HLAVOVE NERVY II: VI-XII

 1. odkud vystupuje n.VII?
  Vystupuje z rýhy mezi mostem a m.o., mezi odstupem n.abducens a vestibulocochlearis
 2. N VII. společně s n.vestibulocochlearis vstupuje do ... . V předním horním kvadrantu (area nervi facialis) vniká do canalis n.facialis.
  porus acusticus internus
 3. popiš první úsek kanálku n.facialis
  V prvním úseku tohoto kanálku probíhá k hiatus canalis n.petrosi majoris, kde se v pravém úhlu stáčí dozadu a laterálně. V místě ohybu (geniculum n.facialis) je nerv zduřelý v malou senzitivní uzlinu – ggl.geniculi. Uzlina je tvořena těla pseudounipolárních neuronů (obdoba spinálních ganglií míšních nervů.

  Image Upload 1
 4. popiš druhý + třetí úsek kanálku n.facialis
  • Druhý úsek canalis n.facialis podmiňuje na facies labyrinthicus středoušní dutiny vvýšeninu. Pod antrum mastoideum se  nerv stáčí směrem dolů.
  • Skrze třetí úsek směřuje k foramen stylomastoideum, kt.vystupuje z lebky.
 5. popiš průběh n.VII po výstupu z for.stylomastoideum
  • Kmen nervu vniká zezadu do fossa mandibularis a je obklopen parenchymem gland.parotis. Uvnitř žlázy se několikanásobně větví, větve se navzájem spojují a tvoří plexus parotideus.
  • Z pleteně vystupují konečné větve, které se vějířovitě rozbíhají k mimickým svalům, ke kožním svalům obličeje a krku.
  • Image Upload 2
 6. jak dělíme větve n.facialis?
  • 1)větve odstupující v canalis n.facialis
  • 2)větve odstupující pod for.stylomastoideum
  • 3)větve vystupující z plexus parotideus
 7. jak jsou motoricky inervovány svaly obličeje?
  • nVII: branchiomotorická inervace mimických svalů
  • nV: žvýkací svaly
 8. vyjmenuj větve odstupující v canalis n.facialis
  • n.petrosus maj.
  • r.communicans cum plexo tympanico
  • n.stapedius
  • chorda tympani

  • Image Upload 3
  • Image Upload 4
  • Image Upload 5
 9. n.petrosus major odstupuje v místě ggl.geniculi, vystupuje na přední plochu pyramidy z hiatus n.petrosi majoris a klade se do sulcus n.petrosi majoris. Kam směřuje dál?
  • přes synchondrosis sphenopetrosa opouští lebeční dutinu,
  • cestou canalis pterygoideus se dostává zezadu do fossa pterygopalatina a vstupuje do ggl.pterygopalatinum, do kt.přivádí parasympatická vlákna
  • nerv obsahuje také chuťová vlákna z oblasti patrové sliznice
 10. jaká je fce r.communicans cum plexo tympanico?
  přivádí do bubínkové dutiny senzitivní větve pro plexus tympanicus, který leží pod sliznicí promontoria
 11. kam směřuje n.stapedius?
  • nVII
  • do dutiny eminentia pyramidalis a inervuje m.stapedius
 12. jaký typ vláken obsahuje chorda tympani?
  parasympatická (pro ggl submandibulare) a chuťová (z předních 2/3 jazyka)
 13. popiš průběh chorda tympani
  • vystupuje ze 3.oddílu canalis n.VII cestou canaliculus chordae tymp.do dutiny bubínkové. Vkládá se mezi manubrium mallei a crus longum incudis a směřuje dopředu.
  • Dutinu opouští cestou fissura petrotympanica.
  • Ve fossa infratemporalis se spojuje s n.lingualis

