Strömningslära

 1. Hur lyder Pascals princip?
  p1 = p2 → F1/A1 = F2/A2 → F1/F2 = A1/A2

  Tryck i en del av vätska överförs utan förluster till alla delar av vätskan. (Viktigt för hydraulik.)
 2. Vilka enheter finns för tryck?
  Pascal, N/m², kg/ms², bar, atm
 3. Förhållande bar/pascal?
  1 bar = 0,1 MPa eller 100 kPa
 4. Förhållande atm/pascal?
  1 atm = 101 325 Pa eller 101,325 kPa
 5. Förhållande atm/bar?
  1 atm=1 bar
 6. Hur förändras tryck med ökad tyngd?
  Om arean är densamma då tyngden ökar så ökar trycket mot underlaget.
 7. Vad är trycket vid havsytan?
  1 atm
 8. Vad är trycket vid vakuum?
  0
 9. Vad beror det atmosfäriska trycket på?
  Att vi har ca 1000 km luft över oss.
 10. Vad kallas tryck över det atmosfäriska trycket?
  Övertryck, gaugetryck
 11. Hur mäts atmosfäriskt tryck?
  Med barometer, W=ρghA
 12. Hur räknas tryck ut?
  • P = ρgh
  • (kg/m³ x m/s² x m = kg/ms² = Pa)
 13. Hur är tryckfördelningen i vätska?
  Inom samma vätska (densitet) är trycket detsamma på samma höjd. Ju lägre ner, desto större tryck.
 14. Hur är tryckskillnaden i ett rum?
  Nästan noll pga av lufts låga densitet.
 15. Vad är kohesion?
  Partiklars dragningskraft till varandra inom ett ämne, här fluid. Det hindrar att fluiden expanderar utan gräns.
 16. Vad är viskositet?
  Ett mått på hur trögflytande ett medium är eller dess motstånd mot skjuvning.
 17. Vad är skjuvning?
  Vid rörelse i en fluid, t ex om den omsluts av en stillastående skiva och en skiva i rörelse så skapas en så kallad skjuvspänning i mediet beroende på viskositet (tröghet i mediet). Skjuvspänningen är beroende på viskositet, hastighet och höjd inom mediet.
 18. Vad är hydraulisk radie?
  Våt area/våt perimeter, det som ligger an mot vattnet.
 19. Hur lyder Pascals paradox?
  Kallas också den hydrostatiska paradoxen. Trycket beror endast på höjden, den är formoväsentlig.
 20. Hur mäts tryck med Pitotrör?
  Genom ett litet hål ca 4-10 mm, mäts trycket genom att ett rör ansluts som dels mäter det statiska trycket. Om mätröret förs ner i det större röret och ställs vinkelrätt mot flödet så mäts det totala trycket. Om det har två anslutningar varav den ena mot flödet så mäts det dynamisk trycket. P(d)=P(t)-P(s)
 21. Vad är turbulens?
  Variationer runt medelhastigheten.
 22. Vad är Reynolds tal?
  • Ett mått på om det är turbulent eller stationär/laminär strömning.
  • Under 2100 laminär, över 4000 turbulent.
  • Tröghetskrafter/friktionskrafter
 23. Vad är retardations, accelerationsförluster?
  • Vid inlopp, dimensionsförändring till större rör/behållare är det retardationsförlust/tryckförlust, även vid böjar blir det retardationsförlust på grund av turbulens.
  • Till mindre dimension blir det accelerationsförlust.
 24. Vilka är riskerna med för klena rör?
  • Tryckförluster
  • Korrosion
  • Ljud
 25. Vad är strömmande respektive stråkande?
  Strömmande är lugnare strömning, F mindre än 1, vågor kan gå emot strömriktningen. Stråkande är forsande vatten, F mer än 1, vågor går med strömriktningen.
 26. Hur beräknas Frouds tal?
  • Först beräknas medeldjupet, sedan F
  • y(m)=A/ytbredd(T).
  • U=Q/A
  • F=U/Roten ur(g x y(m))
 27. Hur ser man grovheten med hjälp av Frouds tal?
  Grövre yta, dvs lågt Mannings tal, ger lägre Frouds tal, ibland (ofta?) strömmande.
 28. Beskriv kavitation?
 29. Vilka åtgärder kan göras mot kavitation?
  • Negativ sughöjd
  • Korta sugledningen
  • Grövre dimension på sugledningen vilket minskar tryckförluster
  • (Minska pumpens hastighet)
  • Öka omgivningstrycket i kärl där pumpen suger
 30. Vad kan man önska mäta i rör?
  Flöde och tryck
 31. Vilka mätmetoder finns?
  • Pitotrör - tryck (och flöde?)
  • Venturirör/-meter eller Stryporgan - man mäter tryckfall (förlust?) för att få flöde
  • Kugghjulsmätare -  känd volym mellan kubbar, antalet varv mäts per tidsenhet, ger flöde
  • Turbinmätare
  • Elektromagnetisk mätare - inga förluster, inducerad spänning mellan två plattor - flödet kan bestämmas, kräver dock fluid med partiklar av något slag.
  • Ultraljudsmätare, kan lätt appliceras utanpå rör, hög precision, utbredning av ultraljudsvågor ger funktion av hastighet.
 32. Vad menas med vattensprång/vattenresning?
  Den våg som bildas då vattnets rörelse går från stråkande till strömmande.
 33. Vad är strålpump och hydrofor. När behövs de?
 34. Hur beräknas specifik pumpeffekt?
  Ppump genom flöde, enhet Wh/m³
 35. Vad är rörledningsmotstånd kontra rörledningsförluster?
  Förluster är friktion samt tilläggsförluster multiplicerade med rörelseenergin.
 36. Hur beräknas rörelsemängden?
  m(med prick)=densitet gånger hastighet gånger area, enhet kg/s
 37. Enheten för skjuvspänning?
  Pa
 38. Reynoldstal, vad är det egentligen?
  Dynamisk viskositet/kinematisk viskositet
 39. Vad är under och övertryck?
  Det beräknas i förhållande till det atmosfäriska trycket.
 40. Vad är absolut tryck?
  Trycket i förhållande till vakuum.
 41. Vad är en tryckförlustkoefficient?
  T ex vi rörkrök, förväxla inte med friktionsförlustkoefficient.
 42. Vad är enheten för Mannings tal?
  m(1/3)/s
 43. Vad är Mannings tal?
  En koefficient för råheten i en kanal, öppet dike eller icke fyllt rör.
 44. Vilka metoder finns för tryck och flödesmätning? 7 st
  • Pitotrör
  • Venturirör (stryporgan)
  • Volymflödesmätare (kugghjul eller vippskiva, volym känd, mäter antal varv)
  • Turbinmätare (mäter hjulets antal varv, volym känd)
  • Elektromagnetisk flödesmätare (kräver fluid med joner)
  • Ultraljudsmätare (mäter signaler som studsar mot rörväggen, funktion av hastighet i rör)
  • Varmtrådsanemometer (mäter hur mycket flödet sänker trådarnas temperatur)
 45. Hur mäts dynamiskt tryck i pitotrör?
  Med anslutning både mot flödet (för totaltrycket) och i andra änden mot rörets sida. Dynamiskt tryck är skillnaden mellan totaltryck och statiskt tryck.
Author
msae
ID
335582
Card Set
Strömningslära
Description
Strömningslära
Updated