PNS

 1. Periferní nervy jsou provazce lesklé bílé barvy, které mají válcovitě oploštělý tvar, v místě rozdvojení a v místě ganglií jsou rozšířené. Nejsilnější jsou v blízkosti CNS, směrem do periferie se postupně větví a stávají se stále tenčími.Bílá barvy nervů je podmíněna barvou myelinové pochvy. Pouze některé nervy jsou tvořeny vlákny bez pochvy a to...
  postgangliová vlákna ANS
 2. Jednotlivá nerv.vlákna jsou obalena a navzájem spojena řídkým vazivem ... v nervové svazky
  endoneurium

  Image Upload 1
 3. co je to perineurium?
  • pokrývá Povrch každého nerv. svazku
  • Spojením růz.počtu nerv.svazků pak vzniká periferní nerv obalený epineuriem

  Image Upload 2
 4. Nervy probíhají zpravidla společně s cévami, jsou s nimi obklopeny společnou vazivovou pochvou a vytvářejí tzv. ... 

  Probíhají převážně na flexní straně kloubů (lépe chráněny) a v mezisvalových septech. Vlnitý průběh jejich axonů je chrání a umožňuje jejich bezproblémové protažení.
  Díky vazivovým obalům jsou nervy pevné a pružné.
  tzv. nervově cévní svazky
 5. Nerv. uzliny (ganglia) jsou menší n.větší ztluštělé uzlíky, kt.se objevují v průběhu někt.nervů. Jsou podmíněny nakupením těl neuronů. Ganglia jsou dvojího druhu:
  • Ganglia cerebrospinalia
  • ganglia autonomica
 6. o jaký typ ganglií jde?
  ... jsou tvořena těly pseudounipolárních neuronů a jsou součástí zadních kořenů spinálních nervů a větví někt.hlavových nervů (trigeminus, facialis, vestibulocochlearis, glossopharyngeus, vagus)
  Ganglia cerebrospinalia
 7. charakterizuj ganglia autonomica. Jak je dělíme?
  • tvořena těly multipolárních neuronů, součástí ANS. Patří k nim:
  • ganglia sympatická (ganglia trunci sympathici),
  • parasympatická (ggl.ciliare,ggl.pterygopalatinum, ggl.submandibulare, ggl.oticum)
  • autonomní ganglia smíšená (ganglia praevertebrálních autonomních pletení).
 8. Míšní nerv je nerv smíšený a vzniká ze dvou kořenů. Jaký typ vláken obsahuje + charakterizuj jeho kořeny
  • Radix venralis vystupuje ze sulcus ventrolateralis a je tvořen motorickými vlákny.
  • Radix dorsalis vstupuje do míchy v sulcus dorsolateralis a přivádí vlákna senzitivní. Na zadním kořenu je míšní uzlina (ggl spinale), která má vřetenovitý tvar a je tvořena nakupením těl pseudounipolárních neuronů.

  • Jejich periferní raménka přivádějí informace z receptorů, centrální raménka končí u jader šedé hmoty hřbetní a prodloužené míchy.
  • Oba kořeny se spojují ve foramen intervertebrale a tvoří smíšený míšní nerv.

  Image Upload 3
 9. Spinální nervy dělíme podle místa výstupu z hřbetní míchy do pěti skupin:
  • nervi cervicales (C 1-8), vystupují z Ce míšních segmentů. Dostávají se z kanálu páteřního příslušnými meziobratlovými otvory. Výjimkou je C1, který vystupuje mezi k.týlní a atlasem
  • nervi thoracici (Th 1-12),
  • nervi lumabales (L1-5)
  • nervi sacrales (S 1-5), vystupují ze sakrálních míšních segmentů. Z canalis sacralis se dostávají přes foramina sacralia. S5 vystupuje přes hiatus sacralis
  • nervus coccygeus (Co), vystupuje z nejkaudálnějšího (kostrčního) míšního segmentu a z kanálu páteřního se dostává cestou hiatus sacralis (spolu s S5)
 10. po výstupu z foramen intervertebrale se míšní nerv rozdělí na několik větví: vyjmenuj je
  • ramus meningeus
  • ramus communicans albus/ griseus
  • ramus dorsalis / ventralis

  Image Upload 4
 11. charakterizuj ramus meningeus míšního nervu
  krátká a tenká větvička, kt.se přes foramen intervertebrale vrací zpět do pát.kanálu a inervuje pleny míšní

  Image Upload 5
 12. charakterizuj ramus communicans albus míšního nervu
  = poměrně silná větévka, kt.směřuje do sympatického ganglia v truncus sympathicus.

  Tyto větve odstupují pouze z nervů C8-L2 (v souvislosti s pt ncl.intermediolateralis v přísluš-ných místních segmentech)

  Image Upload 6
 13. charakterizuj ramus communicans griseus míšního nervu
  = tenká nemyelizovaná větev, která se vrací do každého spinálního nervu z ganglií truncus sympathicus

  Image Upload 7
 14. charakterizuj ramus dorsalis míšního nervu
  = smíšená větev, kt.směřuje na dorsální stranu krku a trupu
 15. charakterizuj ramus ventralis míšního nervu
  = směřuje na přední stranu krku a trupu, také smíšeným nervem (motorická, senzitivní, autonomní vlákna)
 16. Během ontogenetického vývoje mají míšní nervy segmentární uspořádání. Každý pár inervuje příslušný tělní segment (somit) a jeho area nervina ( = oblast inervovaná jedním nervem), která je dána příslušným segmentem, se kryje s jeho area radicularis ( = oblast inervovaná kořenovými vlákny).    Během dalšího vývoje jednotlivé segmenty splývají a hranice mezi nimi mizí. S přesuny základů svalů se protahují a proplétají nervová vlákna, vznikají nervové pleteně. Jednotlivé nervy proto obsahují kořenová vlákna více segmentů. Proto také mizí původní segmentární uspořádání nervů a area nervina konkrétního nervu neodpovídá příslušným areae radiculares. Segmentární úpravu si míšní nervy částečně zachovávají
  na zádech, hrudníku a břiše
 17. jaké je schéma míšního nervu?
  Image Upload 8


