Viet_Grammar_words

 1. của quý
  precious property 자산
 2. tie 묶다
 3. nhân thức
  awareness 자각
 4. vất vả
  hard 어려운
 5. phức tạp
  complex 복잡한
 6. Ếch ngồi dáy giếng.
  우물 안 개구리
 7. Mạc tư khoa / Mát-cơ-va
  Moscow 모스크바
 8. Ba lê
  Paris 파리
 9. Me-hi-cô
  Mexico 멕시코
 10. hổ
  tiger 호랑이
 11. gấu
  bear 곰
 12. lúa
  rice 벼
 13. cỏ
  grass 풀
 14. sắt
  iron 쇠
 15. đá
  rock 돌
 16. muối
  salt 소금
 17. dầu
  oil 기름
 18. xăng
  gasoline 휘발유
 19. hơi
  steam 수증기
 20. khói
  smoke 연기
 21. tính
  heart 정
 22. nết
  모습
 23. tư duy
  thought 사유
 24. thái độ
  attitude 태도
 25. quan điểm
  point of view 관점
Author
lien
ID
33578
Card Set
Viet_Grammar_words
Description
new words from the "summary of vietnamese grammar"
Updated