Ekonomi föreläsningar

 1. Hur stor var import respektive export i Sverige år 2017?
  • Import ca 1 300 miljarder SEK
  • Export ca 1 500 miljarder SEK
 2. Definition av BNP?
  Det samlade värdet av det som produceras i ett land under ett år.
 3. Sveriges BNP 2017?
  4 500 miljarder SEK
 4. Sveriges BNP per capita 2017?
  445 000 kr/pers
 5. Vad räknas inte med i BNP?
  • Vård av egna barn
  • Vård av egna föräldrar
  • Arbete på egen egendom
  • Svartjobb
  • Narkotikahandel
  • Häleri
  • Prostitution
 6. Hur stor del ligger utanför BNP i Sverige?
  Ca 300 Miljarder kr, 7 % ca
 7. Hur är svenskt ägande fördelat?
  • Stat/kommun/landsting, ca 31 % ( 1400 miljarder SEK
  • Privat näringsliv
  • Kooperation
 8. Vilka kooperativ finns i Sverige, exempel?
  • LRF
  • Riksbyggen
  • HSB
  • Coop
 9. Vad är tillväxtprognosen för Sverige 2017?
  3%
 10. Hur påverkar höjda inkomster det ekonomiska systemet?
  Ökad disponibel inkomst ger ökade skatteintäkter samt ökade inköp som leder till ökade momsintäkter. Vi får en ökad välfärd.
 11. Hur styrs/regleras Sveriges ekonomi?
  • Riksdagen för en finanspolitik där man reglerar moms, skatter och avgifter. 
  • Riksbanken för penningpolitik - reglerar styrräntan som i sin tur påverkar utlåning och bankers ekonomi och i förlängningen inflationen.
 12. Var vill man att inflationen ska ligga? Hur påverkar man?
  Ca 2%, om över så höjer man räntan, om den är under så sänker man räntan.
 13. Vad leder inflation till?
  Försämrat pengavärde.
 14. Hur når man tillväxt?
  • Fler medborgare - högre födelsetal och migration (där immigranter får arbete)
  • Satsningar, investeringar som ökar produktiviteten
 15. Vad ligger Sveriges arbetslöshet på idag?
  Ca 6,7%
 16. Vad ligger sysselsättningen på idag?
  Ca 75%
 17. Vad gör de som inte är sysselsatta och inte arbetslösa, mellan 20 och 65 år?
  • Studerar
  • Föräldralediga
  • Kulturarbetare: ströjobb/sabbatsår/gig
  • Avtalspension, förtidspension
  • Hemmaman/fru/"stekare"
  • Intern/rehab
 18. Hur kan man skapa välfärd?
  • Genom att ha en högre export än import
  • Genom stimulerande projekt inom bygg och anläggningsbranschen - allt som ökar företags produktivitet, infrastruktur.
 19. Vad innebär styrränta?
  Det som banker betalar/får för att ha pengar i riksbanken.
 20. Ett annat ord för styrränta?
  Reporänta, förr marginalränta
 21. Vilka länder är Sveriges viktigaste handelspartners?
  • Tyskland
  • Norge
  • Storbritannien
  • Finland
  • Danmark
  • USA
 22. Hur stor av EU:s omsättning är i förhållande Sveriges omsättning?
  2,75%
 23. Vad måste riksbanken förhålla sig till?
  ECB, Europeiska centralbanken
 24. Vilka länder har flest interner per capita?
  USA och Ryssland
 25. Hur stor är Sveriges statsskuld?
  1 300 miljarder SEK
 26. Var är Sveriges statsskuld upplånad?
  I huvudsak inom Sverige.
 27. Vilka länder har flest patentansökningar per capita?
  • Japan
  • Sydkorea
  • USA
  • Tyskland
  • Finland
  • Israel
  • Sverige
 28. Hur är ägandefördelningen i världen?
  • Ca 8,6% av befolkningen äger ca 85%
  • 70% av befolkningen äger ca 3% av tillgångarna
 29. Hur kan ägande förbättra den allmänna välfärden globalt?
  Genom att ägande istället för finansiella produkter satsar på forskning, teknisk utveckling och humanitära värden.
 30. Hur många procent av världens tillgångar ägs av de 0,7% rikaste?
  44%
 31. Vilken sorts ekonomi är Sverige?
  Blandekonomi
 32. Hur styrs ekonomin i en ren marknadsekonomi?
  Utbud - efterfrågan
 33. På vilka sätt styrs Sveriges ekonomi av stat och kommun?
  Genom regleringar på bostadsmarknaden - bruksvärdeshyror
 34. Vad menas med presumtionshyror?
  En överenskommelse mellan hyresgästföreningen och fastighetsägare om hur hög hyran ska vara - den får vara högre än motsvarande bruksvärdeshyra för likartat objekt, hyran ska täcka hyresvärdens kostnad för produktionen av lägenheten.
 35. Vad beror bruksvärdeshyran på?
  Läge och värdeår.
 36. Hur kan ett företag definieras?
  En organisation som producerar varor eller tjänster och därigenom skapar nytta för kunder.
 37. Hur definieras ekonomi?
  Att så effektivt som möjligt hushålla med begränsade resurser.