  • Image Upload 6
 14. které větve odstupují z n.facialis pod foramen stylomastoideum?
  • n.auricularis post.
  • r.digastricus
 15. o kterém  nervu je řeč? ...směřuje mezi processus mastoideus a med.plochu ušního boltce, inervuje drobné intra+extraaurikulární svaly a j. r.occipitalis směřuje dozadu k venter occipitalis m.occipitotfrontalis
  • n.auricularis post.
  • Image Upload 7
 16. který nerv inervuje venter pos.m.digastrici a m.stylohyoideus?
  r.digastricus (n.VII)
 17. vyjmenuj větve n.VII. vystupující z plexus parotideus
  • rr.temporales
  • rr.zygomatici
  • rr.buccales
  • r.marginalis mandibulae
  • r.colli

  Image Upload 8
 18. o kterém nervu je řeč? ... sestupuje za angulus mandibulae do krajiny krční a inervuje m.platysma. Jedna z jeho větví se spojuje s n.transversus colli z plexus cervicalis a podílí se na vzniku ansa cervicalis spfc
  r.colli (n.VII)
 19. na jaké dva oddíly dělíme n.VIII?
  pars vestibularis + cochlearis

  Image Upload 9
 20. kterými nervy je tvořena pars vestibularis n.VIII? Z jakých smyslových buněk tyto nervy přebírají informace?
  • N.UTRICULOAMPULLARIS: macula utriculi + crista ampullaris sup. et lat.
  • N.SACCULLARIS: macula sacculi
  • N.AMPULLARIS POST:crista ampullaris post.

  Image Upload 10
 21. co a kde je ggl.vestibulare?
  seskupení bipolárních neuronů smyslových buněk pars vestibularis n.VIII,na spodině fundus meatus acustici interni
 22. jaká je fce pars cochlearis n.VIII?
  odvádí sluchové inf z cortiho orgánu blanitého hlemýždě
 23. co a kde je ggl.spirale cochlae?
  • seskupení bipolárních neuronů z cortiho orgánů v pars cochlearis n.VIII
  • uložena ve stejnojm.kanálku modiolu
 24. co je to area cochlae?
  =periferní výběžky bipolárních buněk cortiho orgánu prostupující skrze fundus meatus acustici interni
 25. kde přesně v mozk.kmeni ústí n.VIII?
  vstupuje do sulcus bulbopontinus laterálně od n.VII
 26. odkud z mozk.kmene vystupuje n.IX?
  z rostrální části sulcus lat. post. m.obl. (j.součást postranního smíšeného systému)
 27. kterým otvorem opouští n.IX. lebku?
  for.jugulare
 28. který nerv zduřuje v ggl superius + inferius a kde tyto uzliny najdeme?
  • n.IX+X
  • nad a pod for.jugulare
  • obě uzliny jsou tvořeny těly PU dostředivých neuronů (obdoba spin.ganglií míšních nervů)
  • Image Upload 11
 29. popiš průběh n.IX po výstupu z lebky:
  • pod spodinou lebeční sestupuje kaudálně, pak se dostává na lat.stranu m.stylopharyngeus. společně se svalem vstupuje do stěny hltanu
  • konečný úsek sestupuje podél svalu ke kořeni jazyka
  • za svého průběhu vydává řadu větví
  • Image Upload 12
 30. vjmenuj větve n.IX
  • n.tympanicus
  • rr.pharyngei
  • r.musculi stylopharyngei
  • rr.tonsillares
  • rr.linguales

  • Image Upload 13
 31. popiš průběh n.tympanicus
  • odstupuje z ggl.inferius n.IX, vstupuje do canaliculus tympanicus a dostává se tak do bubínkové dutiny, kde se klade na promontorium a podílí se na vzniku plexus tympanicus.
  • parasympatická vlákna n.tympanicus pokračují j.n.petrosus minor ven z dut.bubínkové
  • Image Upload 14
 32. popiš průběh n.petrosus minor
  odstupuje v bubínkové dutině z n.tympanicus(n.IX) přes canaliculus n.petrosi minoris do střední jámy lební,klade se do stejnojm.rýhy na pyramidě a přes synchondrosis sphenopetrosa vstupuje do fossa infratemporalis a zakončuje se v ggl.otticum

