PLEXUS BRACHIALIS II

 1. kde je umístěna PARS INFRACLAVICULARIS?
  Umístěna ve fossa axillaris.
 2. Ve fossa axillaris se tři primární svazky rozdělí na svazky sekundární:
  • Fasciculus lateralis
  • Fascilus medialis
  • Fasciculus posterior
  • obklopují centrálně probíhající a.axillaris

  • Image Upload 1
 3. FASCICULUS LATERALIS je uložen laterálně od a.axillaris a vydává dvě větve:
  • n. musculocutaneus
  • radix lateralis n. mediani
 4. FASCILUS MEDIalis leží mediálně od a.axillaris a vydává:
  • Radix medialis n.mediani
  • n.ulnaris
  • n.cutaneus brachii medialis
  • n.cutaneus antebrachii medialis

  Image Upload 2
 5. FASCILUS POSTERIOR  leží dorzálně od a.a., vystupují z něj:
  • n.axillaris
  • n.radialis
 6. o jakém nervu je řeč? 
  Vystupuje z fasciculus lateralis, prostupuje přes m.coracobrachialis a inervuje všechny flexory paže
  N. MUSCULOCUTANEUS
 7. jak se nazývá konečná větev N.MUSCULOCUTANEUS?
  n.cutaneus antebrachii lateralis
 8. odkud odstupuje a co inervuje n.cutaneus antebrachii lateralis?
  • odstupuje od n.MUSCULOCUTANEUS
  • sestupuje na lat.stranu předloktí, kde inervuje kůži
 9. N. MEDIANUS Začíná dvěma samostatnými kořeny:
  • radix lateralis (z fasciculus lateralis)
  • radix medialis (z fasciculus medialis)
 10. N. MEDIANUS sestupuje spolu s a.brachialis distálně do loketní jamky a pokračuje na předloktí a skrze/nad (vyber) canalis carpi do dlaně
  • skrze
  • Image Upload 3
 11. popiš větve n.medianus na paži a předloktí
  • za průběhu na paži nevydává nerv žádné větve
  • na předloktí vydává:
  • drobné senzitivní větve pro pouzdro loketního kloubu
  • rr.musculares pro všechny flexory předloktí s výjimkou m.flexor carpi ulnaris a ulnární části m.flexor digitorum profundus (část jejíž šlachy se upínají na 4.+5prst).
 12. jaké větve vydává n.medianus na dlani?
  V canalis carpi se odděluje svalová větev, kt.inervuje svaly thenaru s výjimkou m.adductor pollicis + caput profundum m.flexoris pollicis brevis.

  Další drobné rr.musculares inervují v dlani 1.;2.m.lumbricalis.

  Kmen se po průchodu canalis carpi dělí na tři senzitivní nn. digitales palmares communes, které se v meziprstních štěrbinách dále dělí na nn. digitales palmares proprii, kt.inervují 1-3.+laterální část 4.prstu. Nervy zasahují až na distální články prstů a přecházejí i na jejich dorzální stranu.
 13. který nerv odstupující z fasciculus medialis plexus brachialis je nejsilnější?
  n.ulnaris
 14. popiš průběh n.ulnaris na paži
  sestupuje v sulcus bicipitalis medialis mediálně od.a.brachialis. Asi uprostřed paže proráží septum intermusculare brachii mediale, klade se na jeho dorzální stranu a sestupuje k med.epikondylu humeru. na jeho zadní ploše se vkládá do sulcus n.ulnaris (v těchto místech je ner krytý pouze fascií a kůží - "brňavka")

  Image Upload 4
 15. mezi jaké svaly se n.ulnaris klade na předloktí?
  m.flexor carpi ulnaris + m.flexor digitorum profundus
 16. o jakém nervu platí následující? jeho konečný úsek vstupuje do dlaně nad retinaculum flexorum laterálně od os pisiforme.
  • n.ulnaris
  • Image Upload 5
 17. popiš větve n.ulnaris na paži a předloktí
  • na paži: žádné větve
  • v lokti: rr.articulares ke kloubnímu pouzdru
  • na předloktí:
  • rr.musculares (pro m.flexor carpi ulnaris + m.flexor digitorum profundus)
  • r.dorsalis n.ulanris inervuje kůži na ulnární straně ruky + jeho nn.digitales dorsales
 18. před retinaculum flexorum se nerv ulnaris dělí na...
  • r.spfc + prof, podílejí se na senz.+motorické inervaci dlaně
  • Image Upload 6

