridis
  • Image Upload 13
 40. které svaly inervují rr.musculares n.pudendus?
  levator ani + coccygeus
 41. popiš průběh a inervaci nn.rectales inferiores
  směřují přes tukové těleso ve fossa ischiorectalis k řitnímu otvoru a inervují m.sphincter ani externus a senzitivně kůži kolem anaálního otvoru
 42. popiš inervaci nn.perineales
  směřují do kůže hráze a vydávají senzitivní rr.scrotales/labiales posteriores a mot.větve pro diaphragma urogenitale a svaly pohl.orgánů
 43. popiš inervaci n.dorsalis penis/clitoridis
  svými senz.větvemi inervuje kůži pensu/klitorisu a u muže také sliznici močové trubice
 44. co inervuje n.coccygeus?
  =drobné větévky, kt.vytvářejí pleteň na m.coccygeus; z této pleteně vystupují tenké větve, kt.inervují diaphragma pelvis a kůži hráze
Author
iren
ID
336000
Card Set
PLEXUS SACRALIS
Description
nervy
Updated