 33. které nervové větve tvoří plexus pharyngeus? Které útvary plexus inervuje?
  • rr.pharyngei n.IX +n.X + nn.laryngopharyngei z Ce sympatiku
  • senzitivně i motoricky stěnu hltanu + svaly měkkého patra (s výj.m.tensor veli palatini - n.V)

  Image Upload 15
 34. který nerv inervuje patrovou mandli + oblouky?
  rr.tonsillares n.IX
 35. který nerv inervuje m.stylopharyngeus?
  r.musculi stylopharyngei n.IX
 36. kt.nerv inervuje chuťové pohárky hrazených papil?
  rr.linguales n.IX
 37. odkud vystupuje n.X a skrze který otvor opouští lebku?
  ze sulcus lat.post. med.obl. j.součást postr.smíš.systému; vstupuje do med.oddílu for.jugulare
 38. v úseku mezi ggl.superius + inf. přibírá n.X. větev z n.XI - kterou?
  r.internus n.XI (motorické větve pro svaly hrtanu)
 39. popiš průběh n.X. po jeho výstupu z lebky
  • sestupuje na krku spolu s v.jugularis int.+ a.carotis int. (kaudálněji a.carotis communis) na jejich zadní straně
  • cestou apertura thoracis sup vstupuje do hrudní dutiny, vpravo běží před a.subclavia dextra, vlevo před arcus aortae
  • kaudálněji se klade na zadní stranu bronchů a pod stopkami plicními se přikládá k jícnu - plexus oesophageus - z této pleteně se formují truncus vagalis ant.+post.,kt.probíhají po jícnu k hiatus oesophageus bránice, po průchodu bránicí se kladou na přední a zadní stěnu žaludku a rozpadají se na své konečné větve

  Image Upload 16

  Image Upload 17

  • Image Upload 18
 40. co a kde jsou truncus vagalis ant.+post.?
  větve formující se z plexus oesophageus n.X ,probíhají po jícnu k hiatus oesophageus bránice, po průchodu bránicí se kladou na přední a zadní stěnu žaludku a rozpadají se na své konečné větve

  Image Upload 19
 41. podle místa odstupu dělíme větve n.X do následujících skupin:
  větve odstupující: na hlavě + na krku + v hrudní dutině + v bříšní dutině

  Image Upload 20
 42. vyjmenuj větve nX odstupující na hlavě
  • r.meningeus
  • r.auricularis
 43. vyjmenuj větve n.X. odstupující na krku
  • rr.pharyngei
  • n.laryngeus sup (r.internus+externus)
  • rr.cardiaci cervicales sup.+inf.
  • n.laryngeus reccurens
 44. vyjmenuj větve n.X. odstupující v hrudní dutině
  • rr.cardiaci thoracici
  • rr.bronchiales
  • plexus oesophageus
 45. vyjmenuj větve n.X. odstupující v břišní dutině
  • součástí vegetativních pletení kolem aorty a jejich větví:
  • plexus renalis + ovaricus/testicularis + gastricus ant. et post. + hepaticus + lienalis
 46. o kterém nervu je řeč?
  ... prochází přes canaliculus mastoideus a inervuje kůži zevního zvukovodu, med.plochy ušního boltce a část bubínku
  r.auricularis n.X
 47. která větev n.X. inervuje tvrdou plenu mozkovou a v oblasti které jámy?
  r.meningeus - v obl.zadní jámy
 48. o kterém nervu je řeč? ... sestupuje k lat.stěně hrtanu, kde se dělí na ramus internus+externus
  • n.laryngeus sup.
  • Image Upload 21
 49. o kterém nervu je řeč? ... vstupuje do hltanu, kde pod sliznicí recessus piriformis podmiňuje řasu (plica n.laryngei superioris). inervuje sliznici hltanu a kořene jazyka (obsahuje chuťová vlákna)
  r.internus - n.laryngeus sup-n.X