  Image Upload 9
 18. Zadní větve míšních nervů si zachovávají segmentární uspořádání. Po odstupu z míšního nervu se stáčejí dorsálně a vstupují do ...
  do hlubokých zádových svalů (autochtonní svaly hřbetní).
 19. Každý r.dorsalis nervorum spinalium se dělí na ...
  Popiš které útvary tyto větve inervují
  • ramus medialis + lateralis.
  • Obojí větve obsahují většinou vlákna motorická i senzitivní. Motorická vlákna inervují autochtonní svaly hřbetní, senzitivní vlákna jsou určena pro kůži zad. Od uvedené úpravy se rr.dorsales někt.míšních nervů liší

  Image Upload 10
 20. Které nervy se od uvedené úpravy rr.dorsales  míšních nervů liší?
  • N.SUBOCCIPITALIS
  • N.OCCIPITALIS MAJOR
  • N.OCCIPITALIS TERTIUS
  • NN.CLUNIUM SUPERIORES + MEDII
 21. jakým typem vláken je tvořen  N.SUBOCCIPITALIS?
  • Tvořen pouze motorickými vlákny;
  • Image Upload 11
 22. popiš průběh N.SUBOCCIPITALIS
  • z pát.kanálu vystupuje přes membrana atlantooccipitalis posterior a vniká do trigonum suboccipitale, kde se větví.
  • Image Upload 12
 23. které svaly inervuje N.SUBOCCIPITALIS?
  Inervuje všechny mm.nuchae profundi a částečně m.semispinalis capitis.
 24. jaký typ vláken obsahuje N.OCCIPITALIS MAJOR?
  Má počáteční úsek smíšený (inervuje m.semispinalis capitis + m.longissimus capitis); v konečném úseku je nervem kožním.

  Image Upload 13
 25. popiš průběh N.OCCIPITALIS MAJOR
  • Po výstupu z páteřního kanálu se zatáčí kolem dolního okraje m.obliquus capitis inf., prostupuje přes m.semispinalis capitis a m.trapezius do krajiny týlní a inervuje kůži až po tzv. interaurikulární čáru, kde se stýká se senzitivními větvemi n.trigeminus
  • Image Upload 14
 26. jaké útvary inervuje N.OCCIPITALIS MAJOR
  • počáteční úsek (smíšený) inervuje m.semispinalis capitis + m.longissimus capitis
  • + inervuje kůži až po tzv. interaurikulární čáru, kde se stýká se senzitivními větvemi n.trigeminus
 27. jaké útvary inervuje  N.OCCIPITALIS TERTIUS?
  Inervuje úzký pruh kůže šíjové krajiny při střední rovině (mediálně od inervační oblasti n.occipitalis major)
 28. jaký typ vláken vedou NN.CLUNIUM SUPERIORES a které útvary inervují?
  • Senzitivní větve L nervů, které inervují kůži horního oddílu krajiny hýžďové
  • Image Upload 15
 29. jaký typ vláken vedou NN.CLUNIUM MEDII a které útvary inervují?
  Senzitivní větve S nervů, inervují kůži v křížové krajině a v prostřední části krajiny hýďové
 30. Přední větve nervorum spinalium jsou většinou silnější a delší než rr.dorsales.
  přední větve krčních, bederních a křížových nervů se mezi sebou v malé vzdálenosti od páteře spojují a vytvářejí pleteně: plexus cervicalis, brachialis, llumbalis + sacralis               
  Přední větve hrudních nervů si zachovávají pův.segmentární úpravu a probíhají jako samostatné ...
  NN.INTERCOSTALES

  Image Upload 16
 31. definuj NN.INTERCOSTALES
  = ventrální větve hrudních míšních nervů, které probíhají v mezižeberních prostorech
 32. kde přesně jsou uloženy NN.INTERCOSTALES?
  Uloženy v sulcus costae na vnitřní straně mm. intercostales interni n.jejich membráně. (společně s vasa intercostalia posteriora) při kaudálním okraji žebra.
 33. jak je uspořádán Mezižeberní nerv.-cévní svazek ?
  Mezižeberní nerv.-cévní svazek je uspořádán tak, že nejkraniálnějí je uložena žíla, uprostřed tepna, nejkaudálněji nerv.
 34. charakterizuj n.subcostalis
  • Poslední interkostální nerv, probíhá pod 12. žebrem 
  • (obdobná úprava j.nn.intercostales, ale inervuje břišní stěnu).
  • Image Upload 17
 35. Kraniálních 6 nervů dosahuje až ke sternu, zbývající kaudální nervy přecházejí do...
  břišní stěny
 36. Za svého průběhu vydávají NN.INTERCOSTALES řadu větví: vyjmenuj
  • Svalové větve (rr.musculares)
  • Kožní větve (rr.cutanei)
  • Senzitivní nervy (pro pleura parietalis a část parietálního peritonea)
 37. které svaly rr.musculares interkostálních nervů inervují?
  • Vlastní svaly hrudníku (intercostales, m.transversus thoracicus)
  • Svaly spinokostální (m.serratus post. sup. + inf.)
  • a přední + laterální skupinu svalů břišních
 38. které svaly rr.cutanei interkostálních nervů inervují?
  • kůži přední části hrudníku
  • a podílejí se na inervaci prsu.
Author
iren
ID
335888
Card Set
PNS
Description
nervy dorsales + ventrales
Updated