 38. Hur många företag startas 2017, hur många avslutas?
  70 000 företag startas, ca 20 000 avslutas, varav 5 000 sätts i konkurs.
 39. Hur många företag finns i Sverige, hur många är enpersonsföretag?
  Ca 1 146 500 företag varav 850 000 är enpersonsföretag.
 40. Hur många personer omfattar de respektive storlekarna på företag?
  • Enpersonsföretag (850 000)
  • 2-9 personer - microföretag (250 000)
  • 10-49 små företag (40 000)
  • 50-250 medelstora (5 500)
  • mer än 250 stora företag (drygt 1000)
 41. Vilka brukar de tre drivkrafterna för att starta företag vara?
  • Att utveckla en egen idé
  • Att disponera sin tid helt självständigt
  • Tjäna pengar på företagets verksamhet
 42. Vilka företagsformer finns i Sverige?
  • Enskild firma
  • Handelsbolag, 2 eller flera
  • Kommanditbolag (hybrid HB och AB, en eller flera delägare, en "målvakt" som är personligt ansvarig
  • Aktiebolag (startkapital 50 000 eller 500 000 kr, om noterat) Styrelse på minst två personer, ca 3 000 kr i registreringsavgift
  • Ekonomisk förening (brf t ex), en medlem = en röst
 43. När behövs revisor?
  I ett AB vid en balansräkning på mer än 1,5 miljon eller årsintäkt överstigande 3 miljoner.
 44. Vilka parter finns enligt intressentmodellen?
  • Kunder
  • Leverantörer
  • Stat och kommun
  • Finansiärer/bank
  • Ägare
  • Ledning
  • Anställda
  • Media - reklam/information
 45. Vilka termer finns vid kalkylerna av kostnader?
  • Verksamhetsvolym - rörliga, fasta kostnader
  • Fördelningsprincip - direkta/indirekta kostnader
  • Beslut - särkostnader/samkostnader
 46. Hur kan direkta kostnader beskrivas?
  Som särkostnader, rörliga, t ex löner UE, timanställdas löner, material, transport till byggarbetsplats, etc
 47. Hur kan indirekta kostnader beskrivas?
  Som  fasta kostnader, samkostnader, t ex hjälpmedel, interna transporter, s-kostnader, bodar, administration/ledning, inköpsarbete etc
 48. Hur kan verksamhetsvolym åskådliggöras?
  Med ett diagram där y-axeln illustrerar kostnad och x-axeln illustrerar volym i antal och en graf för totala intäkter och en för totala kostnader, där den senare axeln startar på en viss summa pga fasta kostnader.
 49. Hur kan fasta kostnader räknas ut då man har två volymer och två kostnader?
  Lutningen på grafen som skär genom båda punkterna.
 50. Hur kan särkostnader beskrivas?
  Som små kostnader som berör ett specifikt fall/bygge.
 51. Hur kan man beskriva samkostnader?
  Kostnader som berör hela företaget.
 52. Vad är utgift kontra kostnad?
  En utgift, inkomst uppstår då man ingått kontrakt - har en bindande beställning, vid godkänd leverans talar man om kostnad respektive intäkt.
 53. Vilka typer av rörliga kostnader kan ett företag ha?
  Ökande, linjära och minskande
 54. Vad kan minskande kostnader bero på?
  Volymrabatter
 55. Exempel på ökande kostnader?
  Övertidsersättning
 56. I vilket sammanhang talar man om tröskeleffekter?
  Vid kapacitetsutnyttjande
 57. Varför utnyttjar man inte kapaciteten för produktion till max?
  Man behöver ett visst utrymme/marginal till service och andra åtgärder.
 58. Hur räknar man ut resultat?
  • Resultat = intäkter - kostnader
  • R = ((P(st) - Rk(st) x m) - Fk
  • P(st) Pris per styck
  • Rk(st) Rörliga kostnader per styck
  • Fk Fasta kostnader
 59. Vad kan sägas generellt om kapacitetsutnyttjande och vinst.
  Högre kapacitetsutnyttjande ger högre vinst.
 60. Hur kan en byggproducent/entreprenör avgöra om det är förmånligt att ta sig an ett anbud?
  Om täckningsbidraget per styck eller det totala täckningsbidraget är positivt så är det förmånligt.
 61. Hur ska en försäljare av byggmaterial avgöra vilken produkt som ger mest vinst.
  Produkten som ger högst täckningsgrad ( Täckningsbidrag per styck/pris per styck = (P(st) - Rk(st))/P(st)
 62. Vid bidragskalkylering av produktion av byggprodukter, hur ska man välja produkt i trång sektor?
  Producera produkten med högst täckningsbidrag per enhet i den trånga sektorn (flaskhalsen), (personal, maskin eller kg material)
 63. Vad menas med bidragskalkylering?
  Att bedöma vilken vara/tjänst som ger störst vinst.
 64. Vad tar man hänsyn till vad gäller investeringskalkylering?
  Penningvärde (långsiktig inflation), storlek på investering, restvärde, driftskostnad, antal ekonomiska värdeår. Man vill veta när man är "break even"
Author
msae
ID
335584
Card Set
Ekonomi föreläsningar
Description
Ekonomi, föreläsningar
Updated