  Image Upload 7
 19. které prsty senzitivně inervuje n.ulnaris?
  5. + med.okraj 4.prstu
 20. které svaly n.ulnaris inervuje v dlani?
  • svalovina hypothenaru
  • mm.interossei palmares + dorsales
  • 3+4.m.lumbricalis
  • m.adductor pollicis
  • hluboká hlavu m.flexor pollicis brevis
 21. jaké se nazývají klinické syndromy na prstech/dlani/ zápěstí, které vznikají poraněním:
  a)n.ulnaris
  b)n.radialis
  c)n.medianus
  • a) DRÁPOVITÁ RUKA (vyřezení interooseálních + středních lumbrikálních svalů)
  • b) PADAJÍCÍ ZÁPĚSTÍ/ LABUTÍ ŠÍJE (vyřazení extenzorů, převaha flexorů)
  • c) PŘÍSAHAJÍCÍ RUKA (nemožnost opozice a flexe palce)
 22. který nerv je na HK nejdelší?
  medianus
 23. o který nerv se jedná? tenký, senz.nerv, kt.vystupuje z faciculus medialis. Inervuje kůži na med.straně paže. V axille přímá spojky ze 2.+3.n.intercostalis (=nn.intercostobrachiales), kt.inervují kůži axily
  N.CUTANEUS BRACHII MEDIALIS
 24. o kterém nervu je řeč? ... senz.větev fasc.medialis, kt.provází v.basilica a inervuje přední a zadní stranu med.okraje předloktí
  N.CUTANEUS ANTEBRACHII MEDIALIS
 25. popiš jakou cestou se n.axillaris dostává k m.deltoideus
  • =silný krátký nerv z fasc.post.
  • prochází spolu s a.circumflexa humeri post. skrze for.humerotricipitale, klade se na zadní stranu  collum chirurgicum humeri a pokračuje na vnitřní plochu m.deltoideus
 26. ohraničení for.humerotricipitale
  Image Upload 8
 27. které svaly inervuje n.axillaris?
  vydává rr.motori pro m.deltoideus + teres minor
 28. jak jsou inervovány m.deltoideus + teres minor?
  n.axillaris
 29. k jakému kloubnímu pozdru vydává n.axillaris rr.articulares?
  ramene
 30. co je n.cutaneus brachii lateralis sup.
  větev n.axillaris, inervuje kůži regio deltoidea
 31. popiš průběh n.radialis až po jeho rozdělení na konečné větve
  • vystupuje z fasc.post.; sestupuje za a.axillaris na zadní stranu paže spolu s a.prof.brachii vstupuje do sulcus n.radialis na humeru
  • spirálovitě obtáčí tělo humeru a prostupuje přes septum intermusculare laterale do dist.třetiny přední krajiny pažní. Na paži se rozděluje na své konečné větve: r.prof + r.spfc

  • Image Upload 9
 32. rr.musculares radiálního nervu inervují které svaly paže?
  všechny hlavy m.triceps brachii + m.anconeus
 33. které kožní nervy se oddělují od n.radialis?
  • n.cutaneus brachii lat.inf.
  • n.cutaneus brachi post.
  • n.cutaneus antebrachii post.
 34. popiš průběh r.prof.n.radialis
  • prostupuje přes m.supinator/canalis supinatoris, přechází na zadní stranu předloktí
  • klade se mezi povrchovou a hlubokou vrstvu extensorů a inervuje je
 35. popiš průběh r.spfc n.radialis
  • sestupuje společně s a.radialis podél m.brachioradialis na lat.straně předloktí dist.směrem
  • inervuje svaly lat.skup. s výj.m.supinator
  • v dist.části předloktí se dostává na zadní stranu zápěstí a vydává nn.digitales dorsales pro 1+2 prst a lat. stranu 3.prstu
Author
iren
ID
335894
Card Set
PLEXUS BRACHIALIS II
Description
pars infraclavicularis
Updated