  Image Upload 22
 50. jak jsou inervovány svaly hrtanu?
  • m.cricothyroideus: r.externus - n.laryngeus sup.-n.X.
  • ostatní svaly hrtanu: n.laryngeus inf - n.laryngeus recurrens-n.X
 51. které nervy se podílejí na vytvoření smíšených autonomních pletení plexus cardiacus+coronarius?
  rr.cardiaci cervicales sup. et inf. + rr.cardiaci thoracici (n.X.) + nn.cardiaci sympatiku
 52. o kterém nervu je řeč? ... odstupuje v hrudníku a vrací se skrze apertura thoracis sup. na krk k hrtanu. Na P straně podbíhá a.subclavia dx, na L pod arcus aortae a klade se do rýhy mezi jícnem a tracheou, kudy vystupuje kraniálně k hrtanu. Vydává rr.tracheales pro průdušnici a rr.oesophagei k jícnu
  • n.laryngeus reccurens -n.X.
  • Image Upload 23
 53. který nerv představuje konečný úsek n.laryngeus reccurens?
  n.laryngeus inf.
 54. v jakém smyslu ovlivňují parasymp. rr.cardiaci n.X. srdeční činnost?
  zpomalují ji - nn.retardantes
 55. rr.bronchiales se z kmene n.X. oddělují v místě ... a podél bronchů vstupují do plic. Spolu s větvemi hrudního sympatiku tvoří plexus pulmonalis. Parasympatická vlákna inervují hladkou svalovinu ve stěně bronchů a způsobují jejich ... .
  • ...překřížení se stopkou plicní
  • ...zúžení
 56. S kterou cévou a až kam nejdál v dut.břišní se dostávají kaudální větve n.X.?
  podél větví a.mesenterica sup. se větve dostávají ke všem součástem trávicí trubice až po flexura coli sinistra
 57. odkud vystupuje n.XI?
  • jedinečný tím,že vzniká ze dvou kořenů:
  • radix cranialis - ze sulcus lat.post. med.obl.
  • radix spinalis - ze sulcus lat.post C1-C5/4
 58. popiš průběh radices spinalis n.XI
  • vystupují nahoru a cestou for.magnum se dostávají do zadní jámy lební, spojují se s radices craniales v jednotný kmen - truncus nervi accessorii
  • Image Upload 24
 59. kudy lebku opouští truncus n.XI?
  foramen jugulare
 60. kde a na jaké větve se dělí n.XI?
  bezprostředně pod bází lebeční se truncus n.XI. dělí na ramus internus+externus

  Image Upload 25
 61. poiš průběh r.internus n.XI (=vlákna radix cranialis)
  pod foramen magnum se spojuje s n.X. - vlákna se stávají součástí n.laryngeus sup.+ inf. a jejich prostř inervuje svaly hrtanu
 62. které svaly inervuje r.externus n.XI?
  m.scm.+m.trapezius
 63. odkud přesně vystupuje n.XII?
  ze sulcus lat.ant. med.obl. mezi olivou a pyramidou
 64. jakou cestou opouští lebku n.XII?
  canalis n.hypoglossi
 65. popiš průběh n.XII po výstupu z lebky
  pod bází lebeční přechází obloukem do trigonum submandibulare, dále nad m.mylohyoideus a jde ke svalům jazyka. Za svého průběhu vydává řadu větví

  Image Upload 26
 66. vyjmenuj větve n.XII
  • radix superior
  • r.thyrohyoideus
  • rr.linguales

  Image Upload 27
 67. radix superior n.XII původně tvořily...
  nerv.vlákna z kraniálních C segmentů míchy
 68. kde je a spojením čeho vzniká ansa cervicalis profunda?
  radix sup. n.XII se u vsunuté šlachy m.omohyoideus spojuje s radix inf. z plexus cervicalis - vznik nervové kličky
 69. jak jsou inervovány infrahyoidní svaly?
  • m.thyrohyoideus: r.thyrohyoideus n.XII
  • ostatní svaly: ansa cervicalis prof.
 70. Rr.linguales n.XII inervují svaly jazyka. jedna z větví inervuje i ...
  m.geniohyoideus
Author
iren
ID
335544
Card Set
HLAVOVE NERVY II: VI-XII
Description
nervi craniales
Updated