PLEXUS LUMBALIS

 1. plexus lumbalis leží po stranách bederní páteře uvnitř kterého svalu?
  m.psoas major

  Image Upload 1
 2. spojením kterých větví vzniká plexus lumbalis?
  spojením ventrálních větví L1-4, k nimž se pojí spojka Th12
 3. nervy z plexus lumbalis inervují kůži a svaly kterých oblastí?
  • motoricky:
  • někt.svaly břišní
  • svaly na med.a přední straně stehna
  • senzitivně:
  • kůže dolní poloviny stěny břišní
  • přední, med. a lat. strana stehna
 4. vyjmenuj větve plexus lumbalis
  • 1.rr.musculares
  • 2.n.iliohypogastricus
  • 3.n.iliolingualis
  • 4.n.genitofemoralis
  • 5.n.cutaneus femoris lateralis
  • 6.n.femoralis
  • 7.n.obturatorius

  Image Upload 2
 5. o kterém nervu je řeč? ... vystupuje z lat.okraje m.psoas major a probíhá po vnitřní straně m.quadratus lumborum (leží za ledvinou), klade se mezi m.transversus abd. a m.obliquus internus abd. a nad crista iliaca pokračuje obloukovitě dopředu a dolů až k anulus inguinalis spfc.
  n.iliohypogastricus

  Image Upload 3
 6. jakou oblast a prostř.kterých větví n.iliohypogastricus inervuje?
  • rr.musculares: mm.obliqui abdominis ; m.transversus abd.
  • rr.cutanei: kožní inervace lat.stěny břišní
 7. která dva nervy po svém výstupu z m.psoas major vnikají mezi m.obliquus internus abd. a m.transversus abdominis?
  n.ilioinguinalis + n.iliohypogastricus
 8. jaké větve vydává n.ilioinguinalis?
  rr.scrotales + rr.labiales
 9. popiš průběh n.ilioinguinalis
  • probíhá kaudálně od n.iliohypogastricus a rovnoběžně s ním. vniká rovněž mezi m.transversus abd. a m.obliquus internus abd..
  • konečný úsek vstupuje do can.inguinalis a po lat.straně funiculus spermaticus vniká u muže do scrota, jehož kůži senzitivně inervuje (rr.scrotales)
  • u ženy po prostupu přes can.inguinalis končí v kůži labium majus pudendi
 10. o kterém nervu je řeč? ... prostupuje přes m.psoas major a na jeho přední straně se dělí na r.genitalis + r.femoralis
  n.genitofemoralis

  Image Upload 4
 11. které útvary u muže inervuje r.genitalis n.genitofemoralis?
  m.cremaster, tunica dartos scroti, kůži scrota, med.stranu stehna
 12. které útvary u ženy inervuje r.genitalis n.genitofemoralis?
  kůži labium majus pudendi + kůži na med.straně stehna
 13. které nervy vstupují do canalis inguinalis, a z jaké strany se kladou k funiculus spermaticus?
  • n.ilioinguinalis - rr.scrotales - po lat.straně funiculu
  • r.genitalis n.genitofemoralis - z med.strany
 14. popiš průběh r.genitalis n.genitofemoralis u muže
  prostupuje skrze can.inguinalis, přidává se z med.strany k funiculus spermaticus a inervuje m.cremaster, tunica dartos scroti, kůži scrota a med.stranu stehna.
 15. popiš průběh r.genitalis n.genitofemoralis u ženy
  skrze can.inguinalis, spolu s lig.teres uteri se dostává do labium majus pudendi a inervuje jeho kůži + kůži na med.straně stehna
 16. popiš průběh r.femoralis n.genitofemoralis
  prochází skrze lacuna vasorum na přední stranu stehna a inervuje kůži cca v rozsahu trigonum femorale
 17. o kterém nervu je řeč?... sestupuje šikmo laterokaudálně po m.quadratus lumborum a m.iliacus ke spina iliaca ant.sup., podbíhá lat.část lig.inguinale a přechází na lat.stranu stehna
  • n.cutaneus femoris lateralis (kde jeho větve inervují kůži)
  • Image Upload 5
 18. o kterém nervu je řeč? ... sestupuje po lat.stěně m.psoas major do fossa iliaca a spolu s m.iliopsoas prostupuje přes lacuna musculorum na přední stranu stehna, kde se ve fossa iliopectinea dělí na řadu větví
  n.femoralis

  Image Upload 6
 19. jaké větve vydává n.femoralis?
  • rr.musculares
  • rr.cutanei anteriores
  • n.saphenus
 20. rr.musculares n.femoralis inervují...
  přední skupinu svalů stehna
 21. co inervují rr.cutanei anteriores n.femoralis?
  kůži na přední straně stehna
 22. o kterém nervu je řeč? ... prostupuje přes lamina vastoadductoria do podkoží a přidává se k v.saphena magna. Spolu s ní probíhá po vnitřmí straně kolena a bérce a zasahuje až na vnitřní okraj hřbetu nohy, kde inervuje kůži
  n.saphenus

  Image Upload 7
 23. n.obturatorius sestupuje do canalis obturatorius po které straně m.psoas major?
  po med.straně m.psoas major

  Image Upload 8
 24. po výstupu z can.obturatorius se n.obturatorius dělí na...
  r.anterior + posterior

  • Image Upload 9
 25. co inervuje n.obturatorius?
  adduktory stehna a v malém rozsahu i kůži na med.straně stehna
 26. které nervy procházejí skrze lacuna musculorum?
  n.femoralis + n.cutaneus femoris lateralis
 27. který nerv prochází skrze lacuna vasorum?
  r.femoralis n.genitofemoralis
Author
iren
ID
335964
Card Set
PLEXUS LUMBALIS
Description
nervy
Updated